De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg RBL 17 oktober 2007, locatie: Andres College, loactie Rijnmond, Katwijk, 19.30 – 21.30 uur

Uitnodiging

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling jaarrekening 2006
    Voorstel:
    • de jaarrekening 2006 van het Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord vast te stellen;
    • de bestemmingsreserve ad € 139.687 over te dragen aan Holland Rijnland en in te stemmen met de in dit voorstel genoemde bestemmingen.
  3. Rondvraag en sluiting

Aansluitend informatiebijeenkomst RBL Holland Rijnland