ࡱ>  '`Mbjbj$$*FFE%C2 2 2 2 XXX8YdfZ_,a"NaNaNa[ef49f3555555$<h4YfWe[effY2 2 NaNa n@n@n@nff2 NaNa3@nf3@n@n6Na_ ^s{=SX^hfNJ0<حiح8ح3\Ufif@nwf fuUfUfUfYYm^UfUfUffffff~drg~2 2 2 2 2 2 Jaarverslag Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling over de periode 1 januari 2009 - 31 december 2009 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling van de regio Holland Rijnland, verder te noemen de Urgentiecommissie over het jaar 2009. De Urgentiecommissie oefent haar bevoegdheden onafhankelijk uit namens het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland (Hoofdstuk V van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009). Op grond van genoemde bevoegdheden neemt de Urgentiecommissie besluiten over urgentieaanvragen uit de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Hoewel de gemeente Noordwijkerhout ook behoort tot de regio Holland Rijnland heeft deze gemeente ten aanzien van de behandeling van urgentieaanvragen een geclausuleerd mandaat aan het DB van Holland Rijnland verstrekt. De inhoudelijke en organisatorische voorbereiding en afhandeling van zaken geschiedt door het secretariaat van Holland Rijnland. De Urgentiecommissie is belast met het beoordelen van de urgentieaanvragen in de regio Holland Rijnland, aan de hand van de in artikel 17 e.v. van de Verordening geformuleerde criteria, de in- en uitschrijving van urgent (stadsvernieuwing)woningzoekenden in het urgentieregister, het vaststellen van het zoekprofiel, de beslissing over eventuele verlenging van de urgentietermijn of de intrekking van de verleende urgentie en de eventuele toepassing van de hardheidsclausule voor het verlenen van een urgentie. 1.0 De Urgentiecommissie De Urgentiecommissie kent de volgende samenstelling: Mevrouw B.M. Reiss voorzitter De heer mr. M. Doeven lid en plaatsvervangend voorzitter De heer G.P. Duivenvoorden lid De heer W.J.A.J. Peters, MBA lid De heer B. Donker lid Samenstelling secretariaat: De heer mr. J.C.A. van Tol secretaris Mevrouw mr. A.H.H. Aarts secretaris plv. Mevrouw J. Witteman medewerker secretariaat Tijdens het verslagjaar hebben geen wisselingen plaatsgevonden. Het aantal gehouden zittingen bedroeg in: 2009: 33 2008: 30 2007: 30 2006: 34 Algemeen 1.1 Specifiek In oktober 2009 heeft de voorzitter het jaarverslag 2008 toegelicht in het portefeuillehouderoverleg Ruimte (wethoudersoverleg). De portefeuillehouders waren genteresseerd in de werkzaamheden van de Urgentiecommissie. Voor de Urgentiecommissie was dit overleg de eerste mogelijkheid om haar werkzaamheden toe te lichten. Dit jaarverslag zal eveneens in een portefeuillehoudersoverleg worden besproken. De secretaris heeft op verzoek van de Urgentiecommissie een gesprek gehad met de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Leiden. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) aanwezig. Besloten is dat het CIZ ook in haar advies gaat meenemen of het noodzakelijk is dat een WMO urgente woningzoekende binnen een termijn van 12 maanden met een urgentie moet verhuizen. Thans is deze termijn 6 maanden. De termijn van twaalf maanden is noodzakelijk daar niet alle geschikte WMO-woningen binnen een termijn van zes maanden beschikbaar komen. 1.2 beleidspunten In de gehouden vergaderingen heeft de Urgentiecommissie de navolgende beleidspunten besproken en vastgelegd: De Urgentiecommissie is van mening dat naast de GGD die medische aanvragen toetst eveneens een adviesorgaan moet komen die de psychosociale aanvragen toetst. Vanaf 1 januari 2010 zal de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) deze advisering op zich nemen. Een beslissing op een aanvraag wordt genomen met de gegevens zoals deze bekend zijn op datum binnenkomst bij de Urgentiecommissie. 1.3 Aandachtspunten In het convenant Woonruimteverdeling is opgenomen dat de Urgentiecommissie de VWHR (Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland) op de hoogte houdt van belangrijke wijzigingen en belangrijke adviezen van de Bezwaarschriftencommissie. De Urgentiecommissie zal de VWHR hierover informeren. De Urgentiecommissie heeft kennisgenomen van de aansluiting van de Rijnstreek bij Holland Rijnland per 1 april 2010. De Urgentiecommissie gaat er van uit, wanneer dit zou betekenen dat de werkzaamheden worden uitgebreid, dit in een vroeg stadium met de Urgentiecommissie wordt besproken, zodat de toetsing van urgentieaanvragen niet in de knel komt. Hoewel het aantal urgentieaanvragen aanmerkelijk is gedaald, is de zwaarte van de urgentieaanvragen toegenomen en wel in het bijzonder de aanvragen waarbij de kinderen dakloos raken of dakloos zijn. De Urgentiecommissie kan deze aanvragen alleen beoordelen op basis van de hardheidsclausule. 23 aanvragen zijn in 2009 op basis van de hardheidsclausule in relatie tot dakloosheid toegekend. 2.0 Behandeling van de aanvragen De Urgentiecommissie heeft in 2009 410 aanvragen behandeld. Ten opzichte van 2008 zijn de aanvragen gedaald met 29%. De afname betreft vooral de aanvragen op grond van echtscheiding c.q. relatiebreuk. Deze toetsingsgrond is per 1 januari 2009 komen te vervallen. Hoewel het aantal afwijzingen in 2009 ten opzichte van 2008 praktisch gelijk is gebleven, is deze wel met 16% gestegen. Dit heeft vooral te maken met de aanvragen die door woningzoekenden van buiten de regio zijn aangevraagd, de negatieve adviezen van de GGD en de aanvragen van alleenstaande jongeren. Ook dit jaar heeft de Urgentiecommissie de financile mogelijkheid van aanvragers om zelf in (her)huisvesting te kunnen voorzien, kritisch in haar beoordeling betrokken. In dit verslagjaar heeft de Urgentiecommissie 93 aanvragen ter advies voorgelegd aan de GGD. Naar aanleiding van deze adviezen heeft de Urgentiecommissie 74 urgentieverklaringen afgegeven. 