Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur

Op 13 januari vond een vergadering van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland plaats. Hierbij is de heer J. Wienen aangewezen als coördinerend portefeuillehouder voor de Greenport Rijnland. Hij zal in nauwe samenwerking met mevrouw W.M. Verver, portefeuillehouder Economische zaken deze portefeuille invulling geven. De heer A. Mans, burgemeester van Hillegom heeft de portefeuille Milieu, Natuur en Landschap van de heer J.H. Brussee overgenomen. De benoeming van de heer M.J.D. Witteman als waarnemend burgemeester van de gemeente Warmond heeft geen gevolgen voor de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur.
Terug naar inhoudsopgave

Ontwerp-begroting 2006

De begroting 2005 is door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2004 vastgesteld.
Op basis van wettelijke voorschriften dient voor 1 juli 2005 de begroting voor 2006 te worden vastgesteld. De gemeenschappelijke regeling vereist dat voordat het Algemeen Bestuur zich uitspreekt over de begroting de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld zich over de ontwerp-begroting uit te spreken. Dit zou betekenen dat de ontwerp-begroting 2006 reeds ter advisering aan de portefeuillehoudersoverleggen van februari 2005 zou moeten worden voorgelegd. Om zowel het Dagelijks Bestuur, de ambtelijke organisatie, maar ook de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) in de gelegenheid te stellen zich serieus te buigen over de begroting 2006 heeft het Dagelijks Bestuur gekozen om in drie stappen te komen tot een voldragen en kwalitatief goede begroting 2006.
De drie stappen betreffen een;
1. BeleidsArme Begroting 2006 (BAB06)
2. Kaderstellende Notitie Begroting 2006 (KNB06)
3. Integrale BegrotingsWijziging 2006 (IBW06)
De beleidsarme begroting 2006 kent ten opzichte van de programmabegroting 2005 nagenoeg geen verschillen. Beleidsinhoudelijk zijn er geen verschillen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2005. De inhoud wordt bepaald door bestaand beleid/bestaande afspraken.
De inzet is om aan de hand van de kaderstellende notitie begroting 2006 de politiek-bestuurlijke discussie te voeren waar het gaat om beleidswijzigingen. De portefeuillehoudersoverleggen worden gevraagd begin februari het Dagelijks Bestuur te adviseren. Op grond van deze advisering zal het Dagelijks Bestuur een kaderstellende notitie opstellen die ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur op 16 maart a.s. zal worden voorgelegd.
Deze vastgestelde kaderstellende notitie is de ‘bestuursopdracht’ voor het Dagelijks Bestuur om een integrale begrotingswijziging 2006 op te stellen. Deze integrale begrotingswijziging 2006 zal ter advisering aan de portefeuillehoudersoverleggen van mei 2005 worden voorgelegd. Vervolgens worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te spreken, waarna besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 12 oktober 2005 zal plaatsvinden.
Terug naar inhoudsopgave

Nota Ruimte

Op 17 januari is de nota Ruimte door de vaste kamercommissie van VROM behandeld. Hoewel de coalitiepartijen (en dus een meerderheid van de tweede kamer) op hoofdlijnen instemmen met de nota, zijn er desondanks ruim 100 amenderende moties ingediend om de ruimtelijke plannen bij te buigen. In de nota Ruimte staan voor Holland Rijnland belangrijke beleidsvoornemens als de benoeming van de Bollenstreek als ‘greenport’ en de aanwijzing van het voormalig marinevliegkamp Valkenburg als ontwikkelingslocatie. De tweede kamer heeft onder meer aangegeven dat pas sprake kan zijn van bebouwing op Valkenburg als er zekerheid is over de realisatie van noodzakelijke infrastructuur en dat in het zuidelijk deel een groengebied moet worden gerealiseerd. Omdat de fracties het niet eens konden worden over gezamenlijke aanpassingen wordt het debat later afgerond. Het kabinet reageert eerst schriftelijk op de voorstellen.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale woonruimteverdeling

Op 16 februari wordt voor alle wethouders RO/Wonen, directeuren van woningcorporaties en huurdersorganisaties een mini-symposium georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de voorlopige resultaten van de uitvoering van het project gepresenteerd. Ook zullen een aantal sprekers ingaan op de ervaringen die elders in Nederland zijn opgedaan met elementen als de effecten van het loslaten van bindings- of passendheidseisen en de klantvriendelijkheid van de systematiek.
Vanaf 20 januari zal met regelmaat een informatiebulletin worden uitgegeven met betrekking tot het project regionale woonruimteverdeling. Hierin wordt u op hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de stand van zaken van onder andere het besluitvormingstraject en de uitvoering van het project. U kunt zich voor het informatiebulletin regionale woonruimteverdeling aanmelden door een mail te sturen aan [email protected]
Terug naar inhoudsopgave

Pact / Offensief van Teylingen

Op 14 januari vond een extra stuurgroepvergadering Pact van Teylingen plaats over de glasuitbreiding Trappenberg-Kloosterschuur. Op voorstel van de provincie zal aansluitend op Trappenberg een nieuwe locatie worden gezocht voor uitbreiding. ‘Aansluitend’ in bedrijfseconomische zin. Dit houdt in, een locatie dicht bij Flora Holland, waardoor nabijheid en of kracht van het cluster gegarandeerd is. Daarbij is er veel aandacht voor het landschap. Tegelijk wordt met Rijnsburg hard gewerkt aan de invulling van het bestaande glastuinbouwconcentratiegebied.

