Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Op 12 oktober vergaderde het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Tijdens de vergadering werd het nieuwe logo en ondertitel van Holland Rijnland gepresenteerd. De gemeente Noordwijkerhout heeft het voorstel gedaan om de naam van de regio te wijzigen in Holland Rijnland Bollenstreek. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun om te worden aangenomen. De Jaarrekening 2004 werd met algemene stemmen aanvaard. Het voorstel met betrekking tot de financiering van het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener werd aanvaard. De Milieudienst presenteerde het regionale programma Externe Veiligheid. De voorstellen met betrekking tot de invulling en uitwerking van dit programma werden aanvaard. Ook het voorstel ‘Huisvesting regionale ambtelijke organisatie werd aanvaard. De Inspraakverordening is vastgesteld. Een bij dit voorstel door de vertegenwoordigers van Leiden ingediend amendement werd aangenomen. In het oorspronkelijke voorstel was een bepaling opgenomen op grond waarvan besloten kan worden om inspraak op gevoelige onderwerpen te beperken. De vastgestelde verordening biedt deze mogelijkheid niet.
Terug naar inhoudsopgave

Nieuw logo en ondertitel voor Holland Rijnland

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland presenteerde de voorzitter het nieuwe logo van de regio. Het bestaat uit de naam Holland Rijnland met als ondertitel: ‘Waar de randstad tot bloei komt’. De al in gebruik zijnde kleurencombinatie, verwijzend naar de verschillende delen van het gebied, wordt gehandhaafd. De afbeelding van tulpen maakt als herkenbaar kenmerk onderdeel uit van het logo. Het nieuwe logo zal per 1 januari 2006 in gebruik worden genomen.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 20 oktober 2005 is vervallen—
— Vergadering 3 november 2005 —
Het Dagelijks Bestuur zal met de heer W. Vermeend, die bij het eerste deel van de vergadering aanwezig zal zijn, spreken over de samenhangende regionale investeringsstrategie. Daarnaast zal de voortgang van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek besproken worden. Verder staan onder andere de luchtkwaliteit van de regio, de regionale detailhandelsstructuurvisie en toerisme op de agenda.
Terug naar inhoudsopgave

3 november, ondertekening contractovereenkomsten verkeersleerkracht basisscholen Rijnsburg

De Verkeersleerkracht werkt voor meerdere scholen in het primair onderwijs. De taken variëren van het organiseren van praktische verkeerseducatieprojecten op de scholen, voorlichting aan ouders over hun rol als verkeersopvoeder tot het mee opstellen van een schoolactieplan voor verkeersveiligheid en educatie. De Verkeersleerkracht is in de regio Holland Rijnland momenteel werkzaam op vier scholen. Te weten basisschool De Kastanjelaan in Leiderdorp, basisschool Bernardus in Zoeterwoude, basisschool De Vogels in Oegstgeest en basisschool De Schakel in Leiden. Daar komen twee scholen in Rijnsburg bij, namelijk de Koningin Emmaschool en Koningin Wilhelminaschool. Ter gelegenheid hiervan is een bijeenkomst georganiseerd, waar de ondertekening van de contractovereenkomsten met de scholen, de regio en de gemeente plaatsvindt. Naast de feestelijke plechtigheid is een praktische verkeersles onderdeel van de bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op: 3 november vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis van Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 te Rijnsburg. Iedere geïnteresseerde is van harte uitgenodigd om deze ondertekening bij te wonen.
Terug naar inhoudsopgave

