Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 8 september 2005 —
Het Dagelijks Bestuur heeft de portefeuillehoudersoverleggen van afgelopen week mondeling teruggekoppeld. Daarnaast is de agenda van het Algemeen Bestuur van 12 oktober 2005 besproken. Op verzoek van het Algemeen Bestuur maakt het Dagelijks Bestuur een nieuw voorstel met betrekking tot een samenhangend beeldmerk, ondertitel en naam van het samenwerkingsorgaan waarin de verscheidenheid van de regio tot uitdrukking komt. Verder besprak het Dagelijks bestuur onder andere een ontmoeting met het Dagelijks Bestuur Haaglanden, de gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor het regionaal bestuur en een uitwerking van de meerjarenafspraken en het regionaal beleidskader Sociale Agenda 2005-2008.
— vergadering 22 september 2005 —
Op de agenda staan onder andere de gunning van de begeleiding projecten door Onderwijs Advies Zoetermeer, de lokale projecten Verkeersveiligheid en het plan van aanpak Toerisme en de Kantorenstrategie. De stand van zaken van de investeringsstrategie zal de komende tijd op elke agenda van het Dagelijks Bestuur staan.
Terug naar inhoudsopgave

Portefeuillehoudersoverleggen (PHO) van 31 augustus, 1 en 2 september

Afgelopen week hebben de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen (PHO) Holland Rijnland plaats gevonden. De besluitenlijsten zijn vanaf 16 september aanstaande te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen, hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

PHO Sociale Agenda van 31 augustus

Toekomst regionaal arbeidsmarktbeleid/RPA Rijn Gouwe.
In het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is een discussie gevoerd over het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA). De vergadering is van mening dat het RPA in haar huidige vorm geen meerwaarde heeft voor de regio en dat de gemeenten zelf aan de slag gaan met het ontwikkelen van Arbeidsmarktbeleid. Expertise en monitoring kan dan het beste op het niveau van Holland Rijnland aangeboden worden. De vergadering adviseert daarvoor 40.000 euro op te nemen in de begroting 2006. Daarnaast heeft het portefeuillehouderoverleg aangegeven dat de Sociale Agenda sterker gekoppeld moet worden aan Ruimtelijke Ordening bij ruimtelijke vraagstukken. Hierin zal vooral de Sociale Agenda agendazettend moeten zijn.
Terug naar inhoudsopgave

PHO Ruimte van 1 september

In het portefeuillehoudersoverleg Ruimte sprong de discussie rondom Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) het meest in het oog. Conclusie is dat de regio ruimte heeft om uitgaande van de gekozen financiële verdeelsleutel (met een inwonerbijdrage van 0,17 euro met ingang van 2007) met provincie en Rijk verder te onderhandelen. Vervolgens werd er gesproken over de ruimtelijke consequenties bij de Kantorenstrategie. Gevraagd is bij de planning van overleggen e.d. ook andere dan EZ-portefeuillehouders te betrekken.
Terug naar inhoudsopgave

PHO Economische Zaken van 1 september

In portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken zijn gemeenten akkoord gegaan met het bewegwijzeringssysteem. De bijeenkomst van 5 oktober jl. over Toerisme wordt naar een iets later tijdstip verzet. In verband met het uitspreken van de intentie hebben de portefeuillehouders wel degelijk behoefte aan dit overleg.
Terug naar inhoudsopgave

PHO Bestuur en Middelen van 2 september

In het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is het principe van welke taken/werkzaamheden voor (rekening van) de 16 worden uitgevoerd aan de orde gesteld, en welke werkzaamheden aanvullend worden verricht voor (rekening van) een beperkt aantal gemeenten. Tevens is gesproken over nieuwe huisvesting ambtelijke organisatie Holland Rijnland. Vanuit enkele gemeenten is de vraag ingebracht of het bestuurlijk verstandig is om naar Leiden te verhuizen. Uitgebreid is gesproken over de financiering Project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG). Geconstateerd werd dat de rijksbijdrage aantrekkelijk is, maar dat daar tegenover ook veel van individuele gemeenten zal worden gevraagd. Er is sprake van een regionaal belang en de gevraagde regionale bijdrage is relatief bescheiden. Naar de projecten zal kritisch worden gekeken. Passendheid binnen het Programma van Afspraken is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Conclusie is wel dat het regiobestuur van de meeste gemeenten ruimte krijgt om – uitgaande van de gekozen financiële verdeelsleutel (met een inwonersbijdrage van 0,17 euro m.i.v. 2007) – met provincie en Rijk verder te onderhandelen. Kanttekening bij dit voorstel is dat de nadere (financiële) uitwerking afhankelijk is van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat en welke uitgangspunten gemeenten zullen hanteren ten aanzien van de samenhangende investeringsstrategie Holland Rijnland. Op korte termijn zal – in overleg met de gemeenten – een algemeen voorstel over regionale fondsen worden opgesteld.