2.1 Overzicht reguliere urgentie aanvragen over de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009. jaren2007%2008%2009%Toewijzingen314563315718946Afwijzingen147261893320049Lopend7614326215Adviezen611000Vervallen15322400Totalen =SUM(ABOVE) 558 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 575 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 410 =SUM(ABOVE) 100 Het aantal afwijzingen wordt uitgesplitst in tabel 2.3 2.2 Overzicht urgentieaanvragen naar aangesloten corporaties in het jaar 2009 Reguliere aanvragen CorporatieAanvragenToewijzingenAfwijzingenLopendAlkemade18882Rijnhart Wonen132101Buitenlust5320KBV5426280Ons Doel3520132Nwijkse. Wst.186102Portaal3417161De Sleutels*9045423A. van Padua229112Stek5826275Spirit Wonen3011181Vooruitgang16781Warmunda4040Woonzorg NL.13931Totaal =SUM(ABOVE) 410 =SUM(ABOVE) 189 =SUM(ABOVE) 200 =SUM(above) 21 *) Het aantal ingediende aanvragen bij Woningbouwvereniging De Sleutels is inclusief 14 aanvragen van Rosa Manus, de regionale opvang voor mishandelde vrouwen. Conform in het verleden gemaakte afspraken worden deze aanvragen bij bovengenoemde corporatie ingediend. Stadsvernieuwingsurgenties In 2009 heeft de Urgentiecommissie wegens sloop in totaal 67 stadsvernieuwingsurgenties verleend aan de navolgende corporaties en gemeenten: Wbv. Buitenlust: 5 Wst. Ons Doel: 44 Noordwijkse Wst.: 9 Katwijkse Bouwver.: 8 Regiogemeenten: 2 2.3 Overzicht urgentieaanvragen naar grond Reguliere aanvragen naar Grond2007%2008%2009%Medisch algemeen71131132110526Medisch met WMO-beschikking6211569379Psychosociaal166301162013133Financieel305254307Echtscheiding166301923392Rosa Manus122123143Hardheid51961108420Totaal =SUM(ABOVE) 558 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 575 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 410 =SUM(ABOVE) 100 Toekenningen naar grond2007%2008%2009%Medisch algemeen712362184624Medisch met WMO-beschikking622055173519Psychosociaal32101652011Financieel144124147Echtscheiding96301183542Rosa Manus124124137Hardheidclausule27956175730Totaal =SUM(ABOVE) 314 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 331 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 189 =SUM(ABOVE) 100 Afwijzingen naar grond2007%2008%2009%Zwangerschap, inwoning 96115179Kan op kamer171238192513Kan zelf voorzien; 1071473015Gezinshereniging, - uitbreiding963200Vochtproblemen, burenruzie, slechte buurt, woningkrapte e.d.117300Negatief GGD-advies302136183819Urgentie is geen oplossing535300Teveel eigen vermogen13913795Niet regionaal gebonden151024122613Geen acute noodzaak53178147Medisch/Psychosociaal: langer dan 6 maanden duldbaar321100Financieel: geen woonkostentoeslag/inkomensgrens/eigen schuld537300Echtscheiding: geen/meerjarige kind(eren), niet twee jaar samengewoond, e.d.17121783215Tijdelijke huur 324231Geen nieuwe feiten of omstandigheden aangetoond532111Diversen2152Totaal =SUM(ABOVE) 147 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 201 =SUM(ABOVE) 100 =SUM(ABOVE) 200 =SUM(ABOVE) 100 2.4 Toekenningen naar hardheid: 2009In het belang van de kinderen, relatiebreuk, dakloosheid23Zwangerschap2Huiselijk geweld6Buiten de regio4Psychosociale omstandigheden 12Moeder- en Kindhuis, Gouda2Diversen5Burenruzie3Totaal =SUM(ABOVE) 57 In 2009 zijn negen urgentieaanvragen op de echtscheidingsgrond in behandeling genomen, die nog zijn beoordeeld op de regelgeving van 2008. Vier aanvragen zijn door de Urgentiecommissie nog toegekend. 3.0 Beroep en Bezwaar 3.1 Commissies voor de Beroep- en Bezwaarschriften Tegen een besluit van de Urgentiecommissie staat conform de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bezwaar open. Dit bezwaar wordt behandeld door de daarvoor ingestelde commissies voor de Beroep- en Bezwaarschriften (als bedoeld in artikel 7:13 AWB). De eerste kamer brengt voor de gehele regio, behalve de gemeente Katwijk en Noordwijkerhout, een advies uit aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De gemeente Katwijk heeft de Bezwaarschriftencommissie wel gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland met de beperking dat bezwaarschriften uit de gemeente Katwijk behandeld moeten worden door de Beroep en Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Katwijk (tweede kamer) welke advies uitbrengt aan het Dagelijks Bestuur. De eerste- en tweede kamer zijn verzocht de advisering op elkaar af te stemmen, zodat in identieke gevallen geen rechtsongelijkheid kan ontstaan. In 2009 is er naar het oordeel van de Urgentiecommissie van rechtsongelijkheid geen sprake geweest. De gemeente Noordwijkerhout heeft de bezwaarschriftenprocedure niet gemandateerd. Dit betekent dat voor deze gemeente de al ingestelde gemeentelijke Beroep- en Bezwaarschriftencommissie adviezen uitbrengt. De gemeente Noordwijkerhout beslist hierop. Voor zover bekend heeft de gemeente Noordwijkerhout conform de adviezen beslist. Het Dagelijks Bestuur heeft in drie bezwaarschriftenprocedures besloten het advies niet over te nemen en contrair te gaan. Dit behelsde twee adviezen van de eerste kamer en n advies van de tweede kamer. De contraire beslissingen kunnen als volgt worden aangegeven. De tweede kamer had aangegeven dat inwoning geen grond is voor een urgentieverklaring. Het Dagelijks Bestuur was de mening toegedaan dat wanneer inwoning leidt tot het om medische redenen moeten verhuizen van de hoofdbewoner, dit voor de aanvrager leidt tot een bijzondere hardheid. De eerste kamer was van oordeel dat twijfel bestond aan de consistentie van het medisch advies en adviseerde derhalve tot afgifte van een urgentieverklaring. Het Dagelijks bestuur zag echter de inconsistentie in het advies niet en besloot geen urgentieverklaring af te geven. De eerste kamer was van mening dat bij klaagster een redelijk belang bestond om zich met haar gezin in de regio te vestigen omdat familieleden in deze regio wonen en dat er hierdoor sprake zou zijn van maatschappelijke binding. Het Dagelijks Bestuur oordeelde echter dat, om als regionaal gebondene aangemerkt te kunnen worden, dit meer vereist dan een maatschappelijke binding. Er moet ook sprake zijn van een noodzaak om op maatschappelijke binding een urgentieverklaring te verkrijgen. Klaagster heeft, volgens het Dagelijks Bestuur, deze noodzaak niet kunnen aantonen en besloot geen urgentieverklaring af te geven. 3.2 Overzicht bezwaarschriften Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de in 2007, 2008 en 2009 ingekomen bezwaarschriften tegen een besluit van de Urgentiecommissie en de adviezen van de Beroep- en Bezwaarschriftencommissies hierop. Regionale Beroep- en Bezwaarschriftencommissie (Kamer 1) TotaalOngegrondGegrondNiet ontvankelijkHerzien door RUCIngetrokkenAanhoudenlopend200986241021312225200883421154318182007 10646237153333 Beroep en Bezwaarschriftencommissie gemeente Katwijk (Kamer 2) TotaalOngegrondGegrondNiet ontvankelijkHerzien door RUCIngetrokkenAanhoudenlopend20092082622200825162162007 761 Beroep en Bezwaarschriftencommissie gemeente Noordwijkerhout TotaalOngegrondGegrondNiet ontvankelijkHerzien door RUCIngetrokkenAanhoudenlopend200953220081310122007 22 Toelichting bij de cijfers: In 2009 zijn 121 bezwaarschriften binnenkomen. Dit is ongeveer 60% van de verzonden afwijzingen. De gegrond verklaringen zijn buiten overzicht 2.2 gehouden. In overzicht 2.2 is opgenomen de in eerste instantie genomen besluitvorming. Na het indienen van een bezwaarschrift of de behandeling van het bezwaarschrift bij de diverse Beroep- en Bezwaarschriftencommissies en/of de behandeling van een beroepschrift bij de rechtbank zijn alsnog urgentieverklaringen verleend. 3.3 Algemeen: De Regionale Beroep- en Bezwaarschriftencommissie heeft in haar jaarverslag over 2008 naar het Dagelijks bestuur de navolgende aanbevelingen opgenomen: Het is zinvol dat wanneer een bezwaarschrift daartoe aanleiding geeft, de secretaris de betreffende zaak aan de Urgentiecommissie voorlegt ter heroverweging alvorens deze naar de Beroep- en Bezwaarschriftencommissie te zenden. In het verlengde hiervan is het eveneens zinvol dat wanneer tijdens de hoorzitting een zaak daartoe aanleiding geeft de vertegenwoordiger van de Urgentiecommissie de zaak mee terugneemt en zonodig zelf de GGD om advies vraagt. De Urgentiecommissie heeft het Dagelijks Bestuur geantwoord dat hoewel artikel 6:18 AWB de ruimte biedt om van deze bevoegdheid gebruik te maken, de Urgentiecommissie deze niet zal gebruiken. De Urgentiecommissie heeft de urgentieaanvraag behandeld en besloten geen GGD advies aan te vragen en tot afwijzing van de aanvraag over te gaan. Als de Beroep- en Bezwaarschriftencommissie van mening is dat wel GGD advies aangevraagd moet worden dan dient de verdere afhandeling van het bezwaarschrift door de Beroep- en Bezwaarschriftencommissie te geschieden. Wel heeft de Urgentiecommissie besloten dat wanneer de GGD een positief advies aan de Beroep- en Bezwarencommissie heeft uitgebracht, de secretaris van de Urgentiecommissie bevoegd is een urgentieverklaring af te geven. Gezien deze beslissing heeft de Urgentiecommissie in 2009 19 afwijzingen herzien. De secretaris is echter niet bevoegd om wanneer tijdens de hoorzitting een zaak daartoe aanleiding geeft de zaak mee terug te nemen en zonodig zelf de GGD om advies te vragen. 3.4 Contacten met de Beroep- en Bezwaarschriftencommissies Het contact met de diverse secretariaten wordt, eveneens als de vorige jaren, als plezierig ervaren. Rechtbank In 2008 is in zeven gevallen beroep ingesteld tegen besluiten van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland bij de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage. In twee zaken heeft de Rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Twee beroepschriften zijn door verzoekers ingetrokken. Drie beroepschriften zijn nog niet behandeld. TotaalOngegrondGegrondNiet ontvankelijkIngetrokkenAanhouden20091041232008722212007 7223 Raad van State Naar aanleiding van een ongegrond verklaring door de Rechtbank is in 2009 n hoger beroepszaak ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard en aangegeven dat wanneer in beroep kritiek komt op het advies van de GGD, bezwaarmaker het ongelijk van de GGD moet aantonen door middel van een contra-expertiserapport. Werkdruk secretariaat Hoewel de urgentieaanvragen met 30% zijn afgenomen is de werkdruk bij het secretariaat gelijk gebleven. De afname van het aantal urgentieaanvragen heeft voornamelijk te maken met het vervallen van de echtscheidingsgrond. Gezien de extra werkzaamheden die hiervoor in de plaats zijn gekomen, zoals uitvoering geven aan meer beleidsmatige aspecten is de werkdruk bij het secretariaat ten opzichte van 2008 nagenoeg gelijk gebleven. Tot slot Urgentieaanvragen worden in de vergaderingen van de Urgentiecommissie op een uiterst zorgvuldige wijze behandeld. Ogenschijnlijk identieke urgentieaanvragen dienen toch apart behandeld te worden. De uitspraken van de Raad van State, rechtbank en de adviezen van de Beroep- en Bezwaarschriftencommissies