De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 31 augustus 2006, locatie: Nieuwe Raadzaal, Gemeentehuis Noordwijk 14.00-17.00

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening, agenda, mededelingen.
 2. Conceptverslag Stuurgroep Pact 21 juni 2006.
 3. Discussienota voor regiovisie natuur en landschap Duin – en Bollenstreek.
 4. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek.
  De definitieve versie ter kennisname, alsmede de reactie van de minister van VROM hierop. Zij wil over de Bollenstreek nader overleg.
 5. Ruïne van Teylingen (onder voorbehoud).
  Wethouder M. v.d. Fliert licht de vorderingen in deze module toe. Gemeente Teylingen zal een gebiedsvisie laten maken als basis voor onderhandelingen met private partijen.
 6. Projectvoorstel onderhoud hagen en houtsingels.
  Landschapsbeheer wil minimaal 2 km hagen en houtsingels onderhouden. Daarvoor is nog € 7.000 nodig, naast al € 45.000 binnengehaalde subsidies. De Stuurgroep wordt gevraagd hierover positief te adviseren aan Holland Rijnland.
 7. Werkwijze Stuurgroep Pact.
  In de bijgevoegde notitie wordt de reikwijdte en de totstandkoming van Stuurgroepadviezen verder ingevuld. Ook de vertegenwoordiging van Pactpartijen wordt nader omschreven.
 8. Greenport Duin- en Bollenstreek uitvoeringsagenda.
  Holland Rijnland en Hou het Bloeiend komen met concrete verdere stappen voor de komende maanden.
 9. Projectplan Behoud en herbestemming Bollenerfgoed 2007-2009.
  De projectgroep Bollenschuren wil haar werk voortzetten de komende 3 jaar. Daartoe verzoekt zij Holland Rijnland om een bijdrage van 30.000 (elk jaar 10.000) ende provincie € 50.000,-. De Stuurgroep wordt gevraagd hierover positief te adviseren.
 10. Najaarscongres.
  Inventarisatie van de ideeën hiervoor, en de keuze voor het onderwerp.
 11. Rondvraag en sluiting.

 12. Ter kennisgeving: Voortgangsrapportage landelijk milieuoverleg bloembollen 2004-2005 (samenvatting en conclusies, aanbevelingen).