De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, 13 mei 2009, locatie: Gemeentehuis Katwijk, K. Julianalaan 3, 10.30 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststelling van agenda (10:30 – 10:35 uur)
  Onderdeel Algemeen
 2. Vaststelling besluitenlijst 11 februari 2009 (10:35 – 10:40 uur)
  Voorstel: De besluitenlijst van het PHO Ruimte op 11 februari 2009 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (10:40 – 10:50 uur)
  Ingekomen stukken
  Onderdeel Natuur, landschap en milieu
 4. Regionaal groenprogramma (10:50 – 11:20 uur)
  De portefeuillehouder Natuur, Landschap en Milieu, de heer H.H.V. Horlings, geeft een korte presentatie over het Regionaal Groenprogramma. Hij gaat hierbij in op de visie en ambities, de uitvoeringsstrategie en de planning.
  Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie over het Regionaal Groenprogramma.
  Onderdeel Wonen
 5. Bouwregisseurs (11:20 – 11:50 uur)
  Bij dit agendapunt geven de bouwregisseurs, de heren Jaap Goudriaan en Vincent Buitenhuis, een nadere toelichting op hun aanpak en werkzaamheden.
  Voorstel: Kennis te nemen van de toelichting en over inhoud en aanpak van de bouwregie van gedachten te wisselen.
 6. Verstedelijking Zuidvleugel (11:50 – 12.20)
  Namens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel zal een vertegenwoordiger (de heer H. Karakus, de heer M. Norder of mevrouw M. Koop) een toelichting geven op de Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel. Hij/zal zal met name ingaan op de beoogde doorwerking in de Verstedelijkingsafspraken van de regio’s met het rijk.
  Voorstel: Van de presentatie kennis te nemen.
  Na dit agendapunt wordt om 12:20 – 12:35 uur een korte pauze ingelast waarin voor een broodjeslunch wordt gezorgd.
  Onderdeel Ruimtelijke Ordening
 7. Vliko en afvalbewerkingsbedrijf (Gevulei) (12:35 – 13:05 uur)
  In 2007 heeft het DB besloten een regionaal onderzoek uit te laten voeren naar een geschikte locatie voor Vliko (op- en overslagbedrijf voor afval) en een afvalbewerkingsinstallatie. Reden hiervan is de slechte ontsluiting van het bedrijf op de huidige locatie, de Lage Zijde te Leiderdorp. Uitgesproken is dat verplaatsing naar een nieuwe locatie vanuit regionaal perspectief wenselijk is. Het DB heeft de betrokken gemeenten gevraagd te reageren op het onderzoek dat in september 2008 werd voorgelegd. Naar aanleiding van het onderzoek en de reacties spreekt zij zich uit over locaties voor verder onderzoek.
  Voorstel: De bedrijventerreinen Oostvlietpolder (Leiden) en Groenendijk (Rijnwoude) aan te wijzen als geschikte locaties voor de hervestiging van Vliko en het afvalbewerkingsbedrijf Gevulei.
 8. Integrale benadering Holland Rijnland (MIRT en Randstad Urgent) (13:05 – 13:20 uur)
  De portefeuillehouder geeft een toelichting op de stand van zaken van het project Integrale benadering Holland Rijnland en de voorbereiding voor het MIRT overleg op 18 mei a.s..
  Voorstel: Kennis te nemen van de stand van zaken.
 9. Nota van beantwoording en wijzigingen Regionale StructuurVisie (13:20 – 14:45)
  Op 4 december 2008 heeft het DB de concept RSV vastgesteld. In de periode van 15 december tot 16 maart 2009 hebben de gemeenteraden en andere belanghebbenden de gelegenheid gehad een zienswijze kenbaar te maken. De Nota van Beantwoording en wijzigingen en de Regionale StructuurVisie worden bij een positief advies van het PHO Ruimte in juni 2009 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.
  De reacties zijn overwegend positief. Veel gemeenten spreken hun waardering uit en kunnen op hoofdlijnen instemmen met de visie. Op een aantal punten worden opmerkingen geplaatst, waarvoor verder verwezen wordt naar de Nota van beantwoording
  Voorstel:
  • Het DB te adviseren over de Nota van Beantwoording en wijzigingen Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland;
  • Het DB te adviseren bijgevoegd AB voorstel vast te stellen.
  Onderdeel Algemeen
 10. Rondvraag en sluiting (14:45 – 15:00 uur)
  • Vanuit Lisse zal worden ingegaan op de gedrukte Woonkrant.
   In de gemeente Lisse speelt opnieuw de vraag of er een papieren woonkrant moet komen. De heer Kippers wil in het PHO Ruimte bespreken hoe hiermee om te gaan.

De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 16 september 2009 te Leiden.