Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

— Vergadering 24 mei 2006 —
Op 24 mei 2006 vindt vanaf 18.00 uur de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats in de nieuwe zittingsperiode. Locatie is de raadzaal van het gemeentehuis Oegstgeest. Op de agenda staan de installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur, de benoeming van de leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur en de vaststelling van de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Openbare stukken staan op www.hollandrijnland.net bij Vergaderdata en Stukken.
Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Kort verslag vergadering 27 april 2006 —
Op 27 april vergaderde het Dagelijks Bestuur in het nieuwe kantoor van Holland Rijnland in Leiden. Enkele belangrijke punten:
Het DB is gematigd positief over de uitkomsten van de bespreking in Provinciale Staten van de gebiedsverkenning Haarlemmermeer-Bollenstreek van 26 april, die mede een gevolg zijn van het gezamenlijke optrekken van de gemeenten in Holland Rijnland, zowel voor als achter de schermen. Het DB betreurt echter dat Provinciale Staten op enkele openstaande punten nog niet op andere gedachten is gebracht.
Het DB stond uitgebreid stil bij de stand van zaken in de Zuidvleugel. Diverse projecten van Holland Rijnland, waaronder het bio-lifescience cluster, een hoogwaardig woonmilieu op Valkenburg, het spacecluster Noordwijk en de RijnlandRoute hebben in de adviezen een hoge prioriteit gekregen.
In een terugblik op de bijeenkomst over de investeringsstrategie van 26 april constateert het DB dat het aantal scenario’s is teruggebracht tot een meer hanteerbaar aantal. Enkele discussiepunten staan echter nog open, zoals het voorkomen van dubbele bijdragen van gemeenten (bijvoorbeeld Leiderdorp met W4-project). Op 15 juni wil het DB een nieuwe vergadering beleggen met delegaties uit de colleges om enkele discussiepunten verder uit te werken. Zie ook het korte verslag verderop in deze nieuwsbrief.
Het DB heeft kennisgenomen van de stand van zaken van de Regionale Structuurvisie. De concept-streefbeelden worden besproken in de portefeuillehoudersoverleggen en zijn voorgelegd aan de colleges van B&W.; Om stagnaties in de discussie te voorkomen is het belangrijk dat colleges daarbij goed aangeven welke onderwerpen nog ontbreken.
De samenstelling van het nieuwe DB was het laatste onderwerp van de vergadering van 27 april. Het voorstel is het DB terug te brengen naar zes leden. Het idee is verder om te komen met een voordracht van één persoon per cluster (Hillegom/Lisse/Noordwijkerhout, Noordwijk/Teylingen, Katwijk, Alkemade/Oegstgeest/Voorschoten/Zoeterwoude en Leiden/Leiderdorp). Gezien het aantal inwoners moet het laatste cluster twee kandidaat DB-leden voordragen.

— Agenda voor de vergadering van 11 mei —
Op donderdag 11 mei vindt de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur plaats in het Holland Rijnland-kantoor in Leiden.
Het eerste onderwerp van de DB-vergadering is de laatste stand van zaken van de Investeringsstrategie Holland Rijnland en de Regionale Structuurvisie.
Vervolgens komen enkele zaken op het gebied van woonruimteverdeling aan de orde, waaronder het uitstel van de inwerkingtreding van het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht.nl. Zie hierover het volgende bericht.
Het huishoudboekje van Holland Rijnland komt aan de orde bij een bespreking van de jaarrekening en het verslag 2005 en de beleidsarme begroting voor 2007.
Op het gebied van ruimtelijke ordening bespreekt het DB het Programma van uitgangspunten voor het project Locatie Valkenburg. Ook bespreekt het DB een ambtelijke analyse van de collegeprogramma’s op regionale aspecten. Verder buigt het bestuur zich over het voorstel om de Stuurgroep Verkeersveiligheid op te heffen en onder te brengen bij het Pho Verkeer en Vervoer.
Tot slot staat de samenstelling van het DB na 24 mei op de agenda.
Terug naar inhoudsopgave

Invoering nieuw woonruimteverdeelsysteem Woonzicht.nl opnieuw uitgesteld

De invoering van het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht.nl is opnieuw uitgesteld. Dat heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland begin mei besloten. Het DB-besluit volgt op de melding van de Vereniging van Woningbouwverenigingen Holland Rijnland (VWHR) dat het nieuwe systeem nog steeds fouten maakt bij de toewijzing van woningen. Een en ander heeft tot gevolg dat woningzoekenden een woning na 1 mei niet volgens de nieuwe verordening krijgen toegewezen. De bestaande overgangsperiode is verlengd.
Het is niet de eerste keer dat het nieuwe woonruimteverdeelsysteem problemen geeft. Eerder ontstonden problemen bij de inschrijving. Het DB heeft toen uitdrukkelijk gevraagd om extra tests van het systeem. Daarbij kwam naar voren dat 1 mei zonder meer haalbaar moest zijn. Het bestuur van de Vereniging van Woningbouwverenigingen heeft echter tot zijn spijt moeten constateren dat een zorgvuldige invoering per 1 mei toch niet mogelijk was.
Het DB heeft besloten de invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Eerst moeten de technische problemen uit de wereld zijn.
Terug naar inhoudsopgave

Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk van start

Met een bijeenkomst in het Kenniscentrum Leiden aan de Archimedesweg is op donderdag 27 april de aftrap gegeven voor het zogeheten Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk. Na een inleiding van gedeputeerde Martin Huls van de provincie Zuid-Holland gaf ateliermeester Hilde Blank een inleiding over de opzet en de aanpak van het atelier, dat zich bezighoudt met enkele grote ontwerpvraagstukken van de As.
Het atelier duurt 20 weken en zoekt creatieve oplossingen voor de samenhang van grote projecten, zoals de RijnGouweLijn, de Rijnlandroute, Knoop Leiden West, station Leiden Centraal en de herontwikkeling van de locatie Valkenburg. Deskundigen en betrokkenen van overheid, maatschappelijke organisaties en private partijen werken hierbij nauw samen.
De activiteiten van het Ontwerpatelier hebben de vorm van ‘ontwerpend onderzoek’ en ‘onderzoekend ontwerp’. Voor de verschillende gebieden die het atelier bestrijkt worden scenario’s gemaakt die vervolgens worden vertaald in ruimtelijke beelden. Dat maakt de samenhang tussen de verschillende projecten zichtbaar en laat de uitwerking zien van ontwerpkeuzen voor een specifieke plek. Zo krijgen de atelierdeelnemers en betrokkenen snel inzicht in kansrijke opties, zowel inhoudelijk, technisch, financieel als maatschappelijk. Tot slot leveren open discussies over de scenario’s de ruimtelijke en programmatische bouwstenen voor het uiteindelijke integrale ontwerp voor de As Leiden-Katwijk.
Meer informatie: www.asleidenkatwijk.nl
Terug naar inhoudsopgave

Samenwerking bij aanpak werkloosheid

De sociale diensten in Holland Rijnland doen voor het eerst gezamenlijk een aanbesteding voor mensen die zeer langdurig werkloos zijn. De samenwerking van de gemeenten op dit terrein is nieuw. Het is de bedoeling om vooral innovatieve bedrijven en methodieken voor dit project aan te trekken.
Meer informatie: http://www.hollandrijnland.net/ektronlink?uid=465e8fb0dce68fbb517442065df6dbca
Terug naar inhoudsopgave

Veel belangstelling voor conferentie over Wet Maatschappelijke Ondersteuning op 25 april

Zo’n 100 ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties woonden op 25 april de werkconferentie bij over de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de twaalf gemeenten van Holland Rijnland. Tijdens het middagdeel van de bijeenkomst, dat speciaal was bedoeld voor ambtenaren en portefeuillehouders, werd onder meer de Startnotitie huishoudelijke verzorging Holland Rijnland van 13 april besproken. De nieuwe wet legt een groot aantal taken en bevoegdheden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning neer bij de gemeenten. Gezien het ingrijpende karakter van de nieuwe wet, hebben de Holland Rijnland-gemeenten in 2005 al besloten nauw samen te werken bij de uitvoering daarvan. Dat kwam uitgebreid aan de orde in het avonddeel van de bijeenkomst, waar werd ingegaan op de inkoop van huishoudelijke verzorging. Meer informatie: http://www.hollandrijnland.net/Sociale_Agenda/Zorg
Terug naar inhoudsopgave

Gemeenten bespraken verdeling kosten grote regioprojecten op 26 April

Tijdens de bijeenkomst over de Regionale Investeringsstrategie van woensdag 26 april in Lisse, bleken de aanwezige collegeleden een grote voorkeur te hebben om de bijdrage van 150 miljoen euro aan vijf grote regionale projecten te betalen uit een toeslag op elke nieuw te bouwen woning of bedrijfsruimte en een vaste bijdrage per inwoner. De collegeleden gaan dit idee de komende tijd bespreken met de gemeenteraden van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten.
Bij de grote projecten gaat het om de RijnlandRoute, de RijnGouweLijn, een verbinding tussen de N206 en 205 ter hoogte van Hillegom, het Offensief van Teylingen en enkele grote groenprojecten. De gemeenten van Holland Rijnland willen nog dit najaar afspraken maken met de provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid over de verdeling van de kosten van deze projecten. Tijdens de vergadering bleek verder dat haast is geboden met het maken van de afspraken over de kostenverdeling. Dit najaar stelt de Tweede Kamer namelijk het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) vast. Voor die tijd moeten er spijkers met koppen worden geslagen.
Terug naar inhoudsopgave

