Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

J.H. Brussee verlaat Dagelijks Bestuur

De heer J.H. Brussee, lid van het Dagelijks Bestuur van regio Holland Rijnland, heeft te kennen gegeven dat hij zijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland per 12 januari 2005 wil beëindigen. Het terugtreden van Brussee, die wethouder van Sassenheim is, maakt het mogelijk dat de heer M.J.D. Witteman, die op 13 januari waarnemend burgemeester van Warmond wordt, lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland kan blijven. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland zal zich op 15 december a.s. over de opvolging van Brussee en Witteman buigen.
Terug naar inhoudsopgave

December-vergadering Algemeen Bestuur

Op 15 december vergadert het Algemeen Bestuur van regio Holland Rijnland. Op de agenda staan o.a. de vaststelling van de programmabegroting 2005 en een aantal financiële en bestuurlijke overeenkomsten. Het Algemeen Bestuur zal ook een meningsvormende discussie voeren over het basisdocument Woonruimteverdeling Holland Rijnland en een standpunt innemen over het Convenant woningbouwafspraken 2005-2009. Dit standpunt zal als uitgangspunt dienen bij de onderhandelingen hierover met het ministerie van VROM en de provincie Zuid-Holland (zie bericht hieronder).
Verder wordt van het Algemeen Bestuur instemming gevraagd met de gebiedsscan Natuur & Landschap, het regionaal beleidskader Sociale Agenda en impliciet met het plan van aanpak voor de As Leiden-Katwijk, dat in de programmabegroting voorkomt. Ook vaststelling van de overeenkomst voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in de Leidse regio 2005 staat op de agenda. De vergadering vindt plaats op 15 december om 19.30 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest. De agenda en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net >> vergaderingen.
Terug naar inhoudsopgave

Convenant woningbouwafspraken 2005-2009

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland heeft op 29 november jl. het ontwerp-convenant Woningbouwafspraken 2005-2009 vastgesteld, als onderhandelingsbasis voor een definitief te ondertekenen convenant. In het ontwerp-convenant staat onder andere opgenomen dat de regio Holland Rijnland de komende vier jaar 14.620 woningen zal bouwen. Doel van het convenant is het woningtekort terug te brengen tot 1,7%. Het rijk stelt hiervoor ruim 24 miljoen euro beschikbaar aan de regio Holland Rijnland. Voor de verdeling van dit budget is een subsidiegrondslag opgesteld en een voorlopige (indicatieve) verdeling. In het convenant is ook opgenomen dat de regio als onderdeel van de Zuidvleugel een samenwerkingsovereenkomst afsluit met het rijk, om de aankoop van natuurgebieden in de regio garant te stellen.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale woonruimteverdeling

Het Dagelijks Bestuur legt het Algemeen Bestuur tijdens haar vergadering van 15 december het basisdocument woonruimteverdeling Holland Rijnland voor. Hierin wordt een nieuwe woonruimteverdelingssystematiek voorgesteld, die door gemeenten en corporaties gezamenlijk is uitgewerkt. De beoogde start van de regionale woningmarkt is juli 2005.
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd of op basis van dit basisdocument verder kan worden gewerkt aan een ontwerp-verordening en een ontwerp–convenant voor de uitvoering door de regionale vereniging van woningbouwcorporaties. Het is de bedoeling dat deze documenten in maart 2005 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.
Terug naar inhoudsopgave

Plan van aanpak voor As Leiden-Katwijk

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland heeft op 29 november jl. het plan van aanpak As Leiden-Katwijk vastgesteld, onder voorbehoud van instemming door het Algemeen Bestuur met de (programma-)begroting op 15 december 2004. De As Leiden-Katwijk wordt gevormd door het sterk verstedelijkte gebied langs de Oude Rijn en omvat de kernen van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude-Rijndijk. Het project As Leiden-Katwijk moet belangrijke delen van het programma van afspraken tot stand brengen in hun onderlinge samenhang, zoals de Rijn-Gouwelijn, de Rijnland-Route en Knoop Leiden-West. Om dit project te laten slagen, moet er samenhang ontstaan door een integrerende visie, een goed uitvoeringsprogramma en een goede regie. Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd door de regio en de provincie Zuid-Holland. Meer informatie over het project As leiden-Katwijk is te vinden op www.hollandrijnland.net >> Speerpunt-projecten.
Terug naar inhoudsopgave

