Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Wijzigingen Dagelijks Bestuur

De heer M.J.D. Witteman wordt per 13 januari herbenoemd als lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland. De heer A. Mans wordt op diezelfde datum benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur van de regio. Dat heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland besloten tijdens haar vergadering van 15 december jl. Deze wijzigingen in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur komen voort uit de benoeming van de Hillegomse wethouder Witteman tot waarnemend burgemeester van Warmond per 13 januari 2005. Daarmee zou zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur vervallen. Inmiddels heeft de heer J.H. Brussee uit Sassenheim aangekondigd dat hij per 12 januari 2005 zijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur wil beëindigen. Bovendien heeft de gemeente Warmond de heer Witteman op 16 december jl. voorgedragen als lid van het Algemeen Bestuur. Op die manier kan Witteman lid van het Dagelijks Bestuur van de regio blijven. Voor de vacature van de heer Brussee is de heer A. Mans, burgemeester van Hillegom, voorgedragen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de heer Mans per 13 januari 2005 te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de regio.
Terug naar inhoudsopgave

December-vergadering Algemeen Bestuur

Op 15 december jl. heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de programmabegroting Holland Rijnland 2005 en een aantal financiële en bestuurlijke overeenkomsten vastgesteld. Er is een presentatie gegeven over het nieuwe systeem voor woonruimteverdeling, waarna het Algemeen Bestuur een meningsvormende discussie heeft gevoerd over het Basisdocument regionale Woonruimteverdeling. Ook zijn de woningbouwafspraken van de regio voor de periode 2005-2009 vastgesteld. Deze afspraken zullen als uitgangspunt dienen bij de onderhandelingen hierover met het ministerie van VROM en de provincie Zuid-Holland.
Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de behandeling van de Programmabegroting voor de regio ook gesproken over de financiële consequenties van het plan van aanpak voor het project As Leiden-Katwijk, waar eveneens een presentatie over werd gegeven. Verder heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de overeenkomst voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in de Leidse regio 2005 en met het regionaal beleidskader Sociale Agenda (zie bericht hieronder).
Terug naar inhoudsopgave

Beleidskader Sociale Agenda vastgesteld

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 15 december jl. het beleidskader Sociale Agenda Holland Rijnland vastgesteld. Hierin staan zeven afspraken over de manier waarop de 16 gemeenten de komende jaren gezamenlijk antwoord willen geven op maatschappelijke vraagstukken als een evenwichtige arbeidsmarkt, goede en voldoende zorgvoorzieningen, onderwijs, educatie en jeugdbeleid, integratie en aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Dat betekent dat naast de thema’s uit het Programma van Afspraken, zoals Ruimte, Wonen, Economie en Verkeer & Vervoer etc, nu ook in een zevental afspraken de lijnen voor een regionale sociale agenda zijn vastgelegd. Voor meer informatie zie: www.hollandrijnland.net >> Beleidsvelden >> Sociale Agenda.
Terug naar inhoudsopgave

