De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 27 april 2006, locatie: gemeentehuis Katwijk 14.00-17.00

 1. Opening, agenda, verslag, mededelingen
 2. Keurmerk Offensief voor Open Venster Hillegom
  Gemeente Hillegom heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld voor dit gebied, waarin de module zijn beslag krijgt. Voorgesteld wordt om aan dit ontwerp het Keurmerk Offensief te verlenen.
 3. Keurmerk Offensief voor Zeestraat Noordwijkerhout
  De agrarische ondernemer saneert kassen en een schuur en wil een woning bouwen. Voorgesteld wordt het Keurmerk Offensief te verlenen.
 4. Keurmerk Offensief voor Gooweg Noordwijkerhout
  De agrarische ondernemer saneert glas en bedrijfsbebouwing en wil een woning bouwen.
  Voorgesteld wordt het Keurmerk Offensief te verlenen.
 5. Landschapspark Tespelduyn
  Presentatie van plan door private initiatiefnemers. Plan voor aanleg landschapspark / golfbaan om en nabij de stortplaats Tespellaan is ter bespreking. Het meegestuurde plan en de brief terzake van de gemeente Noordwijkerhout zijn vooralsnog vertrouwelijk.
 6. Financieringsstrategie Offensief en Greenport
  Er lopen een aantal initiatieven om stappen te zetten in financiering. Een kort overzicht hiervan ter kennisname.
 7. Bedrijfsontwikkeling op locatie
  BOL staat voor bedrijfsontwikkeling-op-locatie. Daar waar een bedrijf in het buitengebied meer wil (+) dan planologisch toegestaan, treedt het Offensief in werking. BOL+ beoogt een instrumentarium te ontwikkeling om te beoordelen welke compensatie wenselijk is.
 8. Adviezen Stuurgroep Pact
  Om meer duidelijkheid te bieden over de totstandkoming en de status van Stuurgroepadviezen, is een notitie opgesteld met concept-afspraken. Deze afspraken zijn ter vaststelling.
 9. Rondvraag en sluiting

 10. Ter kennisgeving