De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 07 november 2008, locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, Statendaalder 1, 10.00 – 13.00 uur

10.00 uur
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 1 oktober 2008 van het portefeuillehouders-overleg Verkeer en Vervoer
  Voorstel: de besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van
  1 oktober 2008 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
 4. Meerjarenplan Verkeersveiligheid
  Holland Rijnland beschikt momenteel over een meerjarenplan verkeersveiligheid wat, na verlenging met een jaar, loopt tot en met 2008. De afgelopen tijd is met inachtneming van de uitkomsten van eerdere bespreking in het pho over de inzet van regionale personele capaciteit voor dit onderwerp, bijgaand concept plan opgesteld.
 5. Dynamisch Verkeers Management
  Medio 2007 heeft uw portefeuillehoudersoverleg ingestemd met medewerking aan het samenstellen van een maatregelenpakket in het kader van Dynamisch Verkeers Management. Tijdens dit portefeuillehoudersoverleg vindt de presentatie van het voorgestelde pakket plaats. Nadien bestaat gelegenheid voor een gedachtewisseling over het gepresenteerde.
  11.30 uur
 6. Terugkoppeling bestuurlijke bijeenkomst Randstad Urgent en MIRT overleg
  Dhr. Glasbeek zal tijdens deze vergadering mondeling verslag doen van de bijeenkomsten in het kader van Randstad Urgent (27 oktober) en het MIRT overleg (28 oktober).
  12.00 uur
 7. Noordelijke Ontsluiting Greenport
  Volgens planning zou tijdens de bijeenkomst van het gezamenlijke portefeuille-houdersoverleg Ruimtelijke Agenda van 1 oktober ingegaan worden op de bereikbaarheid van de Greenport. Wegens tijdgebrek is hier in die vergadering niet meer uitgebreid op ingegaan. Tijdens dit portefeuillehoudersoverleg zal dhr. Diederik Braat aan de hand van een presentatie ingaan op de laatste stand van zaken en het beoogde maatregelenpakket presenteren wat kort voor deze vergadering aan de stuurgroep is voorgelegd.
  • Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie en aan de hand hiervan verder van gedachten te wisselen op het voorgestelde.
   12.30 uur
 8. Stand van zaken projecten
  Bijgaand treft u het overzicht met de laatste stand van zaken van de lopende projecten in de regio aan. Aan de hand van het overzicht wordt nader ingegaan op de voortgang van enkele projecten zoals de Rijnlandroute en RijnGouweLijn.
  • Voorstel: Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken van de lopende projecten inclusief aanvullende toelichting.
   12.45 uur
 9. Vergaderschema portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 2009
  Recent heeft het Dagelijks Bestuur het concept vergaderschema voor 2009 vastgesteld.
 10. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 13 februari om 10.00 uur in het gemeentehuis van Hillegom.