Reconstructie glastuinbouwgebieden noodzakelijk

De glastuinbouw neemt in de regio Duin- en Bollenstreek een belangrijke plaats in. Het is een belangrijke economische pijler in de Greenport Duin- en Bollenstreek, die in zijn totaliteit 17.000 arbeidsplaatsen levert. De waarde van de sierteeltproducten die door exportbedrijven vanuit de Duin- en Bollenstreek worden geëxporteerd bedraagt 1200 miljoen euro. De glastuinbouw in de regio heeft te maken met een forse schaalvergroting, maar de uitbreidingsmogelijkheden worden bepaald door planologische afspraken. Volgens gedeputeerde plattelandsontwikkeling L. van der Sar moet in de regio op termijn 127 hectare verspreid glas worden verplaatst of gesaneerd. De provincie wil daarom dat de reconstructie van het glasconcentratiegebieden Kloosterschuur (Rijnsburg) en de ontwikkeling van de Rooversbroekpolder (Lisse) snel worden aangepakt. Vanwege de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woningbouw op kassengebieden is 20 hectare extra glas in de regio nodig, liefst aansluitend aan het bestaande glasteeltgebied in Rijnsburg. Kwekers uit het gebied Zijlhoek in Valkenburg pleitten ervoor om dit glastuinbouwgebied toch als duurzaam glasgebied aan te merken.
Zie ook het persbericht “Najaarscongres Pact van Teylingen in teken glastuinbouw” op www.hollandrijnland.net >> Beleidsvelden >> Ruimte >> Pact van Teylingen.
Terug naar inhoudsopgave

Subsidie stedelijke vernieuwing voor Kooiplein Leiden

De gemeente Leiden krijgt van het ministerie van VROM 5 miljoen euro voor uitvoering van wijkverbeteringsplannen in de wijk Kooiplein. Minister Dekker van VROM stimuleert op die manier 9 uitvoeringsplannen en 21 andere projecten met in totaal 36,7 miljoen euro uit het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Daarmee wil zij de leefbaarheid in de wijken verbeteren. De uiteindelijk geselecteerde projecten dragen op een zichtbare en slimme wijze bij aan de verbetering van de leefbaarheid in aandachtswijken. In de afweging is de betrokkenheid van de burger een belangrijk criterium geweest. Meer informatie over het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing en de geselecteerde projecten op www.vrom.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Provinciale subsidies voor verkeersknelpunten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 16 november jl. subsidies beschikbaar gesteld voor verkeersknelpunten in de N208, op basis van de GDU-bijdrageregeling. Voor de aanleg van de rotonde bij de Keukenhofdreef in Lisse stelt de provincie € 166.000,- beschikbaar en voor de rotonde Heereweg-Noord te Lisse van € 168.500,-. Voor de rotonde bij de Van Pallandtlaan en Carolus Clusiuslaan te Sassenheim komt een GDU-bijdrage van € 363.024,-. Voor het project Witte Singel te Leiden stelt de provincie een maximale GDU-bijdrage van € 110.564,- beschikbaar.
Terug naar inhoudsopgave

Vaste contactpersonen voor waterbeleid

Elke gemeente moet een vast contactpersoon hebben die aanspreekbaar is voor zaken rond waterbeleid. Dat is een van de uitkomsten van de vergadering van de regionale stuurgroep Water, die op 9 november jl. is gehouden. De regio werkt aan een regionaal bestuursakkoord Water, dat naar verwachting in 2006 of 2007 zal worden ondertekend. Daarbij worden eerst de knelpunten op watergebied op een rij gezet. Eén van die knelpunten blijkt de communicatie met gemeenten te zijn. Die wil men nu met vaste contactpersonen bij elke gemeente een flinke impuls geven.
Terug naar inhoudsopgave

