De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 26 juni 2006, locatie: Kaagsocieteit Warmond, 17.00-19.30u.

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Kennismakingsronde nieuwe voorzitter en portefeuillehouders,
  afscheid oude voorzitter

 3. Vaststelling besluitenlijst d.d. 11 mei 2006
 4. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 5. Overdrachtdossier sociale agenda
  • Overdracht sociale Agenda
  • Afspraken werkwijze Sociale agenda en Regionale Agenda Samenleving
  • Benoeming vertegenwoordigers in externe bestuurlijke gremia
 6. Stand van zaken uitgaven Regionale Agenda Samenleving 2006-2008
  Naar aanleiding van vorig portefeuillehouderoverleg wordt in een notitie de laatste stand van uitgaven en een raming van nog te verwachten uitgaven toegelicht. Naar aanleiding hiervan dient nog besluitvorming plaats te vinden over een tweetal subsidie-aanvragen: project Wonen, zorg en welzijn Oostelijke binnenstad en project buurtwinkel Libertas.
  Voorstel:
  • bespreking van het overzicht en instemming met de voorgestelde raming van uitgaven;
  • het dagelijks bestuur te adviseren omtrent de subsidie-aanvragen voor het project Wonen, zorg, welzijn Oostelijke binnenstad en het project buurtwinkel Libertas;
  • in te stemmen met het uitvoeren van een korte inventarisatie bij de gemeenten voor mogelijke RAS-projecten 2006 en 2007;
  • voor de beoordeling van uitgaven als criteria te formuleren: de bijdrage aan het behalen van de afgesproken doelen en prestaties, de regionale relevantie, gemeentelijke medefinanciering in geval van lokale projecten en evt. de vernieuwende waarde van een te financieren activiteit.
 7. Regionale structuurvisie
  Bespreking aangepast streefbeeld conform verzoek vorig portefeuillehouderoverleg.
 8. Aanbesteding huishoudelijke verzorging: selectieleidraad, concept-bestek en verdere procedure
  Tijdens de regionale WMO-conferentie op 25 april jl. en het laatste portefeuillehouder-overleg is afgesproken een gezamenlijke aanbestedingsprocedure te volgen om te komen tot inkoop van de huishoudelijke verzorging per 1-1-2007. Het tijdpad om tot een tijdige aanbesteding te komen is erg krap. Een zorgvuldig traject is naar cliëntenorganisaties en aanbieders van groot belang. Gekozen is voor een zgn. gesloten aanbestedingsprocedure, waarbij eerst een voorselectie plaatsvindt en daarna op basis van het bestek de offertes worden ingediend. Op 1 juni jl. is de aanbesteding aangekondigd; op 9 juni is de selectieleidraad gepubliceerd. In bijgaande notitie wordt u geïnformeerd over de te volgen procedure met bijbehorend tijdpad. Tevens treft u aan de selectieleidraad; een ontwerp-bestek wordt nagezonden.
  Voorstel:
 9. Stand van zaken uitbreiding VSO-ZMOK
  In bijgevoegde notitie wordt u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de activiteiten die worden ondernomen om te komen tot een uitbreiding van het aantal leerlingplaatsen in het VSO-ZMOK. Tevens worden te nemen stappen voorgesteld.
  Voorstel:
  • kennis te nemen van de rapportage stand van zaken lesplaats VSO/ZMOK;
  • gelet op de wenselijkheid van spreiding van dit type speciaal onderwijs, binnen de cirkel Katwijk, Noordwijk, (zuidelijk deel van) Hillegom, Sassenheim te zoeken naar een geschikte locatie ten behoeve van een lesplaats VSO/ZMOK;
  • de voorzitter van het portefeuillehouderoverleg SA te mandateren namens het PHO SA op korte termijn op bestuurlijk niveau met het ministerie van OCW om tafel te gaan.
 10. Planning educatie 2006 en inzet educatiemiddelen 2007 ten gevolge van uitname gedeelte budget NT2
  De op handen zijnde uitname van een gedeelte NT2 uit de WEB, bij de invoering van de Wet Inburgering, heeft inhoudelijke en financiële gevolgen voor de planning van taalscholing in 2006 en 2007 bij de ROC’s. Een korte notitie met uitleg over deze gevolgen en de oplossing ervan is bijgevoegd.
  Voorstel: Het Dagelijks Bestuur adviseren in te stemmen met:
 11. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderingen:

Donderdag 14 september 2006, 13.30 – 16.30 uur, Stadhuis Leiden, Raadzaal
Donderdag 09 november 2006, 13.30 – 16.30 uur, Gemeentehuis Katwijk, Raadzaal