Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 22 september 2005 —
Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het Plan van Aanpak Toerisme en besproken dat de regio veel te bieden heeft op het gebied van recreatie en toerisme. Het Dagelijks Bestuur kende een eenmalige bijdrage van 10.000 euro toe aan het project Gebiedsfonds Wijk en Wouden. Verder stelde zij een aanvullende subsidieaanvraag lokale projecten Verkeersveiligheid vast, die ingediend zal worden bij het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid.
— vergadering 7 oktober 2005 —
Op de agenda staan onder andere de samenhangende regionale investeringsstrategie, het Regionaal Bestuursakkoord Water, de pilot Woonwaarde, het ruimtelijke project Oude Rijn doet nieuwe zaken en de subsidieaanvraag voor het meerjarenplan Alfabetisering.
Terug naar inhoudsopgave

Regiokantoor Holland Rijnland gesloten tijdens Harddraverij Lisse en Leidens Ontzet

Donderdag 29 september t/m maandag 3 oktober aanstaande is het regiokantoor in Lisse gesloten. Tijdens de Lissese harddraverij op donderdag 29 september, 30 september en maandag 3 oktober tijdens het Leidens ontzet, zal het regiokantoor een ICT-migratie uitvoeren. De medewerkers zullen daarom deze dagen ook niet per mail bereikbaar zijn. De website www.hollandrijnland.net blijft wel bereikbaar.
Terug naar inhoudsopgave

Raadsleden debatteerden over het profiel van de regio op 14 september

De 1e bijeenkomst voor raadsleden leverde woensdagavond 14 september in Hillegom een levendig debat op. Na een wat aarzelende start hebben raadsleden van de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiderdorp, Sassenheim en Voorhout gesproken over het profiel van de regio. Woningbouw, werkgelegenheid en toerisme, het in stand houden van het huidige bollenareaal en het openhouden van het veenweidegebied zijn onder andere aan de orde gekomen.
Terug naar inhoudsopgave

Voorbereiding op nieuwe regionale Detailhandelsvisie

Tijdens de derde bijeenkomst (Kiestafel III), georganiseerd door het Regionaal Economisch Overleg (REO) op donderdag 22 september jl. zijn op basis van reeds eerder geformuleerde doelstelling en bijbehorende uitdagingen vijf projecten geformuleerd:
– centra moeten zich meer concentreren op vrijetijdsbesteding;
– periodiek overleg op lokaal niveau met ondernemers waarin de (on)wenselijkheid van nieuwe winkels aan de orde komt om tot een gewenste branchering te komen;
– goede fasering maken van bestaande plannen met een regionale impact voor de komende 10 jaar en deze eenduidig in de visie vastleggen. Wel periodiek actualiseren;
– jonge ondernemers middels faciliteren en garanties steunen bij de start van hun ondernemerschap. Het ligt daarbij voor de hand dat onder deze gunstige en in het gemeentelijke retailbeleid vastgelegde condities ook banken bereid zijn meer te financieren;
– met elkaar inventariseren welke bovenregionale trekkers wij hier missen of graag willen hebben en vervolgens afstemmen waar deze trekkers het beste gefaciliteerd kunnen worden.
Op 12 oktober aanstaande zal in een extra Kiestafelbijeenkomst van 9.00 tot 12.00 uur in Katwijk hier verder over worden gesproken. Met het formuleren van de projecten is er een grote stap gezet naar een nieuwe regionale Detailhandelsvisie. Gemeentebestuurders waren op 22 september jl. de grote afwezigen. Om op 12 oktober a.s. te constateren of de ingezette lijn bestuurlijk draagvlak heeft, is bestuurlijke aanwezigheid wenselijk.
Terug naar inhoudsopgave

Principeverzoek aanpassing Contour De Zilk (Hoekgat II)