Provincie steunt overeenkomst Knoop Leiden-West

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 23 november jl. ingestemd met de concept-samenwerkingsovereenkomst knoop Leiden-West. Daarin werken de provincie, de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg en Voorhout en de universiteit Leiden samen aan het opstellen van een integrale, grensoverschrijdende visie op de ontwikkeling van het knooppunt Leiden-West. In een samenwerkingsovereenkomst zullen de uitvoeringsafspraken voor die ontwikkeling worden vastgelegd. Gedeputeerde Staten hebben daar nu mee ingestemd, evenals met de acht bestuurlijke discussiepunten die tijdens de volgende stuurgroepvergadering over de Knoop Leiden-West zullen worden besproken.
Terug naar inhoudsopgave

Noordwijk in kwaliteitsimpuls badplaatsen

Op 23 november jl. heeft staatssecretaris van Gennip van Economische Zaken het convenant Badplaatsen ondertekend. Met deze pilot wil zij een kwaliteitsimpuls geven aan de badplaatsen Noordwijk, Zandvoort, Ameland en Sluis. De gekozen badplaatsen gaan samen met het ministerie van Economische Zaken en de provincie plannen uitwerken om de kwaliteit van badplaatsen te verbeteren door vernieuwing te stimuleren en bestaande gemeentelijke en provinciale plannen te versnellen. Ook de ondernemers worden er nauw in betrokken. Doel van de pilot is de bestedingen en de verblijfsduur van de buitenlandse toeristen in de Nederlandse badplaatsen te laten toenemen. Het ministerie van Economisch Zaken heeft voor de pilots jaarlijks € 300.000 beschikbaar in de periode 2004-2006, de gemeenten en de provincies leggen daar gezamenlijk nog eens maximaal dat bedrag bij. Nadat het convenant ondertekend is moeten de eerste concrete plannen al in december 2004 klaarliggen. De pilots dienen uiteindelijk als voorbeeld voor andere badplaatsten.
Meer informatie op www.minez.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Stuurgroep Pact van Teylingen

Op 16 december vergadert de stuurgroep Pact van Teylingen over zaken die te maken hebben met het Pact en Offensief van Teylingen en de uitvoering van het landschapsbeleidsplan voor de Duin- en Bollenstreek. Er wordt o.a. gesproken over de voortgang van het Offensief in de zes pilotgebieden en er worden presentaties gehouden over een marktanalyse naar agrarische bedrijventerreinen door het LEI en over de financieringsmogelijkheden van het Offensief. Ook de bestemmingsplannen buitengebied staan op de agenda: de saneringsregeling voor agrarische bedrijfsbebouwing en de regeling voor gemengde tuinbouwbedrijven die Noordwijkerhout wil invoeren, komt opnieuw ter discussie en ook het bestemmingsplan buitengebied van Voorhout wordt besproken. Verder komt ter tafel een rapport van de Grontmij over de behoefte aan glastuinbouwgebieden in de Duin- en Bollenstreek. De stuurgroep bespreekt ook een aanpassing van de structuur rond kerngroep en stuurgroep Pact vanaf 2005. De agenda en stukken van de stuurgroep Pact van Teylingen zijn te vinden op www.hollandrijnland.net >> Vergaderingen en stukken.
Terug naar inhoudsopgave

