Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Regio Holland Rijnland een feit

Na een periode van bijna vier jaar intensief samenwerken is de fusie van de samenwerkingsorganen Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio een feit.
In de nieuwe regio werken de gemeenten Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Zoeterwoude samen. Het gebied telt 390.000 inwoners.
Speerpunten voor Holland Rijnland in 2005 zijn: het ontwikkelen van een regionale ruimtelijke structuurvisie op het gebied van woningbouw en infrastructuur (de as Leiden-Alphen, de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn); het Offensief van Teylingen (werken aan een vitaal en duurzaam bollencomplex van bollen- en bloementeelt, handel, onderzoek en toerisme); de vorming van één regionale woningmarkt en (her)ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen de ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven. Tenslotte werkt de regio aan de Sociale Agenda (het ontwikkelen van regionaal beleid op het gebied van o.a. arbeidsmarkt, jeugdbeleid, onderwijs en volksgezondheid).
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland benoemd

Tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland op 6 oktober jl. zijn de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen.
De komende zittingsperiode zal het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland bestaan uit:
– de heer drs. H.J.J. Lenferink(vz) (burgemeester van Leiden)
– mevrouw W.M. Verver-Aartsen (burgemeester Voorschoten)
– de heer J.H. Brussee (wethouder Sassenheim)
– de heer dr. R. Hillebrand (wethouder Leiden)
– de heer A.H. Meerburg (burgemeester Alkemade)
– de heer drs. J.M.M. Polman (burgemeester Noordwijkerhout)
– de heer drs. J. Wienen (burgemeester Katwijk)
– de heer M.J.D. Witteman (wethouder Hillegom).
Tot secretaris van de regio is benoemd de heer R.M. van Netten.
De portefeuilleverdeling en de onderlinge plaatsvervanging in het Dagelijks Bestuur worden tijdens de eerstkomende vergadering van het Dagelijks Bestuur op 11 oktober aanstaande vastgesteld.
Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland of Rijn- en Bollenstreek?

Er is nog geen definitief besluit gevallen over de naam van de nieuwe regio. Tot nu toe is in alle stukken Holland Rijnland als naam gebruikt, maar de bollengemeenten herkennen zich daar niet voldoende in. Daarom had de gemeente Hillegom een motie ingediend voor een alternatieve naam: Rijn- en Bollenstreek. Een vergelijkbare motie was ook reeds aangenomen door de gemeenteraden van Lisse, Sassenheim, Noordwijkerhout, Noordwijk en Voorhout. Omdat een meerderheid van het Algemeen Bestuur voor de motie stemde, zullen de gemeenteraden van de 16 gemeenten zich dus opnieuw buigen over een naam voor de regio.
De naam Holland Rijnland is afgelopen voorjaar vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Wanneer tenminste tweederde van de deelnemende gemeenteraden akkoord gaat met een naamswijziging, zal de naam Holland Rijnland alsnog gewijzigd worden. Over enkele maanden is dit duidelijk. Tot dat moment blijft de nieuwe regio de naam voeren zoals die in de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is vastgesteld.
Terug naar inhoudsopgave

Eerste vergadering Algemeen Bestuur

Op 6 oktober jl. vond de eerste vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de nieuwe regio Holland Rijnland. Omdat de vergadering in het Rijnlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland plaatsvond, heette dijkgraaf Ir E.H. baron van Tuyll van Serooskerken de bestuurders van harte welkom.
Het Algemeen Bestuur van de regio bestaat uit 42 leden. Burgemeesters, wethouders of raadsleden, die zijn afgevaardigd namens de 16 deelnemende gemeenten.
Het Algemeen Bestuur koos een Dagelijks Bestuur en wees de eerste voorzitter van Holland Rijnland aan. De begroting over het laatste kwartaal van 2004 werd vastgesteld en het bestuur nam verder besluiten over een aantal reglementen en verordeningen voor bestuurscommissies, om de overgang van taken van de oude samenwerkingsorganen naar het nieuwe regiobestuur formeel goed te regelen.
Tot slot richtte de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, het woord tot het Algemeen Bestuur. Hij is blij met het bereiken van deze bestuurlijke mijlpaal en overhandigde de regio een cheque van duizend euro voor een bord met het logo voor op het kantoor van de nieuwe regio. Franssen vindt dat Holland Rijnland de ambities en capaciteiten heeft om op den duur uit te groeien tot een Wgr-plusregio, mits de gemeenten die gezamenlijkheid waarmaken.
Terug naar inhoudsopgave

