Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 3 november 2005 —
In aanwezigheid van de heren prof. Dr. W. Vermeend en mr. V. Vliegenthart (Boer&Croon;) besprak het Dagelijks Bestuur de Samenhangende regionale investeringsstrategie. Ter voorbereiding op de ambtelijke conferentie op 24 november en bestuurlijke conferentie op 12 januari 2006 vond een discussie plaats, in het bijzonder over hoe de gemeenten zelf de regie kunnen bepalen om te komen tot één regionale strategie. Voor wat betreft de Gebiedsverkenning Haarlemmermeer-Bollenstreek werd door het Dagelijks Bestuur geconstateerd dat in de vier perspectieven die nu voorliggen geen ruimte is gevonden om een substantieel aantal woningen in de Bollenstreek te realiseren. De perspectieven die voorliggen hebben de uitgangspunten van het Pact van Teylingen / Greenport op hoofdlijnen gevolgd, maar in alle vier de perspectieven zijn discrepanties met deze uitgangspunten. Betreurd werd dat de minister in haar opdrachtbeschrijving aan de twee colleges van het GS het zoekgebied heeft beperkt tot Haarlemmermeer / Bollenstreek. Verder ging het Dagelijks Bestuur akkoord met het voorstel fietsknooppuntensysteem dat in het kader van toeristisch beleid was ingediend.
— Vergadering 17 november 2005 —
Op de agenda staan naast de investeringsstrategie onder andere de meerjarige gebiedsgerichte afspraken met de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zal het Profiel van de regio besproken worden ter instemming om aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van december 2005. Ook ligt er een notitie voor over Toerisme en VVV in de lande en een notitie over het Besluit luchtkwaliteit.
Terug naar inhoudsopgave

Holland Rijnland reageert afwijzend op motie voor een versnelde verbreding van de N206

Op 31 oktober reageerde het Dagelijks Bestuur per brief aan Gedeputeerde Staten op de motie van Provinciale Staten. In de motie wordt gepleit voor een versnelde verbreding van de N206.
In haar reactie geeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland aan de betrokkenheid van Provinciale Staten bij het infrastructurele knelpunt te waarderen. Verder onderbouwt het Dagelijks Bestuur in haar reactie de zorgvuldige afwegingen die gemaakt worden bij de planontwikkelingen. Daarbij stelt zij, dat het nu al uitspreken vóór één van de mogelijke oplossingen in deze fase van planontwikkelingen, prematuur is. Door de ingezette lijn te continueren hoopt het Dagelijks Bestuur met de betrokken partners tot een breed gedragen voorstel te komen. De inzet van de provincie om zo snel mogelijk de capaciteitsproblematiek op te lossen wordt gezien als een belangrijke bijdrage om van voorstel tot financiering en realisatie te komen.
Terug naar inhoudsopgave

W4 genomineerd voor Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

Op 5 november werd het project W4 door de AVRO op televisie toegelicht, omdat het project één van de genomineerde projecten is voor de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap: De Gouden Piramide en de enige Zuid-Hollandse genomineerde. De prijsuitreiking vindt plaats op 26 november 2005 in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. Aan het project W4 nemen deel: de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. De naam ‘W4’ staat voor Wonen, Werken, Water en Wegen. Het gaat om de verbreding van de rijksweg A4 over een lengte van 8 km ten oosten van Leiden waarbij een zone ‘rond’ het tracé het gebied ontwikkeld wordt. Meer informatie over het project W4 vindt u op de website van W4 (http://www.rijkswega4.nl/burgerveen-leiden/w4.html” o “http://www.rijkswega4.nl/burgerveen-leiden/w4.html). Er is ook een website over de Gouden Piramide (www.goudenpiramide.nl)
Terug naar inhoudsopgave

Extra Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken van 26 oktober

Tijdens het extra portefeuillehoudersoverleg op 26 oktober, dat ging over Toerisme en de Kantorenstrategie, waren de portefeuillehouders het er unaniem over eens dat de regio de komende jaren zwaarder moet inzetten op Toerisme en Recreatie. Het gaat immers om 327 miljoen Euro per jaar aan inkomsten voor de regio en ca. 5.500 arbeidsplaatsen. Afgesproken is, dat er begin 2006 een plan van aanpak ligt waarin duidelijk geformuleerd is wat de rol van Holland Rijnland is. De drie thema’s die verder worden uitgewerkt zijn: cultuurhistorie, verbindingen met het water en agrotoerisme.
Voor wat betreft de kantorenstrategie zijn goede afspraken gemaakt over de bestemming van kantoren in Leeuwenhoek en Rhijnfront, die bestemd zullen worden voor kennisintensieve bedrijven. Hierdoor concurreert het gebied niet meer met bijvoorbeeld de W4 locaties waar wel algemene kantoren komen. In het licht van de huidige (slechte) kantorenmarkt is afgesproken dat in 2007 geëvalueerd wordt wat de stand van zaken is en of de plannen bijstelling vragen. Ten opzichte van de 360.000 vierkante meter te realiseren kantooroppervlak in de Leidse Regio in 2002 is de ambitie nu gesteld op 415.000 in regio Holland Rijnland.
Terug naar inhoudsopgave

