De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 21 mei 2007, locatie: Gemeentehuis Katwijk 16.00 – 18.00 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Besluitenlijst d.d. 16 februari 2007
 3. Mededelingen, ingekomen stukken
  • Ambtelijke Adviesgroep B&M (AAG)
   Op 26 april 2007 is het AAG B&M. Standaardonderwerp is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Het (eventuele) AAG-advies zal per e-mail aan de ons bekende portefeuillehouders Bestuur & Middelen worden toegezonden ter voorbereiding op deze vergadering.
   Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
  • Quick scan coalitieakkoord 2007-2011 provincie Zuid Holland
   Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
 4. Ontwerp Jaarrekening 2006
  Voorstel:
  • in te stemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2006 van Holland Rijnland;
  • in te stemmen met de terugbetaling van het netto resultaat ad € 90.400,- aan de deelnemende gemeenten;
  • in te stemmen met het voorleggen van de bijgevoegde begrotingswijziging 2007 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur;
  • akkoord te gaan met bijgevoegd AB-voorstel.
 5. Management Rapportage (MARAP) per 1 april 2007
  Voorstel:
  • Kennis te nemen van de managementrapportage van Holland Rijnland per 1 april 2007;
  • Deze Marap ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 27 juni 2007 en goedkeuring te vragen op de bijgaande begrotingswijziging;
  • Bij het opstellen van de jaarrekening 2007 rekening te houden met de financiële gevolgen van deze Marap.
 6. Ontwerp Begroting 2008
  Voorstel:
 7. Ontwerp Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland
 8. Toekomst Middenbestuur
  Op 16 februari heeft u het Dagelijks Bestuur geadviseerd, om, ter voorbereiding van een advies over de gewenste bestuursvorm aan het Algemeen Bestuur, eerst een strategische discussie over het Middenbestuur in dit portefeuillehoudersoverleg te voeren; dit met inachtneming van het Coalitieakkoord van 7 februari 2007 en de Regeringsverklaring van 1 maart 2007.
  Het Algemeen Bestuur van 28 maart 2007, heeft met de gekozen aanpak ingestemd.
  In bijgevoegd voorstel wordt de stand van zaken medio maart 2007 beschreven.
  Dit wordt toegespitst op de regionale betekenis van de consequenties van het Coalitieakkoord, de Regeringsverklaring en de (nog uit te brengen) nieuwe provinciale collegeprogramma’s, voor de vorming van een nieuw Middenbestuur.
  Voorstel:
  • de toelichting over de recente ontwikkelingen in het Middenbestuur bespreken en voor kennisgeving aannemen;
  • vooralsnog geen standpunt in nemen over de gewenste toekomstige vorm van het Midden Bestuur;
  • afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen, het agendapunt voor uw vergadering van 15 september 2007, opnieuw agenderen aan de hand van een informatieve notitie.
 9. Rondvraag en sluiting

De volgende reguliere vergadering is 14 september om 13.30 uur bij de gemeente Leiden.