Ontwerp-begroting 2005 Holland Rijnland naar gemeenteraden

De regio Holland Rijnland krijgt voor het jaar 2005 één begroting, die bestaat uit een programma- en een productbegroting en die in de plaats komt van zes regionale begrotingen.
De programmabegroting 2005 moet door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en vervult feitelijk de rol van ‘contract’ tussen de 16 gemeenten en de regio. Op 6 oktober jl. is de stuurgroep Integratie SDB/SLR in haar laatste vergadering akkoord gegaan met de ontwerp-programmabegroting. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden. Zij mogen, op grond van de gemeenschappelijke regeling, de komende weken hun op- en aanmerkingen geven over de ontwerp-programmabegroting 2005. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur de programmabegroting vaststellen in haar vergadering van 15 december aanstaande.
De meer gedetailleerde productbegroting, die de onderlegger is van de programmabegroting en feitelijk de rol van ‘contract’ tussen Dagelijks Bestuur en portefeuillehoudersoverleg vervult, wordt eind december door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De portefeuillehoudersoverleggen hebben al in september jl. hun advies over de concept ontwerp-productbegroting uitgebracht.
Terug naar inhoudsopgave

Conferentie Toerisme 11 oktober

Op maandag 11 oktober a.s. wordt in Lisse de conferentie “Toerisme in Holland Rijnland” gehouden. De regio heeft volop mogelijkheden voor toerisme en recreatie, variërend van het strand, de bloembollenvelden en de stad Leiden tot attracties als Keukenhof. Er zijn echter nog veel mogelijkheden die beter uitgebuit kunnen worden. Daarover praten vertegenwoordigers van de gemeenten, de regio, de provincie, toeristische bedrijven en organisaties als de VVV Holland Rijnland en het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme met elkaar.
Thema’s die aan de orde komen zijn: het fietsknooppuntensysteem, toeristisch-recreatieve bewegwijzering, cultuurhistorie, promotie en arrangementen, de Week van de Fleurige Kust/Week van de Bollenstreek, het Toeristisch Platform en andere adviesraden, congrestoerisme en agrotoerisme. Van elke thema zal geïnventariseerd worden welke problemen en knelpunten er zijn en wie ze kunnen oplossen.
De Conferentie Toerisme vindt plaats in Kasteel Keukenhof aan de Stationsweg in Lisse.
Terug naar inhoudsopgave

Plan van Aanpak Woonruimteverdeling

Holland Rijnland wil komen tot één regionaal woningmarktbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de vorming van één regionaal woonruimteverdelingssysteem. Eerder dit jaar hebben gemeenten en woningcorporaties, die in september vergelijkbaar met de gemeenten één overkoepelende vereniging hebben opgericht, besloten om dit project gezamenlijk op te pakken.
De eerste stap is inmiddels gezet: het bestuurlijke “kernteam” heeft de bureaus Van Vieren en QplusO opdracht gegeven om het proces uit te voeren dat daarvoor nodig is. Er is een plan van aanpak opgesteld, dat op 30 september jl. is goedgekeurd in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van Holland Rijnland.
Eind oktober zullen de eerste bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt omtrent de onderdelen van het woonruimteverdelingssysteem: uitgangspunten, systematiek, sturing, monitoring en systeemeisen. Vanaf november wordt de regionale huisvestingsverordering opgesteld en zullen de regio en de woningcorporaties hoogstwaarschijnlijk een convenant afsluiten over de systematiek en de spelregels van het nieuwe woonruimteverdelingssysteem.
Belangrijke vragen in deze fase zijn of er bepaalde passendheidsnormen gaan gelden, welke criteria gaan gelden voor inschrijving en hoe de overgang verloopt van de oude naar het nieuwe systematiek. In de laatste fase tenslotte staat de concrete uitvoering centraal: het opstellen van een Programma van Eisen en een functioneel ontwerp voor het systeem. Alle activiteiten zijn erop gericht om het regionale woonruimteverdelingssysteem uiterlijk 1 juli 2005 in gebruik te nemen.
Terug naar inhoudsopgave

Variantenparade woonruimteverdeling 14 oktober

Het nieuwe woonruimteverdelingssysteem voor de regio kan er op verschillende manieren uitzien. Allerlei varianten daarvoor zullen op 14 oktober worden gepresenteerd tijdens een Variantenparade. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die bezig is met woonruimteverdeling in de regio Holland Rijnland: gemeente- en regiobestuurders, gemeentelijke diensten, woningcorporaties en huurdersverenigingen.
Zij kunnen zich laten voorlichten over de verschillende methodes die er bestaan om woningen regionaal op de markt te brengen en te verdelen over woningzoekenden. Zij kunnen ook aangeven welke varianten zij wel en niet interessant vinden en welke voor- en nadelen zij zien. Eind oktober zal de voorbereidingsgroep mede op basis hiervan een keuze maken uit de varianten en daarmee de richting voor de verdere ontwikkeling vastleggen.
De Variantenparade wordt gehouden in op donderdag 14 oktober, van 13.30 tot 16.30 uur in “Muzenhof” aan de Cor Gordijnsingel 14 in Leiderdorp.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net