De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, 05 november 2008, locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, Statendaalder 1, 11.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststelling van agenda (11:00 – 11:05 uur)
  Onderdeel Algemeen
 2. Vaststelling besluitenlijst 1 oktober 2008 (11:05 – 11:10 uur)
  Voorstel: De besluitenlijst van het PHO Ruimte op 1 oktober 2008 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (11:10 – 11:20 uur)
 4. Zuidvleugel zichtbaar Groener (ZZG) (11:20 – 11:40 uur)
  Tijdens de Zuidvleugelconferentie op 7 december 2005 vond de ondertekening van het onderhandelingsakkoord ZZG plaats door de minister van LNV, provincie en regio’s. Bijgevoegd is een overzicht van de stand van zaken van de ZZG-projecten in de regio.
  Voorstel: Kennis te nemen van de stand van zaken van de ZZG-projecten in de regio en de lopende herijking van het ZZG-programma.
 5. Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG) (11:40 – 12:10 uur)
  Het geld dat het Rijk investeert in het landelijk gebied in Nederland, heeft de Rijksoverheid sinds 1 januari 2007 bij elkaar gebracht in één speciaal fonds: het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Sindsdien zijn de provincies, samen met gemeenten en waterschappen, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksbeleid voor het landelijk gebied. Ze doen dat met geld uit het ILG. De provincie Zuid Holland geeft een presentatie over de opbouw van het ILG en de programmering van de opgaven in Holland Rijnland. In het op te stellen Regionale Groenprogramma wordt nader uitgewerkt wat het ILG voor Holland Rijnland betekend.
  Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie over het ILG door de provincie Zuid Holland.
  Onderdeel Ruimtelijke Ordening
 6. MIRT en Randstad Urgent (12:10 – 12:30 uur)
  De portefeuillehouder geeft een terugkoppeling van de Randstad Urgent conferentie (27 oktober) en het bestuurlijk overleg MIRT (28 oktober), en een vooruitblik naar vervolgproces.
  Voorstel: kennis te nemen van de terugkoppeling en de vooruitblik
 7. Kernbeslissingen RSV (12:30 – 13:00 uur)
  Voorstel wordt nagezonden.
  Onderdeel Wonen
 8. Voorbereiding Verstedelijkingsafspraken 2010-2019 (13:00 -13:30 uur)
  Het ministerie van VROM wil met de stedelijke regio’s integrale en gebiedsgerichte verstedelijkingsafspraken maken als vervolg op de Woningbouwafspraken 2005-2009. Op verzoek van VROM is op basis van bestaand beleid en lopende discussies een gebiedsdocument opgesteld. Dat kan als uitgangspunt dienen voor de uiteindelijke Verstedelijkingsafspraken die eind 2009 zouden moeten worden vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur is pas op 6 november in de gelegenheid het Gebiedsdocument vast te stellen als zijnde werkdocument.
  Matthijs van Kampen, vanuit VROM mede belast met de Verstedelijkingsafspraken, zal u informeren over de achtergrond, doel en planning van het traject dat is ingezet.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van presentatie over Verstedelijkingsafspraken 2010-2019
   • Kennis te nemen van het Gebiedsdocument (wordt zo snel mogelijk nagezonden)
 9. Wonen, zorg, welzijn (13:30 – 14:20 uur)
  Op verzoek van de portefeuillehouders Vingerling en Wassenaar is de regionale koepelorganisatie VG ROZAS uitgenodigd. Achtergrond van dit bezoek is dat er nog een grote opgave ligt in het realiseren van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. De praktijk leert dat het vinden geschikte locaties in het volle Zuid-Holland noord niet eenvoudig is. De vraag is of de afstemming van vraag en aanbod van geschikte locaties beter is te faciliteren. Daarnaast is het goed voor de gemeenten om over enige achtergrond- informatie te beschikken over de ontwikkelingen in de gehandicaptensector en over de vraag wat het betekent als een woon- of andere voorziening in een wijk wordt gevestigd voor de bewoners van de wijk en voor de algemene voorzieningen in de gemeente.
  Voorstel: van gedachten wisselen over de opgave die er ligt in het realiseren van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
  Onderdeel Algemeen
 10. Rondvraag en sluiting (14:20 – 14:30 uur)

De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 11 februari 2009 te Hillegom