De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen 20 mei 2005, locatie: gemeentehuis Noordwijk 9:30 – 11:30

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 4 februari 2005
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  Voorstel: deze mededelingen en de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.
  • Ronde langs de gemeenten
   • DB-delegatie langs de raden
   • Staf langs de gemeentelijke managementteams
  • Samenstelling Dagelijks Bestuur
  • Algemeen Bestuur d.d. 29 juni 2005
   agendaonderwerpen AB-vergadering (o.v.b. DB 19 mei 2005)
  • Verzendtermijn stukken portefeuillehoudersoverleggen
   De agendastukken voor de portefeuillehoudersoverleggen in augustus/september zullen 3 weken van te voren worden verzonden. De ontvangst valt dus midden in de vakantieperiode (week van 8 augustus). Dat wil ook zeggen dat de vaststelling van de agenda’s en stukken voor de portefeuillehoudersoverleggen in DB-vergadering van 28 juli 2005 is.
  • extra Algemeen Bestuursvergadering d.d. 18 mei 2005
   Deze vergadering is in verband met de tracékeuze Rijnlandroute.
  • Advies AAG Bestuur & Middelen d.d. 12 mei 2005
 4. Middelen: Ontwerp-begroting 2006
  Aan het Algemeen Bestuur (29 juni 2005) zal een beleidsarme begroting 2006 (BAB06) ter besluitvorming worden voorgelegd. Deze beleidsarme begroting is een financiële vertaling van continuering bestaand beleid en reeds eerder gemaakte (meerjarige) afspraken.
  Voorafgaande aan de besluitvormingsprocedure voor deze beleidsarme begroting is op 16 maart a.s. de kaderstellende nota door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Op grond van deze kaderstellende nota zal vervolgens een integrale begrotingswijziging worden opgesteld. In de aanbiedingsbrief begroting 2006 zullen de gemeenteraden hierop worden geattendeerd.
  Voorstel: positief te adviseren over de vaststelling van de Begroting 2006 door het Algemeen Bestuur op 29 juni a.s
 5. Bestuur & Middelen: Ontwerp Inspraakverordening
  Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg februari jl. is de noodzaak/ wenselijkheid van een eigen inspraakverordening nader onderzocht. Voorgesteld wordt de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van regionaal beleid kunnen worden betrokken nader te regelen.
  Voorstel: positief advies te geven inzake de vaststelling van deze verordening door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2005.
 6. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering wordt gehouden op vrijdag 2 september 2005
van 09.30 tot 12.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Voorschoten.