Regionale Detailhandelsvisie

In de afgelopen maanden is in de vorm van zogenaamde ‘kiestafels’ een aanzet geleverd voor de herziene Regionale Detailhandelsstructuurvisie voor het Regionaal Economische Overleg (REO)-gebied (Holland Rijnland en de Rijnstreek). Aan deze kiestafels hebben zowel bestuurders en ambtenaren als vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven actief deel genomen. Tijdens de laatste bijeenkomst die plaatsvond op 12 oktober zijn voor 2 van de 5 eerder geformuleerde projecten een aantal activiteiten benoemd. Het ging hierbij om projecten, die op regionaal niveau uitgevoerd moeten worden. In de werkgroep detailhandel van het REO zullen op dezelfde wijze ook voor de drie andere projecten, die een meer lokaal karakter hebben, activiteiten worden benoemd. Het is de bedoeling om de Regionale Detailhandelsstructuurvisie medio november in conceptvorm gereed te hebben en op 15 december vast te stellen in de Stuurgroep REO. Tussen half november en 15 december krijgen gemeenten (en andere deelnemers aan de kiestafels) gelegenheid opmerkingen te maken. Deze opmerkingen zullen worden meegegeven aan de regionale vertegenwoordigers in de Stuurgroep REO. Voor Holland Rijnland zijn dit mevr. Verver en de heren Geertsema en Mostert. De Regionale Detailhandelsstructuurvisie is zowel een bouwsteen voor de Ruimtelijke Structuurvisie van Holland Rijnland als een basis voor de provinciale detailhandelsvisie. De provinciale visie zal in het 1e kwartaal van 2006 ter inspraak worden aangeboden aan alle gemeenten. In dat kader kunnen de gemeenten ook ‘zienswijzen’ inbrengen. Uiteindelijk zal Provinciale Staten van Zuid-Holland de provinciale detailhandelsvisie in het 2e kwartaal van 2006 vaststellen.
Terug naar inhoudsopgave

26 oktober: Extra Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken

Op 26 oktober vindt een extra portefeuillehoudersoverleg plaats van 11.00 tot 13.00 uur met als thema Toerisme en Kantorenstrategie. Voor deze bijeenkomst zijn sprekers uitgenodigd, die vanuit eigen ervaring het belang van een goed toeristisch of vrijetijdsbeleid zullen toelichten. Aansluitend zal van 13.00 tot 13.30 uur een lunch worden gehouden en zal van 13.30 tot 15.00 uur het thema Kantorenstrategie aan bod komen. De bijeenkomst vindt plaats in Oud Poelgeest te Oegstgeest.
Terug naar inhoudsopgave

27 oktober: Themabijeenkomst Woonruimteverdeling

Op 27 oktober zal een themabijeenkomst worden georganiseerd van 10.00 tot 12.30 uur met als thema: Woonruimteverdeling. Doel van deze bijeenkomst is het bespreken van technische aanpassingen van de verordening en van gedachten wisselen over andere aanpassingen van de verordening. Voor deze bijeenkomst worden de portefeuillehouders Ruimte en vertegenwoordigers van de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland uitgenodigd. De locatie is de burgerzaal van de gemeente Katwijk.
Terug naar inhoudsopgave

27 oktober: Stuurgroep Pact van Teylingen

Het concept Greenportvisie zal op 27 oktober van 14.00 tot 17.00 uur a.s. aan de orde komen in de Stuurgroep Pact van Teylingen. Adviesbureaus Ecorys en LEI werken samen aan dit concept met ondermeer de Kamer van Koophandel en Holland Rijnland. De langetermijnvisie op de bollen, de glastuinbouw en het toerisme in de Bollenstreek staat centraal, maar ook de ruimtebehoefte van water en groen krijgt aandacht. De vergadering vindt plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Leiden.
Terug naar inhoudsopgave

31 oktober: Startbijeenkomst Regionale Structuur Visie

31 oktober 2005 wordt een start gemaakt van het proces om te komen tot een Regionale Structuurvisie Holland Rijnland door middel van een eerste “officiële” en plenaire ambtelijke bijeenkomst. Hiervoor worden alle leden van de Ambtelijke Advies Groepen (AAG) uitgenodigd. Tevens wordt momenteel een start gemaakt met de verschillende thema’s binnen de structuurvisie dmv. het opstarten van werkgroepen. In deze werkgroepen zullen ambtenaren van de gemeenten gevraagd gaan worden mee te denken en inhoud te geven aan de diverse thema’s. De bijeenkomst vindt plaats van 12.00 tot 17.30 uur en start met een gezamenlijke lunch in het gemeentehuis van Katwijk.
Terug naar inhoudsopgave

