De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 09 mei 2007, locatie: gemeentehuis Katwijk, 13.30 – 16.30 uur

Werkconferentie 9 mei: de Economische Agenda als input voor de Regionale structuurvisie Holland Rijnland

Regionale economie en region building
Een goed georganiseerde regio is een belangrijke economische succesvoorwaarde geworden. Economische concurrentie speelt zich niet meer in de eerste plaats tussen landen of afzonderlijke steden af, maar tussen regio’s. Dat maakt het proces van region building zo relevant: regio’s moeten zich als een samenhangend, aanspreekbaar en herkenbaar systeem gedragen om een goed woon- en vestigingsklimaat te kunnen (blijven) bieden en zo werkgelegenheid aan zich te binden en investeringen aan te trekken.

Naast ‘harde’ factoren als ligging, nabijheid van markten en bereikbaarheid, zijn daarom ‘zachte’ factoren als identiteit, publieke opinie, waardering voor ondernemerschap en een goed samenwerkingsklimaat tussen de sleutelactoren overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemer in opkomst.

Economische Agenda als input voor de Regionale Structuurvisie
In de Economische Agenda van Holland Rijnland – onderdeel van de Regionale Structuurvisie – komen beide zaken samen. Er ligt dan een aantal keuzes voor op het terrein van met name:

 • detailhandel
 • bedrijventerreinen
 • kantorenlocaties
 • glas en bollen
 • speerpunten (life sciences, space sciences, greenport)
 • toerisme en recreatie en
 • arbeidsmarktbeleid.

  De vraag is niet alleen welke koers Holland Rijnland wil varen en wat er dan op bovengenoemde terreinen moet gebeuren, maar ook wat de rol van het samenwerkingsverband Holland Rijnland moet zijn. De overheid kan het economisch presteren van de regio niet zelf direct verbeteren. In een gezonde economie heeft de private sector een leidende rol en is gemotiveerd door eigen belang (en niet door subsidies of overheidssteun). Het gaat dus om voorwaarden scheppen om waar nodig de concurrentiepositie van de regio te versterken. Vraag is vervolgens welke acties daar op het niveau van gemeenten en regio bij horen.

Werkzaamheden voor de Economische Agenda
Op 9 mei gebruiken we het PHO EZ van Holland Rijnland voor een werkconferentie over de economische koers van de regio en de rol van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Na 9 mei volgt op 22 mei een stakeholdersconferentie, waarin de vraag naar kansen en bedreigingen voor de regio voorligt en we in gaan op mogelijkheden voor goed partnerschap tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek. Ten slotte ligt dan in een volgend PHO EZ (datum volgt) een concept Economische Agenda voor, die als input gaat dienen voor de Regionale Structuurvisie.

Het PHO van 9 mei richten we in als een opinievormende werkconferentie. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13.30 – 14.30 uur: de economie van Holland Rijnland in vergelijkend perspectief. Region game onder leiding van Aart van Bochove (Blaauwberg).
 • 14.30 – 15.15: de economische waardeketens en het talent van Holland Rijnland. Interviews en discussie met twee economische stakeholders.
 • 15.15 – 16.30: discussie over de thema’s van de Economische Agenda en de rol van Holland Rijnland in het economisch beleid.