De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 09 mei 2007, locatie: Gemeentehuis Katwijk, 10.00-13.00 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 14 februari 2007 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Voorstel: kennis te nemen van de bij bovenstaande onderwerpen vermelde stand van zaken.
   • Afstemming wegwerkzaamheden
    In de portefeuillehoudersoverleggen van mei 2006 en september 2006 heeft u positief gereageerd op het initiatief van de provincie om nadere afstemming en samenwerking tussen wegbeheerders te verzorgen, vooral op het gebied van gladheidbestrijding, incidentmanagement, brugregimes en afstemming wegwerkzaamheden. Afgesproken is dat de provincie met nadere voorstellen zal komen om de beoogde samenwerking vorm te geven. Bijgaand treft u een notitie van de provincie aan met de stand van zaken en een aanzet voor de beoogde aanpak van de afstemming wegwerkzaamheden.
   • Verkeersongevallenconcentraties
    Voor de bepaling van verkeersongevallenconcentraties zijn diverse programma’s voorhanden. Ambtelijk zijn afspraken gemaakt over de regiobrede toepassing van het programma Viastat. Bijgaand treft u een notitie over dit onderwerp aan.
   • Noordelijke Ontsluiting Greenport
    Bij dit agendaonderdeel meldt de voorzitter mondeling de laatste stand van zaken over dit onderwerp.
 4. Openbaar Vervoer in Holland Rijnland
  Voorafgaand aan de presentatie van de provincie over de aanpak van de nieuwe concessieperiode voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuid-Holland Noord (Holland Rijnland, Rijnstreek, Midden-Holland), vindt onder de leden van het PHO V&V een opiniërende discussie plaats over de wensen van de regio over de invulling van het OV. De uitkomst van de discussie zal dienen als input bij het agendapunt aanbesteding openbaar vervoer in de regio.
 5. RijnGouwelijn
  Presentatie door de heer John Steegh over de ontwikkelingen als gevolg van de uitkomst van het referendum over de RijnGouwelijn in Leiden.
  • Voorstel: kennis te nemen van de presentatie en afspraken te maken over hoe bestuurlijk om te gaan met de uitkomst van het referendum.
 6. Openbaar Vervoervisie Holland-Rijnland
  Tijdens het vorige portefeuillehouderoverleg heeft u ingestemd met het plan van aanpak voor het opstellen van een OV-visie voor de regio. Recent is het adviesbureau AGV/Movares ingehuurd voor het opstellen hiervan. Dit bureau zal een presentatie houden over de eerste resultaten van de werkzaamheden.
  Na afloop hiervan zal aan de hand van beide presentatie een gedachtewisseling plaatsvinden over de aanpak en het beoogde resultaat van deze visie.
  • Voorstel: kennis te nemen van de presentatie en aan de hand hiervan een gedachtewisseling te houden over de OV-visie.
 7. Aanbesteding openbaar vervoerconcessie Zuid-Holland Noord
  De provincie Zuid-Holland is als verantwoordelijke vervoersautoriteit bezig te starten met de voorbereiding voor het opstellen van een programma van eisen voor de concessieperiode vanaf 2011. Het concessiegebied omvat Holland Rijnland, de Rijnstreek en Midden-Holland. De provincie heeft aangekondigd betrokken partijen zoals de regio en gemeenten hier nauw bij te willen betrekken. De heer Bakker geeft ter vergadering een uiteenzetting over de beoogde aanpak.
  • Voorstel: kennis te nemen van de betreffende toelichting en aan de hand hiervan over te gaan tot een eerste gedachtewisseling.
 8. Regionale Verkeer- en Milieukaart
  Eind februari is de RVMK huidige situatie 2005 afgerond. Het toekomstmodel (2020) is eind april afgerond. Op dat moment is de RVMK aan de regio opgeleverd en is er een besluit nodig over het beheer van de RVMK.
  Bij dit agendapunt zal door Goudappel Coffeng een presentatie worden gegeven over de mogelijkheden van de RVMK. Tevens zal bijgaand voorstel ten aanzien van het beheer worden besproken.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie door Goudappel Coffeng inzake de mogelijkheden met de RVMK. Het DB positief te adviseren inzake het voorstel voor het beheer van de RVMK.
 9. Projecten Swingh
  Bij dit agendapunt wordt mondeling verslag gedaan van de laatste stand van zaken rond de projecten LS2 (doorstroming N206 Katwijk- Wassenaar-Leiden) en LS6 (verkeersveiligheidsproblematiek rond afrit 6 A44) in het kader van Swingh.
  • Voorstel: kennis te nemen van de door dhr Glasbeek toe te lichten stand van zaken van beide projecten.
 10. Stand van zaken projecten
  Bijgaand treft u het overzicht met de laatste stand van zaken van de lopende projecten in de regio aan.
  • Voorstel: Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken van de lopende projecten.
 11. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op woensdag 12 september 2007 om 10.00 uur in het Leidse Stadhuis.