Stuurgroep Pact van Teylingen van 27 april kent drie keurmerken toe

Tijdens de vergadering van 27 april heeft de Stuurgroep Pact van Teylingen drie keurmerken toegekend aan projecten in het kader van het Offensief van Teylingen.
Allereerst een keurmerk voor Open Venster Hillegom, waar de gemeente Hillegom het zicht vanaf de N208 op de bollenvelden terugbrengt door het verplaatsen van bedrijfsruimte. Bij twee keurmerken voor de Zeestraat en de Gooweg in Noordwijkerhout sloopt een agrarische ondernemer oude kassen en schuren in ruil voor de bouw van een woning. Eind mei verschijnt een nieuwsbrief Offensief van Teylingen met uitgebreide informatie. Deze nieuwsbrief is ook te raadplegen via de website van Holland Rijnland, via het kopje Ruimte > Offensief van Teylingen.
Tijdens de vergadering boog de Stuurgroep zich ook over het plan voor de aanleg van een golfbaan annex landschapspark rondom de Tespellaan-vuilnisbelt in Noordwijkerhout. Vooral de agrarische sector is hier tegen, omdat het plan ten koste gaat van goede hyacintengrond. Als de initiatiefnemers geen reële compensatie aanbieden, is het plan van de baan.
Op 21 juni is er een Stuurgroepoverleg waarin Riek Bakker het Masterplan Keukenhof toelicht.
Terug naar inhoudsopgave

10, 11 en 15 mei: Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

Op 10, 11 en 15 mei vinden de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland plaats. Met uitzondering van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, dat bijeenkomt in de Keukenhof in Lisse, vinden de vergaderingen plaats in het gemeentehuis van Hillegom. De agenda’s en vergaderstukken zijn te vinden op www.hollandrijnland.net. De portefeuillehouders zullen over de betreffende stukken adviseren aan het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

In het oog springende agendapunten zijn:
Bij alle portefeuillehoudersoverleggen: de overdrachtsdossiers, de Visie As Leiden-Katwijk en de Regionale Structuurvisie.

Bij het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer een aanvulling op het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, een presentatie over doel en de werkwijze van het samenwerkingsverband Swingh (Samen werken in Groot Haaglanden) en de samenwerking op het gebied van gladheidbestrijding.

Bij het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek, Luchtkwaliteit, de Woonvisie en het bouwscenario en de monitor woningbouwafspraken en de Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering in Holland Rijnland.

Bij het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken, de Regionale detailhandelsstructuurvisie, toerisme en recreatie, de quickscan Impact Kantoren- en Bedrijventerreinenprogrammering in Holland Rijnland en de Greenport.

Bij het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda, de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008, Integratie Jeugdgezondheidszorg, Samenvoeging jongerenwebsite, Arbeidsmarktbeleid in relatie tot ‘Een leven lang leren’, een pilotproject aanbesteding reïntegratie Sociale Diensten, productovereenkomsten Volwasseneneducatie en de WMO-conferentie.

Bij het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen, de Jaarrekening 2005, de Kadernota en Beleidsarme Begroting 2007 en de Aansluiting Rijnstreekberaad-gemeenten.
Terug naar inhoudsopgave

17 mei: Fietstocht en rondetafel-bijeenkomst kustgebied

Op 17 mei organiseert het Ontwerpatelier As Leiden-Katwijk voor bewoners en maatschappelijke organisaties uit het kustgebied rond Katwijk en Noordwijk een fietstocht en een rondetafel-bijeenkomst. Doel is om gezamenlijk na te denken over vragen als: hoe ziet het kustgebied er over twintig jaar uit? Wat is het karakter van de twee badplaatsen? Hoe passen wegen en railverbindingen goed in de omgeving? Hoe past dit in het landschap? De fietstocht en bijeenkomst zijn onderdeel van de ateliers waarin creatieve oplossingen worden gezocht voor de samenhang van de grote projecten in de As.
De fietstocht (per eigen fiets) start woensdag 17 mei om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Begin- en eindpunt is het zalencentrum Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk aan Zee. De rondetafeldiscussie vindt plaats van 16.00 tot 17.30 uur. Aanmelding via [email protected] (bron: PZH).
Terug naar inhoudsopgave

22 juni: Regiocongres over Programma van Afspraken en Regionale Structuurvisie

Voor alle raadsleden van de twaalf gemeenten organiseert Holland Rijnland op 22 juni een regiocongres. Het Programma van Afspraken, de invulling hiervan via bijvoorbeeld de Regionale Structuurvisie, en de Regionale Investeringsstrategie lopen als rode draad door het programma. De bijeenkomst wordt gehouden in de Leidse Pieterskerk. Op korte termijn ontvangen de raadsleden een uitnodiging met meer informatie.
Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net