De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 26 maart 2009, locatie: Gemeentehuis Voorschoten, Leidseweg 25, Voorschoten, 10.30 – 13.30 uur

10:30 uur regulier portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag vergadering 12 februari 2009
 3. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
  Voorstel: Ter kennisgeving
 4. Rapportage 2008 jongerenloket
  De bijgevoegde rapportage jongerenloket 2008 wordt u hierbij voorgelegd. In het PHO SA van 2 oktober 2008 is afgesproken dat op basis van de jaarrapportage 2008 besluitvorming zal plaatsvinden over de voortzetting van het jongerenloket na 2009. Indien aldus besloten wordt, zal een begroting voor 2010 worden geagendeerd op het PHO SA van 14 mei 2009 en het Algemeen Bestuur van 24 juni 2009.
  Besluitpunten:
  • Vast te stellen dat het Jongerenloket in 2008 heeft voldaan aan de gestelde uitgangspunten zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Op basis daarvan het dagelijks bestuur te adviseren aan de gemeenteraden voor te stellen het Jongerenloket na 2009 te continueren. Het functioneren van het Jongerenloket zal vanaf 2010 jaarlijks geëvalueerd op basis van het jaarverslag en de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen evaluatiecriteria;
  • vast te stellen dat in 2008 niet alle partners voldaan hebben aan het leveren van de toegezegde formatie. Het dagelijks bestuur verzoeken hierover haar teleurstelling uit te spreken, en de voorzitter van de regiegroep voortijdig schoolverlaten opdracht te geven de samenwerkingspartners voor het lopende jaar hierop aan te spreken;
  • meningsvormend te discussiëren of het Jongerenloket een rol moet hebben in de uitvoering van de in te voeren werkleerplicht per juni 2009, en de gevolgen voor de formatie daarvan te bespreken;
  • het Dagelijks Bestuur te adviseren opdracht te verlenen aan de regiegroep voortijdig schoolverlaten om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2010 uit te werken, en hierin harde afspraken over de te leveren formatie op te nemen. De samenwerkingsovereenkomst 2010 en verder dient voorgelegd te worden aan het dagelijks bestuur van 22 oktober 2009 en het Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda van 10 december 2009;
  • het Dagelijks Bestuur te adviseren voor het Jongerenloket andere huisvesting te zoeken. Besluitvorming over de huisvesting en de begroting 2010 voor te leggen aan het dagelijks bestuur van 9 april 2009, Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda van 14 mei 2009 en AB van 25 juni 2009.
 5. Regionale arbeidsmarktagenda 2009 Holland Rijnland
  Met de vaststelling van het regionale arbeidsmarktbeleid in 2008 is afsgesproken jaarlijks een regionale arbeidsmarktagenda vast te stellen. Hierin bepalen de portefeuillehouders welke inbreng Holland Rijnland in 2009 wil hebben op de regionale arbeidsmarkt. Wat zien de gemeenten als hun taak en verantwoordelijkheid. Wat verwachten en vragen de gemeenten van ondernemers, onderwijs, ketenpartners en regionale arbeidsmarktplatforms in 2009. In de regionale arbeidsmarktagenda worden producten benoemd op de thema’s re-integratie en mobiliteit, voortijdig schoolverlaten en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
  Voorstel
  • Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland te adviseren:
   • In te stemmen met de arbeidsmarktagenda 2009, waarin de volgende thema’s centraal staan:
    • Re-integratie en mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt;
    • Terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
    • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
   • Bij deze thema’s de realisatie van de volgende producten na te streven
    • Re-integratie en mobiliteit (coördinatie gemeente Leiden):
     • Ketenjaarplan (PHO SA 14 mei 2009);
     • Instelling Operationeel KetenOverleg Leidse regio (OKO);
     • Doorontwikkelen poortwachtercentrum;
     • Regiowerktop over mobiliteit op de arbeidsmarkt (najaar 2009).
    • Voortijdig schoolverlaten (coördinatie Holland Rijnland):
     • Jaarrapportage 2008 jongerenloket (PHO SA 12 februari 2009);
     • Beleidsplan leerplicht (PHO SA 14 mei 2009);
     • Meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten (PHO SA 25 juni 2009);
     • Aanvraag subsidies onderwijsprogramma’s VSV 2010-2011 (PHO 15 november 2009);
     • Jaarverslag leerplicht en RMC effectrapportage 2008/2009 (PHO 10 december 2009);
    • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (inzet RPA):
     • Strategische agenda MBO 2012 (april 2009);
     • Uitvoering convenant regionaal actieprogramma aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt van de Provincie Zuid Holland door het RPA Rijn Gouwe;
     • Uitvoering coördinerend loket Leren en Werken door het RPA Rijn Gouwe;
     • Introductie regiometer;
     • Smart maken inzet RPA Rijn Gouwe t.b.v. het regionale arbeidsmarktbeleid.
   • de rol van Holland Rijnland ten aanzien van de arbeidsmarktagenda 2009 als volgt te benoemen: Holland Rijnland treedt namens de gemeenten op als bewaker van de voortgang van de arbeidsmarktagenda 2009. Daarnaast heeft zij een aanjaag en agenderende rol ten aanzien van onderwijs, ondernemers en bestaande netwerken en platformen op de regionale arbeidsmarkt. Holland Rijnland is coördinator van de taken die worden uitgevoerd onder het thema voortijdig schoolverlaten.
 6. Financiering voorzetting alfabetiseringsproject 2010
  De portefeuillehouders hebben daarom op 2 oktober 2008 de intentie uitgesproken om in 2010 het project ‘Maak een nieuwe start!’ voort te zetten en te financieren.
