De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 20 september 2007, locatie: Gemeentehuis Noordwijkerhout, 14.00 – 17.00 uur

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststelling verslag van de vorige vergadering op 4 juli 2007
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Plan van Aanpak Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o.
  Er ligt een concept plan van aanpak om te komen tot een Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek. Zie bijlagen. Rien Huijgens geeft een mondelinge toelichting over de inhoud en de planning voor de komende maanden.
 5. Handreiking bedrijfsuitbreiding Duin- en Bollenstreek
  Deze handreiking is opgesteld door PPO-WUR in opdracht van de Stuurgroep Pact van Teylingen / Greenport. Het is een verdere invulling van het instrumentarium van het Offensief van Teylingen om ontwikkelingsplanologie te kunnen toepassen. De handreiking is besproken in het AAG Greenport van 23 augustus besproken. Mevrouw Nathalie Reijers van PPO-WUR verzorgt een presentatie over de handreiking.
 6. Presentatie pilot Nord Lommerse in kader van Handreiking Bedrijfsuitbreiding Duin- en Bollenstreek
  Het college van Burgemeester en Wethouders van Hillegom hebben het voornemen uitgesproken om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijfspand Nord Lommerse (AHE) aan de Haarlemmerstraat 33 te Hillegom. Om medewerking te kunnen verlenen dient een artikel 19,lid 1 WRO procedure gevolgd te worden. Bij het opstellen van de ‘ruimtelijke onderbouwing’ heeft de gemeente gebruik gemaakt van de Handreiking bedrijfsuitbreiding Duin- en Bollenstreek (zie agendapunt 5). Mevrouw Sara Polle van de gemeente Hillegom verzorgt een presentatie over deze aanvraag voor bedrijfsuitbreiding.
 7. Compensatie Bollengrond
  Bij brief van 9 juli heeft de provincie Zuid-Holland aangegeven dat Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft besloten dat er geen waardevolle graslanden voor compensatie gebruikt mogen worden. Bovendien verwijst de provincie naar de brieven van 7 en 13 maart (zie bijlagen). Hierdoor dreigt er een patstelling te ontstaan gezien de diverse ruimtelijke opgaven in de Duin- en Bollenstreek (woningen, greenport, infra, water, groen, etc.). Inmiddels heeft Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek hierover bij brief gereageerd naar de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft bij brief van 29 augustus de ontvangen reacties op een rij gezet (zie bijlagen).
 8. Wat is de status van het keurmerk van de Stuurgroep Pact van Teylingen?
  Op 27 april 2006 heeft de Stuurgroep Pact van Teylingen (waarbij de provincie ook betrokken is geweest) een keurmerk afgegeven voor de bedrijfsmodule Gooweg 21 te Noordwijkerhout. Mede op basis hiervan is de gemeente Noordwijkerhout gestart met de ro-procedure. In een vooroverleg met de gemeente heeft de provincie onlangs te kennen gegeven dat zij een negatief ambtelijk advies aan GS Zuid-Holland gaat voorleggen over Gooweg 21. Dit roept de vraag op wat de status is van het afgegeven keurmerk Offensief van Teylingen? Zie bijgaande toekenningsbrief inclusief motivering van de Stuurgroep Pact van Teylingen van 8 mei 2006. Mevrouw Miranda van der Zwan van de provincie Noordwijkerhout verzorgt een presentatie over de casus Gooweg 21.
 9. Structuuronderzoek bollenteelt Duin- en Bollenstreek
  Als uitwerking van één van de aanbevelingen van adviesbureau BVR op basis van de gebiedsatelierbijeenkomsten heeft LEI-WUR aangeboden een opzet te willen maken voor het aanbevolen structuuronderzoek bollenteelt. Bijgevoegd is een eerste opzet voor dit onderzoek. Dit voorstel is nu in bespreking met een aantal betrokken partijen (MinLNV, PZH, gemeenten, Holland Rijnland, KvK, KAVB/LTO en Rabobank) en zal nog verder worden uitgewerkt. Gezien de omvang van de regio en het aantal gevestigde bedrijven (circa 500) wordt een optimale mix gezocht tussen enerzijds de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de bollenteeltsector en anderzijds de uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid van het onderzoek. Bij brief van 1 juni jl. onderstreept de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek het belang van een dergelijk onderzoek (zie bijgevoegde brief)
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering van de Stuurgroep is op 29 november van 14.00 – 17.00 uur te Teylingen, locatie Sassenheim