worden, voor zover nodig in de besluitvorming betrokken. Waar nodig wordt het beleid van de Urgentiecommissie aangepast, indien deze aanpassing niet in strijd is met de verordening. Uit de adviezen van de Beroep- en Bezwaarschriftencommissies blijkt echter dat het beleid van de Urgentiecommissie voor het overgrote deel wordt gevolgd. De Urgentiecommissie waakt samen met het secretariaat over consistente besluitvorming. Leiden, 24 maart 2010 voorzitter, secretaris, B.M. Reiss mr. J.C.A. van Tol   PAGE PAGE 1 ';Z[mnz  # $ & * ; U c M W d e g h r 񽶽xi]ixhk/CJOJQJaJhxhX>CJOJQJaJhdyCJOJQJaJh/_CJOJQJaJhxh'CJOJQJaJh0CJOJQJaJ hxh hM hxhMg hxhiDhxh CJOJQJaJhxhCCJOJQJaJhxh^aCJOJQJaJhxhiDCJOJQJaJ#opz& ' ( ) )*Cx67S| & F hgd $a$gdhj $ & Fa$gdX>$ & Fa$$a$$a$$a$$a$$a$gd MMM  % ) , = )*,.1BCFWιthYhhhxh#>CJOJQJaJh/_CJOJQJaJhxhNCJOJQJaJh0CJOJQJaJh05CJOJQJaJh*5CJOJQJaJhxhiD5CJOJQJaJhxhiDCJOJQJ\aJ h0\hxhiD\hxhX>CJOJQJaJhxhiDCJOJQJaJheCJOJQJaJ4567FS|$EFMOTUXYZ[^bcghkluwıė}vov}h}a]hc^ hxhk+ hxhU hxhx hxh ha hxhhj hxh6thiDhx hxhiD$hxhCCJOJQJaJmH sH $hxhiDCJOJQJaJmH sH hxhiDCJOJQJaJhxh'CJOJQJaJhxhhjCJOJQJaJhxhbCJOJQJaJ#Plvw%&~v $h^ha$gdv $ & Fa$gdv$ ]a$gdv $ & F a$gd_^gd_^gdv & F gd ^gdc^ ^`gda f^gdhj^ $^a$gd' w(l $%&:^}~̼ԯyly_h*CJOJQJ\aJh0CJOJQJ\aJhxh*CJOJQJ\aJ h*5hvh*5 h\ h:C\ h \ h>\ hv\hvCJOJQJ\aJhehh:ChMh">rh/_h* h_5hxhiD5 hj5 hv5 hv5\hxhiD5\%%|rr V^`V $ & F a$gdd`$ & F 8]a$gdd`$ & F 8L]`La$gd h^hgd*$ & F a$gd*$ & F ]a$gd*$a$gd-|$ h]a$gde$a$gd M 37vyOVWwⳣ|w|j]j]jj]h/;CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJ h*5hxht5 h5h05CJOJQJaJhx 5CJOJQJaJh/;hM5CJOJQJaJh/;h*5CJOJQJaJhCJOJQJ\aJh0CJOJQJ\aJ h-|\h*CJOJQJ\aJhxh*CJOJQJ\aJ&tu'8=N#$%˾屾ؗvfYfIhxhiDCJOJQJ\aJh*5CJOJQJaJhxhiD5CJOJQJaJhxh6N5CJOJQJaJhd`hMCJOJQJ\aJhlFCJOJQJ\aJh'DCJOJQJ\aJhNCJOJQJ\aJh0CJOJQJ\aJh!CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJh/;CJOJQJ\aJh CJOJQJ\aJ 3?DGJmw$&/14NŸ⨸~q~~dWWdhbNCJOJQJ\aJh.HCJOJQJ\aJhlFCJOJQJ\aJhxh `=CJOJQJ\aJh CJOJQJ\aJhDCJOJQJ\aJhxhS CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJhxhICJOJQJ\aJhx CJOJQJ\aJhxhiDCJOJQJ\aJh0CJOJQJ\aJno & F$If^gd;^ V^`V $h^ha$gdF]s $ & Fa$gdF]s NY_z~-.1;JX9Jmno︫uiuiu]NhxhF]sCJOJQJaJhNCJOJQJaJh0CJOJQJaJhF]sCJOJQJaJhxhNCJOJQJ\aJhMCJOJQJ\aJhlFCJOJQJ\aJh0CJOJQJ\aJhF]sCJOJQJ\aJh.HCJOJQJ\aJhxf4CJOJQJ\aJhxhwCJOJQJ\aJhxhNCJOJQJ\aJoʻʻti]Q]QCihxf4hlF56CJaJhxf4hlF6CJaJhxf4hlF5CJaJhxf4hlFCJaJhxf4hlFCJOJQJ\aJhxf4hlF56CJ\aJhxf4hlF6CJ\aJhxf4hlF5CJ\aJhxf4hlFCJ\aJh;5CJOJQJ\aJ"hxhec5CJOJQJ\aJ"hxhp`K5CJOJQJ\aJ"hxhiD5CJOJQJ\aJ+ & F$If^gd;kd$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlF & F$If^gd;+ $If^gd;kd$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlF "%)-47:=?BCDENPRTVXZ[ehjmoqstuvwxyz񩝑񩝑񩝑񩝑{hxf4hlF56CJaJhNCJaJhxf4hlF6CJaJhxf4hlF5CJaJhxf4hlFCJaJhNCJOJQJaJhxf4hlF6CJOJQJaJhxf4hlF5CJOJQJaJ hxf4hlFCJOJPJQJaJhxf4hlFCJOJQJaJ0 $If^gd; + $If^gd;kd($$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlF"%), $If^gd;,-4+ & F$If^gd;kdB$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlF47:=?BD & F$If^gd;DEN+ & F$If^gd;kd\$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlFNPRTVXZ & F$If^gd;Z[e+ & F$If^gd;kdp$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlFehjmoqs & F$If^gd;stu+ & F$If^gd;kd$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlFuvwxyz{ & F$If^gd;z{|շɦշɦշyyiyhxf4hlFCJaJmHnHujhxf4hlFCJUaJ"hxf4hlF6CJaJmHnHuhxf4hlF6CJaJ jhxf4hlF6CJUaJ"hxf4hlF5CJaJmHnHuhxf4hlF5CJaJ jhxf4hlF5CJUaJhxf4hlFCJOJQJaJhxf4hlFCJaJ({|+ & F$If^gd;kd$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlF & F$If^gd;5 +& $ p#a$gd;kd$$IfF֞ wq@!ll0!4 FaFytlF 4 5 6 9 G ʽ}o`T`B`2hxf4h CJOJQJ\aJ"hxh 56CJOJQJaJhxf4h 6CJaJhxf4h CJOJQJaJhxf4h 6CJ\aJhxhiDCJOJQJaJhA{5CJOJQJ\aJ"hxhiD5CJOJQJ\aJhxhiD5CJOJQJaJhl5CJOJQJaJhfth1jCJOJQJaJh1jCJOJQJaJhftCJOJQJaJhxf4hiDCJOJQJaJ5 6 7 8 9 $If $ $Ifa$$ $If^`a$ $If p#^$ p#V^`Va$ $ p#a$ SB5555 $ $Ifa$$ $If`a$kd $$If4  zr WLW0  af4yt< SFFFFF $ $Ifa$kd $$If4  @r WLW0  af4yt< ! !!!!#!$!-!8!9!D!E!F!G!H!R!S![!f!g!t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""⯜$hxf4h CJOJQJaJmH sH $hxh CJOJQJaJmH sH 'hxf4h CJOJQJ\aJmH sH hxf4hbNCJOJQJaJhxf4h CJOJQJ\aJhxf4h CJOJQJaJhxh CJOJQJaJ0 ! ! !!!!SFFFFF $ $Ifa$kd $$If4  zr WLW0  af4yt<!!!!!!!#!SFFFFF $ $Ifa$kd $$If4  zr WLW0  af4yt<#!$!-!0!3!6!8!SFFFFF $ $Ifa$kdj $$If4  zr WLW0  af4yt<8!9!H!K!M!P!R!SFFFFF $ $Ifa$kdQ$$If4  zr WLW0  af4yt<R!S![!^!a!d!f!SFFFFF $ $Ifa$kd8$$If4  zr WLW0  af4yt<f!g!t!w!z!}!!SFFFFF $ $Ifa$kd$$If4  zr WLW0  af4yt<!!!!!!!SFFFFF $ $Ifa$kd$$If4  zr WLW0  af4yt<!!!!!!!SFFFFF $ $Ifa$kd$$If4  zr WLW0  af4yt<!!!!!!!SFFFFF $ $Ifa$kd$$If4  zr WLW0  af4yt<!!!!!!!SFFFFF $ $Ifa$kd$$If4  zr WLW0  af4yt<!!!!!!!SFFFFF $ $Ifa$kd$$If4  zr WLW0  af4yt<!!!!!!"SFFFFF $ $Ifa$kd$$If4  zr WLW0  af4yt<"""""""SFFFFF $ $Ifa$kdp$$If4  zr WLW0  af4yt<"""""6"J"SJ=00 $ $Ifa$ $ $Ifa$ $$Ifa$kdW$$If4  zr WLW0  af4yt<""""" "!"""#"0"1"4"5"6"7"D"E"H"I"J"K"X"Y"["\"]"^"""j#####ܹܹܹܹͪoboh<CJOJQJ\aJhxhiDCJOJQJ\aJhxhiD5CJOJQJaJh{MCJOJQJaJhxhiDCJOJQJaJhxh CJOJQJaJ'hxf4h CJOJQJaJmHnHuhxf4h CJOJQJaJ%jhxf4h CJOJQJUaJhxf4h 5CJOJQJaJ!J"]"^"_"h#F=0 $]^a$$]a$kd>$$If4  zr WLW0  af4yt< $ $Ifa$h#j##$$)$=$R$j$~$$$$$$$$$$$ & F$If^gdk$ & FT$If^T`a$gd#- $h^h`a$ V^`VgdN^ $ 7a$#######$$$$#$'$($)$7$:$<$=$C$H$N$P$Q$R$d$h$i$j$x$|$}$~$$$$$ȸ՛ȸȸȸȸȎȸȸ~ո՛՛l"hxhiD5CJOJQJ\aJhxhzCJOJQJ\aJhbNCJOJQJ\aJhxhiD5CJOJQJaJhL\CJOJQJ\aJhxhceCJOJQJ\aJh)CJOJQJ\aJhxhiDCJOJQJ\aJh<CJOJQJ\aJh0CJOJQJ\aJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%% %%%%.%1%4%7%9%<%>%?