  Ambtelijk is voorgesteld om te onderzoeken of de bijdrage van de gemeenten voor de voortzetting van dit project mogelijk te financieren is uit de middelen voor volwasseneneducatie uit het Participatiebudget.
  Samen met de regionale opleidingcentra is gekomen tot een voorstel om voor 2010 de onderwijsuurprijs voor Basiseducatie te verhogen en daarnaast een projectopdracht voor ondersteunende activiteiten voor dit project op te nemen in de inzet van de middelen voor VE in 2010.
  In het najaar van 2009 zal ROC Leiden een plan van aanpak indienen. Hierin worden, in overleg met de gemeenten, prioriteiten voor activiteiten in 2010 gesteld.
  Voorstel:
  • Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om in te stemmen met:
   • de financiering van de voortzetting van het alfabetiseringsproject “Maak een nieuwe start” in 2010 uit de middelen voor volwasseneneducatie in het participatiebudget op de volgende wijze:
    • €66.000,00 door middel van een verhoging van de onderwijsuurprijs voor Basiseducatie met € 6,00 in 2010 op basis van het aantal onderwijsuren van 2009;
    • €19.000,00 door middel van een projectopdracht voor ondersteunende activiteiten in 2010;
   • het vaststellen van een plan van aanpak voor dit project in 2010 in het najaar 2009;
   • de financiering van dit project op te nemen in de productovereenkomsten 2010 tussen de gemeenten en de Regionale Opleidingscentra.
 7. Goed voor elkaar prijs Holland Rijnland
  In november 2008 zijn de “Goed voor elkaar Prijzen Holland Rijnland” voor de 2e maal uitgereikt. Voor de financiering van de prijs kan met ingang van 1-1-2009 geen gebruik meer worden gemaakt van de middelen uit de Regionale Agenda Samenleving. Hiermee is de financiële grondslag voor de prijs weggevallen.
  De evaluatie van de prijs door de ambtelijke begeleidingsgroep is bijgevoegd.
  Voorstel:
  • De Goed voor Elkaar Prijs niet meer voort te zetten.
   12.00 uur gezamelijk portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland en jeugd/zorg Rijnstreekberaad.
 8. Vaststelling verslag gezamenlijke vergadering 12 februari 2009
 9. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
  Voorstel: Ter kennisneming
 10. Invoering Home-Start
  Invoering van Home-Start is onderdeel van het vastgestelde plan ‘Voorstel Besteding RAS-middelen 2009-2012’, zoals op 11 december 2008 tijdens het PHO Sociale Agenda besproken. In bijgevoegd voorstel en bijbehorende oplegnotitie wordt de wijze van invoering in de regiogemeenten beschreven en de besluiten die van u worden gevraagd. Bij de invoering van Home-Start wordt een steeds groter wordend deel, van 25% in 2010 tot 100% vanaf 2013, financiering gevraagd van de gemeenten. In Leiden en Alphen aan den Rijn is Home-Start al ingevoerd.
  Voorstel:
  • Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda:
   • spreekt uit dat het wenselijk is om Home-Start in te voeren volgens Optie 3 van het bijgevoegde voorstel ‘Home-Start in Holland Rijnland en Rijnstreek’;
   • roept de gemeenten op een gemeentelijke besluitvormingsprocedure te starten om de invoering van Home-Start mogelijk te maken en het dagelijks bestuur van de regio van de uitkomst op de hoogte te stellen;
   • verzoekt het dagelijks bestuur van Holland Rijnland resp. Rijnstreekberaad, gelezen hebbend het ‘Voorstel besteding RAS-middelen 2009-2012’, om na afronding van de besluitvorming van de gemeenten de invoering van Home-Start in 2009 te subsidiëren.
 11. Activiteitenplan stuurgroep wonen, zorg en welzijn Zuid-Holland noord
  De stuurgroep heeft dit concept plan in haar vergadering van 5 februari jl. vastgesteld met het verzoek aan de achterbannen van de stuurgroepleden om hierop te reageren. Het plan zal tevens worden voorgelegd aan de portefeuillehoudersoverleggen Ruimte van Holland Rijnland en van de Rijnstreek.
  Voorstel:
  • Kennis te nemen van het bijgevoegde activiteitenplan 2009/2010 van de stuurgroep wonen, zorg en welzijn Zuid-Holland Noord.
 12. Voortgang discussie mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg
  In het portefeuillehoudersoverleg van december 2008 is een productenboek voor de mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg aan de orde geweest. Tijdens de bespreking is twijfel uitgesproken over de ingeslagen weg. In bijgevoegde notitie wordt de gang van zaken tot nu toe uiteen gezet en wordt achtergrondinformatie gegeven. Voorgesteld wordt op basis hiervan een definitieve keuze over de mogelijke alternatieven te maken op basis waarvan het project kan worden afgerond.
  Voorstel:
  • Een keuze te maken uit de volgende alternatieven:
   • Het verder vormgeven aan één regionale organisatie;
   • De gemeenten bezien afzonderlijk of in subregionaal verband hoe verder vorm te geven aan de mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg;
   • Gemeenten spreken in aanvulling op mogelijkheid b) een minimaal basispakket af.
  • Op basis van bovengenoemde keuze een afspraak te maken over de wijze waarop de keuze verder wordt uitgewerkt.
 13. Rondvraag en sluiting

  Volgende vergaderingen
  14 mei, 13.30-16.30 uur, Katwijk
  25 juni (extra), 13.30-16.30 uur, Teylingen (Voorhout)
  17 september, 13.30-16.30 uur, Leiden
  5 november, 10.30-13.30 uur, Leiderdorp
  10 december (extra), 13.30-16.30 uur Alphen a/d Rijn