De gemeente Noordwijkerhout heeft meerdere keren verzocht om een oplossing voor de leefbaarheid van de kern De Zilk te vergroten. Er is in De Zilk een tekort aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Nieuwbouw kan niet omdat de provincie vasthoudt aan handhaving van het open karakter van het gebied. Letterlijk betekent dat, dat er geen bollengrond voor woningbouw gebruikt mag worden. Inmiddels bleek dat de gemeentelijke problematiek, afgezet tegen het bebouwen van een relatief klein bollenperceel, het open karakter nauwelijks aantast. Gedeputeerde Staten stelde in haar vergadering van 13 september 2005 in principe bereid te zijn de contouren in het streekplan op te schuiven als het gemeentebestuur kan aangeven hoe compensatie van verloren natuurwaarden geregeld wordt.
Terug naar inhoudsopgave

Afronding Verkenning Rijnlandroute

In haar vergadering van 20 september stemde Gedeputeerde Staten in met de vier tracés die uit de verkenning naar de beste trajecten voor de de Rijnlandroute, als meest kansrijk naar voren kwamen. Voor het deel Katwijk – A44 gaat het om:- N206- Valkenburg Zuid Voor het deel A44 – A4 gaat het om: – N11 West/A11 – Korte Vliet / Oude Rijn tracé. Om tot het voorkeurstracé te komen, wordt nu een MER-procedure gestart. Meer informatie is te vinden op: http://www.pzh.nl/thema/verkeer/projecten/rijnlandroute of op onze website: http://www.hollandrijnland.net/Verkeer_en_Vervoer/RijnlandRoute.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale samenwerking op sociaal gebied

Gedeputeerde Staten wil de sociale infrastructuur in Zuid-Holland versterken. Daartoe ontwikkelen negen Zuid-Hollandse samenwerkingsverbanden van gemeenten, waaronder Holland Rijnland – in nauw overleg met de provincie – ieder hun eigen regionale Agenda Samenleving 2006-2008. Voor 2006 is er een bedrag van ruim 5 miljoen euro aan provinciaal subsidiegeld mee gemoeid. De bedragen zijn afkomstig uit de begrotingsposten Sociale Infrastructuur, Diversiteit, Jeugdbeleid, regionaal Zorgbeleid, Seniorenbeleid en Kleine Kernen. De provincie ondertekent de komende tijd negen afzonderlijke bestuursovereenkomsten om thema’s, doelstellingen en prestaties op hoofdlijnen af te spreken.
Terug naar inhoudsopgave

Ontwerp-Transformatievisie Oude Rijnzone

Gedeputeerde Staten heeft een reactie op de ontwerp-Transformatievisie vastgesteld. In de reactie geeft GS haar waardering aan voor het werk dat reeds is verzet. Bij de verdere uitwerking moet duidelijkheid komen over de ontwikkelings- en uitvoeringsstrategie, waarbij de financiele haalbaarheid een randvoorwaarde is. Deze reactie en de ontwerp-transformatievisie biedt Gedeputeerde Staten ter kennisneming aan Provinciale Staten aan. De ontwerpvisie biedt een samenhangend beeld van toekomstige verstedelijkingsmogelijkheden, bedrijventerreinenontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van verkeer, natuur en recreatie in het gebied van de Oude Rijnzone tot 2020. Meer informatie is te vinden op: www.ouderijnzone.nl.
Terug naar inhoudsopgave

Staatssecretaris Van Gennip bezocht het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lisse

Op 12 september heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, een werkbezoek gebracht aan het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)in Lisse. Het werkbezoek stond in het teken van de innovatiekracht van de bloembollensector. Directeur Ernst van den Ende van PPO gaf aan hoe de sector en het onderzoek de laatste jaren sprongen vooruit hebben gemaakt met een groot aantal innovaties. Bij het bezoek is ook uitgebreid van gedachten gewisseld welke kansen de Greenport Duin- en Bollenstreek bieden. In het kader van deze planologische aanpak blijft er ruimte voor een zich ontwikkelende bloembollensector in de regio van het traditionele bollenteeltcentrum.
Terug naar inhoudsopgave