%ɽɽ~~o_o_o_Po_o_o_PhNhlFCJOJQJaJh8hlF5CJOJQJaJh#""hlFCJOJQJaJ"h#""hlF6CJOJQJ\aJh#""hlFCJOJQJ\aJh#""hlFaJ'h86 hlF5CJOJQJaJnHtHh86 hlFCJ\aJh86 hlF5CJ\aJh#""hlFCJ\aJhlIhlF5CJ\aJhxhiDCJOJQJaJ$$$ & F$If^gdk $IfgdY$$$) $$Ifa$kd3$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<$$$$$$$ $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4 $$Ifa$$$$) $$Ifa$kdu$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<$%%% %%% $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4%%.%+" $$Ifa$kd$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<.%1%4%7%9%<%>% $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4>%?%M%+" $$Ifa$kd$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<?%M%Q%T%X%[%_%b%c%n%q%s%v%x%{%}%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%񵢵rh#""hlFCJOJQJ\aJh#""hlFaJmH sH $hNhlFCJOJQJaJmH sH $h#""hlFCJOJQJaJmH sH 'h8hlF5CJOJQJaJmH sH h#""hlFaJhNhlFCJOJQJaJh8hlF5CJOJQJaJh#""hlFCJOJQJaJ)M%Q%T%X%[%_%b% $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4b%c%n%+" $$Ifa$kd$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<n%q%s%v%x%{%}% $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4}%~%%+" $$Ifa$kd$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<%%%%%%% $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4%%%+" $$Ifa$kd $$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<%%%%%%% $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4%%%+" $$Ifa$kd!$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<%%%%%%% $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4%%%+" $$Ifa$kd/"$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<%%%%%%%%%%&&&&&&&&&&&&'&*&+&,&-&:&;&>&?&@&A&N&O&׫׫p`phNhlFCJOJQJ\aJ(jhNhlFCJOJQJU\aJ*h#""hlFCJOJQJ\aJmHnHuh#""hlFCJOJQJ\aJ(jh#""hlFCJOJQJU\aJ-h8hlF5CJOJQJ\aJmHnHu"h8hlF5CJOJQJ\aJ+jh8hlF5CJOJQJU\aJ!%%&&,&@&T& $$Ifa$gd] $$Ifa$gd/% $$Ifa$gdw4 $$Ifa$O&R&S&T&U&W&o&t&v&{&}&&&&&&&&żvvvk[Hk9h#""hlFCJOJQJaJ%h#""hlF6CJOJQJ\]aJh#""hlFCJOJQJ\aJh#""hlFCJaJ"h86 hlFCJOJQJ\]aJ%h86 hlF5CJOJQJ\]aJ"hlIhlF5CJOJQJ\aJh#""hiDCJOJQJaJh#""hlFaJhNhlFCJOJQJ\aJ(jhNhlFCJOJQJU\aJ*hNhlFCJOJQJ\aJmHnHuT&U&V&W&+&&$a$kdC#$$IfF֞ ,#?Jq04 FaFyt<W&o&t&v&{&}&&& $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gd $$Ifa$ $$Ifa$&&&+" $$Ifa$kdW$$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<&&&&&&& $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$&&&+" $$Ifa$kdk%$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<&&&&&&& $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' ''''''''')','/'3'6'8'9':';'ɺɺɺɺth#""hlFCJaJmH sH hlFCJOJQJaJmH sH $h8hlFCJOJQJaJmH sH 'h8hlF5CJOJQJaJmH sH h#""hlFCJOJQJaJh#""hlFCJaJhlFCJOJQJaJh8hlFCJOJQJaJh8hlF5CJOJQJaJ,&&&+" $$Ifa$kd&$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<&&&&&&& $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$&&&+" $$Ifa$kd'$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<&&&&&&& $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$&' '+" $$Ifa$kd($$IfF֞ + " SR04 FaFyt< ''''''' $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$'')'+" $$Ifa$kd)$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<)','/'3'6'8':' $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$:';'F'+" $$Ifa$kd*$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<;'F'I'K'N'P'S'T'U'V'g'j'l'o'r'u'w'x'y'''''ٶƧ허|qaK9K"h8hlF5CJOJQJ\aJ+jh8hlF5CJOJQJU\aJh#""hlFCJOJQJ\aJh#""hlFCJaJhlFCJOJQJaJh8hlFCJOJQJaJh8hlF5CJOJQJaJh#""hlFCJaJmH sH hlFCJOJQJaJmH sH $h8hlFCJOJQJaJmH sH 'h8hlF5CJOJQJaJmH sH $h#""hlFCJOJQJaJmH sH F'I'K'N'P'S'U' $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$U'V'g'+" $$Ifa$kd+$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<g'j'l'o'r'u'x' $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$x'y''+" $$Ifa$kd,$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<'''''''''''''''''''''''''''''''''''qқfh#""hlFCJaJ'hlF5CJOJQJ\aJmHnHu*h8hlFCJOJQJ\aJmHnHuh8hlFCJOJQJ\aJ(jh8hlFCJOJQJU\aJ"h8hlF5CJOJQJ\aJ+jh8hlF5CJOJQJU\aJ-h8hlF5CJOJQJ\aJmHnHu"''''''' $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$''''+&&$a$kd .$$IfF֞ + " SR04 FaFyt<''(((( (%('((()(*(+(,(-(.(/(0(H(J(L(O(Q(T(Ү|i|iҮ]M=M=Mh#""hlF6CJOJQJaJh86 hlF5CJOJQJaJh#""hlF5CJaJ%h#""hlF6CJOJQJ\]aJ(h86 hlF56CJOJQJ\]aJh#""hlF5CJ\aJh#""hlFCJOJQJaJ"hc^hlFCJOJQJ\]aJ"h86 hlFCJOJQJ\]aJ%h86 hlF5CJOJQJ\]aJhlIhlFCJ\aJh#""hiDCJOJQJaJ'(((( (%('( $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gd $$Ifa$$If'((()(*(+% $$Ifa$$Ifkd/$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<*(+(,(-(.(/( $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4/(0(H(+ $$Ifa$gdJkd%0$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<H(J(L(O(Q(T(V( $$Ifa$gdw4 $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c$ ;$Ifa$gdJ $$Ifa$T(V(W(c(d(g(j(m(p(q(r(s(v(((((((((((((((()) ) ))))')*)-)0)3)4)5)6)9)U)W)Y)[)])_)a)x){)}))))))))))))))ƶƶƩƶƶƶƶƶƶƶƶƩƶƶƶƶƶƶhlF5CJOJQJaJh#""hlF6CJOJQJaJh86 hlF5CJOJQJaJhlFCJOJQJaJh#""hlFCJOJQJaJhc^hlFCJOJQJaJBV(W(d() $If]gd#""kd+1$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<d(g(j(m(p(s(v( $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$v(w(() $IfgdJkd52$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<((((((( $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$(((+" $IfgdJkd?3$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<((((((( $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$(()+" $IfgdJkdE4$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<)) ) )))) $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$))')+" $IfgdJkdK5$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<')*)-)0)3)6)9) $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$9):)U)+" $IfgdJkdQ6$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<U)W)Y)[)])_)a) $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$a)b)x)+" $IfgdJkdW7$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<x){)}))))) $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$)))+" $IfgdJkd]8$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<))))))) $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$)))+" $IfgdJkdc9$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<))))))) $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$))))))) * ******U*W*Y*[*]*_*a***************++++++++++%+&+'+)+++,+-+/+0+7+ôôôôôôôh#""hlFCJOJQJ\aJhlFCJOJQJaJh#""hlFCJOJQJaJhc^hlFCJOJQJaJhlF5CJOJQJaJh86 