Voor de module ruïne van Teylingen zijn de publieke partijen flink op weg naar een plan voor deze bijzondere plek. Ook de Rijksgebouwendienst doet nu mee. Op 3 februari is er een brainstormavond in Voorhout over de ideeën en mogelijkheden voor de ontwikkeling van de ruïne tot een hoogwaardige toeristische trekpleister.

Het financieringsonderzoek Offensief is gestart. Op 19 januari komen de projectleiders van de modules van het Offensief bijeen. Onder begeleiding van NIB Consult worden de modules financieel doorgelicht en wordt aan regionale financieringsmogelijkheden gewerkt. In april 2005 is naar verwachting het advies gereed.
Terug naar inhoudsopgave

Subsidiefonds Bossingels en Houtwallen opengesteld

Op 1 januari 2005 is formeel het subsidiefonds Bossingels en Houtwallen opengesteld. Holland Rijnland heeft in nauwe samenwerking met landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond het afgelopen jaar dit fonds ontwikkelt. Holland Rijnland geeft onder andere met dit fonds invulling aan de wens haar landschap aantrekkelijker maken. In navolging op het eerdere succes van de subsidiefondsen voor Erven en Hagen kunnen particulieren in de Bollenstreek hiermee bossingels en/of houtwallen met behulp van subsidie aanleggen of herstellen. Het maximale aan te vragen subsidiebedrag is vastgesteld op 4537,80 euro en mag niet meer bedragen dan 50 procent van de aanlegkosten. Voor meer informatie omtrent dit fonds kunt u contact opnemen met
Coen Brakel, email: [email protected] telefoon: 0252-462434.
Terug naar inhoudsopgave

Brochure voor beheer en onderhoud van het landschap

Binnen de Bollenstreek wordt de laatste jaren actief gewerkt om landschappelijke elementen zoals erven, hagen, lanen, bossingels en houtwallen opnieuw aan te leggen of te herstellen. Holland Rijnland en de stuurgroep Pact van Teylingen vinden het van belang dat niet alleen aandacht uitgaat naar de aanleg van deze landschapselementen maar ook naar het beheer en onderhoud daarvan. Om die reden is in nauwe samenwerking met landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond een boekje ontwikkeld wat u kan helpen bij dit beheer en onderhoud. Het boekje is geheel kosteloos te bestellen via het secretariaat van Holland Rijnland, email: [email protected] telefoon: 0252-462400.
Terug naar inhoudsopgave

Detailhandel en ‘Leisure’

Op 1 december 2004 is in de stuurgroep REO de visie Leidse regio: Detailhandel en ‘Leisure’ van de voormalige Leidse regio besproken. In dit verband heeft Holland Rijnland een aantal voorstellen gedaan in relatie tot de in 2003 vastgestelde regionale structuurvisie Detailhandel van de Rijn- en Bollenstreek.
Deze voorstellen hebben betrekking op:
– de plannen voor centrumontwikkeling in Leidse regio;
– de vestiging van een megasupermarkt in Leiden;
– het benutten van de marktruimte in de woonbranche voor het Meubelplein, de Rijnekeboulevard en een grootschalige woninginrichter IKEA;
– de plannen voor een megabioscoop in Leiden;
– het aangaan van een gesprek met de provincie over verbreding van branches op PDV-locaties.
Genoemde voorstellen waren weliswaar besproken en geaccordeerd door de zes gemeenten van de voormalige Leidse regio, maar nog niet afgestemd met de gemeenten in de voormalige Duin- en Bollenstreek. Dit laatste is onlangs middels een brief aan de betrokken colleges van Burgemeester en Wethouders gebeurd. Uit de ontvangen reacties kan worden afgeleid, dat ook de gemeenten in de voormalige Duin- en Bollenstreek zich kunnen vinden in de voorstellen. Wel zijn enkele kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de gevolgde procedure en daarbij wordt met name bedoeld op het ontbreken van een onderzoek naar de effecten van IKEA voor de woonbranche in de totale regio Rijn- en Bollenstreek.
Inmiddels is door de gemeente Leiderdorp opdracht gegeven om een onderzoek te houden naar de effecten met inachtneming van een aantal door de werkgroep Detailhandel van het REO geformuleerde uitgangspunten. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van februari verwacht.
Terug naar inhoudsopgave

Koopstromenonderzoek 2004

Op 20 januari 2005 worden tijdens een symposium in het provinciehuis in Den Haag de resultaten van het koopstromenonderzoek 2004 gepresenteerd. Dit vijfjaarlijkse onderzoek is medio 2004 uitgevoerd in grote delen van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Via het REO Rijn- en Bollenstreek is ook Holland Rijnland medeopdrachtgever. De resultaten, die onder andere gebruikt zullen worden voor het toetsen van detailhandelsplannen zijn vanaf genoemde datum beschikbaar op de website van de provincie Zuid-Holland.
Terug naar inhoudsopgave