1 november Werkconferentie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De werkconferentie over de WMO voor gemeenten, zorgvragers en zorgaanbieders van 1 november wordt uitgesteld tot na de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Zodra bekend is wanneer de kamerbehandeling plaatsvindt, zal er een nieuwe datum worden gezocht.
De bijeenkomst met de WMO portefeuillehouders van de gemeenten van Holland Rijnland zal wel doorgang vinden, ‘s-middags vanaf 15.00 uur! Agenda en stukken zullen een week van te voren worden verstuurd.
Terug naar inhoudsopgave

7 en 8 november: Congressen Haarlemmermeer-Bollenstreek gebiedsuitwerking.

In november vinden twee congressen plaats over de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Op 7 november vindt de politieke conferentie plaats van 17.00 tot 22.00 uur voor alle raadsleden van de gemeenten binnen het zogenaamde zoekgebied van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Deze zal zijn voor een gevarieerd gezelschap met onder meer de raadsleden uit het zoekgebied Haarlemmermeer-Bollenstreek. De bollengemeenten zullen al op 2 november samen komen om zich hierop voor te bereiden. Op 8 november zijn maatschappelijke organisaties welkom bij een conferentie over hetzelfde thema.
Terug naar inhoudsopgave

9, 10 en 11 november: Portefeuillehoudersoverleggen (PHO)

Begin november aanstaande staan de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen (PHO) Holland Rijnland gepland en vinden dit keer plaats in het gemeentehuis Lisse.
—9 november 9.30 – 12.30 uur, PHO Verkeer en Vervoer.
Mevrouw Lastdrager, projectdirecteur Stedenbaan, zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken van het project Stedenbaan in het algemeen en Station Sassenheim in het bijzonder. Ook zal kort verslag worden gedaan van de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan en investeringsstrategie Holland Rijnland. Ook een reactie op de Actualisatie Kantorenstrategie staat op de agenda. Er zal kennis worden genomen van de stand van zaken van de projecten Rijn Gouwe Lijn, Rijnlandroute en Swingh (samen werken in groot Haaglanden).
—9 november 13.30 – 16.30 uur, PHO Sociale Agenda.
Het Convenant Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 Holland Rijnland ligt ter advisering voor. Hoewel de Tweede Kamer nog geen besluit over de Wet Maatschappelijke Opvang heeft genomen, gaan de voorbereidingen op de invoering van de wet bij de gemeenten in Holland Rijnland nog gestaag door. De voortgang hiervan zal besproken worden. Er zal kennisgenomen worden van het Actieplan Jeugd 2006. Andere agendapunten zijn: de stand van zaken leerlingenplaatsten VSO/ZMOK (Voortgezet Speciaal Onderwijs / Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen); de toekomst regionaal Arbeidsmarktbeleid/ Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe; de invoering van de nieuwe wet Inburgering en in het kader van Volwasseneneducatie, het actieplan Alfabetisering en de overheveling van middelen ten gevolge van enige wetswijzigingen.
—10 november 13.30 – 16.30 uur, PHO Economische Zaken.
Afhankelijk van de behandeling in het extra portefeuillehoudersoverleg op 26 oktober 2005 zullen de onderwerpen Toerisme en Recreatie en de Kantorenstrategie geagendeerd worden. Gevraagd zal worden om in te stemmen met de voorgestelde procedure voor de Regionale detailhandelsvisie. De stand van zaken van het Regionaal arbeidsmarktbeleid zal mondeling worden toegelicht.
—11 november 9.30 – 12.30 uur, PHO Bestuur en Middelen.
In dit portefeuillehoudersoverleg wordt onder andere gesproken over: de begroting 2006 en de intgrale begrotingswijziging 2006. Daarnaast wordt van de portefeuillehouders een actieve bijdrage gevraagd bij de evaluatie van één jaar Holland Rijnland. Onder leiding van een externe gespreksleider zal een groepsbespreking plaatsvinden gericht op het evalueren van 1 jaar samenwerking in de regio Holland Rijnland.
—11 november 13.30 – 16.30 uur, PHO Ruimte.
Er zal een mondelinge terugkoppeling gegeven worden van de politieke conferentie over de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek en de debatten met betrekking tot het regioprofiel. Het concept-eindrapport ‘Oude Rijn doet nieuwe zaken’ ligt ter advisering voor. Gedeputeerde de heer Van Dijk zal een presentatie geven van de woonvisie van de provincie Zuid-Holland. Hij zal ingaan op de woningbouwafspraken en de uitvoering van de provinciale woonvisie en de doorwerking ervan in de regionale woonvisie. De portefeuillehouder Wonen zal de stand van zaken van de regionale woonvisie toelichten. Het hanteren van de woonwaarde als rangorde criterium in de woonruimteverdeling zal nu de onderzoeksresultaten van de pilot bekend zijn geadviseerd kunnen worden. Naar aanleiding van inventarisatie van de knelpunten in de Huisvestingsverordening en het Convenant worden wijzigingen voorgesteld. De portefeuillehouders adviseren hierover aan het Dagelijks Bestuur. Verder zal gevraagd worden de heer De Roon voor te dragen als nieuw lid van de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Over het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener zal een meningsvormende discussie gevoerd worden over de inhoud van het convenant.