Terug naar inhoudsopgave

PHO Verkeer en Vervoer van 2 september

In dit portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer is gesproken over een samenhangende investeringsstrategie en de wens om daar nadrukkelijk bij betrokken te worden. Met belangstelling is kennis genomen van de presentatie Reizigers Adviesraad voor het Openbaar Vervoer Holland Rijnland. Afgesproken is om indien van toepassing gezamenlijk op te trekken bij advisering op verschillende onderwerpen het Openbaar Vervoer aangaande. Verder heeft het portefeuillehoudersoverleg een advies uitgebracht over de inhuur van een begeleidingsdienst ten behoeve van de educatieve kant van verschillende projecten Verkeersveiligheid. Tevens is de bemensing van de projectgroepen die de projecten moeten gaan begeleiden aan de orde geweest. Hierbij is de zorg in het portefeuillehoudersoverleg uitgesproken over gemeentelijke inzet bij deze projecten.
Terug naar inhoudsopgave

Vergaderschema 2006

In haar vergadering van 25 augustus jl. zijn de vergaderdata voor het komende jaar van regio Holland Rijnland vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Samen met de besluitlijsten van de afgelopen portefeuillehoudersoverleggen zullen de portefeuillehouders en de ambtelijke adviesgroepen volgende week van de betreffende portefeuille het schema voor 2006 krijgen toegezonden. Het vergaderschema wordt up-to-date gehouden op onze website www.hollandrijnland.net.
Terug naar inhoudsopgave

Besluitvorming lokale huisvestingsverordeningen

Op 29 juni van dit jaar heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005 vastgesteld. Daarmee werd ook de basis bepaald voor de lokale huisvestingsverordeningen van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Noordwijk en Noordwijkerhout. Deze vijf gemeenten hebben besloten de bevoegdheden op het terrein van woonruimteverdeling vooralsnog niet over te dragen aan de regio. Dat betekende dus ook dat een lokale verordening voor hen leidraad zou zijn. Die lokale verordening is echter een direct afgeleide van de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland, zij het dat de lokale besturen bevoegd gezag zijn in het nemen van besluiten. Voor de 5 gemeenten zullen over niet al te lange tijd besluiten vallen. In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg loopt de inspraakperiode tot 14 september. De huisvestingsverordening zal in oktober door de raad worden behandeld. In Noordwijkerhout en Noordwijk zal de verordening op respectievelijk 15 en 21 september moeten worden vastgesteld.
Terug naar inhoudsopgave

Huisvestingsverordening Holland Rijnland, puntjes op de i

Nu de verordening is vastgesteld, betekent dat niet dat er niet meer aan gewerkt wordt. Door het Algemeen Bestuur is gevraagd mogelijke knelpunten te inventariseren. Op deze technische punten zou de verordening dan alsnog kunnen worden gerepareerd. Bovendien zou moeten worden gekeken naar secundaire punten die in een later stadium wellicht tot aanpassing zouden kunnen leiden. Bij de eerste inventarisatieronde is onvoldoende nieuw materiaal aangeleverd voor een tijdige opstelling van een gedegen overzicht met onvolkomenheden van de vastgestelde verordening. Daarom wordt nu in ambtelijke kring gewerkt aan een overzicht van onvolkomenheden waarvoor op korte termijn reparatie nodig is en zaken die wellicht in een later stadium moeten worden aangepast. Deze zullen worden voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 11 november aanstaande.
Terug naar inhoudsopgave

Offensief van Teylingen

Recent is de nieuwe nieuwsbrief van het Offensief van Teylingen verschenen. Hierin zijn artikelen opgenomen over de aanpak van het Offensief van Teylingen om van het Pact een keurmerk te maken in plaats van een keurslijf. Verder wordt gesproken over: maatwerk als sleutel voor ruimteproblemen; het project Natuur Breed dat bedoeld is om het landschap te versterken; het onderzoek naar de financiering van het Offensief en de nieuwe module in het Offensief Recreatief Netwerk Keukenhof. De nieuwsbrief en uitgebreide informatie kunt u vinden op: http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/
Offensief_van_Teylingen.
Terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor aanplant bossingels, houtwallen, hagen en erfbeplanting

