De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, 11 februari 2009, locatie: Gemeentehuis Hillegom, Hoofdstraat 115, 11.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststelling van agenda (11:00 – 11:05 uur)
  Onderdeel Algemeen
 2. Vaststelling besluitenlijst 5 november 2008 (11:05 – 11:10 uur)
  Voorstel: De besluitenlijst van het PHO Ruimte op 5 november 2008 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven (11:10 – 11:20 uur)
  Onderdeel Natuur, landschap en milieu
 4. Plan van aanpak regionaal groenprogramma (11:20 – 11:40 uur)
  In het Regionale Investeringsfonds is € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een regionaal groenprogramma. De concept-Regionale Structuurvisie 2020 vormt hiervoor de basis. De ambities van de regio voor het versterken van de landschappelijke kwaliteiten staan hierin vermeld. Deze zijn kaderstellend voor de besteding van de RIS-gelden. Het regionale groenprogramma werkt dit gegeven uit in concrete projecten, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het verwerven van cofinanciering en het creëren van een vliegwieleffect.
  Het bijgaande plan van aanpak beschrijft hoe het regionale groenprogramma in 2009 tot stand zal komen. Dit plan van aanpak is besproken in de regionale ambtelijke werkgroep groen.
  Onderdeel Ruimtelijke Ordening
 5. Integrale benadering Holland Rijnland (MIRT en Randstad Urgent)
  (11:40 – 12:00 uur)
  De portefeuillehouder geeft een toelichting op de stand van zaken van het project Integrale benadering Holland Rijnland. Ter kennis name is het plan van aanpak bijgevoegd.
  Onderdeel Wonen
 6. Wonen, zorg, welzijn (12:00 – 12:45 uur)
  Op verzoek van de portefeuillehouders Vingerling en Wassenaar is de regionale koepelorganisatie VG / Rozas uitgenodigd. Achtergrond van dit bezoek is dat er nog een grote opgave ligt in het realiseren van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. De praktijk leert dat het vinden geschikte locaties in het volle Zuid-Holland noord niet eenvoudig is. De vraag is of de afstemming van vraag en aanbod van geschikte locaties beter is te faciliteren. Daarnaast is het goed voor de gemeenten om over enige achtergrond- informatie te beschikken over de ontwikkelingen in de VG-sector en over de vraag wat het betekent als een woon- of andere voorziening in een wijk wordt gevestigd voor de bewoners van de wijk en voor de algemene voorzieningen in de gemeente.
  • Voorstel: van gedachten wisselen over de opgave die er ligt in het realiseren van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
 7. Woonvisie (12:45 – 14:15 uur)
  Samen met de gemeenten is de woonvisie afgerond. Hierin zijn o.a. de uitkomsten van Woon2006 meegenomen. Na advies over de woonvisie door de portefeuillehouders zal de visie eind maart verzonden worden aan de gemeenteraden voor de beschouwingen.
  Voorstel:
 8. Woningregistratiesysteem provincie Zuid Holland (14:15 – 14:35 uur)
  De heer Mathijs van Niel, projectleider, geeft een presentatie over het nieuwe woningregistratiesysteem van de provincie Zuid Holland. Dit systeem is geïmplementeerd om de uniformiteit en actualiteit van de woningbouwgegevens te verbeteren. Het vervangt de jaarlijkse woningbouwenquête van de provincie.
  • Voorstel: kennis te nemen van de presentatie
 9. Verstedelijkingsafspraken 2010-2019 (14:35 – 14:55 uur)
  De minister van VROM is voornemens eind 2009 integrale verstedelijkingsafspraken te maken met de stedelijke regio’s. Het eerste bestuurlijke overleg met de minister is voorzien in mei. Ter voorbereiding daarvan zal in maart een ambtelijke werkconferentie worden gehouden. De portefeuillehouder informeert u over de voortgang van het traject.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de voortgang van de Verstedelijkingsafspraken 2010-2019
  Onderdeel Algemeen
 10. Rondvraag en sluiting (14:55 – 15:00 uur)

  De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 13 mei 2009 te Katwijk.