De agenda’s en stukken zijn te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

14 november: Informatieavond over project De Zilk

De provincies Noord- en Zuid-Holland, het waterleidingbedrijf Amsterdam en het hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken de mogelijkheden voor natuurherstel en een andere waterwinning in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen (nabij De Zilk). Inmiddels is zicht op de uitkomsten van de studies. Door een informatieavond te organiseren wil de provincie geïnteresseerden op de hoogte brengen van de bevindingen van het onderzoek. De informatieavond vindt plaats op 14 november in Hotel-Restaurant Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom van 19.45 tot 22.15 uur. Voor meer informatie kun u contact opnemen met mevrouw E.M. Kool en de heer W. Cornelissen, projectleiding De Zilk van de provincie Zuid-Holland (tel. 070-4416115 of 070-4418312. mail. [email protected] of [email protected]) of mevrouw V. Dam (organisatie van de informatie-avond tel. 071-5217846, 06-42126866. Mail: [email protected])
Terug naar inhoudsopgave

17 november: symposium Bedrijventerreinen

Op donderdagmiddag 17 november organiseert de provincie Zuid-Holland om 13.00 – 17.30 uur het symposium Bedrijventerreinen op het provinciehuis in Den Haag. De middag is bedoeld voor iedereen die in Zuid-Holland duurzame ontwikkeling of herstructurering van bedrijventerreinen goed aan wil pakken. De dag richt zich met name op gemeenten en het bedrijfsleven. Aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Vragen en aanmelden kan via Fairouz Ballari, provincie Zuid-Holland, tel. 070-4417205.
Terug naar inhoudsopgave

7 december: Bestuursconferentie Zuidvleugel

Het platform Zuidvleugel organiseert de derde bestuurdersconferentie op 7 december a.s. in het Circustheater in Scheveningen. De conferentie staat dit jaar vooral in het teken van de samenwerking met het rijk in het Zuidvleugelprogramma. Het kabinet neemt in 2006 besluiten over dit programma én over de uitvoering van een aantal projecten. Minister Dekker (VROM) is programmaminister voor het Zuidvleugelprogramma en houdt de openingstoespraak. Verder zal Deetman de burgemeester(Den Haag) namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) het vernieuwde ontwikkelingsperspectief Zuidvleugel en de prioriteiten voor de periode tot 2020 uiteenzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zuidvleugelbureau, telefoon 070 – 441 83 03 www.zuidvleugelbureau.nl
Terug naar inhoudsopgave

21 juni 2006: Regiomanifestatie Holland Rijnland

Op woensdag 21 juni 2006 zal in de middag en avond de regiomanifestatie Holland Rijnland worden georganiseerd. Ambtenaren, raadsleden, bestuursleden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overige betrokkenen bij de regio zullen hiervoor worden uitgenodigd. Meer informatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net