ERBO-enquête 2004

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Rijnland op 10 januari jl. zijn traditiegetrouw ook de resultaten van de jaarlijkse ERBO-enquête gepresenteerd. Dit jaarlijkse onderzoek, dat door alle Kamers van Koophandel in Nederland wordt gehouden, kan worden beschouwd als een economische graad- en barometer voor de regio. Uit de resultaten blijkt, dat de regio in 2004 ten opzichte van 2003 minder goed heeft gescoord, maar dat er ook lichtpunten zijn voor 2005. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Kamer van Koophandel Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

19 januari: Nieuwjaars-startbijeenkomst profiel regio Holland Rijnland

Op 19 januari 2005 vindt de startbijeenkomst van het profiel van de regio Holland Rijnland plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden twaalf portretten gepresenteerd van mensen die wonen of werken in de regio. Deze geportretteerde mensen staan ieder voor een bepaalde ambitie of visie die typerend is voor de regio. In een film over de regio worden aspecten als cultuur, bereikbaarheid, wonen en sociale samenhang nader belicht. Hiermee start de discussie over het profiel van de regio. Komende tijd zullen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en anderen gevraagd worden om een bijdrage te geven aan het profiel. De bijeenkomst zal gehouden worden in het Scheltemacomplex aan de Oude Singel 56 te Leiden en begint om 20.00 uur (u bent vanaf 19.30 uur welkom).
Terug naar inhoudsopgave

28 januari: Bestuursbijeenkomst Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De ISD Bollenstreek en Holland Rijnland hebben zich aangemeld als proeftuin voor de WMO. Op 28 januari van 14.30 – 18.00 uur wordt een bestuurlijke conferentie belegd met als doelstelling: oriëntatie en visieontwikkeling. (nadere informatie en locatie volgen later).
Terug naar inhoudsopgave

2, 3 en 4 februari: Portefeuillehoudersoverleggen

In de eerste week van februari a.s. vinden de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland plaats. Tijdens iedere vergadering zullen de ontwerpbegroting 2006 / kaderstellende notitie en het profiel van de regio op de agenda staan.

2 februari 14.00 – 16.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Tijdens deze vergadering zullen onder andere de gebiedsgerichte aanpak van de provincie, het project WMO, en de besteding van de middelen volwasseneneducatie 2005 en inburgering 2005 besproken worden.

3 februari 10.00 – 12.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. Op de agenda staan onder andere projectvoorstellen Toerisme 2005, de besluitvormingsprocedure rond de regionale structuurvisie van het REO inzake detailhandel; het activiteitenplan Bedrijventerreinenstrategie, het activiteitenplan integratienotitie Economie en de Greenport Rijnland.

3 februari 14.00 – 16.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Ruimte. Er zullen presentaties gegeven worden over de Zuidvleugel en over de culturele planologie in de Oude Rijnzone. Andere agendapunten zijn onder ander de Greenport Rijnland, woonzorgwijk Voorhout, SGB-Gebiedsprogramma Natuur en Landschap Holland Rijnland.

4 februari 10.00 – 12.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen. Tijdens deze vergadering zal onder andere geadviseerd worden over de toekomst van de dwanginvorderingen gemeentelijke heffingen, de ontwerp Inspraakverordening en het ontwerp Delegatiebesluit.

4 februari 14.00 – 16.00 uur, portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Hier zal het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Leiden gepresenteerd worden. Daarnaast staan onder ander de subsidie-aanvragen voor de Brede doeluitkering, Interim Regeling Duurzaam Veilig en de BMW stimuleringsgelden geagendeerd.

Alle portefeuillehoudersoverleggen zijn dit keer in het gemeentehuis van Leiderdorp.
De agenda’s en stukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net >> vergaderingen/stukken >> hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

16 februari: Extra portefeuillehoudersoverleg over regionale woonruimteverdeling

Op 16 februari a.s. vindt een mini-symposium plaats over regionale woonruimteverdeling. (zie kopje regionale woonruimteverdeling) Aansluitend is er een extra Portefeuillehoudersoverleg over dit onderwerp.
Terug naar inhoudsopgave

1 april: Regiomanifestatie

Manifestatie van workshops rond het eerste half jaar ‘de regio Holland Rijnland in actie’. Een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij wat zich, waar het gaat om gemeentegrens overschrijdende activiteiten, afspeelt in deze nieuwe regio.
De bijeenkomst zal gehouden worden op vrijdagmiddag 1 april. Nadere informatie en locatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave

april/mei: Extra vergadering Algemeen Bestuur

Met het oog op een tijdige indiening van de Rijkssubsidie MIT (Meerjarenprogramma Investeringen Transport en Logistiek) voor de Rijnlandroute wordt een extra vergadering van het Algemeen Bestuur voorzien in de periode van eind april / begin mei 2005.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net