Voor bewoners van de Duin- en Bollenstreek die een bijdrage willen leveren aan de inrichting van het landschap bieden verschillende fondsen mogelijkheden ter financiering voor het aanplanten van bossingels, houtwallen, hagen of erfbeplanting. Sinds 1 januari 2005 is er een nieuw fonds gestart voor de aanplant van bossingels en het aanleggen van houtwallen. Daarnaast kan er vanaf 1 juli 2005 weer aanspraak worden gemaakt op de subsidieregelingen Stimuleringsfondsen Erf- en Haagbeplantingen. Deze subsidieregeling is vanaf 2003 van kracht voor agrariërs en particulieren. Uiteraard zijn er verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie, de belangrijkste zijn dat het perceel buiten de bebouwde kom moet liggen en binnen de Duin- en Bollenstreek. De regelingen hebben het doel om met cultuurhistorische landschapselementen een bijdrage te leveren aan het streekeigen landschap dat kenmerkend is voor de Duin- en Bollenstreek. De subsidie wordt verleend door de regio Holland Rijnland en is een uitwerking van het Landschapsbeleidsplan en het Pact van Teylingen. De vergoeding bedraagt 50 procent van de kosten voor de aanleg of de aanschaf van het plantmateriaal. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland. Meer informatie over de subsidieregeling: www.landschapsbeheerzuidholland.nl of http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/
Natuur__Landschap.
Terug naar inhoudsopgave

Subsidie van de provincie voor Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe

In haar vergadering van 30 augustus 2005 besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe een subsidie te verlenen van 60.823 euro in het kader van het onderwijs-arbeidsmarktbeleid (Educatie 2005).
Terug naar inhoudsopgave

Samenvoeging gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond

Op 13 september 2005 behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat voorziet in de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond. Deze drie gemeenten samen zullen de nieuwe gemeente Teylingen gaan vormen. Bovendien werd een grenswijziging voorgesteld tussen de nieuwe gemeente Teylingen en de gemeente Oegstgeest. De vorming van één gemeente Teylingen leidt tot een vermindering van de bestuurlijke drukte in de regio en vergroot de slagvaardigheid van de gemeenten.
Het voorstel is op 16 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer, GroenLinks, PvdA, VVD en ChristenUnie stemden voor. Op 13 september heeft de Eerste Kamer het voorstel na hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor en 34 stemmen tegen aangenomen. PvdA, VVD, GroenLinks en LPF stemden voor.
Terug naar inhoudsopgave

Samenwerking Bollengemeenten

De samenwerkende bollengemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse hebben sinds 6 juli een gezamenlijke website www.samenwerkingbollengemeenten.nl. De drie gemeenten hebben op 8 maart van jl. een intentieverklaring getekend. Nu wordt een gezamenlijke strategische visie voor de drie gemeenten voor de komende 15 à 20 jaar ontwikkeld. De gemeenten willen wel zelfstandig blijven, maar zien de relatieve kwestbaarheid van een kleine gemeente in. Daarom hebben zij een voorkeur voor niet-vrijblijvende samenwerking. Het beeldmerk van de samenwerkende gemeenten is een compositie van drie tulpen, een rode, een gele en een blauwe.
Terug naar inhoudsopgave

Staatssecretaris Van Gennip bezoekt Leiden

Op uitnodiging van het CDA-Leiden brengt staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken op 4 oktober a.s. een bezoek aan Leiden. In de Hooglandse Kerk wordt met medewerking van onder andere de Rijnlandse Kamer van Koophandel een regiobijeenkomst georganiseerd waarvoor naast CDA-politici en regiobestuur ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een uitnodiging ontvangen. Het is de bedoeling de staatssecretaris breed te informeren over de ruimtelijke-economische situatie in de regio, zoals de bedrijventerreinen, infrastructuur en bereikbaarheid en het vestigings- en investeringsklimaat. Na het officiële gedeelte volgt een informele netwerkbijeenkomst waarin het mogelijk is met Van Gennip van gedachten te wisselen.
Terug naar inhoudsopgave

