De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 18 september 2009, locatie: Leiden, 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijsten
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
  • Mededelingen
   Het Dagelijks Bestuur heeft op 28 mei bijgaand vergaderschema voor 2010 vastgesteld.
  • Uitgaande brieven
   • Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake aanbesteding OV-concessie en RijnGouwelijn
  • Voorstel: Kennis te nemen van het vergaderschema Holland Rijnland voor 2010 evenals van de brief aan GS.
  10.15 uur
 4. Integrale benadering projecten Holland Rijnland / Rijnlandroute
  Bij dit agendapunt doet de voorzitter verslag van de laatste ontwikkelingen / stand van zaken van het project Integrale Benadering Holland Rijnland. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de voorkeursvariant die in dit kader voor de Rijnlandroute zal worden voorgesteld.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de toelichting en nadien hierover van gedachten te wisselen.
  10.45 uur
 5. Noordelijke Ontsluiting Greenport
  Eind 2007 is het onderzoek gestart naar de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). Het onderzoek naar de NOG beperkt zich tot het gebied tussen de N444, de N206, de N208 en de provinciegrens Noord-Holland zoals in het kader van de regionale investeringstrategie (RIS) is gedefinieerd.
  Dit onderzoek heeft medio 2008 geresulteerd in rapport “Bereikbaarheidsonderzoek NOG”.Holland Rijnland heeft de resultaten van dit onderzoek ingebracht in de “Bereikbaarheidstudie grensstreek”, dat werd voorgezeten door de provincies Noord- en Zuid-Holland. Andere betrokken partijen waren de regio Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer. Dit onderzoek heeft eind 2009 geresulteerd in een “Samenwerkingsagenda” met een aantal vervolgonderzoeken naar OV en infrastructuur.
  • Voorstel:
   Kennis te nemen van:
   • Bereikbaarheidsonderzoek Noordelijke Ontsluiting Greenport;
   • Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidstudie grensstreek;
   • Plan van aanpak Maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek als
    onderdeel van de bereikbaarheidstudie grensstreek.
  11.15 uur
 6. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
  Afgelopen maanden zijn gemeenten in de regio in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorstellen zoals verwoord in de brief van 4 november 2008. Niet alle gemeenten hebben voor 1 maart 2009 gereageerd waardoor er vertraging opgetreden is t.a.v. de start van de volgende fase.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de samenvatting van de reacties van deelnemende gemeenten op de voorstellen inzake de invoering van één Collectief vraagafhankelijk Vervoersysteem in heel Holland Rijnland;
   • Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de invoering van één CVV-systeem in Holland Rijnland;
   • Holland Rijnland op te dragen over te gaan tot de vorming van een begeleidings- en klankbordgroep ter begeleiding van de 3e fase, het schrijven van een bestek voor één CVV systeem voor Holland Rijnland;
   • Kennis te nemen van het besluit van het DB om i.v.m. de zeer strakke planning vooruitlopend op de besluitvorming in het AB opdracht voor het schrijven van het bestek te verstrekken;
   • Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om de beheerorganisatie CVV te handhaven bij de Ruimtelijke Agenda/Verkeer Holland Rijnland.
  11.45 uur
 7. Brede Doel Uitkering
  Vrijval middelen
  De gemeente Voorschoten heeft te kennen gegeven het project Leidseweg noord-midden niet volgens planning uit te zullen voeren. Dit houdt in dat de aangevraagde subsidie in het kader van de Brede Doeluitkering 2008 komt te vervallen.
  Er is sprake van vrijval van € 114.000. Het is niet meer mogelijk dit bedrag te betrekken bij de subsidieaanvragen voor het volgende jaar (2011). De regio dient binnen drie maanden nadat bekend gemaakt is dat het project niet volgens planning wordt uitgevoerd en er sprake van vrijvallende middelen is, met een alternatief voorstel te komen. Wanneer dit niet het geval is, vervalt het geld aan de provincie.
  • Voorstel:
   • Positief te adviseren aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland over het voorstel om vrijvallende subsidie in het kader van de Brede DoelUitkering 2008 ten gunste te brengen van het spaarproject ‘transformatie Willem de Zwijgerlaan’;
   • De provincie van de wijze van benutting van de vrijvallende middelen in kennis te stellen.
  12.00 uur
 8. CAR
  Van de zijde van Bereik (opvolger van Swingh) is het verzoek gekomen bijgaand voorstel te agenderen voor dit portefeuillehoudersoverleg.
  De voorgestelde aanpak ligt in het verlengde en is een uitwerking van de DVM studie die recent ook voor Holland Rijnland is uitgevoerd. Het pho V&V heeft op 15 mei positief geadviseerd over deze rapportage en de uitwerking daarvan.
  • Voorstel: Het DB positief te adviseren over de door Bereik voorgestelde beslispunten.
  12.30 uur
 9. Stand van zaken projecten
  Bijgaand treft u het overzicht met de laatste stand van zaken van de lopende projecten in de regio aan. Aan de hand van het overzicht wordt, indien van toepassing, nader ingegaan op de voortgang van enkele projecten zoals de RGL.
  • Voorstel: Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken van de lopende projecten inclusief aanvullende toelichting.
  12.50 uur
 10. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 6 november om 10.00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.