De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 05 november 2008, locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, Statendaalder 1, 15.00 – 17.00 uur

 1. Opening en vaststelling van de agenda (15:00 – 15:05 uur)
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (15:05 – 15:15 uur
  • Mededelingen:
   • Voortgang Regionale structuurvisie Holland Rijnland (wordt mondeling toegelicht)
   • Mondelinge terugkoppeling uit de bijeenkomst met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven op 28 oktober jl.
  • Ingekomen stukken: geen
  • Uitgaande brieven: geen
 3. Conceptbesluitenlijst PHO EZ d.d. 14 mei 2008 (15:15 – 15:20 uur)
  Ter vaststelling
 4. Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland (15:20 – 16:20 uur)
  Presentatie en aansluitend discussie over de belangrijkste beslispunten met betrekking tot de regionale bedrijventerreinenstrategie. De presentatie wordt gegeven door de heer Evert-Jan de Kort van de Stec Groep, het bureau dat de bedrijventerreinenstrategie voor Holland Rijnland opstelt.
  Ter kennisneming:
 5. Monitor bedrijventerreinen Holland Rijnland (16:20 – 16:30 uur)
  Ter kennisneming
 6. Arbeidsmarktbeleid Holland Rijnland (16:30 – 16:55 uur)
  Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft op 10 juli 2007 ingestemd met de notitie arbeidsmarktbeleid met inachtneming van de in de oplegnotitie vermelde wijzigingen en toevoegingen.
  Aan het Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken wordt gevraagd eveneens in te stemmen met de notitie inclusief de wijzigingen en toevoegingen.
  Een voorstel over de financiële bijdrage aan het RPA (Regionaal Platform Arbeids-marktbeleid) zal eind 2008 geagendeerd worden in het PHO Sociale Agenda en het Algemeen bestuur, in combinatie met een verder uitgewerkt voorstel over de operationalisering van de regionale arbeidsmarktagenda en de rol van Holland Rijnland hierin. Hiermee wordt een splitsing aangebracht tussen richting geven aan en uitvoeren van arbeidsmarktbeleid.
 7. Rondvraag en sluiting (16:55 – 17:00 uur)


Vergaderschema 2009 (ter kennisneming en onder voorbehoud)


11 februari – 15.00 – 17.00 uur – gemeentehuis Hillegom
13 mei – 15.00 – 17.00 uur – gemeentehuis Katwijk
16 september – 15.00 – 17.00 uur – gemeentehuis Leiden
4 november – 15.00 – 17.00 uur – gemeentehuis Leiderdorp