De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 16 november 2006, locatie: voormalige Raadzaal, Sassenheim, 10.00 – 13.00 uur

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening, agenda, mededelingen
 2. Conceptverslag Stuurgroep Pact 31 augustus 2006
  Het conceptverslag van de vorige Stuurgroepvergadering ligt voor ter vaststelling.
 3. Uitbreidingsruimte voor de agrarische handel- en exportbedrijven
  Anthos heeft haar zienswijze op de uitbreiding van bloembollenhandelsbedrijven in onze streek verzonden aan diverse betrokken partijen. Alvorens een conceptreactie op te stellen vanuit de Stuurgroep Pact vernemen we graag uw reacties op de brief. Anthos bepleit o.m. dat deze bedrijven ter plaatse mogen uitbreiden.
 4. Rooversbroekpolder: concept-eindresultaat bedrijfsonderzoek
  Gebiedsontwikkelaar Piet Jan Visser zal zijn bedrijfsonderzoek in de Rooversbroekpolder presenteren. Hij geeft aan wat de situatie en het perspectief van de huidige agrarische bedrijven is, welke ruimtelijke kaders er zijn en welke ontwikkelingsopties er zijn voor het gebied.
 5. Module Ruïne van Teylingen: stand van zaken
  Presentatie door wethouder Leo v.d. Zon van de ontwikkelingen in deze module.
 6. Vinkeveld-Noord / herlocatieplan tuincentrum
  Gemeente Noordwijk kan het tuincentrum in de Vinkeveldpolder verplaatsen naar een andere locatie in het buitengebied. Op die locatie kunnen tevens moestuinen uit Noordwijk worden geconcentreerd. De gemeente zal haar plan toelichten en vraagt de Stuurgroep Pact om advies.
 7. Regiovisie natuur en landschap Duin – en Bollenstreek
  De regiovisie door Duinbehoud, het Zuid-Hollands Landschap en Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek is herzien op grond van onder meer uw opmerkingen (Stuurgroepoverleg 31 augustus jl.). Het kan vandaag als sectoraal Stuurgroepdocument worden vastgesteld.
 8. Bijeenkomst Herstructurering Bollenstreek 20 oktober 2006 in Noordwijk: terug- en vooruitblik
  Een kort mondeling verslag en de werkwijze voor de komende tijd voor het verder op gang brengen van het proces van herstructurering van de Duin- en Bollenstreek, in het licht van Greenport en Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek.
 9. Werkwijze Stuurgroep Pact: aangepaste notitie
  De notitie is al een aantal keren besproken en is nu verder aangescherpt. Hierin staan de werkwijze en de reikwijdte van de Stuurgroep Pact.
 10. Rondvraag en sluiting