De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 27 april 2007, locatie: Woonzorgcentrum Munnekeweij, Via Antiqua 25, Noordwijkerhout 13.45-18.30 uur

Om 13.00 uur is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding in het zorgcomplex.

 1. 13.45 Ontvangst
 2. 14.00 Opening
  Door de dagvoorzitter A. de Roon, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociale agenda van Holland Rijnland.
 3. 14.05 Stand van zaken bij de gemeenten
  Er wordt een ronde gemaakt langs de gemeenten waarbij de volgende punten aan de orde komen:
  • Een terugblik op het inkoopproces. Hoe staat het met het beheer en de uitvoering van de contracten?
  • De afspraak is binnen Holland Rijnland gemaakt om mogelijke verschillen in voorzieningenniveau tussen de gemeenten te monitoren. Zijn deze ontstaan? Zo ja, hoe gaan we daar mee om? B.v. Hoogte PGB, eigen bijdrage?
  • Hoe is de overgang van de hulp bij het huishouden verlopen. Zijn er problemen opgetreden?
  • Hoe staat het met de lokale WMO adviesraden? Bijgevoegd is een brief van de seniorenraad van Lisse namens de seniorenraden van Holland Rijnland. Voorgesteld wordt deze brief bij de bespreking van dit onderdeel te betrekken.
 4. 14.30 Presentatie meerjarenprognose hulp bij het huishouden van SGBO door Natasja Boom
  De gemeenten in Holland Rijnland hebben SGBO gevraagd een meerjarenprognose te maken van de ontwikkeling van de vraag naar hulp bij het huishouden. Daarbij is aangegeven welke sturingsmogelijkheden er zijn. De meerjarenprognose is bijgevoegd.
  De belangrijkste uitkomsten zijn weergegeven in paragraaf 2.3 en hfst 3 (pagina 6 t/m 8). In bijlage 2 (vanaf pagina 16) en bijlage 3 (vanaf pagina 23) kan het plaatje en het advies voor de eigen gemeente bekeken worden.
 5. 15.00 Presentatie nul-meting klantentevredenheid hulp bij het huishouden van SGBO door Natasje Boom
  Holland Rijnland en het Rijnstreekberaad hebben SGBO opgedragen een nul-meting van de klantentevredenheid over de hulp bij het huishouden te doen onder het oude regime van de AWBZ. De meting is in nov/dec 2006 gehouden. Het is de bedoeling de meting na enige tijd te herhalen. Hiermee kan informatie worden verkregen over de invloed van de overgang van de AWBZ naar de gemeenten op de tevredenheid van de klanten.
 6. 15.30 Subsidieregelingen AWBZ
  Met ingang van 1-1-2007 is een aantal subsidierelingen vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. De gemeenten in Zuid-Holland noord hebben voor het overgangsjaar 2007 afgesproken om de bestaande subsidiestromen te handhaven. In 2007 zal de vraag moeten worden beantwoord hoe in 2008 met deze subsidies om te gaan en of en zo ja in hoeverre hier regionaal afspraken over moeten worden gemaakt. Een ambtelijke werkgroep heeft hiervoor een notitie opgesteld. Deze is bijgevoegd. De werkgroep stelt in de notitie de wethouders WMO voor een aantal richtinggevende uitspraken te doen op basis waarvan de werkgroep de benodigde besluitvorming over deze subsidieregelingen kan voorbereiden.
 7. 16.00 Pauze
 8. 16.15 De WMO en de OGGZ
  Wethouder van den Berg van de gemeente Leiden zal een inleiding houden.
  Van alle gemeenten wordt verwacht dat zij in hun WMO beleidsplan invulling geven aan de prestatievelden 7, 8 en 9 (Maatschappelijke Opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingsbeleid). Leiden is als centrumgemeente voor deze regionale voorzieningen verantwoordelijk. Met de invoering van de WMO blijft de centrumgemeente-constructie van kracht. Wel wordt er meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid in deze van de regiogemeenten. Centrumgemeente en regiogemeenten moeten komen tot een samenhangend aanbod: De centrumgemeente is verantwoordelijk voor de gespecialiseerde opvang en zorg, alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en herstel. Het landelijk project “Stedelijk Kompas” betekent een extra impuls voor deze aanpak. Bijgevoegd is informatie over dit project. Er wordt gewerkt aan een inventarisatie van huidige activiteiten van de regiogemeenten die passen binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 en aan een handreiking voor de regiogemeenten voor de invulling van deze prestatievelden.
 9. 17.15 Huurdersverenigingen en de WMO
  De WMO is niet alleen een verruiming van taken, bevoegdheden en geld van de gemeenten, maar gaat ook uit van een andere verhouding tussen overheid, zorgvrager en zorgverlener. Die andere verhouding komt tot uitdrukking in het woord “ondersteuning” en in het containerbegrip “civil society”. De gemeenten van Holland Rijnland hebben jaarlijks € 30.000 uit de RAS middelen gereserveerd om inhoud te geven aan het begrip “civil society”. Met behulp van deze middelen heeft de FHLO, de regionale koepel van huurdersverenigingen, het project “Huurdersorganisaties en civil society” vrijwel afgerond. Graag presenteert de FHLO de resultaten van dit project. De FHLO is nieuwsgierig naar uw reacties hierop. Aan het eind van de presentatie wordt ingegaan op de wijze waarop een vervolgproject (2007) zal worden gekozen.
 10. 18.15 Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel