De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 10 mei 2007, locatie: Gemeentehuis Katwijk 12.00-16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Rijnstreek en Holland Rijnland

Conceptbesluitenlijst van het reguliere portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

12.00 uur-13.30 uur gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Rijnstreek en Holland Rijnland

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag gezamenlijk overleg 15 februari jl.
 3. Uitvoeringsplan convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning
  Op 16 maart jl. is door de gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en provincie Zuid-Holland het convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning ondertekend. De gemeenten Alphen, Leiden en Katwijk hebben een projectplan uitgewerkt waaruit duidelijk moet worden hoe de afspraken uit het convenant gerealiseerd moeten worden. Dit projectplan ligt vandaag voor ter bespreking. Er worden 3 trajecten onderscheiden, die elk door één van de initiatiefgemeenten worden getrokken. Andere gemeenten worden gevraagd te participeren binnen deze trajecten.
 4. Integratie Integrale Jeugd Gezondheidszorg (IJGZ)
  In bijgevoegde memo van de aandachtswethouders IJGZ wordt voorgesteld een volgende stap te zetten in de discussie over de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg.
  • Voorstel:
   • van de drie in de memo genoemde opties de tweede optie: “het éénvoudigweg onderbrengen van alle taken in één organisatie” af te wijzen;
   • dossieronderzoek te entameren naar de zogenaamde warme overdracht;
   • op basis van de resultaten van het dossieronderzoek de discussie over de organisatie verder voort te zetten.
  • Memo voortgang iJGZ

