You are here: Home Vergaderingen en stukken Pho Sociale Agenda Pho Sociale Agenda 07 januari 2010

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 07 januari 2010

13.30u. tot 16.30u. – Kaag en Braassem, locatie Roelofarendsveen

13.30 – 14.45 uur gezamenlijk portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland en jeugd/zorg Rijnstreekberaad

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag gezamenlijke vergadering 5 november 2009
 3. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 4. Stand van zaken uitvoering Regionaal Kompas
  In 2007 heeft de gemeente Leiden na overleg met de gemeenten in Zuid-Holland Noord het Regionaal kompas vastgesteld. Twee jaar na vaststelling van het Regionaal Kompas kan de stand van zaken worden opgemaakt. Het is zaak daarbij de in het kader van het Regionaal Kompas gemaakte afspraken met de regiogemeenten over de het gewenste voorzieningenniveau in de hele regio opnieuw tegen het licht te houden.
  Voorstel:
  • Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van het Regionaal Kompas
  • De volgende afspraken te maken: 
   • De realisatie van 3 extra wooneenheden voor voormalige dak- en thuislozen verspreid over de regio;
   • Sluitende afspraken tussen alle gemeenten van de regio en de betrokken woningcorporaties om huisuitzetting te voorkomen; 
   • Een adequaat aanbod van schuldhulpverlening voor alle inwoners van de regio.
   • Deze afspraken te realiseren uiterlijk in 2011.
  • De gemeente Leiden te verzoeken om het voortouw te nemen om samen met de gemeenten in de regio tot een uitwerking van beslispunt 2 te komen en om over de resultaten hiervan in het voorjaar van 2012 aan het portefeuillehoudersoverleg te rapporteren.
 5. Project Ketenaanpak Jeugd: Stand van zaken en vooruitblik (presentatie)
  Sinds maart 2007 wordt in de regio onder de noemer van het project Ketenaanpak Jeugd intensief samengewerkt aan de invoering van de verwijsindex, de ontwikkeling van Centra Jeugd en Gezin en het maken van afspraken over zorgcoördinatie en een werkwijze van 1 gezin 1 plan. Aan het eind van de bestuursperiode is het goed om de balans op te maken en vooruit te blikken wat er de komende periode nog te doen staat. Ter vergadering wordt een presentatie verzorgd en een rapportage aangeboden.
  Voorstel:
  • Kennisnemen van presentatie en rapportage
 6. Vaststelling planning CMO’s (PJ Partners, Meander, JSO, Sportservice) 2010
  In het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2010 heeft de provincie 7302 uren van de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) voor 2e lijns ondersteuning aan Holland Rijnland en het Rijnstreekberaad beschikbaar gesteld. In overleg met deze CMO’s is een programma voor 2010 opgesteld. Over deze programma’s dient tijdig een besluit te worden genomen opdat de CMO’s in 2010 aan het werk kunnen gaan.
  Voorstel:
  14.45 – 16.30 uur regulier portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland
 7. Vaststelling verslag vergadering 5 november 2009
 8. Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 9. Presentatie Cultuurnetwerker Holland Rijnland
  Sinds februari 2009 is Fredt Moers actief als Cultuurnetwerker in de regio Holland Rijnland. Hij coördineert en zorgt voor een sluitend netwerk tussen de projecten binnen de RAS Cultuurparticipatie en bemiddelt de vraag en het aanbod tussen het voortgezet onderwijs en de culturele instellingen. De provincie streeft er naar om vanaf 2010 een regionaal en provinciaal cultuurmenu te ontwikkelen voor het onderwijs en de regionale netwerkstructuren cultuureducatie en –participatie te integreren.
  De cultuurnetwerker presenteert een overzicht van zijn huidige werkzaamheden in de regio en de taken die de provincie voor de regio in het verschiet heeft en de wijze waarop deze taken de komende jaren kunnen worden uitgevoerd.
  Voorstel:
  • Kennisnemen van de presentatie.
 10. Focus 2014 Sociale agenda
  In opdracht van het DB van Holland Rijnland is de afgelopen maanden ambtelijk gewerkt aan een document Focus 2014, dat als overdrachtsdocument van het huidige DB aan een nieuw samengesteld bestuur kan gelden. Bijgevoegd treft u aan het conceptvoorstel voor de Sociale agenda. Hierin is benoemd wat voor de komende 4 jaar de opdracht is voor de sociale agenda. Na behandeling in portefeuillehouder-overleg wordt het stuk samen met de voorstellen voor de Ruimtelijke agenda en Bestuur & middelen opgewerkt tot een voorstel voor het AB van februari 2010.
  Voorstel:
  • Het DB en AB te adviseren in te stemmen met de inhoudelijke opgaven die zijn geformuleerd in het document Focus 2014 voor de Sociale agenda Holland Rijnland;
  • Het DB te adviseren over de inrichting van de platformfunctie op het terrein van Zorg.
 11. Samenwerkingsovereenkomst jongerenloket 2010
  Eerder dit jaar hebben de regiegroep Voortijdig Schoolverlaten, het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda en het DB Holland Rijnland ingestemd met verlenging van het jongerenloket met 2 jaar. Hiertoe dient opnieuw een samenwerkingsovereenkomst te worden aangegaan. De regiegroep Voortijdig Schoolverlaten heeft inmiddels ingestemd met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst jongerenloket voor 2010. Deze overeenkomst wordt nu aan de afzonderlijke partijen voorgelegd.
  Voorstel:
 12. Nota van Uitgangspunten Regiotaxi Holland Rijnland
  In september 2009 is in opdracht van Holland Rijnland door het bureau Balancia gestart met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor één CVV-systeem in Holland Rijnland. De Nota van Uitgangspunten is de basis voor het bestek dat gehanteerd gaat worden bij de Europese aanbesteding van het vervoer.
  Om de gemeenten in de gelegenheid te stellen om voor de gemeenteraadsverkiezingen een mening te vormen over de basis voor het bestek is er bewust voor gekozen de Nota van Uitgangspunten voor te leggen.
  Voorstel:
  • In te stemmen met de nota van uitgangspunten als basis voor het bestek voor het CVV-vervoersysteem in Holland Rijnland;
  • De nota van uitgangspunten aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten te sturen en hen te verzoeken de nota het in hun gemeente geëigende besluitvormingstraject in gang te zetten;
  • De onder 2. genoemde gemeenten te verzoeken dit besluitvormingstraject voor 1 maart 2010 af te ronden en Holland Rijnland van de standpunten op de hoogte te stellen.
 13. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderingen
20 mei, 13.30-16.30 uur, Lisse
9 september, 13.30-16.30 uur, Noordwijk
4 november, 13.30–16.30 uur, Noordwijkerhout