8 en 13 december: Bijeenkomsten regionale woonruimteverdeling

In juli 2005 gaat de regionale woonruimteverdeling voor heel Holland Rijnland van start. Gemeenten, woningcorporaties en huurderorganisaties werken samen hard aan een nieuw regionaal systeem voor woonruimteverdeling. Onlangs is gekozen voor het aanbod op maat-model met een passieve lotingsmodule. Zie hiervoor ook: www.hollandrijnland.net >> Speerpuntprojecten >> Regionale woonruimteverdeling.
Om alle betrokkenen hierover te informeren en hun visie te horen op de nieuwe verdelingssystematiek, worden op 8 en 13 december informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarbij wordt de gekozen verdelingssystematiek toegelicht en uiteraard is er ruimte voor discussie en vragen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor college- en raadsleden en medewerkers van gemeenten, bestuurders en directeuren van woningcorporaties en huurdersverenigingen en iedereen die geïnteresseerd is in het nieuwe regionale woonruimteverdelingsysteem. Data en locaties: 8 december van 9:30-12:00 uur in de ontvangstzaal gemeentehuis Sassenheim en op 13 december a.s. van 19.00-21.00 uur in de raadszaal, gemeentehuis Leiderdorp.
Inschrijven kan t/m maandag 6 december door uw naam, organisatie/functie en de datum waarop u wilt komen te sturen aan Maroes Albers: [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

8 december: Bestuursconferentie platform Zuidvleugel

Conferentie bedoeld voor de bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in de Zuidvleugel van de randstad. Minister Dekker van VROM en programmaminister van de Zuidvleugel, houden een openingstoespraak. Tijdens bestuurlijke rondetafelbesprekingen zal aandacht besteed worden aan drie acties waaraan de Zuidvleugel in 2005 met prioriteit zal werken.: de Stedenbaan, groen en water in en om de stad en de herstructurering van bedrijventerreinen en kenniscentra.
Tijd en locatie: van 13.30-17.00 uur in het Circustheater in Scheveningen.
Meer informatie op www.zuidvleugel.nl.
Terug naar inhoudsopgave

9 december: Werkconferentie Inburgering

Afgelopen jaar heeft minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie aangekondigd dat er een nieuwe wet Inburgering wordt ontwikkeld. De invoering van deze nieuwe wet zal ook voor gemeenten en uitvoerende instellingen veel veranderen. In de contourennota ” Herziening van het inburgeringsstelsel ” worden zowel nieuwkomers als oudkomers bij wet verplicht tot inburgering in de Nederlandse samenleving. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid (ook in financiële zin) van de inburgeraar centraal. Zij moeten een inburgeringsexamen halen en hebben keuzevrijheid ten aanzien van de inkoop van cursussen. Gemeenten hebben daarbij een spilfunctie. In december zal er een besluit vallen over het wetsvoorstel. Daarom organiseren de regio Holland Rijnland en de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Leiden een werkconferentie op donderdagochtend 9 december. Daar worden de contouren van het nieuwe inburgeringsstelsel gepresenteerd en wordt informatie gegeven over de consequenties hiervan voor de gemeenten. Tijdens deze startconferentie kan de regio een gezamenlijk strategie bepalen over de manier waarop de Wet Inburgering in de regio Holland Rijnland kan worden uitgevoerd. Meer informatie bij Ida van Breda (Holland Rijnland), tel. 0252-462418.
Terug naar inhoudsopgave

9 december: Slotsymposium Geest en Grond

De afgelopen twee jaar heeft het project Geest en Grond gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het landschap van de Duin- en Bollenstreek door het inzetten van cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Tijdens het slotsymposium op 9 december worden de resultaten van het project en de ontwerpvoorstellen voor concrete locaties in de regio gepresenteerd. Daarna is er een forumdiscussie met bestuurders van de regio, de provincie, het Pact en Offensief van Teylingen en vertegenwoordigers van allerlei organisaties en bewoners van de streek. Daarin wordt gepraat over de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening? Wat is voor de bewoners van de streek eigenlijk cultuurhistorie? Is er voldoende draagvlak voor de aangedragen ideeën in de ruimtelijke ordening?
Locatie: Veilingzaal Hobaho Lisse. Meer informatie op www.geest-en-grond.nl
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net