Themabijeenkomst Woonruimteverdeling van 27 oktober

Op 27 oktober werd een themabijeenkomst georganiseerd over de Woonruimteverdeling. De bijeenkomst werd goed bezocht. De portefeuillehouders en vertegenwoordigers van de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland adviseerden positief over de invoering van de woonwaarde als criterium voor woonruimteverdeling. Na het bespreken van technische aanpassingen van de verordening en van gedachten wisselen over andere aanpassingen van de verordening kunnen nu de laatste puntjes op de i gezet worden met betrekking tot het convenant en de verordening regionale woonruimteverdeling. Deze zullen na een juridische toets worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in december 2005.
Terug naar inhoudsopgave

Stuurgroep Pact van Teylingen van 27 oktober

Het hoofdthema van de Stuurgroep Pact van Teylingen was de Greenportvisie, die in hoofdlijnen nu vorm krijgt en in november wordt uitgewerkt in een actieprogramma. Voor de gelegenheid schoven partijen die geen deel uitmaken van de Stuurgroep, maar wel veel van doen hebben met de Greenport aan, zoals de Kamer van Koophandel, de Praktijk voor Plantonderzoek en omgeving, de KAVB (Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur) en een aantal gemeenten. Er werd hierbij meer aandacht gevraagd voor landschap en toerisme (naast het economische aspect) en voor de synergie met andere Greenports. Vervolgens werd onder andere het Stedenbouwkundig Plan Delfweg besproken. Dit plan voor uitbreiding met landschapsinpassing kon op positieve bijval rekenen, maar er moet wel nog een optimalisatie plaatsvinden om te komen tot zo min mogelijk bolverlies en woningen en zo sterk mogelijk ‘blauw/groen’.
Terug naar inhoudsopgave

Startbijeenkomst Regionale Structuur Visie van 31 oktober

Op 31 oktober werd een start gemaakt van het proces om te komen tot een Regionale Structuurvisie Holland Rijnland door middel van een eerste “officiële” en plenaire ambtelijke bijeenkomst. Hiervoor waren alle leden van de Ambtelijke Advies Groepen (AAG) uitgenodigd. De bijeenkomst werd goed bezocht. Na een inleiding door de heer Huijgens, programmamanager Ruimte van Holland Rijnland en de heer Reijnen, programmadirecteur van de As Leiden Katwijk gingen de aanwezigen in groepen uiteen om te discussiëren over vragen als ‘wat zou het resultaat van de structuurvisie moeten zijn?, Op welke manier kunt u bijdragen aan de structuurvisie? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?’. In het plenaire deel dat hier op volgde werden de belangrijkste punten uit de werkgroepen verwoord. Hierbij kwam onder andere naar voren dat communicatie een belangrijk onderdeel is van het plan van aanpak.
Terug naar inhoudsopgave

Werkconferentie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van 1 november

Tijdens de werkconferentie Wet Maatschappelijke ondersteuning kregen de portefeuillehouders WMO een presentatie te zien van de heer van Dooren van Q-consult over de mogelijkheden om het ‘huishoudelijk verzorgen’ uit te voeren. De discussie ging over de inkoop en de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning. Hierbij werd als uitgangspunt ‘frontoffice lokaal, backoffice (sub)regionaal’ naar voren gebracht. Er zijn afspraken gemaakt over de regionale samenwerking die in een vervolg ambtelijk zullen worden uitgewerkt. De werkconferentie over de WMO voor gemeenten, zorgvragers en zorgaanbieders die eerder ook op 1 november was gepland wordt uitgesteld tot na de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Zodra bekend is wanneer de kamerbehandeling plaatsvindt, zal er een datum worden gezocht.
Terug naar inhoudsopgave

Politieke Werkconferentie Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek van 7 november

Raadsleden, wethouders en burgemeesters gingen met elkaar aan de slag om hun visie te verwoorden over de ruimtelijke mogelijkheden in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer. De opkomst was groot, meer dan 80 volkvertegenwoordigers meldden zich aan het begin van de avond in Noordwijk. Op de agenda stond de vraag van de minister van VROM: ‘Geef mij aan óf het mogelijk is om (in 2020) 20.000 extra woningen te accommoderen in nieuwe uitleglocaties’. De standpunten waren duidelijk, het is een oneigenlijke vraag, want de randvoorwaarden als de geluidcontour van Schiphol en het behouden van het huidige bollenareaal, zijn te knellend om de extra woningen, boven op de eigen ambitie, te realiseren, zo stelden een aantal vertegenwoordigers. Feitelijk zou het zoekgebied vergroot moeten worden in de richting van Alphen, Roelofarendsveen en Almere.
Asje van Dijk en Ton Hooijmaijers hielden een gloedvol pleidooi om vooral de kansen te zien, de uitwisselingspunten op te zoeken, maar vooral de gebiedsuitwerking in eigen hand te nemen en te houden, in plaats van weg te geven aan de minister. Aansluitend werden vier perspectieven gepresenteerd met mogelijke oplossingsrichtingen. De vraag is hierin integraal opgepakt en ze laten zien dat je toch op verschillende manieren kunt bouwen in het gebied, als je ‘naar de geest van de wet handelt’.
In de deelsessies, waarin de deelnemers aan de slag gingen met thema’s als wonen, werken en water, werd het gedachtegoed van het Pact, het Offensief en de Greenport duidelijk naar voren gebracht. Hoewel er kritiek was op de extra ruimteclaims, werden er ook aantrekkelijke punten gevonden in de verschillende perspectieven. Dunne bebouwing, bouwen bij stationslocaties en het clusteren van bedrijvigheid spraak aan.
In het slotdebat was iedereen het er over eens, infrastructuur eerst. De bereikbaarheid van beide streken staat nu al onder druk en als je straks wilt bouwen moet je de gebieden eerst beter ontsluiten. Met stip op één stond het uitbreiden van de bestaande oost-westverbindingen, maar men zag ook kansen voor het doortrekken van de N206 en de Zuidtangent als ook het beter benutten van de bestaande spoorlijnen. Water biedt volop kansen. Je kunt er op wonen, werken, recreëren en zelfs gebruiken voor vervoer.
Hoewel iedereen zijn zegje heeft kunnen doen, gaven velen aan om ook nog voor 15 december schriftelijk te reageren.
Meer informatie kunt u vinden op www.gebiedsuitwerking.nl
Terug naar inhoudsopgave

8 november Congres Haarlemmermeer-Bollenstreek gebiedsuitwerking voor maatschappelijke organisaties

In november vinden twee congressen plaats over de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Op 7 november vond de politieke conferentie plaats voor alle raadsleden van de gemeenten binnen het zogenaamde zoekgebied van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Op 8 november zijn maatschappelijke organisaties welkom bij een conferentie over hetzelfde thema.
Terug naar inhoudsopgave

9, 10 en 11 november: Portefeuillehoudersoverleggen (PHO)

Begin november aanstaande staan de openbare vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen (PHO) Holland Rijnland gepland en vinden met uitzondering van het PHO Sociale Agenda (die is in Hillegom) dit keer plaats in het gemeentehuis Lisse.
—9 november 9.30 – 12.30 uur, PHO V&V—;
Mevrouw Lastdrager, projectdirecteur Stedenbaan, zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken van het project Stedenbaan in het algemeen en Station Sassenheim in het bijzonder. Ook zal kort verslag worden gedaan van de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan en investeringsstrategie Holland Rijnland. Ook een reactie op de Actualisatie Kantorenstrategie staat op de agenda. Er zal kennis worden genomen van de stand van zaken van de projecten Rijn Gouwe Lijn, Rijnlandroute en Swingh (samen werken in groot Haaglanden).
—9 november 13.30 – 16.30 uur, PHO SA—
Het Convenant Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 Holland Rijnland ligt ter advisering voor. Hoewel de Tweede Kamer nog geen besluit over de Wet Maatschappelijke Opvang heeft genomen, gaan de voorbereidingen op de invoering van de wet bij de gemeenten in Holland Rijnland nog gestaag door. De voortgang hiervan zal besproken worden. Er zal kennisgenomen worden van het Actieplan Jeugd 2006. Andere agendapunten zijn: de stand van zaken leerlingenplaatsen VSO/ZMOK (Voortgezet Speciaal Onderwijs / Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen); de toekomst regionaal Arbeidsmarktbeleid/ Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe; de invoering van de nieuwe wet Inburgering en in het kader van Volwasseneneducatie, het actieplan Alfabetisering en de overheveling van middelen ten gevolge van enige wetswijzigingen.
—10 november 13.30 – 16.30 uur, PHO EZ—
Naar aanleiding van de behandeling in het extra portefeuillehoudersoverleg op 26 oktober 2005 worden de onderwerpen Toerisme en Recreatie en de Kantorenstrategie geagendeerd. Gevraagd zal worden om in te stemmen met de voorgestelde procedure voor de Regionale detailhandelsvisie. De stand van zaken van het Regionaal arbeidsmarktbeleid zal mondeling worden toegelicht.
—11 november 9.30 – 12.30 uur, PHO B&M—;
In dit portefeuillehoudersoverleg wordt onder andere gesproken over: de begroting 2006 en de integrale begrotingswijziging 2006. Daarnaast wordt van de portefeuillehouders een actieve bijdrage gevraagd bij de evaluatie van één jaar Holland Rijnland. Onder leiding van een externe gespreksleider zal een groepsbespreking plaatsvinden gericht op het evalueren van 1 jaar samenwerking in de regio Holland Rijnland.
—11 november 13.30 – 16.30 uur, PHO Ruimte—
Er zal een mondelinge terugkoppeling gegeven worden van de politieke conferentie over de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek en de debatten met betrekking tot het regioprofiel. Het concepteindrapport ‘Oude Rijn doet nieuwe zaken’ ligt ter advisering voor. Gedeputeerde de heer Van Dijk zal een presentatie geven van de woonvisie van de provincie Zuid-Holland. Hij zal ingaan op de woningbouwafspraken en de uitvoering van de provinciale woonvisie en de doorwerking ervan in de regionale woonvisie. De portefeuillehouder Wonen zal de stand van zaken van de regionale woonvisie toelichten. Het hanteren van de woonwaarde als rangorde criterium in de woonruimteverdeling zal nu de onderzoeksresultaten van de pilot bekend zijn geadviseerd kunnen worden. Naar aanleiding van inventarisatie van de knelpunten in de Huisvestingsverordening en het Convenant worden wijzigingen voorgesteld. De portefeuillehouders adviseren hierover aan het Dagelijks Bestuur. Verder zal gevraagd worden de heer De Roon voor te dragen als nieuw lid van de Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Over het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener zal een meningsvormende discussie gevoerd worden over de inhoud van het convenant.

