De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 02 april 2007, locatie: Oude Raadzaal Noordwijk 13.00-16.00u.

Conceptverslag van onderstaande vergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag Stuurgroep 16 november 2006
 3. Gebiedsatelier Duin- en Bollenstreek
  • presentatie resultaten integratieatelier door BVR;
  • discussie;
  • toelichting op vervolgproces
   Op 14 maart 2007 vond het integratie-atelier plaats met BVR, Holland Rijnland, (agrarisch) bedrijfsleven, gemeenten, waterschap en het Zuid-Hollands Landschap. Het resultaat hiervan wordt u vandaag voorgelegd ter discussie. Uw reacties worden betrokken in het eindrapport gebiedsatelier Duin- en Bollenstreek van BVR, dat in april wordt opgesteld.
   De verslagen (inclusief concept-aanbevelingen) van de themabijeenkomsten zullen zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.

  • Overige agendapunten:
 4. Onderzoek compensatie bollengronden
  Dit onderzoek is 19 februari jl. door de provincie gepresenteerd in Lisse. Het ligt nu voor t.b.v. standpuntbepaling Stuurgroep Pact, op grond waarvan een reactie zal worden opgesteld. De resultaten zullen verder worden betrokken in de afronding van het gebiedsatelier en de uitvoering van de greenport.
 5. Handreiking bedrijfsuitbreiding Duin- en Bollenstreek
  Deze handreiking is opgesteld door PPO in opdracht van de Stuurgroep Pact. Het is een verdere invulling van de instrumenten om ontwikkelingsplanologie (Offensief) te kunnen toepassen.
  De notitie ligt voor ter vaststelling. Vervolgens zal met doelgroepen (gemeenten, bedrijven) worden gecommuniceerd over de handreiking.
 6. Basiswandelkaart Duin- en Bollenstreek
  Dit product is opgeleverd door Landschapsbeheer Zuid-Holland in opdracht van de Stuurgroep Pact. Het is basis voor verdere ontwikkeling van het wandelnetwerk in de Duin- en Bollenstreek. Ook bevat het een aantal aanbevelingen.
  Het rapport ligt voor ter vaststelling. In het kader van de greenport zal de regio verder aan de slag gaan met de uitvoering van de wandelpaden.
 7. Congres greenport 4 april 2007
  Korte toelichting op de gang van zaken tijdens de middag en avond.