Staatssecretaris Van Gennip bezoekt Leiden

Op uitnodiging van het CDA-Leiden brengt staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken op 4 oktober a.s. een bezoek aan Leiden. In de Hooglandse Kerk wordt met medewerking van onder andere de Rijnlandse Kamer van Koophandel een regiobijeenkomst georganiseerd waarvoor naast CDA-politici en regiobestuur ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een uitnodiging ontvangen. Het is de bedoeling de staatssecretaris breed te informeren over de ruimtelijke-economische situatie in de regio, zoals de bedrijventerreinen, infrastructuur en bereikbaarheid en het vestigings- en investeringsklimaat. Na het officiële gedeelte volgt een informele netwerkbijeenkomst waarin het mogelijk is met Van Gennip van gedachten te wisselen.
Terug naar inhoudsopgave

5 oktober: Debat voor gemeenteraadsleden over profiel van de regio

Op 19 januari jl. vond in het Scheltemacomplex in Leiden de aftrap plaats van een brede discussie over het profiel van de regio Holland Rijnland. Aan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van deze regio is gevraagd zich uit te spreken over wat voor regio Holland Rijnland is, wat voor regio Holland Rijnland zou moeten zijn. Ook de colleges van burgemeester en wethouders is via de portefeuillehoudersoverleggen in februari jl. gevraagd hun visie op een eerste aanzet tot een profiel van de regio te geven. Op 1 april jl. vond de eerste grote regiomanifestatie Holland Rijnland plaats bij het ROC Leiden, met als afsluiting een debat over het profiel van de regio tussen maatschappelijke organisaties en instellingen en bestuurders en raadsleden van de gemeenten. Dit voortraject heeft input geleverd voor de voorlopige tekst van de profielschets; “Holland Rijnland kiest koers!” Deze voorlopige tekst bevat een aantal belangrijke keuzes. Tijdens de debatten worden raadsleden uitgenodigd om met andere raadsleden de discussie aan te gaan over de keuzes waar de regio Holland Rijnland voor staat. Wat leeft er? Waar is draagvlak voor? Welke keuze stuit op verzet? Waar wilt u naartoe met deze regio? Welke consequenties bent u bereid daarvoor te nemen? Een voorstel tot een uiteindelijk profiel zal aan het Algemeen Bestuur (vergadering 14 december a.s.) worden voorgelegd. De tekst zoals deze aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd zal de resultante zijn van de input zoals vanuit de samenleving is gegeven, de drie raadsdebatten én schriftelijke reacties van de gemeenteraden. Vervolgens zal de profielschets richtinggevend zijn voor de uitwerking van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland waar in 2006 aan gewerkt gaat worden.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website http://www.hollandrijnland.net/Ruimte/
Structuurvisie/Profiel_van_de_regio. Het debat dat gepland stond voor dinsdag 27 september is komen te vervallen wegens een te laag aantal aanmeldingen.
Terug naar inhoudsopgave

7 oktober: extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Op 7 oktober zal in de raadszaal van het stadhuis te Leiden om 15.00 uur een extra portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda plaatsvinden. Op de agenda staat de meerjarenafspraken 2006-2008 met de provincie Zuid Holland.
Terug naar inhoudsopgave

12 oktober: Vierde bijeenkomst (Kiestafel) regionale Detailhandelsvisie

Op 12 oktober vindt de vierde bijeenkomst (Kiestafel), georganiseerd door het Regionaal Economisch Overleg (REO) plaats in de reeks van vier voor de nieuwe regionale Detailhandelsvisie Rijn- en Bollenstreek van 9.00 – 12.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. Bestuurders, raadsleden, ambtenaren en ondernemers uit het werkgebied van de Kamer van Koophandel Rijnland zijn van harte welkom.
Terug naar inhoudsopgave