De agenda’s en stukken zijn te vinden op http://www.hollandrijnland.net/Vergaderingen hierna klikt u door op het betreffende portefeuillehoudersoverleg.
Terug naar inhoudsopgave

14 november: Informatieavond over project De Zilk

De provincies Noord- en Zuid-Holland, het waterleidingbedrijf Amsterdam en het hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken de mogelijkheden voor natuurherstel en een andere waterwinning in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen (nabij De Zilk). Inmiddels is zicht op de uitkomsten van de studies. Door een informatieavond te organiseren wil de provincie geïnteresseerden op de hoogte brengen van de bevindingen van het onderzoek. De informatieavond vindt plaats op 14 november in Hotel-Restaurant Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom van 19.45 tot 22.15 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E.M. Kool en de heer W. Cornelissen, projectleiding De Zilk van de provincie Zuid-Holland (tel. 070-4416115 of 070-4418312. mail. [email protected] of [email protected]) of mevrouw V. Dam (organisatie van de informatie-avond tel. 071-5217846, 06-42126866. Mail: [email protected])
Terug naar inhoudsopgave

17 november: symposium Bedrijventerreinen

Op donderdagmiddag 17 november organiseert de provincie Zuid-Holland van 13.00 – 17.30 uur het symposium Bedrijventerreinen op het provinciehuis in Den Haag. De middag is bedoeld voor iedereen die in Zuid-Holland duurzame ontwikkeling of herstructurering van bedrijventerreinen goed aan wil pakken. De dag richt zich in het bijzonder op gemeenten en het bedrijfsleven. Aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Vragen en aanmelden kan via Fairouz Ballari, provincie Zuid-Holland, tel. 070-4417205.
Terug naar inhoudsopgave

7 december: Bestuursconferentie Zuidvleugel

Het platform Zuidvleugel organiseert de derde bestuurdersconferentie op 7 december a.s. in het Circustheater in Scheveningen. De conferentie staat dit jaar vooral in het teken van de samenwerking met het rijk in het Zuidvleugelprogramma. Het kabinet neemt in 2006 besluiten over dit programma én over de uitvoering van een aantal projecten. Minister Dekker (VROM) is programmaminister voor het Zuidvleugelprogramma en houdt de openingstoespraak. Verder zal Deetman de burgemeester(Den Haag) namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) het vernieuwde ontwikkelingsperspectief Zuidvleugel en de prioriteiten voor de periode tot 2020 uiteenzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zuidvleugelbureau, telefoon 070 – 441 83 03 www.zuidvleugelbureau.nl
Terug naar inhoudsopgave

21 juni 2006: Regiomanifestatie Holland Rijnland

Op woensdag 21 juni 2006 zal in de middag en avond de regiomanifestatie Holland Rijnland worden georganiseerd. Ambtenaren, raadsleden, bestuursleden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overige betrokkenen bij de regio zullen hiervoor worden uitgenodigd. Meer informatie volgt later.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net