Leiden betreurt voornemen van Amsterdam zich te profileren als biotechlocatie

Wethouder Economische Zaken Alexander Geertsema van Leiden reageerde op een initiatief van de gemeente Amsterdam om de hoofdstad te promoten als centrum voor biomedische bedrijvigheid. Leiden betreurt het dat de inspanningen om Nederland op de kaart te zetten als vestigingsland voor biotechbedrijven worden versnipperd. De gemeente dringt er in Den Haag op aan Leiden aan te wijzen als voorkeurslocatie voor biomedische lifesciencebedrijven. Op het Bio Science Park in Leiden bevindt zich de grootste concentratie medische biotechbedrijven in Nederland, waaronder Crucell en het Amerikaanse Centocor. Leiden voert samen met Wageningen en Delft een lobby in politiek Den Haag om deze steden aan te wijzen als speerpunten voor respectievelijk de rode, de groene en de witte biotechnologie. Rood staat voor biomedische, groen voor agrarische en wit voor industriële toepassingen. Steun van de overheid voor biotechnologie zou met name in deze regio’s moeten terechtkomen. In dit verband dringt Leiden er ook bij staatssecretaris Hoogervorst van Volksgezondheid op aan dat de hoofdzetel van het nog op te richten kennisinstituut voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in de Lakenstad wordt gevestigd.
Terug naar inhoudsopgave

Informatieavond over de ontwikkeling van vliegkamp Valkenburg van 5 september

De informatieavond, die op maandag 5 september werd gehouden in De Terp in Valkenburg is zeer goed bezocht. Met name de belangstelling vanuit Wassenaar was erg groot. Daarnaast waren ook de KRV-gemeenten goed vertegenwoordigd. Ook veel verenigingen en belangengroeperingen van het vliegkampterrein waren aanwezig. Voor de pauze blikte stuurgroepvoorzitter Jos Wienen terug op de strijd voor het openhouden van het vliegkamp en zette hij uiteen hoe via de Nota Ruimte de opdracht tot het ontwikkelen van een locatie met woningen, groen, water, natuur, recreatie en landbouw ontstond. Projecleider Martien Reissenweber gaf uitleg over het plan van aanpak Ontwikkeling Locatie Valkenburg. Na de pauze ontstond een levendige discussie over tal van onderwerpen die met het project te maken hebben. Kijk voor meer informatie op http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/
Project_Locatie_Valkenburg_PLV.
Terug naar inhoudsopgave

Bijeenkomst regionale Detailhandelsvisie van 8 september

Op 8 september jl. is de tweede bijeenkomst (Kiestafel) gehouden die door het Regionaal Economisch Overleg is georganiseerd als voorbereiding op de nieuwe regionale Detailhandelsvisie. Op deze bijeenkomst hebben de ongeveer 25 aanwezigen uit zowel gemeenten als het bedrijfsleven een vijftal uitdagingen geformuleerd. Door het aan elkaar koppelen van enerzijds externe ontwikkelingen en kansen en bedreigingen en anderzijds interne krachten en antikrachten, zijn gezamenlijk de volgende vijf uitdagingen voor de regio geformuleerd:
1. Hoe kunnen we bovenregionale trekkers zodanig inpassen in bestaande winkelcentra, dat het totale concept de aantrekkelijkheid van de aankoopplaats vergroot?
2. Hoe kun je als overheid de door de schaalvergroting ontstane kansen voor nieuwe kleinschalige en specialistische detailhandelsvormen faciliteren?
3. Hoe weerstaan we de druk om te veel vierkante meters winkel toe te staan?
4. Hoe kunnen we de veronderstelde vermoeidheid van de consument, die door eenvormigheid en filialisering kan toeslaan, voorkomen in de gezellige en goed bereikbare kleinschalige centra.
5. Hoe kunnen we -rekening houdend met schaalvergroting- de gezelligheid en goede bereikbaarheid van kleinschalige stads- en dorpscentra behouden of versterken?
Op 22 september vindt de derde en laatste bijeenkomst plaats, waarna de conceptvisie zal worden opgesteld. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Stapper, beleidsmedewerker EZ telefoon 0252-462423 of [email protected].
Terug naar inhoudsopgave

14 en 27 september, 5 oktober: Debatten voor gemeenteraadsleden over profiel van de regio

