Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Bestuur en Middelen

Besluitenlijsten portefeuillehoudersoverleggen
In de week van 8 tot en met 12 november zijn de vijf regionale portefeuillehoudersoverleggen gehouden. Daarin overleggen de vakwethouders van de regiogemeenten met elkaar. De (concept)-besluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen zijn vanaf woensdag 24 november te vinden op www.hollandrijnland.net > Vergaderingen/stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Ruimte: portefeuillehoudersoverleg

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte heeft op 11 november jl. ingestemd met de uitgangspunten voor woningbouwafspraken voor de regio in de periode 2005-2009. De regio zal circa 14.500 woningen gaan bouwen, waarvoor het rijk een budget van ruim 22 miljoen euro beschikbaar stelt. De komende weken worden voor de regionale verdeling van dat budget de woningbouwlocaties nogmaals aan een grondige inventarisatie onderworpen. Een belangrijk discussiepunt daarbij is het percentage sociale sector in de nieuwbouwopgave. In de in 2005 op te stellen woonvisie Holland Rijnland zullen deze percentages nader worden bepaald. De woningbouwafspraken zullen door het Algemeen Bestuur Holland Rijnland in december a.s. in een convenant met provincie en Rijk vastgelegd worden. Het portefeuillehoudersoverleg ging ook akkoord met de concept woonvisie van de provincie Zuid-Holland voor de periode 2005-2014. De wethouders Ruimte vragen daarbij aandacht van de provincie voor levensloop-bestendig bouwen en duidelijkheid over de definitie van sociale sectorwoningen. De wethouders Ruimte hebben een positief advies gegeven over het plan van aanpak voor de As Leiden-Katwijk. Op enkele kanttekeningen na ging de meerderheid van de gemeenten akkoord met financiële bijdragen hieraan vanuit de regio Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur zal het plan van aanpak in december vaststellen, als de adviezen van de portefeuillehoudersoverleggen positief zijn. Tenslotte gaan de wethouders Ruimte ook akkoord met het in 2005 opstellen van een gebiedsprogramma Natuur en Landschap 2005-2007, in het kader van het investeringsbudget Landelijk Gebied.
Terug naar inhoudsopgave

EZ: portefeuillehoudersoverleg

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken op 8 november 2004 zijn presentaties gehouden over de economische aspecten van de As Leiden Katwijk. Daarbij is vooral gesproken over de effecten daarvan op het regionale beleid rond kantoren en bedrijventerreinen. De regiowethouders willen dat het Algemeen Bestuur Holland Rijnland een kaderstellende discussie over de kantorenstrategie in de hele regio Holland Rijnland gaat voeren. Wat betreft bedrijventerreinen ondersteunen de portefeuillehouders Economische Zaken de actualisatie van behoefteramingen voor nieuwe bedrijventerreinen. Bij het actualiseren willen de wethouders dat er een relatie wordt gelegd met de oude Rijnzone en de noordelijke Bollenstreek. Ook over het detailhandelsbeleid in de regio is gesproken, in verband met de komst van een IKEA-vestiging (zie bericht verder in dit hoofdstuk). De wethouders Economische Zaken zijn, in vervolg op de conferentie Toerisme van 11 oktober jl. akkoord gegaan met de uitvoering van twee speerpunten die daaruit voortvloeien: de verdere uitwerking van een fietsknooppuntensysteem en de uitvoering van evenementenweken rond de bloemencorso’s in 2005.
Terug naar inhoudsopgave

EZ: Steun voor IKEA in Leiderdorp

De wethouders Economische Zaken in de regio steunen de vestiging van IKEA op de locatie Bospoort in Leiderdorp. De regio staat achter de door Leiderdorp gewenste invulling van het gebied. De gemeente Leiderdorp kan zodoende in onderhandeling treden met IKEA. De maat van een nieuwe IKEA wordt toegesneden op de omvang van de regio. Er is steun voor een IKEA van 22.000 m², waarvan 14.500 m² wordt bestemd voor de verkoop van artikelen in de woonbranche. Dit betekent dat de nieuwe winkel kleiner zal worden dan de vestigingen in Amsterdam, Delft en Haarlem. Om de bestaande woonboulevards Meubelplein en Rijneke-boulevard en de winkelconcentratie aan de Baanderij hun concurrentiepositie te laten behouden, zal de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, mevrouw Verver, in gesprek gaan met de provincie over verruiming van de vestigingsmogelijkheden op perifere locaties. De provincie is bezig met het maken van nieuw beleid voor detailhandel. De wens tot verbreding van de branches zal binnenkort worden besproken door de wethouders Economische Zaken van Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

