De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 14 februari 2007, locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, 10.00-13.00 uur

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijst d.d. 10 november 2006 portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Agenda 2010
   Tijdens het vorige portefeuillehoudersoverleg is meegedeeld dat tijdens dit portefeuillehoudersoverleg van gedachten zou worden gewisseld over de regionale agenda (agenda 2010) beleidsveld Verkeer en Vervoer. De organisatie van Holland Rijnland heeft zich de afgelopen periode gebogen over de omschrijving van de projecten waar de beleidsvelden zich de komende periode mee bezig houden.
   Hierdoor is de regionale agenda niet ver genoeg gevorderd om in dit overleg over van gedachten te wisselen.
  • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, een regionaal systeem
   Het Dagelijks Bestuur heeft recent besloten het onderzoek naar een mogelijk eenduidig regionaal CVV systeem tot het einde van het jaar 2007 stil te leggen. Gezien de door bijgevoegde planning zal het niet eerder dan eind 2007 noodzakelijk zijn het onderzoek voort te zetten. De colleges van de gemeenten in de regio zijn van dit besluit op de hoogte gesteld door middel van bijgevoegde brief.
  • Regionale Investeringsstrategie
   De Raden in de regio hebben tot en met 16 februari de geledenheid de besluitvorming over de investeringsstrategie af te ronden. Een enkele gemeente heeft aangegeven na die datum te zullen reageren. U wordt in de vergadering geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
   De vorming van een regionaal investeringsfonds is (onder andere) aanleiding voor wijziging van de gemeenteschappelijke regeling. Een voorstel daartoe is ter kennisneming bijgevoegd. Aan het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen zal dit onderwerp ter instemming worden voorgelegd.
  • Intentieverklaring Rijnlandroute
   Recent is overeenstemming bereikt over een concept intentieovereenkomst tussen de minister van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland inzake de Rijnlandroute. Over de laatste tekstuele wijzigingen vindt ten tijde van de verzending van de pho-stukken nog overleg plaats. U wordt in deze vergadering van het portefeuillehoudersoverleg over de inhoud van de overeenkomst nader mondeling geïnformeerd. Hierbij wordt nog opgemerkt dat geconstateerd mag worden dat met het aangaan van deze overeenkomst de minister van Verkeer en Waterstaat zich aan de Rijnlandroute committeert.
   • Voorstel: Kennis te nemen van de informatie die wordt verstrekt bij bovenvermelde mededelingen en van de beoogde wijziging van de gemeenschappelijke regeling zoals vermeld bij M3.
 4. Uitvoeringsprogramma RVVP
  Na de zomer 2006 is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma behorende bij het Regionaal Verkeer en Vervoerplan. Het UP richt zich op de periodes 2007-2010 en 2010 – 2020. Eind november en medio januari zijn twee ambtelijke bijeenkomsten ter voorbereiding hiervan gehouden. Dhr Prost, extern projectleider, geeft in deze vergadering een presentatie over het proces en de huidige stand van zaken van dit project.
  • Voorstel: kennis te nemen van de stand van zaken van het proces betreffende de prioritering van de projecten uit het RVVP (inclusief actualisering).
 5. Rijn Gouwe Lijn west, intentieovereenkomst
  Naar aanleiding van het referendum hebben de gemeente Leiden en de provincie een interim-overeenkomst gesloten. Daarin staat onder andere dat nadere afspraken over de RijnGouwelijn West (RGL-West) tussen de provincie, gemeenten en Holland Rijnland in eerste instantie voorafgaand aan het referendum in de gemeente Leiden (7 maart 2007) worden vastgelegd in een intentieverklaring.
  Deze verklaring formaliseert de participatie van de grondgebiedgemeenten, Holland Rijnland en de provincie aan het proces van de RGL-West.
  • Voorstel:
   • Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over ondertekening van de bijgevoegde intentieverklaring RijnGouwelijn West – waarin mede een aantal taken en verantwoordelijkheden voor Holland Rijnland zijn beschreven – door de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer namens Holland Rijnland.
   • Kennis te nemen van het projectplan Planstudie tweede fase Tracénota/MER van RijnGouwelijn West, met daarbij de volgende aandachtspunten:
    • Gemeenten worden bevoegd gezag voor vaststelling voorkeurstracé.
    • Scopewijzigingen ten opzichte van eerste fase TN/MER:
     • Mogelijkheid van cirkeleinde in plaats van kophaltes in Noordwijk en Katwijk.
     • In Katwijk bij de Zanderij ook variant meenemen aansluitend op de Meeuwenlaan.
     • Bij het Transferium zowel ligging noordzijde als een middenligging onderzoeken.
     • Onderzoek naar locatie remise/opstelsporen.
    • Er komt tevens een gemeenschappelijke planMER As Leiden-Katwijk.
    • Er zijn diverse (bestuurlijke) risico’s (o.a. financiering en referendum Leiden) waardoor planning en financiën van het project onder druk kunnen komen te staan.
 6. Openbaar Vervoervisie
  Tijdens de vorige vergadering van het portefeuillehoudersoverleg is reeds aangekondigd dat een plan van aanpak ten behoeve van het opstellen van een Openbaar Vervoervisie voor deze regio opgesteld zou worden. Bijgaand treft u het plan van aanpak aan.
 7. Noordelijke oost-westverbinding
  Aan de hand van bijgaand plan van aanpak wordt voorgesteld op korte termijn te starten met onderzoek naar de wijze van realisatie van een noordelijke oost- westverbinding. Hierbij wordt ondermeer de link gelegd met de Greenport.
 8. Voorstel afbouw Verkeersveiligheid
  In het portefeuillehoudersoverleg van 12 mei 2006 is naar aanleiding van de eerste discussie over de regionale agenda en de vier daarbij te hanteren categorieën waar de werkzaamheden van de regio onder gaan vallen aangekondigd dat de inzet van de regio op het gebied van Verkeersveiligheid teruggebracht zouden worden.
  Bijgaand treft u een voorstel hiervoor aan.
  • Voorstel: In te stemmen met het voorstel t.a.v. de aanpak van Verkeersveiligheid voor de volgende meerjarenplan periode.
 9. Projectenuitvraag Brede Doeluitkering en Interim Regeling Duurzaam Veilig 2008
  Eind oktober heeft de regio van de provincie Zuid-Holland een uitnodiging ontvangen projecten in te dienen in het kader van de subsidieregelingen BDU en IDV 2008.
  Gemeente hebben tot het einde van 2006 de gelegenheid gehad projecten voor beide subsidieregelingen in te dienen. Bijgaand treft u een verdelingvoorstel van de beschikbaar gestelde financiële middelen aan evenals een voorstel t.b.v. de subsidie aanvraag die uiterlijk 1 maart a.s. bij de provincie ingediend moet worden.
 10. Stand van zaken projecten
  Bijgaand treft u het overzicht met de laatste stand van zaken van de lopende projecten in de regio aan.
  • Voorstel: Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken van de lopende projecten
 11. Rondvraag en sluiting

  De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op woensdag 9 mei 2007 om 10.00 uur in het Gemeentehuis van Katwijk.