Op 19 januari jl. vond in het Scheltemacomplex in Leiden de aftrap plaats van een brede discussie over het profiel van de regio Holland Rijnland. Aan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van deze regio is gevraagd zich uit te spreken over wat voor regio Holland Rijnland is, wat voor regio Holland Rijnland zou moeten zijn. Ook de colleges van burgemeester en wethouders is via de portefeuillehoudersoverleggen in februari jl. gevraagd hun visie op een eerste aanzet tot een profiel van de regio te geven. Op 1 april jl. vond de eerste grote regiomanifestatie Holland Rijnland plaats bij het ROC Leiden, met als afsluiting een debat over het profiel van de regio tussen maatschappelijke organisaties en instellingen en bestuurders en raadsleden van de gemeenten. Dit voortraject heeft input geleverd voor de voorlopige tekst van de profielschets; “Holland Rijnland kiest koers!” Deze voorlopige tekst bevat een aantal belangrijke keuzes. Tijdens één van de drie debatten worden raadsleden uitgenodigd om met andere raadsleden de discussie aan te gaan over de keuzes waar de regio Holland Rijnland voor staat. Wat leeft er? Waar is draagvlak voor? Welke keuze stuit op verzet? Waar wilt u naartoe met deze regio? Welke consequenties bent u bereid daarvoor te nemen? Tijdens de debatten zal er door een bijzondere aanpak geprikkeld worden tot een levendige discussie. Een voorstel tot een uiteindelijk profiel zal aan het Algemeen Bestuur (vergadering 14 december a.s.) worden voorgelegd. De tekst zoals deze aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd zal de resultante zijn van de input zoals vanuit de samenleving is gegeven, de drie raadsdebatten én schriftelijke reacties van de gemeenteraden. Vervolgens zal de profielschets richtinggevend zijn voor de uitwerking van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland waar in 2006 aan gewerkt gaat worden.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/
Structuurvisie/Profiel_van_de_regio.
Terug naar inhoudsopgave

13 oktober: Conferentie Wonen Zorg en Welzijn

Wonen, Zorg en Welzijn is een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat. Doelstelling is het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in alle fasen van hun leven. Daarbij is het van belang om mensen met een zorgbehoefte optimale keuzemogelijkheden te bieden en de kwaliteit en samenhang van woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen te vergroten. Op donderdag 13 oktober 2005 organiseert de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de regionale commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord een grote conferentie over het thema Wonen, Zorg en Welzijn, onder de titel Van ambitie naar prestatie. Deze conferentie wordt gehouden in Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en duurt van 13.00 tot ongeveer 21.15 uur. De conferentie is bedoeld voor iedereen die in Zuid-Holland Noord betrokken is bij het thema Wonen, Zorg en Welzijn. Meer informatie en aanmelden kunt u vinden via de website: www.rcgzhn.nl.
Terug naar inhoudsopgave

26 oktober: Themabijeenkomst Toerisme en Kantorenstrategie voor portefeuillehouders Economische Zaken en Toerisme

Op 26 oktober zal een extra portefeuillehoudersoverleg worden georganiseerd met van 11.00 tot 13.00 uur als thema: Toerisme en Vrijetijdsbeleid. Voor deze bijeenkomst worden nog enkele sprekers uitgenodigd, die vanuit eigen ervaring het belang van een goed toeristisch of vrijetijdsbeleid zullen toelichten. Aansluitend zal een lunch worden gehouden en van 13.30 tot 15.00 uur het thema Kantorenstrategie aan bod komen. De locatie is nog niet bekend.
Terug naar inhoudsopgave

1 november: Werkconferentie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Op 1 november aanstaande is er een werkconferentie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor gemeenten, zorgvragers en zorgaanbieders. De gemeenten (bestuurders en ambtenaren) komen in de middag bijeen. De maatschappelijke organisaties en de raadsleden sluiten tijdens de avond daarbij aan. Meer informatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave

21 juni 2006: Regiomanifestatie Holland Rijnland

Na het succes van de eerste regiomanifestatie van 1 april 2005 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland besloten om hier een vervolg aan te geven. Tijdens de regiomanifestatie wordt aan alle regionaal werkende organisaties de gelegenheid geboden zich te presenteren en manifesteren. De regiomanifestatie zal voor een breed publiek toegankelijk zijn en zal uitgebreid onder de aandacht worden gebracht. Reserveert u de datum woensdag 21 juni 2006 vast in uw agenda? Er wordt gedacht aan een begintijd van 14.00 uur en de manifestatie door te laten lopen tot ongeveer 22.00 uur. Deze tijden zijn nog onder voorbehoud, maar het zal in ieder geval wel doorlopen naar de avond om raadsleden de gelegenheid te geven ook te kunnen komen.
Terug naar inhoudsopgave

Errata verkiezingen in de nieuwe gemeente Katwijk

Op 1 januari 2006 worden de drie Zuid-Hollandse gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg formeel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Katwijk. Per abuis stond in de vorige nieuwsbrief de datum 1 september 2005 genoemd bij de berichtgeving over de samenvoeging.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net