   13.30-16.00 uur regulier portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland.
 5. Opening en vaststelling agenda
 6. Vaststelling besluitenlijst 15 februari 2007
 7. Mededelingen, Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 8. Rapportage VSO ZMOK
  Naar aanleiding van de bespreking over het tekort aan leerlingplaatsen in het cluster 4-onderwijs in het vorig pho is een ambtelijke werkgroep met een extern ingehuurde projectleider aan de slag gegaan met de opdracht een lobby in de richting van het Rijk te organiseren, een voorstel voor medefinanciering vanuit de gezamenlijke gemeenten te ontwikkelen en locaties voor VSO ZMOK-nevenvestiging in de Duin- en Bollenstreek te vinden. Bijgaand wordt over de voortgang op deze punten gerapporteerd. De actuele stand van zaken zal ter vergadering mondeling worden toegelicht.
  • Voorstel:
   • kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding leerlingplaatsen Cluster 4-onderwijs;
   • meningsvormend te bespreken het model voor medefinanciering nevenvestigingen cluster 4;
   • meningsvormend te bespreken welke locaties op korte resp. langere termijn het meest in aanmerking komen voor een nevenvestiging in de Duin- en Bollenstreek.
 9. Rapportage voortijdig schoolverlaten
  In bijgaand onderzoeksrapport is op basis van documentanalyse, interviews en observaties in beeld gebracht wat er momenteel in de regio ondernomen wordt om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en wat hierin de knelpunten resp. succesfactoren zijn. Op basis van deze analyse wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan.
  • Voorstel:
   • de rapportage en de aanbevelingen meningsvormend te bespreken;
   • het DB te adviseren om het initiatief te nemen tot het instellen van een stuurgroep en hierin een DB-lid zitting te laten nemen;
   • het DB te adviseren om met de stuurgroep te komen tot een aanpak voortbouwend op de aanbevelingen uit de rapportage.
 10. Voorstel verbetering registratie leerplicht en voortijdig schoolverlaten
  Reeds eerder is geconstateerd dat de registratie van leerplicht en voortijdig schoolverlaten te wensen overlaat. Dit heeft onder andere te maken met de wijze waarop het RBL als experiment was opgetuigd. Gezien het feit dat registratie een kerntaak is van het RBL, is het gewenst dat dit verbetert. Bovendien is een goede registratie een randvoorwaarde om tot een aanpak van voortijdig schoolverlaten te komen. Daartoe is een verbeterplan opgesteld dat is bijgevoegd.
  • Voorstel:
   • het DB te adviseren in het kader van de continuering van het RBL met de gemeenten overeen te komen dat zij uiterlijk 1 augustus 2008 hun leerlingenadministratie hebben overgeheveld naar het RBL;
   • het DB te adviseren met de afzonderlijke gemeenten afspraken maken over de personele en financiële implicaties van de overheveling van de gemeentelijke leerlingenadministraties naar het RBL;
   • het DB te adviseren in het kader van de speerpunt voortijdig schoolverlaten in te stemmen met het bijgaande voorstel tot verbetering van de registratie van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten;
   • het AB te adviseren de begroting voor 2008 te verhogen met de eenmalige kosten ad € 310.500 en de begroting voor 2008 en volgende jaren te verhogen met de structurele kosten ad € 77.580.
 11. Voorstel één jongerenloket voor Holland Rijnland
  In de Leidse regio bestaat sinds medio 2006 een fysiek Jongerenloket. In de Duin- en Bollenstreek is de afgelopen maanden onderzocht op welke wijze in deze subregio eveneens een fysiek jongerenloket gestalte kan krijgen. Hierop is door de ambtelijke projectgroep uit de Duin- en Bollenstreek voorgesteld dit aan te haken bij het jongerenloket Leidse regio. Bijgaand de achterliggende stukken.
  • Voorstel:
   • meningsvormend te bespreken de voorgestelde uitbreiding van het Jongerenloket Leidse regio met het werkgebied van de Duin- en Bollenstreek;
   • uit te spreken dat de concept-samenwerkingsovereenkomst zoals die nu is voorbereid in de Leidse regio hierbij leidend is;
    meningsvormend te bespreken welke bestuurlijke inbedding gewenst is voor het nieuw te vormen jongerenloket;
   • afhankelijk van het antwoord op punt 3:
    de bestuurlijk verantwoordelijke partij te verzoeken om in samenwerking met het bestuurlijk overleg Jongerenloket Leidse regio de heer J. Post opdracht te geven om in kaart te brengen welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om deze uitbreiding te realiseren en een implementatieplan op te stellen.
 12. Besteding uren Meander in het kader van de Regionale Agenda Samenleving
  De provincie Zuid-Holland heeft in het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2007 aan Holland Rijnland 450 uren van het centrum voor maatschappelijke ontwikkeling Meander toegekend. Bijgaand een voorstel van Meander voor de besteding van deze uren, alsmede de 2 rapporten die Meander in 2006 voor Holland Rijnland heeft opgesteld. Het betreft een advies aan de gemeenten voor het aanpakken van problemen in wijken met betrekking tot multiculturaliteit in samenhang met de sociale cohesie, alsmede een advies aan de Regionale commissie gezondheidszorg over wonen, zorg en welzijn voor allochtonen.
 13. Rondvraag

  16.00-16.30 uur portefeuillehouderoverleg Sociale agenda incl. sportwethouders
 14. Sport als onderdeel Sociale agenda Holland Rijnland
  Wethouder Keur van de gemeente Leiden heeft namens een groot aantal andere sportwethouders een brief gericht aan het DB van Holland Rijnland met het verzoek om sport als speerpunt op te nemen binnen de Sociale agenda. Bijgaand treft u aan een voorstel op welke wijze dit gestalte zou kunnen krijgen.
  • Voorstel:
   • het DB te adviseren over de wijze zij het onderwerp sport binnen Holland Rijnland willen behandelen:
    • vanuit de platformfunctie (beperkt, dat wil zeggen zonder inzet van ambtelijke formatie van het samenwerkingsorgaan), of
    • mèt inzet van ambtelijke formatie van Holland Rijnland, hetgeen met zich meebrengt dat gemeenten bereid moeten zijn hiervoor vanaf 2008 extra middelen beschikbaar te stellen.
   • indien geadviseerd wordt de variant genoemd onder 1b. te hanteren, het DB te adviseren de gemeenten te vragen de financiële middelen ad € 65.000,= beschikbaar te stellen.
 15. Sluiting

Volgende vergadering Donderdag 13 september 2007, Stadhuis Leiden