De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte/Verkeer & Vervoer, 27 mei 2009, locatie: Gemeentehuis Teylingen, locatie Voorhout, Raadhuisplein 1, 14.00 – 16.30 uur

 1. Opening en vaststelling van agenda (14:00 – 14:05 uur)
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (14:05 – 14.10 uur)
  • In het portefeuillehoudersoverleg Ruimte is aangekondigd dat het onderwerp presentatie verstedelijking Zuidvleugel wellicht in dit gezamenlijk overleg plaats zou vinden. Helaas bleek dit agendatechnisch bij degenen die de presentatie zouden houden niet mogelijk. Er wordt nu gezocht naar een moment tijdens het volgende portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 16 september 2009.
 3. RijnGouwelijn west (14:10 – 15:00 uur)
  In regionaal verband wordt de besluitvorming over de herziene Tracénota/MER 2e fase gekoppeld aan de besluitvorming inzake het Ontwerp Nota Voorkeursalternatief. De betrokken gemeenteraden besluiten separaat over beide voorstellen. Tijdens deze vergadering worden beide documenten meningsvormend aan de orde gesteld. De besluitvorming over beide onderwerpen vindt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2009 plaats. Besluitvorming in Provinciale Staten vindt, zoals de planning nu luidt, plaats op 24 juni a.s.
  Voorstel:
  • Te adviseren aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland om bijgevoegd voorstel van een positief advies voorzien voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 24 juni a.s. waarin de volgende beslispunten aan de orde zijn:
   • Vast te stellen dat de uitgevoerde onderzoeken van voldoende kwaliteit zijn om een voorkeurstracé te bepalen. Het gaat hierbij om de herziene Tracénota/MER 2e fase RijnGouwelijn-west en de MKBA RGL-West.
   • Akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeurstracé zoals weergegeven op kaart 1 in bijlage 1, voortkomend uit de Ontwerpnota Voorkeursalternatief.
   • De provincie positief te adviseren in de keuze voor toepassing van het inpassingsplan als ruimtelijk instrument.
 4. Integrale Benadering projecten Holland Rijnland (15:00 – 15.45 uur)
  Op 18 mei vindt het bestuurlijke MIRT voorjaarsoverleg plaats. In dat overleg worden onder andere de tussentijdse resultaten van het project integrale benadering ingebracht.
  Bij dit agendapunt wordt door de heer Michel Hoppenbrouwers verslag gedaan van het verloop van het bestuurlijk overleg. Tevens wordt ingegaan op het traject tot aan het finale bestuurlijk MIRT-overleg van oktober 2009.
  Voorstel:
  Kennis te nemen van de presentatie en de toelichting bij dit onderwerp en mede aan de hand hiervan verder van gedachten te wisselen.
 5. Rondvraag en sluiting (15:45 – 16:00 uur)

De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 16 september 2009 te Leiden, het reguliere PHO Verkeer en Vervoer wordt gehouden op 18 september 2009.