hlF5CJOJQJaJh#""hlF6CJOJQJaJ6)) *+" $IfgdJkdi:$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt< * ****** $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$**U*+" $IfgdJkdo;$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<U*W*Y*[*]*_*a* $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$a*b**+" $IfgdJkdu<$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<******* $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$***+" $IfgdJkd{=$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<******* $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$**++" $IfgdJkd>$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<+++++++ $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$++%++" $IfgdJkd?$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<%+&+'+)+++-+/+ $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$/+0+7++" $$Ifa$kd@$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<7+8+E+F+I+J+K+L+Y+Z+]+^+_+`+m+n+q+r+s+t+++++++++++++תתmX(jhc^hlFCJOJQJU\aJ'hlF5CJOJQJ\aJmHnHu-h#""hlF6CJOJQJ\aJmHnHu"h#""hlF6CJOJQJ\aJ+jh#""hlF6CJOJQJU\aJ-h86 hlF5CJOJQJ\aJmHnHu"h86 hlF5CJOJQJ\aJ+jh86 hlF5CJOJQJU\aJ7+K+_+s++++$\$If^\`a$gdlI $$Ifa$gdQ $$Ifa$gd]c $$Ifa$gdw4 $$Ifa$++++++++++++++++ﵥ}kYG;)"hxf4hXEL5CJOJQJ\aJhxf4hXEL5CJaJ"h86 hVW5CJOJQJ\aJ"hxf4hVW5CJOJQJ\aJ"hxf4hr5CJOJQJ\aJhxf4hVW5CJaJhhVW5CJOJQJaJhceCJOJQJaJhxhiD5CJOJQJaJh#""hlFCJOJQJaJ*hc^hlFCJOJQJ\aJmHnHu(jhc^hlFCJOJQJU\aJhc^hlFCJOJQJ\aJ+++++&$a$gdce$a$kdA$$IfF֞F\wF~7704 FaFyt<+++++++jtkdB$$IfF0b0b4 FaFyt< $$Ifa$gd $$Ifa$gd$a$gdce++,,u $$Ifa$gd $Ifgdtkd?C$$IfF0b0b4 FaFyt<+++,,,,,,%,&,',(,),9,:,;,<,=,L,M,N,O,P,m,n,o,p,q,r,rrbrRhxf4h\fY5CJOJQJaJhxf4hr5CJOJQJaJhxf4h5CJOJQJaJhxf4hbNCJOJQJaJh86 hVW5CJOJQJaJhxf4hVW5CJOJQJaJhxf4hXEL5CJOJQJaJhxf4hVWCJOJQJaJhxf4hXELCJOJQJaJhxf4hCJOJQJaJ"h86 hXEL5CJOJQJ\aJ,,&,(,u $$Ifa$gd $IfgdtkdC$$IfF0b0b4 FaFyt<(,),:,<,u $$Ifa$gd $IfgdtkdD$$IfF0b0b4 FaFyt<<,=,M,O,u $$Ifa$gd $Ifgdtkd1E$$IfF0b0b4 FaFyt<O,P,n,q,u $$Ifa$gd $IfgdtkdE$$IfF0b0b4 FaFyt<q,r,,,u $$Ifa$gd $Ifgdtkd}F$$IfF0b0b4 FaFyt<r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,²²tbLbL5-hxf4h\fY5CJOJQJ\aJmHnHu+jhxf4hVW5CJOJQJU\aJ"hxf4hVW5CJOJQJ\aJh86 h\fY5CJOJQJaJhxf4h\fY5CJOJQJaJhxf4h\fYCJOJQJaJhxf4hbNCJOJQJaJh86 hVW5CJOJQJaJhxf4hVW5CJOJQJaJhxf4hr5CJOJQJaJhxf4hVWCJOJQJaJhxf4hrCJOJQJaJ,,,,u $$Ifa$gd $Ifgdtkd#G$$IfF0b0b4 FaFyt<,,,,u $$Ifa$gd $IfgdtkdG$$IfF0b0b4 FaFyt<,,,,~r $$Ifa$gd $$Ifa$gdtkdoH$$IfF0b0b4 FaFyt<,,,,,,---- -$-)-Q------------Ź}n^Q^A^AhxhMg5CJOJQJaJh*5CJOJQJaJhxhiD5CJOJQJaJhxhVWCJOJQJaJh~CJOJQJaJh@hCJOJQJaJh(CJOJQJaJhLQCJOJQJaJh#CJOJQJaJh1jCJOJQJaJ"h86 hVW5CJOJQJ\aJ"hxf4hVW5CJOJQJ\aJ+jhxf4hVW5CJOJQJU\aJ,,,------m/n/01}}}uuum$a$gdJ$a$gdmx$a$$a$gdcetkdI$$IfF0b0b4 FaFyt< ---------....#.2.8.~.........-/a/b/l/n/ԷԨuiZNiNNihJCJOJQJaJhmxhMgCJOJQJaJhOZUCJOJQJaJhbNCJOJQJaJhmxh'hCJOJQJaJhjCJOJQJaJh0CJOJQJaJhmxhiDCJOJQJaJhbN5CJOJQJaJhxhMg5CJOJQJaJhxhiD5CJOJQJaJh;U5CJOJQJaJhxhiDCJOJQJaJn/////0000000000S1T1\1_1b1z11111122223+3F3Z3333333ʲ񣗈ʈ|ʈʈʈppdpdh;UCJOJQJaJhg/CCJOJQJaJh0CJOJQJaJhmxhJCJOJQJaJhx CJOJQJaJhJhJCJOJQJaJhOZUCJOJQJaJhjCJOJQJaJhJCJOJQJaJhmxhjCJOJQJaJhFCJOJQJaJhmxhmxCJOJQJaJ'113333440515F6G6+788899999 $$Ifa$$a$ $ [!a$gd$a$^gd] & Fgd] $ & Fa$gd]$a$gdJ$a$gdmx34444$4/5051545;5U5l5p56E6F6J6Q666666*7+777788888889qbhxhnsCJOJQJaJhxhiDCJOJQJaJ hxh]h.hbh]hIhI5hIhI5>*hIhgh{{hF$hFh?lhiDhmxh.CJOJQJaJhFCJOJQJaJhdyCJOJQJaJh{{CJOJQJaJh.CJOJQJaJ$9999M9^9u9v9{9|999999999999999ʾʯʣʯʯʯsaO="hPwZhmFCJOJQJ\]aJ"hPwZhmF5CJOJQJ]aJ"hPwZhmF6CJOJQJ]aJ(hPwZhmF56CJOJQJ\]aJhRorCJOJQJaJhxhMgCJOJQJaJhOZUCJOJQJaJhxhTCJOJQJaJh0CJOJQJaJhxhiDCJOJQJaJh]CJOJQJaJhxhnsCJOJQJaJhPwZCJOJQJaJ999 ::':1:8:9:>:A:D:G:I:L:O:Q:T:U:Z:]:`: $$Ifa$gd $$Ifa$gdFfN $$Ifa$FfJ $$Ifa$gd9DO $$Ifa$ $$Ifa$999:>:U:Z:p:v::::::::::::::ξm[I7"hPwZhFCJOJQJ\]aJ"hPwZhF5CJOJQJ]aJ"hPwZhF6CJOJQJ]aJ(hPwZhF56CJOJQJ\]aJhPwZhRorCJOJQJaJhPwZh^aCJOJQJaJhPwZhD_@CJOJQJaJhPwZhiDCJOJQJaJhPwZhmF5CJOJQJaJhPwZhmFCJOJQJaJ"hPwZhmF5CJOJQJ]aJhPwZhmFCJOJQJ\aJ`:c:e:g:i:l:o:p:v:z:}:::::::::::: $$Ifa$gd~$a$FfTT $$Ifa$gdFf1Q $$Ifa$gd9DO $$Ifa$gd:::: ;;!;(;);.;1;3;5;6;8;:;<;=;>;C;F;I;K;M;N;FfZ $$Ifa$gd~FfW $$Ifa$gd~ $$Ifa$gd~::);.;0;1;2;3;4;6;7;8;9;:;;;>;C;E;F;H;I;J;K;L;O;P;S;Y;Z;[;\;`;a;e;f;g;h;r;;;;οοοοοοοοοοοοοοn(hPwZhmF56CJOJQJ\]aJhPwZh^aCJOJQJaJhPwZhNCJOJQJaJhPwZhV}CJOJQJaJhPwZhiDCJOJQJaJhPwZhFCJOJQJaJhPwZhPwZCJOJQJaJ"hPwZhF5CJOJQJ]aJhPwZhFCJOJQJ\aJ(N;O;Q;R;S;Y;[;];^;_;`;b;c;d;e;f;g;;;;;;; $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$$a$Ff` $$Ifa$gd~Ff] $$Ifa$gd~;;;;;;<<<<<$<%<+<6<7<8<9<U<V<ʺܪ|j[I<hwwCJOJQJ\aJ"hxh395CJOJQJ\aJh_5CJOJQJ\aJ"hxhN5CJOJQJ\aJhPwZhiDCJOJQJaJhPwZhmF5CJOJQJaJhPwZhmFCJOJQJaJhPwZhmFCJOJQJ]aJhPwZhmFCJOJQJ\aJ"hPwZhmFCJOJQJ\]aJ"hPwZhmF5CJOJQJ]aJ"hPwZhmF6CJOJQJ]aJ;;;;;<<< < < < < <<<<<<<<< <!< $$Ifa$gd $$Ifa$gdFfBg $$Ifa$Ffd $$Ifa$gd9DO $$Ifa$!<#<$<%<+<-<.</<0<1<2<4<5<6<7<8<9<U<<<-> $]a$gd39$a$gd39$a$gdFfm $$Ifa$gdFfej $$Ifa$gd9DO $$Ifa$gdV<<<<<<<<<<<=A=====+>,>->.>/>3>=>ɽɮɮxiZH"hxh395CJOJQJ\aJh-|5CJOJQJ\aJhPwZ5CJOJQJ\aJh_5CJOJQJ\aJhI/#CJOJQJaJhMCJOJQJaJhxhMCJOJQJaJhxh_CJOJQJaJh5CJOJQJaJh_CJOJQJaJhxh39CJOJQJ\aJhc$CJOJQJ\aJhRorCJOJQJ\aJ->.>/>=>>>@@ABCCDDDMENE $]a$gdybR $^a$gdww $^a$gdPwZ $^a$gd|zT $ & F a$gdww^gdi.$a$gd|zT $]a$gd39=>J>U>>>>>??G?X???K@\@@@@@@@@@0A3ADANA^AaArAAAABB/BABCBFBGBHBVBXB_BBBBBB!C,COCPCfCwCCCʾʾʲh|zTCJOJQJaJhi.hwwCJOJQJaJhVKCJOJQJaJh0CJOJQJaJhl`CJOJQJaJhi.hi.CJOJQJaJhI/#CJOJQJaJhi.h|zTCJOJQJaJ8CCCDDDDDDDDDDE5EMENEOEXE^Eµ¥ufZfN?6hxhiDaJhxhiDCJOJQJaJhECJOJQJaJhwwCJOJQJaJhxhCJOJQJaJhxhMg5CJOJQJaJhxhT5CJOJQJaJhxh5CJOJQJaJhxh )~5CJOJQJaJh45CJOJQJaJhxh>p5CJOJQJaJh|zThi.h|zTCJOJQJaJhi.hPwZCJOJQJaJhPwZCJOJQJaJNEXEFFFFFFFFF $$Ifa$gd]c $$Ifa$gd]c $$Ifa$gd]c ^`gd & F V^`Vgd ^E_EEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFųo`QBQ`QBQBQoh5ch]9CJOJQJaJh5ch )~CJOJQJaJh5ch$CJOJQJaJh5ch3ICJOJQJ\aJh5ch )~CJOJQJ\aJ"h5ch )~CJOJQJ\]aJ"h5ch )~5CJOJQJ]aJ"h5ch )~6CJOJQJ]aJ(h5ch )~56CJOJQJ\]aJh5ch )~CJaJhxhaJhxhiDaJhxh<>aJFFF$ $$Ifa$gd]ckdo$$If  ֞S3 "p#S p   t0  p#44 lalytNFFFFFFF $$Ifa$gd]cFFF$ $$Ifa$gd@kdp$$If  a֞S3 "p#Sp t0  p#44 lalytNFFFFFFG $$Ifa$gd@FGGGGG"G#GDGEGGGGGGGG3HmH}HHHHH7ICI{IIIIIJBJLJ񿵮|x|tptlea]hwh%: hxh )~h(~ho^h9hhthXAhxh )~5hxh55 h*5 hc$\ h \ h*\ h0|\ h$\ h*5\h*h*5\"hxhiD5CJOJQJ\aJh5ch3ICJOJQJ\aJh5ch3I5CJOJQJaJh5ch3ICJOJQJaJ!GGG$ $$Ifa$gd]ckdq$$If  a֞S3 "p#Sp t0  p#44 lalytNG G G G GGG $$Ifa$gd]cGGG$ $]^a$kdr$$If  a֞S3 "p#Sp t0  p#44 lalytNG#GHHHMJNJWJ=L/M0M1MHMIMiMjMkMlMM$ ]a$gda & F gd $ a$gdn$ & F a$gd* $ a$$a$gd*$ & F a$gd LJMJNJVJWJJJJK>K?KKKK;L@> Standaard_HmHsHtH >@> Kop 1$$@&a$ 5OJQJ2@2 Kop 2$@&5\X@X Kop 3!$$ & /@&a$5OJQJtHuT@T Kop 4$$ @&`a$6OJQJtHuJ@J Kop 5$$ @&a$6CJOJQJ>@> Kop 6$$@&a$ 6OJQJ`@` Kop 7&$$ @&^`a$5CJOJQJ\]B@B Kop 8$$@&a$5CJOJQJT @T Kop 9 $$ @&`a$6CJOJQJ\LA@L Standaardalinea-lettertypeZi@Z Standaardtabel :V 44 la .k. Geen lijst @B@@ Platte tekst 5OJQJ: @: Voettekst p#0)@0 PaginanummerF"F BallontekstCJOJQJ^JaJTO2T Opmaakprofiel1d6OJQJ]aJtHHP@BH Platte tekst 2CJOJQJaJNQ@RN Platte tekst 3$a$CJOJQJaJdT@bd Bloktekst($ 8]^8`a$CJOJQJaJ6r6 Voetnoottekst>&> VoetnootmarkeringH*\@\ Standaardinspringing & FCJOJQJtHlC@l Platte tekst inspringen$^a$CJOJQJ\aJ8@8 Koptekst p#jR@j Platte tekst inspringen 2 h^hCJOJQJ\aJpS@p Platte tekst inspringen 3$V^`Va$ CJOJQJ\Y\ Documentstructuur-D M OJQJ^JH'H lVerwijzing opmerkingCJaJ:: lTekst opmerking PjP lOnderwerp van opmerking!5\ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABEA7 A @@  !" #!$"%#&$'%(&)'*(+),*-+.,/-0.1/203142536475899::;;<<==>>??86 B !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABE   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AE####$$($)$<$=$O$P$q$r$$$$$$$$$E00\ ^ hnu 0l$\ ^ hnu 0m$\ ^ hnu 0o$\ ^ hnu 0p$\ ^ hnu 0$\ ^ hnu 0$\ ^ hnu 0$\ ^ hnu 0$\ ^ hnu 0$\ ^ ou 0$\ ^ ou 0$\ ^ qu 0$\ ^ qu 0%\ ^ qu 0%\ ^ hnu 0#%\ ^ hnu 0$%\ ^ hnu 0/%\ ^ hnu 00%\ ^ ,qu 0=%\ ^ ,qu 0>%\ ^ ,qu 0X%\ ^ ) 03\ opz&'())*Cx67S|Plvw% & ~ %no "%),-47:=?BDENPRTVXZ[ehjmoqstuvwxyz{|6 !#$-03689HKMPRS[^adfgtwz}"6J]^_hj)=Rj~ .1479<>?MQTX[_bcnqsvx{}~,@TUVWotv{} ),/368:;FIKNPSUVgjloruxy  % ' ( ) * + , - . / 0 H J L O Q T V W d g j m p s v w !! ! !!!!!'!*!-!0!3!6!9!:!U!W!Y![!]!_!a!b!x!{!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " """""""U"W"Y"["]"_"a"b"""""""""""""""""########%#&#'#)#+#-#/#0#7#K#_#s##############$$$&$($)$:$<$=$M$O$P$n$q$r$$$$$$$$$$$$$%%%%%m'n'())++++,,0-1-F.G.+/0001111111 22'2128292>2A2D2G2I2L2O2Q2T2U2Z2]2`2c2e2g2i2l2o2p2v2z2}222222222222222 33!3(3)3.31333536383:3<3=3>3C3F3I3K3M3N3O3Q3R3S3Y3[3]3^3_3`3b3c3d3e3f3g33333333333444 4 4 4 4 444444444 4!4#4$4%4+4-4.4/4041424445464748494U444-6.6/6=666889:;;<<<M=N=X=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??? ? ? ? ?????#?@@@MBNBE0000p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p- 0p0p0p0 0p0p( 0p0p0p0p0p( 0p( 0p0p0p' 0p4 0p0p0p0p+ 0p+ 0p+ 0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0pd0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0pl0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0pT0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p @0p4 0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p4 0p0p0p0p 0p 0p40p 0p 0p0p 0p 0p\0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p. 0p0p. 0p0p. 0p0p0p00202020202020202020202020240202020202020202020240202020202020202020240202020202020202020240202020202020202020202024020202020202020202024020202020202020202024020202020202020202024020202020202020202020202024020202020202020202024020202020202020202024020202020202020202024020020020020020020020020020020020020/ 020020020020020020020020020020020, 000>00>0@0>0@0>@0>@0>@0>@0>@0>@0>@0>0@0>0@0>0@0>0@0>@0>@0>@0>@0>0@0>0@0>0@0>0@0>0@0>0@0>@0>@0>0@0>0@0>0@0>0@0>@0>@0>0>0>0, 0>00>00>0, 0>00>00>0J d 03Hopz&'())*Cx67S|Plvw% & ~ %no "%),-47:=?BDENPRTVXZ[ehjmoqstuvwxyz{|56789 !#$-03689HKMPRS[^adfgtwz}"6J]^_hj)=Rj~ .1479<>?MQTX[_bcnqsvx{}~,@TUVWotv{} ),/368:;FIKNPSUVgjloruxy  % ' ( ) * + , - . / 0 H J L O Q T V W d g j m p s v w !! ! !!!!!'!*!-!0!3!6!9!:!U!W!Y![!]!_!a!b!x!{!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " """""""U"W"Y"["]"_"a"b"""""""""""""""""########%#&#'#)#+#-#/#0#7#K#_#s##############$$$&$($)$:$<$=$M$O$P$n$q$r$$$$$$$$$$$$$$%%%%%%m'n'())++++,,0-1-F.G.+/0001111111 22'2128292>2A2D2G2I2L2O2Q2T2U2Z2]2`2c2e2g2i2l2o2p2v2z2}222222222222222 33!3(3)3.31333536383:3<3=3>3C3F3I3K3M3N3O3Q3R3S3Y3[3]3^3_3`3b3c3d3e3f3g33333333333444 4 4 4 4 444444444 4!4#4$4%4+4-4.4/4041424445464748494U444-6.6/6=666889:;;<<<M=N=X=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??? ? ? ? ?????#?