Verkeer en Vervoer: portefeuillehoudersoverleg

Medio 2005 zal de regio Holland Rijnland een verkennend onderzoek starten naar de eventuele uitbreiding van een systeem voor collectief vraagafhankelijk vervoer voor de hele regio Holland Rijnland. Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft hierover op 8 november jl. positief geadviseerd. De wethouders zijn ook akkoord gegaan met de actualisatie van het gezamenlijke fietspadenplan van de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Op basis hiervan en op basis van de lijst van verkeersongevallen-concentraties in de regio, zal de regio voorstellen doen voor het benutten van de brede doeluitkering van het Rijk voor het regionaal wegennet.
De wethouders willen op korte termijn bestuurlijk overleg met het projectbureau van de RijnGouweLijn over het doortrekken van de lightrailverbinding naar Katwijk. Dit omdat de tweede fase van de milieueffectrapportage naar de RijnGouweLijn-West is uitgesteld.
Ook de planning van Stedenbaan-stations in de regio is besproken. Daarbij zal de regio pleiten voor prioriteit voor NS-station Sassenheim.
De regio zal een reactie sturen op de landelijke Nota Mobiliteit. Daarin wordt ingegaan op de te beperkte investeringen voor voorzieningen op het onderliggend wegennet en de problematiek rond de N11.
In maart 2005 zal ook een onderzoek gestart worden naar de invoering van vervoersmanagement in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Oegstgeest. Hierbij gaat het om het maken van afspraken op het gebied van mobiliteit en vervoer voor bedrijven en (gemeentelijke) instellingen.
Terug naar inhoudsopgave

Sociale Agenda: portefeuillehoudersoverleg

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft op 11 november jl. voor het eerst in de nieuwe structuur vergaderd. De thema’s zijn in drie vaste blokken gegroepeerd:
Zorg en welzijn,
Onderwijs, educatie en jeugd,
Werk en inkomen.
Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda steunt de gebiedsgerichte aanpak voor het sociaal beleid van de provincie Zuid-Holland. Het beleidskader Sociale Agenda voor de regio Holland Rijnland, dat momenteel in behandeling is bij de gemeenteraden, wordt in de gemeenten overwegend positief ontvangen. Als de reacties op tijd binnen zijn, kan dit beleidskader in december a.s. worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur Holland Rijnland.
De portefeuillehouders zijn akkoord met het voorstel voor de regionale aanpak van invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op 26 januari 2005 wordt er een startconferentie voor bestuurders over de WMO georganiseerd.
De wethouders Sociale Agenda zijn ook akkoord gegaan met de voorstellen voor de aanpak van huiselijk geweld in de politieregio Hollands-Midden, de besteding van gelden voor volwasseneneducatie en inburgering in 2005.
In het kader van het in 2005 in te voeren nieuwe inburgeringsstelsel organiseert Holland Rijnland op 9 december a.s. een werkconferentie Wet Inburgering Nieuwe Stijl. Meer informatie hierover volgt in de volgende editie van Holland Rijnland Berichten.
Terug naar inhoudsopgave

24 november: Conferentie verslavingsbeleid

Op woensdag 24 november vindt een conferentie plaats over verslavingsbeleid en maatschappelijke opvang Zuid-Holland Noord. Onder de titel Let’s stick together praten beleidsmakers van de gemeenten in de regio en organisaties op het gebied van verslavingszorg, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en de politie over de problematiek rond drugs- en alcoholverslaving. Daarbij komen thema’s aan de orde als verslavingspreventie, wonen en dakloosheid, maatschappelijke opvang, veiligheid en criminaliteit en zorg en hulpverlening. Tijdens de conferentie, die de hele dag duurt, worden presentaties gehouden over beleidsthema’s rond verslavingszorg en opvang. Daarna is er ruimte voor debatten, een informatiemarkt en vier workshops. Met deze conferentie wordt de basis gelegd voor het gemeenschappelijk beleid dat de komende jaren in Zuid-Holland Noord gevoerd gaat worden. De conferentie wordt gehouden in Avifauna in Alphen aan den Rijn en is gratis toegankelijk. De organisatie is in handen van de gemeente Leiden. Voor meer informatie en aanmelding: Annemiek van Soest (Gemeente Leiden), tel. 071-516.53.22.
Terug naar inhoudsopgave

29 november: Najaarscongres Pact over glastuinbouw

Op maandag 29 november a.s. wordt het najaarscongres Pact van Teylingen gehouden. Het congres, dat geheel gewijd is aan de glastuinbouw in de regio, wordt gehouden in de veiling FloraHolland, vestiging Rijnsburg. Aan de orde komen onder meer: de huidige ruimtelijk-economische positie van de glastuinbouw in de streek; de rol van glastuinbouw in het bollencomplex en in de Greenport Bollenstreek en het Offensief van Teylingen en glastuinbouw. Sprekers zijn vestigingsmanager J. de Mol van FloraHolland Rijnsburg, gedeputeerde L. van der Sar van de provincie Zuid-Holland, WLTO-regiovoorzitter J. de Jong en burgemeester A. van der Lee van Rijnsburg. De organisatie is in handen van de gemeente Rijnsburg, de WLTO, FloraHolland Rijnsburg en de regio Holland Rijnland. Het najaarscongres vindt plaats op maandag 29 november 2004 van 19.30 uur tot 22.30 uur in de veiling FloraHolland in Rijnsburg. Meer informatie en aanmelding via www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

1 december: Werkconferentie Toerisme Zuid-Holland

Op woensdag 1 december 2004 vindt de bestuurlijke werkconferentie ‘Kansen voor toeristische ontwikkeling provincie Zuid-Holland’ plaats. Deze conferentie is georganiseerd door het Zuid-Hollands bureau voor Toerisme in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Regio- en gemeentebestuurders kunnen tijdens deze bijeenkomst hun visie geven op de kansen voor toeristische ontwikkeling binnen de provincie Zuid-Holland. De resultaten van de bijeenkomst zullen gebruikt worden om het nieuwe toeristisch beleid van de provincie te bepalen. Meer informatie over de werkconferentie bij het ZHBT, tel. 015-2152330.

Terug naar inhoudsopgave

9 december: Werkconferentie inburgering

Afgelopen jaar heeft minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie aangekondigd dat er een nieuwe wet Inburgering wordt ontwikkeld. De invoering van deze nieuwe wet zal ook voor gemeenten en uitvoerende instellingen veel veranderen. In de Contourennota ‘Herziening van het inburgeringsstelsel’ worden zowel nieuwkomers als oudkomers bij wet verplicht tot inburgering in de Nederlandse samenleving. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid (ook in financiele zin) van de inburgeraar centraal. Zij moeten een inburgeringsexamen halen en hebben keuzevrijheid ten aanzien van de inkoop van cursussen. Gemeenten hebben daarbij een spilfunctie. In december zal er een besluit vallen over het wetsvoorstel. Daarom organiseren het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Leiden op donderdagochtend 9 december een werkconferentie voor de gemeenten. Daar worden de contouren van het nieuwe inburgeringsstelsel gepresenteerd en wordt informatie gegeven over de consequenties hiervan voor de gemeenten. Tijdens deze startconferentie kan de regio een gezamenlijk strategie bepalen over de manier waarop de wet Inburgering in Holland Rijnland kan worden uitgevoerd. Meer informatie bij Ida van Breda (Holland Rijnland), tel. 0252-462418.

Terug naar inhoudsopgave

9 december: Slotsymposium Geest en Grond

De afgelopen twee jaar heeft het project Geest en Grond gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het landschap van de Duin- en Bollenstreek door het inzetten van cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Tijdens het slotsymposium op 9 december worden de resultaten van het project en de ontwerpvoorstellen voor concrete locaties in de regio gepresenteerd. Daarna is er een forumdiscussie met bestuurders van de regio, de provincie, het Pact en Offensief van Teylingen en vertegenwoordigers van allerlei organisaties en bewoners van de streek. Daarin wordt gepraat over de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening? Wat is voor de bewoners van de streek eigenlijk cultuurhistorie? Is er voldoende draagvlak voor de aangedragen ideeën in de ruimtelijke ordening?
Locatie: Veilingzaal Hobaho Lisse. Meer informatie op www.geest-en-grond.nl
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net