De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 24 juni 2009, locatie: Gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest, 18.00 – 23.30 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2008.
  Voorstel: vaststellen conceptverslag 17 december 2008.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken,uitgegane brieven en besluitenlijsten
 4. Ruimte: Regionale Structuur Visie, Nota van Beantwoording en Wijzigingen
  Beslispunten:
  • In te stemmen met de Nota van beantwoording en wijzigingen Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland (RSV);
  • de RSV, met daaronder begrepen de zeven kernbeslissingen aangaande de ruimtelijke ontwikkeling van de regio, vast te stellen met inachtneming van de onder 1 vastgestelde wijzigingen;
  • het besluit over de vaststelling te publiceren;
  • de RSV aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland.
 5. V&V: OV-visie Holland Rijnland
  Beslispunten:
  • In te stemmen met de Nota van Beantwoording en wijzigingen OV-visie Holland Rijnland;
  • de OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het Zuidvleugelnet, vast te stellen, met in achtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Nota van beantwoording en wijzigingen;
  • het besluit over de vaststelling te publiceren;
  • de OV-visie Holland Rijnland aan te bieden aan de provincie Zuid Holland, met het verzoek om de OV-visie op te nemen in het programma van eisen voor de concessie 2011-2018.
 6. V&V: Tracékeuze RijnGouwelijn-West
  Beslispunten:
  • Vast te stellen dat de uitgevoerde onderzoeken van voldoende kwaliteit zijn om een voorkeurstracé te bepalen. Het gaat hierbij om de herziene Tracénota/MER 2e fase RijnGouwelijn-west en de MKBA RGL-West;
  • akkoord te gaan met het voorgestelde voorkeurstracé zoals weergegeven op kaart 1 in bijlage 1, voortkomend uit de Ontwerpnota Voorkeursalternatief, tenzij de provincie Zuid-Holland en de gemeenten (Katwijk en/of Noordwijk) overeenstemming bereiken over alternatieve tracés binnen de betreffende gemeenten die tot de kust gaan en voldoende vervoerwaarde genereren. Deze overeenstemming moet op een dusdanige termijn plaatsvinden dat er geen vertraging optreedt in het afgesproken tijdpad.
 7. B&M: Begrotingswijziging Randstad Urgent Project/Integrale Benadering Holland Rijnland
  Beslispunten:
  • Akkoord met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 233.000,– ten behoeve van de integrale benadering Holland Rijnland en dit te dekken door een éénmalige verhoging van de inwonerbijdrage met een bedrag van € 0,60 per inwoner;
  • vast te stellen de 2e begrotingswijziging 2009.
 8. B&M: Jaarrekening 2008
  Beslispunten:
 9. B&M: Begroting 2010
  Voorstel/Besluit:
 10. B&M: Aanwijzing accountant
  Beslispunt:
  • Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als de accountant voor de periode 2010 (jaarrekening 2009) tot en met 2013 (jaarrekening 2012).
 11. B&M: Organisatieverordening Holland Rijnland 2009
  Beslispunt:
 12. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering 28 oktober 2009