De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 14 september 2007, locatie: Stadhuis Leiden, 13.30 – 16.30 uur

Conceptbesluitenlijst van deze vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
  Voorgesteld wordt agendapunt 4 als eerste te behandelen vanwege de aanwezigheid van de ingeschakelde externe juridische ondersteuning voor de (ontwerp) Beheers-verordening Regionaal investeringsfonds.
 2. Besluitenlijst d.d. 21 mei 2007
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Ingekomen stukken
  • Ambtelijke Adviesgroep B&M (AAG)
   Op 30 augustus 2007 is het AAG B&M. Standaardonderwerp is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Het AAG-advies zal per e-mail aan de ons bekende portefeuillehouders Bestuur & Middelen worden toegezonden ter voorbereiding op deze vergadering.
   • Voorstel: kennis van nemen.
  • Brief van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland over Onroerend Zaak Belasting
   Op de brief van Holland Rijnland inzake ontheffing maximering verhoging OZB-tarieven heeft GS per brief van 24 april 2007 geantwoord (bijgevoegd). Inmiddels kan worden geconstateerd dat het Kabinet het eerdere standpunt op het gebied van het maximeren van de OZB-tarieven heeft verlaten.
  • Rijks Urgentieprogramma Randstad
  • Mededelingen
  • Collegeprogramma Provincie Zuid-Holland
   • Voorstel: om advies aan het dagelijks bestuur
   • Het Coalitieakkoord 2007-2011 ‘Duurzaam Denken dynamisch doen ‘ en de gegeven toelichting op de effecten voor Holland Rijnland, voor kennisgeving aannemen met daarbij de constatering dat:
    • het Coalitieakkoord op hoofdlijnen, inhoudelijk (fysiek en sociaal) in lijn ligt met het Programma van Afspraken van Holland Rijnland;
    • uit de jaarlijks vast te stellen provinciale begroting(en), de gebieds – en projectprogramma’s blijken moet, hoe de financiële hoofdlijnen worden doorvertaald, waar bijstellingen plaatsvinden en waar extra mogelijkheden worden geboden;
    • bij het opstellen van de agenda voor het werkbezoek van Gedeputeerde Staten later dit jaar, de onder het kopje ‘Het Coalitieakkoord afgezet tegen het Programma van Afspraken Holland Rijnland’ opgenomen voorstellen a t/m c en e, worden meegenomen.
  • Milieudienst / portefeuillehoudersoverleg Milieu
   Notitie met stand van zaken Mantelovereenkomst Milieudienst West Holland en instellen van een portefeuillehoudersoverleg Milieu.
   • Voorstel: Kennis van nemen
  • Rijnstreekberaad
   Met de brief van 5 juli 2007 aan uw gemeenteraden (bijgevoegd) is een eerste stap gezet om het gesprek aan te gaan over aansluiting van Rijnstreekberaad-gemeenten bij Holland Rijnland. De raden zijn gevraagd voor 1 november 2007 schriftelijk te reageren.
 4. (Ontwerp) Beheersverordening Regionaal investeringsfonds (RIF)
  Toelichtende presentatie in aanwezigheid van de extern juridisch adviseur (landsadvocaat Pels Rijcken)
 5. (Ontwerp) Algemene subsidieverordening (Asv)
 6. Begrotingswijziging in verband met de invoering van de kwalificatieplicht
  De portefeuillehouder Sociale Agenda heeft dit voorstel reeds aangekondigd en toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni jl.
  • Voorstel: In te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging mbt betrekking tot de kwalificatieplicht Regionaal Bureau Leerplicht;
  • In te stemmen met de uitbreiding van de formatie als gevolg van de uitvoering van de kwalificatieplicht;
  • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de begrotingswijziging vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 31 oktober 2007.
 7. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering is 9 november 2007 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Teylingen (in Voorhout)