@@@MBNBWB=D/E0E1EHEIEiEjEkElEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE0000p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p 0p0p0p 0p0p 0p0p0p0p0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p 0p0p 0p0p 0p0p0p000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000000000000000 0000000000000000000000 00N=0N=0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N= 0N=0N=0N= 0N=0N=0N= 0N=0N=0N=0N=0N=0N=0N=0N=0N=0N=0N=0N=@000@000@000@000@0@0@0@0@0@0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000opz&'())*Cx67S|Plvw% & ~ %no "%),-47:=?BDENPRTVXZ[ehjmoqstuvwxyz{|56 !#$-03689HKMPRS[^adfgtwz}"6J]^_hj)=Rj~ .1479<>?MQTX[_bcnqsvx{}~,@TUVWotv{} ),/368:;FIKNPSUVgjloruxy  % ' ( ) * + , - . / 0 H J L O Q T V W d g j m p s v w !! ! !!!!!'!*!-!0!3!6!9!:!U!W!Y![!]!_!a!b!x!{!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " """""""U"W"Y"["]"_"a"b"""""""""""""""""########%#&#'#)#+#-#/#0#7#K#_#s##############$$$&$($)$:$<$=$M$O$P$n$q$r$$$$$$$$$$$$$$%%%%%%m'n'())++++,,0-1-F.G.+/0001111111 22'2128292>2A2D2G2I2L2O2Q2T2U2Z2]2`2c2e2g2i2l2o2p2v2z2}222222222222222 33!3(3)3.31333536383:3<3=3>3C3F3I3K3M3N3O3Q3R3S3Y3[3]3^3_3`3b3c3d3e3f3g33333333333444 4 4 4 4 444444444 4!4#4$4%4+4-4.4/4041424445464748494U444-6.6/6=666889:;;<<<M=N=X=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??? ? ? ? ?????#?@@@MBNBWB=D/E0E1EHEIEiEjEkElEE0000p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p 0p0p0p 0p0p 0p0p0p0p0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p 0p0p0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p 0p 0p0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p0p0p 0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p 0p 0p0p0p0p 0p 0p 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p 0p0p 0p0p 0p0p0p000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 004 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00$ 000000000000000000000000 0000000000000000000000 00C=0C=0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C= 0C=0C=0C= 0C=0C=0C= 0C=0C=0C=0C=0C=0C=0C=0C=0C=0C=0C=0C= $$$' wNoz "#$?%%O&&;'''T()7+++r,,-n/399:;V<=>C^EFLJ=MM'*+-/01348DHL[^_hsu| ,4DNZesu{5 !#!8!R!f!!!!!!!""J"h#$$$$$%.%>%M%b%n%}%%%%%%%%T&W&&&&&&&&&& '')':'F'U'g'x'''''(*(/(H(V(d(v((((())')9)U)a)x)))))) **U*a*****++%+/+7++++,(,<,O,q,,,,,19`::N;;!<->NEFFFFGGGGMMMM(,.25679:;<=>?@ABCEFGIJKMNOPQRSTUVWXYZ\]`abcdefgijklmnopqrtvwxyz{}~M) "046DHJX[&*,:>@NR7#E#I#K#Y#]#_#m#q#s#########$$$E""""""""t"t"t"t"t"t"t"t"t"t"t"t"t"t"t"4"4"4"4"4"4"4 '! !f_R$Lo}I-<%e%$2$ch$'p|narwIx2$T9Hx{Q)Hw2$5O^ϪܑfT 0e0e   A@ A5% 8c8c   ?A)BCD|E||S"@0( ( B S ?E _Hlt84821132 _Hlt84821133 _Hlt146358665 _Hlt146358666 _Hlt161465624 _Hlt161465625##EEE@@@@@@##EEE},zEE>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName nH. Aarts ProductID)+,./23569;EFHIMNRSTVfEEEEEEEEEEEEEEE)+,./2356:;EFHIMNRSUVfEEEEEEEEEEEEEEE*Cx_lw $ ,-Z[s|#$89_)>?bc}~TW:;UVxy' 0 V W v w !!!9!:!a!b!!!!!! ""U"a"""""###/#0#r#s######$$1P2Q22233 44#4%444/6=6N=X=>??#?@@NBWBIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 'Q!0/|"TLY56z6SHK fxL8TtA4bM:@dPzm~rH1t, h^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJ QJ o(0^`0o(.00^`0o(.Z0Z^Z`0o(.. ^ `o(... `^``o( .... y`y^y``o( ..... ^`o( ...... kk^k`o(....... ^`o(........^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hH0^`0o(.00^`0o(.Z0Z^Z`0o(.. ^ `o(... `^``o( .... y`y^y``o( ..... ^`o( ...... kk^k`o(....... ^`o(........h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJ QJ o(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hH hh^h`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hH Th^T`OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hH 4bzmxLz6H1tHK0/|"M:@dLY58T'Q! Hڞ8CQP../{MaG]Z+x P 86 R<p hj~$(%:WQEc^ jok+N#<@FJe!#""3$"z"I/#1#%.(&H&(k(`)(*E+-#-. /N/2xf4[*5z5m688]939:%:I7:Z:;;/;L< `=#><>D_@g/C:C'D(DiDlFmF.HOI]SIlILJZKK`Kp`KiKXEL M6M=MNLN9DO^RybRjXS|zTOZU$&X\fYzY) ZPwZ][L\M[^o^/_G\`Y0a^a`a bNQbXb5c]cecd< e9AeIfMg'h@hqh=kvEk;xk,ykBglcmn3vn-ooro>pq">rRor9sF]sns6tQHtftht=1vww|wmx+sx_ydyNqyp/zez+{{{b|V} )~wXA}\s='*5c8 XTUj9RqIMNW5\egle6Q^/NeG@~g(YYDkw_ 0k@lIJ-<#LwV-|6N|Y<a'%D3I^'VKt(~i.(bC]r{ IibNg;iA{*l`)N$8~c$I}w4SLQF$5';U(h I+1j~87d`X>OlQs9Pt/%%4k?lz* "%),-47:=?BDENPRTVXZ[ehjmoqstuvwxyz{| !#$-03689HKMPRS[^adfgtwz}"6J]^ .1479<>?MQTX[_bcnqsvx{}~,@TUWotv{} ),/368:;FIKNPSUVgjloruxy  % ' ( ) * + , - . / 0 H J L O Q T V W d g j m p s v w !! ! !!!!!'!*!-!0!3!6!9!:!U!W!Y![!]!_!a!b!x!{!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " """""""U"W"Y"["]"_"a"b"""""""""""""""""########%#&#'#)#+#-#/#0#7#K#_#s############$$$&$($)$:$<$=$M$O$P$n$q$r$$$$$$$$$$$$$11111 22'2128292>2A2D2G2I2L2O2Q2T2U2Z2]2`2c2e2g2i2l2o2p2v2z2}222222222222222 33!3(3)3.31333536383:3<3=3>3C3F3I3K3M3N3O3Q3R3S3Y3[3]3^3_3`3b3c3d3e33333333333444 4 4 4 4 444444444 4!4#4$4%4+4-4.4/4041424445464>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??? ? ? ? ????EEEEEEE]u5@;`E@@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& VerdanaI& ??Arial Unicode MSA& Arial Narrow[&  Mendoza BookArial Narrow5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1BFk&a&4 :#} :#}4doEoE 2qHX?/2 vJaarverslag Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling over de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002Huygen01rlovers8     Oh+'0 ,@LXl |  xJaarverslag Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling over de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 Huygen01 Normal.dotrlovers52Microsoft Office Word@ȝ@@Gw@-m=S :՜.+,0p hp OG&D Software B.V.}#oE' wJaarverslag Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling over de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 Titel !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry Fp{=SData s1Table$WordDocument*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word-document MSWordDocWord.Document.89q