De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 10 november 2006, locatie: Gemeentehuis Katwijk, 13.30 – 15.30 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Besluitenlijst d.d. 15 september 2006
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Ambtelijke Adviesgroep B&M (AAG)
   Op 3 november is het AAG B&M. Standaardonderwerp is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Het (eventuele) AAG-advies zal per e-mail aan de ons bekende portefeuillehouders Bestuur & Middelen worden toegezonden ter voorbereiding op deze vergadering.
   • Voorstel: voor kennisgeving aannemen
  • Wijziging vergaderschema AB november 2006
   De AB-vergadering van 1 november is verplaatst naar donderdag 16 november (aanvang 18.00 uur) in NH Leeuwenhorst Noordwijkerhout. Aansluitend is de bijeenkomst voor gemeenteraden.
   • Voorstel: kennis van nemen.
  • Managementrapportage
   Toelichting op stand van zaken
   • Voorstel:
 4. Algemene Subsidieverordening Holland Rijnland
  • Voorstel: het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over:
   • het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 20 december 2006 tot vaststellen van een Algemene subsidieverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
   • de voorgestelde wijze van opstelling van een subsidieplan “Regionale Agenda Samenleving 2007” waarbij aan het DB-portefeuillehouder Sociale Agenda is verzocht deze in overleg met het portefeuillehoudersoverleg op te stellen en voor vaststelling voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur.
 5. BWS-gelden (AB-voorstel in relatie tot amendement Voorschoten 28/6)
  • Voorstel:
   • Positieve advisering ten aanzien van het bijgevoegde AB-voorstel betreffende de bestemming BWS-gelden voormalige Leidse regio
 6. Begrotingswijziging Regionaal Bureau Leerplicht
  • Voorstel:
   • Instemmen met het deelprogramma Regionaal Bureau Leerplicht.
   • Instemmen met het voorstel aan het Algemeen Bestuur om de begroting 2007 van Holland Rijnland te wijzigen waardoor de baten en lasten voor het Regionaal Bureau Leerplicht in de begroting Holland Rijnland worden opgenomen.
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren over de voorgestelde kostenverdeling voor 2007 waarmee de huidige verdeling op basis van leerlingenaantallen per gemeente wordt gehandhaafd.
 7. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering is 16 februari 2007 om 13.30 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp