Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Ondertekening convenanten woningbouwafspraken 2005-2009

Op 23 december 2004 zijn voor alle stedelijke regio’s in Zuid-Holland, waaronder Holland Rijnland, convenanten ondertekend voor de woningbouwafspraken 2005-2009. Voor het convenant regio Holland Rijnland hebben ondertekend de minister van VROM (Dekker), de provincie Zuid-Holland (van Dijk), het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (Wienen) en de gemeente Leiden (Hillebrand). In het convenant staat onder andere opgenomen dat de regio Holland Rijnland de komende vier jaar 14.620 woningen gaat bouwen. Doel van het convenant is het woningtekort terug te brengen tot 1,7 procent. Het rijk stelt hiervoor ruim 24 miljoen euro beschikbaar aan de regio Holland Rijnland. Voor de verdeling van dit budget is een subsidiegrondslag opgesteld die het Algemeen Bestuur in maart 2005 zal vaststellen. In het convenant is ook opgenomen dat de regio als onderdeel van de Zuidvleugel een samenwerkingsovereenkomst afsluit met het rijk, om de aankoop van natuurgebieden in de regio garant te stellen.
Terug naar inhoudsopgave

Pact van Teylingen

De gemeente Noordwijk heeft een verkenning voor een structuurvisie opgesteld voor het middengebied. Dit is het open gebied tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. De Offensief-module Vinkeveld maakt hier onderdeel van uit. De visie gaat uit van een recreatief landschap tussen de woonkernen met aan weerszijden open agrarisch landschap (Vinkeveld en Noordzijderpolder).
De gemeente Voorhout is intensief bezig met de module ruïne van Teylingen. Samen met de kastelenstichting Holland Zeeland (de eigenaar van de ruïne) en de gemeente Sassenheim werkt Voorhout aan een “publieke visie” op deze historisch plek.
De eventuele extra uitbreiding van glastuinbouw aansluitend op Trappenberg-Kloosterschuur (Rijnsburg/Voorhout) is begin januari 2005 in de beslissende fase. De regio heeft Grontmij een advies laten opstellen over nut en noodzaak van deze uitbreiding op deze locatie.
De Stuurgroep Pact heeft ingestemd met de ondertekening van de intentieovereenkomst Offensief van Teylingen. De andere partijen zijn de Kamer van Koophandel, de vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek en de KBGBB (handel- en exportbedrijven). Doel is actieve deelname van deze partijen aan het Offensief vanuit de gedachte dat een economisch vitale regio met hoge ruimtelijke kwaliteit een gedeelde doelstelling is.
Het LEI rondt deze maand de marktanalyse agrarische bedrijfsterreinen af. Hierin is geanalyseerd welke behoefte bestaat bij agrarische bedrijven om zich op deze terreinen te vestigen en waar zij uitbreidingsruimte kunnen krijgen, die in het landelijk gebied vaak niet meer beschikbaar is.
Het NIB consult start in januari 2005 een onderzoek naar de financiering van het Offensief. Zij zal de lopende modules (deelgebieden) financieel doorlichten en komen met haalbare financieringsconstructies voor de regio. Oplevering april 2005.
Het najaarscongres 2004 over ‘glas’ in Flora Holland leverde een record aantal bezoekers van 230. Het voorjaarscongres 2005 zal in het teken staan van “natuur”. Samen met stichting Duinbehoud – en mogelijk Zuid Hollands Landschap – zal Holland Rijnland dit thema verder afbakenen. Een van de mogelijke afbakeningen is de landschappelijke overgang van duinen naar bollen en de daar spelende belangentegenstellingen.
Terug naar inhoudsopgave

Vertrek RIO

De Regionale Indicatie Organen (RIO’s) zijn per 1 januari 2005 opgegaan in een landelijke organisatie: het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is de uitvoeringsorganisatie voor indicatiestelling in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tot 1 januari 2005 maakte het RIO Duin- en Bollenstreek deel uit van de organisatie van Holland Rijnland. Het RIO in de Leidse Regio maakte als stichting geen deel uit van Holland Rijnland.
Inwoners uit de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek kunnen voor indicatiestelling nog steeds terecht bij het bureau Noordwijk: Losplaatsweg 38, 2201 CV Noordwijk tel: (071) 362 05 00 [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

13 januari: Dagelijks Bestuur

Op 13 januari komt het Dagelijks Bestuur voor haar eerste vergadering in 2005 bijeen.
Terug naar inhoudsopgave

17 januari: Verzenden agenda en stukken voor portefeuillehoudersoverleggen

Sociale Agenda: 2 februari 14.00/16.00 uur
Economische Zaken: 3 februari 10.00/12.00 uur
Ruimte: 3 februari 14.00/16.00 uur
Bestuur en Middelen: 4 februari 10.00/12.00 uur
Verkeer en Vervoer: 4 februari 14.00/16.00 uur
Alle portefeuillehoudersoverleggen vinden deze keer plaats in de raadszaal van Leiderdorp.
Terug naar inhoudsopgave

19 januari: Nieuwjaars-startbijeenkomst profiel regio Holland Rijnland

Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst zal er discussie gevoerd worden over het profiel van de regio. Met het profiel van de regio wordt de eerste stap gezet naar een structuurvisie voor de regio Holland Rijnland. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Leidse regio trekken vanaf 1 oktober 2004 op als één nieuwe regio. In het profiel komen de kenmerken van de regio tot uitdrukking die de regio uniek maakt en onderscheidt van anderen. De regio Holland Rijnland onderscheidt zich door veelzijdigheid. Er zullen 12 portretten van mensen uit de regio gepresenteerd worden, die ieder staan voor hun ambitie of visie die typerend is voor Holland Rijnland. De ambities zijn voorbeelden van dromen die bij veel mensen leven in deze regio. Om de ambities van mensen realiteit te maken moet de regio keuzes maken, waarbij de volgende vragen spelen:
Maken deze mensen gezamenlijk het beeld van de regio compleet? De regio groeit en is in ontwikkeling, maar de ruimte in de regio is beperkt; waar kiest de regio voor? Wat onderscheidt deze regio van anderen? Waar is deze regio sterk in? Waar zijn we zuinig op? Wat willen we beschermen? Wat ontbreekt er in deze regio? De bijeenkomst zal gehouden worden in het Scheltemacomplex aan de Oude Singel 56 te Leiden en begint om 20.00 uur.
Terug naar inhoudsopgave

28 januari: Startconferentie voor bestuurders (WMO)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 14.30 tot 18.00 uur.
Nadere informatie en locatie volgen later.
Terug naar inhoudsopgave

1 april: Manifestatie van workshops rond het eerste half jaar ‘de regio Holland Rijnland in actie’

Een halfjaar Holland Rijnland. Een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij wat zich, waar het gaat om gemeentegrens overschrijdende activiteiten, afspeelt in deze nieuwe regio.
De bijeenkomst zal gehouden worden op vrijdagmiddag 1 april. Nadere informatie en locatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net