13 oktober: Conferentie Wonen Zorg en Welzijn

Wonen, Zorg en Welzijn is een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat. Doelstelling is het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in alle fasen van hun leven. Daarbij is het van belang om mensen met een zorgbehoefte optimale keuzemogelijkheden te bieden en de kwaliteit en samenhang van woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen te vergroten. Op donderdag 13 oktober 2005 organiseert de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de regionale commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord een grote conferentie over het thema Wonen, Zorg en Welzijn, onder de titel Van ambitie naar prestatie. Deze conferentie wordt gehouden in Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en duurt van 13.00 tot ongeveer 21.15 uur. De conferentie is bedoeld voor iedereen die in Zuid-Holland Noord betrokken is bij het thema Wonen, Zorg en Welzijn. Meer informatie en aanmelden kunt u vinden via de website: www.rcgzhn.nl.
Terug naar inhoudsopgave

26 oktober: Themabijeenkomst Toerisme en Kantorenstrategie voor portefeuillehouders Economische Zaken en Toerisme

Op 26 oktober zal een extra portefeuillehoudersoverleg worden georganiseerd van 11.00 tot 13.00 uur met als thema: Toerisme en Vrijetijdsbeleid. Voor deze bijeenkomst worden nog enkele sprekers uitgenodigd, die vanuit eigen ervaring het belang van een goed toeristisch of vrijetijdsbeleid zullen toelichten. Aansluitend zal een lunch worden gehouden en van 13.30 tot 15.00 uur het thema Kantorenstrategie aan bod komen. De locatie is nog niet bekend.
Terug naar inhoudsopgave

27 oktober: Stuurgroep Pact van Teylingen

De vergadering van de stuurgroep Pact van Teylingen van 27 oktober zal in het teken staan van de Greenport. Ecorys en LEI werken in opdracht van de regio aan een Greenportvisie Duin- en Bollenstreek. Regio Holland Rijnland is in de Nota Ruimte aangewezen als een van de vijf Greenports, dit zijn agrarische clusters van nationaal belang. De eerste resultaten worden gepresenteerd aan de stuurgroep Pact. Een aantal belangrijke partijen uit de regio schuift voor de gelegenheid aan.
Terug naar inhoudsopgave

27 oktober: Themabijeenkomst Woonruimteverdeling

Op 27 oktober zal een themabijeenkomst worden georganiseerd van 10.00 tot 12.30 uur met als thema: Woonruimteverdeling. Voor deze bijeenkomst worden de portefeuillehouders Ruimte en vertegenwoordigers van de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland uitgenodigd. De locatie is de burgerzaal van de gemeente Katwijk.
Terug naar inhoudsopgave

1 november: Werkconferentie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Op 1 november aanstaande is er een werkconferentie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor gemeenten, zorgvragers en zorgaanbieders. De gemeenten (bestuurders en ambtenaren) komen in de middag bijeen. De maatschappelijke organisaties en de raadsleden sluiten tijdens de avond daarbij aan. Meer informatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave

7 november: Politieke conferentie gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

Op 7 november wordt van 17.00 tot 22.00 uur een politieke conferentie georganiseerd voor alle raadsleden van de gemeenten binnen het zogenaamde zoekgebied van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Tijdens deze bijeenkomst zal aan de aanwezige bestuurders de laatste informatie worden verstrekt over het project gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek. Er worden vier perspectieven gepresenteerd die aanleiding geven tot politieke discussie.
Terug naar inhoudsopgave

21 juni 2006: Regiomanifestatie Holland Rijnland

Na het succes van de eerste regiomanifestatie van 1 april 2005 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland besloten om hier een vervolg aan te geven. Tijdens de regiomanifestatie wordt aan alle regionaal werkende organisaties de gelegenheid geboden zich te presenteren en manifesteren. De regiomanifestatie zal voor een breed publiek toegankelijk zijn en zal uitgebreid onder de aandacht worden gebracht. Reserveert u de datum woensdag 21 juni 2006 vast in uw agenda? Er wordt gedacht aan een begintijd van 14.00 uur en de manifestatie door te laten lopen tot ongeveer 22.00 uur. Deze tijden zijn nog onder voorbehoud, maar het zal in ieder geval wel doorlopen naar de avond om raadsleden de gelegenheid te geven ook te kunnen komen.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net