De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 15 mei 2006, locatie: gemeentehuis Hillegom 13.30-16.30

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Besluitenlijst d.d. 13 januari 2006
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Voorstel
  • Mededelingen
   • Vergadering Algemeen Bestuur woensdag 24 mei om 18.00 uur.
    Onderwerpen: DB-samenstelling, Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling.
    Voorstel: voor kennisgeving aannemen
   • Bestuurscongres 26 april jl.
    Voorstel: desgewenst mondelinge terugkoppeling / evaluatie
   • Jaarrekening 2005
    Besloten is de concept-Jaarrekening 2005 te agenderen voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 11 mei a.s. (verzending i.a. colleges deelnemende gemeenten in de week van 20 april). Deze Jaarrekening is ten tijde van de verzending van de stukken voor dit portefeuillehoudersoverleg daarom nog niet openbaar. Zodra het beschikbaar is zal het aan de portefeuillehouders en de gemeenteraden worden toegezonden. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd op 28 juni 2006 te besluiten over de vaststelling van de jaarrekening.
    Voorstel: desgewenst eind mei (maandag de 29ste) een extra portefeuillehouders-overleg arrangeren voor advies aan DB/AB.
  • Ingekomen stukken
   • Overdrachtsdossier portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen
    Overdrachtsdossier
    Bijlagen liggen ter inzage.
   • Plan van Aanpak Inbedding RBL in Holland Rijnland
    Voorstel: voor kennisgeving aannemen
   • Ambtelijke Adviesgroep B&M (AAG)
    Op 25 april is het AAG B&M. Standaardonderwerp is de agenda van het portefeuillehoudersoverleg. Het (eventuele) AAG-advies zal per e-mail aan de ons bekende portefeuillehouders Bestuur & Middelen worden toegezonden.
    Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 4. Kadernota en Beleidsarme Begroting 2007 (BAB07)
  Besloten is de Beleidsarme Begroting 2007 te agenderen voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 11 mei a.s. (verzending i.a. colleges deelnemende gemeenten in de week van 3 mei. Ten aanzien van de kadernota 2007 is de DB-portefeuillehouder gemandateerd. Zodra deze stukken beschikbaar en openbaar zijn, worden zij aan het portefeuillehoudersoverleg B&M gezonden voor advies. Het Algemeen Bestuur zal op 28 juni 2006 gevraagd worden te besluiten over de vaststelling van de kadernota en beleidsarme begroting 2007.
  Voorstel: positief advies aan Algemeen Bestuur 28 juni 2006 over bijgevoegde kadernota 2007.
 5. Meerjarenwerkplan Holland Rijnland, onderdelen Bestuur & Middelen
  Toelichting op de aanpak komend jaar door de portefeuillehouder Middelen.
  Voorstel: discussie en uitdieping opzet en B&M-onderwerpen 2007 en verder
 6. Aansluiting Rijnstreekberaad-gemeenten
  Oriënterende discussie over intensivering van de contacten met het Rijnstreekberaad (Alphen a/d Rijn, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude en Ter Aar.)
  Voorstel:
  • Ter vergadering inventariseren van de reacties van de colleges van burgemeester en wethouders in de regio Holland Rijnland op het verslag van de bestuurlijke ontmoeting tussen de twee regio’s, in bijzonder de wens van de Rijnstreekberaad-gemeenten om zich aan te sluiten bij deze regio.
  • In een oriënterende discussie uw gedachte over de richting en vorm van een aansluiting van de Rijnstreekberaad-gemeenten in dit portefeuillehoudersoverleg met het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland te delen.
  • Positief te adviseren om omtrent het opstellen van een concept plan van aanpak met betrekking tot een eventuele aansluiting van de Rijnstreekberaad-gemeenten teneinde deze te agenderen voor het Algemeen Bestuur Holland Rijnland.
 7. Rondvraag en sluiting

  Volgende (reguliere) vergadering is 15 september in stadhuis Leiden