Minister Peijs reserveert geld voor station Sassenheim

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat laten weten geld te reserveren voor een treinstation in Sassenheim. Die reservering is de uitkomst van overleg tussen de minister en bestuurders uit de Zuidvleugel van de Randstad. Het geld is gereserveerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) tot en met 2010. “Opening van dit treinstation houdt een belangrijke verbetering in van het openbaar vervoer voor de inwoners van Sassenheim en Warmond”, aldus gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven van de provincie Zuid-Holland. “We hebben hiermee weliswaar een belangrijke stap gezet in het realiseren van het treinstation, er is nog wel wat werk te verzetten voordat opening een feit is.” Marc Witteman, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de regio Holland Rijnland beaamt dit. “De minister heeft ons nog wat huiswerk meegegeven. Dat zullen we eerst naar behoren moeten maken. Een goede bereikbaarheid van het treinstation voor de inwoners van Sassenheim en Warmond te voet, per fiets en met de auto is hierbij van groot belang.” De eisen die de minister nog stelt zijn reeds onderzocht in de verkenning naar station Sassenheim, zoals die recent is uitgevoerd onder leiding van de provincie Zuid-Holland. De positieve resultaten zijn goed doorgesproken met onder andere de Nederlandse Spoorwegen. Alhoewel nader overleg nodig is over onder andere de exacte locatie van het treinstation, lijkt met het beschikbaar komen van de gelden de belangrijkste hobbel genomen voor realisatie van het treinstation. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de regio aangeboden mee te betalen aan een nader onderzoek naar de locatiekeuze van het station.
Opening van station Sassenheim is één van de speerpunten van het programma Stedenbaan. Dat is een programma gericht op het realiseren van een passend regionaal railproduct op het hoofdrailnet tussen Sassenheim/Hillegom en Dordrecht, Den Haag – Gouda en Rotterdam – Gouda, ter ondersteuning van het te realiseren verstedelijkingsprogramma in de Zuidvleugel van de Randstad. De overheden in de Zuidvleugel van de Randstad werken gezamenlijk aan deze ambitie.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Op 2 december jl. is door de regio Holland Rijnland de tweede kennisuitwisselingsbijeenkomst over herstructurering van bedrijventerreinen gehouden in de raadzaal van de gemeente Zoeterwoude. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie en was een vervolg op een eerdere bijeenkomst in juni van dit jaar. Tijdens die bijeenkomst heeft de regio een ‘praktische filosofie’ voor herstructurering gepresenteerd. De projectleiders van de projecten die in de bedrijventerreinenstrategie zijn opgenomen, zijn daarmee met succes aan de slag gegaan. In meerdere projecten is voortgang geboekt. De raad van Voorschoten heeft inmiddels een raadsbesluit genomen over het projectplan Dobbewijk en dit jaar zijn meer subsidieaanvragen ingediend bij de provincie dan voorheen. Op 2 december 2004 is dieper ingegaan op het belang van positiebepaling van de gemeente bij aanvang van de herstructurering. Door middel van een rollenspel is ervaring opgedaan met het managen van de uiteenlopende belangen van betrokken partijen.
Terug naar inhoudsopgave

Bestuursakkoord bedrijventerreinen Zuidvleugel

Op 15 december jl. is er een bestuursakkoord getekend door het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel over de gezamenlijke inspanningen voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in de randstad en de ontwikkeling van nieuwe locaties. Daarbij is in onze regio het bedrijventerrein Oude Rijnzone geselecteerd als te herstructureren gebied. De Leidse locatie Leeuwenhoek/Rijnfront staat op de lijst als kennisintensieve zone, gespecialiseerd in bio life science. In het akkoord spreken de partijen uit dat zij, ieder binnen hun eigen mogelijkheden, hun inspanningen zullen richten op deze terreinen.
Terug naar inhoudsopgave

SGB Gebiedsprogramma 2005-2007

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland is op 29 november jl. akkoord gegaan met het gebiedsprogramma Subsidie Gebiedsgericht Beleid (SGB) 2005-2007. Deze gelden van het Rijk zijn bestemd voor gebiedsgerichte inzet in regio’s die werken aan kwaliteitsverbeteringen in het landschap. In het SGB-programma voor de komende jaren zijn projecten opgenomen ter verbetering van de verschillende karakteristieke landschappen in de regio. De projecten komen voort uit het Offensief van Teylingen en uit de landschapsbeleidsplannen voor de regio, zoals het aanleggen van hagen, houtwallen, bossingels en karakteristieke erfbeplanting. Ook een kwaliteitsverbetering van het Ghoybos in Alkemade en het Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen kunnen deels met SGB-subsidie worden uitgevoerd. In het Gebiedsprogramma 2005-2007 wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op een nieuwe subsidieregeling die vanaf 2007 van kracht wordt: het investeringsbudget Landelijk Gebied, waarin alle bestaande subsidieregelingen voor het landelijk gebied gebundeld zullen worden.
Terug naar inhoudsopgave

Regio tekent overeenkomst Groen in de Zuidvleugel

Tijdens de bestuurdersconferentie Zuidvleugel van 8 december jl. is de samenwerkingsovereenkomst Groen in de Zuidvleugel getekend. Daarmee beloven alle regio’s in de Zuidvleugel van de randstad dat zij een aanbod aan het ministerie van LNV doen om de stagnatie rond de realisering van groen rond de stad te doorbreken. Namens onze regio heeft portefeuillehouder Natuur & Landschap, de heer J.H. Brussee, getekend. Het Algemeen Bestuur van de regio heeft dit op 15 december jl. met terugwerkende kracht besloten. De heer Brussee is tevreden met de ondertekening: “Het is een eerste stap op weg om de al eerder gemaakte afspraken voor VINAC-groen, SGP-groen en GIOS na te komen en de impasse te doorbreken.” Het ontwikkelen van een robuust, samenhangend en gevarieerd groenblauw raamwerk in Zuid-Holland is één van de top-prioriteiten van het Zuidvleugeloverleg. Die hoge prioriteit heeft alles te maken met de verdichting van de bebouwing in de steden. Dat is alleen aanvaardbaar als er voldoende groen en water aan de steden worden toegevoegd om de leefbaarheid voor de bewoners op peil te houden en de regio’s aantrekkelijk te houden als vestigingslocatie voor instellingen en bedrijven. Tijdens het Zuidvleugel-congres 2004 is aan die groene ambitie verder gehoor gegeven en is de samenwerkingsovereenkomst getekend. In september 2005 zal een concreet financieel en planologisch gedekt aanbod voor het groen rond de stad aan het ministerie van LNV worden gedaan. In onze regio gaat het daarbij om gebieden als het Valkenburgse Meer, Rijnfront en Buitenrijn.
Terug naar inhoudsopgave

Stuurgroep Pact van Teylingen

Op 16 december heeft de stuurgroep Pact van Teylingen vergaderd over zaken die te maken hebben met het Pact en Offensief van Teylingen en de uitvoering van het landschapsbeleidsplan voor de Duin- en Bollenstreek. Er is o.a. gesproken over de voortgang van het Offensief in de zes pilotgebieden en er zijn presentaties gehouden over een marktanalyse naar agrarische bedrijventerreinen door het LEI en over de financieringsmogelijkheden van het Offensief. Ook de bestemmingsplannen buitengebied van Noordwijkerhout en Voorhout werden besproken. Daarbij wordt met name beoordeeld of de bestemmingsplannen in overeenstemming zijn met het Pact van Teylingen. In het bestemmingsplan van Noordwijkerhout zit een speciale uitbreidingsregeling voor sierteeltbedrijven die zowel in de volle grond als onder glas telen en een saneringsregeling voor bedrijfsverplaatsing. Het bestemmingsplan buitengebied Voorhout ondervindt veel kritiek van agrariërs, omdat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden in zitten. Over beide plannen zal de provincie uiteindelijk een oordeel moeten geven.
De Stuurgroep wil nader onderzoek naar de behoefte aan glastuinbouwgebieden in de Duin- en Bollenstreek. Er was veel discussie over het rapport dat de Grontmij hierover maakt: met name over de interpretatie van de cijfers, over de mogelijkheden voor inbreiding van de glastuinbouwgebieden en over de benodígde ‘schuifruimte’ bij herstructurering. In januari 2005 komt het rapport opnieuw aan de orde in een extra vergadering en zal de stuurgroep een advies geven over de mogelijke extra uitbreiding van glas bij Trappenberg-Kloosterschuur.
Het voorjaarscongres Pact van Teylingen zal in het teken staan van natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek. De agenda en stukken van de stuurgroep Pact van Teylingen zijn te vinden op www.hollandrijnland.net >> Vergaderingen en stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale woonmarkt: waar je wil wonen?

Op 8 en 13 december zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden over de regionale woonruimteverdeling. In het gemeentehuis van Sassenheim konden leden van de kerngroep, bestaande uit de gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties, kennis nemen van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en hier hun mening over geven. In oktober 2004 is door een “kerngroep” van directeuren en gemeentebestuurders de voorkeur uitgesproken voor het “Aanbod op Maat”-model met een passieve lotingsmodule. Dit op grond van criteria als: een open regionale markt, geen bindingseisen en (bijna) geen passendheidseisen, streven naar transparantie en meer dynamiek op de markt, een actieve houding van de woningzoekenden en een beperkte urgentieregeling.
Tijdens de bijeenkomsten is erover gediscussieerd in hoeverre het gekozen model voldoet aan deze uitgangspunten. Behalve positieve en negatieve opmerkingen werd het nieuwe systeem ook interessant bevonden, omdat veel regels afgeschaft worden en de woningzoekende bij verhuizing niet direct zijn rechten kwijt is. Ook werd gediscussieerd over het verminderen van de regels, het bevorderen van meer beweging op de woningmarkt en de klantgerichtheid van het systeem. De verslagen van de bijeenkomsten kunt u vinden op : www.hollandrijnland.net >> Speerpunt-projecten >> Regionale woonruimteverdeling.
Terug naar inhoudsopgave

Inspirerende conferentie Wet Inburgering Nieuwe Stijl

Het kabinet heeft op 3 december jl. ingestemd met de voorstellen van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Daarin wordt op verzoek van de Kamer een nadere uitwerking gegeven aan de Contourennota “Herziening van het inburgeringsstelsel”. Op 13 december jl. heeft de Kamer over de brief gedebatteerd met de minister. Vooruitlopend op de uitkomst van dit debat heeft op donderdag 9 december jl. in de regio Holland Rijnland een startconferentie Wet Inburgering Nieuwe Stijl plaatsgevonden. Voor deze conferentie waren bestuurders, beleidsambtenaren en betrokken maatschappelijke partijen uitgenodigd. Na een uiteenzetting over de nieuwe wet inburgering door het ministerie van Justitie, heeft adviesbureau Radar de gevolgen voor de gemeenten en de mogelijke uitvoeringsscenario’s aan de deelnemer voorgelegd. Vervolgens is in drie workshops gebrainstormd over het bestuurlijk traject voor het maken van de keuze voor lokale en regionale scenario’s, de implicaties van de invoering voor de uitvoering bij de gemeenten en de gevolgen en mogelijkheden voor het aanbod van de inburgeringstrajecten.
De conclusies uit de goed bezochte workshops worden verwerkt in een werkdocument. Holland Rijnland zal dit document gebruiken om de gemeenten te ondersteunen bij het maken van keuzes en hen te faciliteren bij de ontwikkeling van een gedragen uitvoeringsplan. In het voorjaar van 2005 komt een vervolg op deze geslaagde werkconferentie.
Terug naar inhoudsopgave

Provinciale subsidie voor stedelijke projecten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 30 november jl. diverse subsidies toegekend voor stedelijke projecten in onze regio. De gemeente Alkemade ontvangt € 1.723.547 voor Roelofarendsveen, de gemeente Noordwijk € 1.619.837 voor Noordwijk-Binnen en voor de Oranjebuurt in Sassenheim is € 731.118 beschikbaar gesteld.
Terug naar inhoudsopgave

Slotsymposium Geest en grond

Op donderdag 9 december jl. is in Lisse het slotsymposium gehouden van het project Geest en Grond, waarmee de afgelopen twee jaar aandacht is besteed aan culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek. Tijdens de bijeenkomst werd door middel van discussies, voordrachten en presentaties van de ontwerpopdrachten getoond hoe aandacht voor de karakteristieke identiteit van de streek zichtbaar kan blijven, door rekening te houden met cultuurhistorische aspecten in de ruimtelijke ordening. De drie ontwerpopdrachten Bulb and Breakfast (tijdelijke logiesvoorziening in oude bollenschuren), Het gewenste landschap (een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout) en Nieuw Erfgoed (een plan voor het historische Warmond en een uitbreidingsplan voor Voorhout) worden de komende tijd concreet uitgevoerd. Tijdens het slotsymposium werd benadrukt dat de oude bollenschuren een nieuwe functie moeten krijgen en dat de regio zelf aan de slag moet met het inbedden van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ontwikkelingen. De resultaten van het project zijn in tekst en beeld gebundeld in het boek Geest en Grond. Meer informatie op www.geest-en-grond.nl.
Terug naar inhoudsopgave

19 januari 2005: Nieuwjaarsbijeenkomst Holland Rijnland

Holland Rijnland organiseert op woensdag 19 januari een nieuwjaarsbijeenkomst voor college- en raadsleden van de regio-gemeenten en andere relaties. Daar wordt tevens de aftrap gegeven voor het profiel van Holland Rijnland; onder het motto: een nieuwe regio in een historische omgeving.
Tijd en locatie worden nog nader bekend gemaakt.
Terug naar inhoudsopgave

28 januari 2005: Conferentie over WMO

Startconferentie voor bestuurders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Datum: vrijdag 28 januari van 14.30 tot 18.00 uur. Locatie: nog niet bekend. Nadere informatie volgt.
Terug naar inhoudsopgave

1 april 2005: Een halfjaar Holland Rijnland

Grote manifestatie ‘De regio Holland Rijnland in actie’ op vrijdagmiddag 1 april 2005. Met workshops en presentaties over alle projecten en activiteiten die spelen in de regio Holland Rijnland, zoals de RijnGouweLijn, het Offensief en Pact van Teylingen, de As Leiden-Katwijk, woonruimteverdeling en de Sociale Agenda etcetera. Voor iedereen die gevoel wil krijgen en feeling wil houden met wat er allemaal speelt in de regio. Nadere bijzonderheden volgen later.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net