De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Regionale Investeringsstrategie informatiebijeenkomsten

28 maart 2007:
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de investeringsstrategie en de overeenkomst. Nadat de gemeenteraden hun akkoord hebben gegeven, heeft het Algemeen Bestuur unaniem de investeringsstrategie omarmd. Vanuit de gemeenteraden en het AB kwamen ook nog wat opmerkingen die verwacht mochten worden. Deze worden volledigheidshalve nogmaals aan de gemeenteraden voorgelegd. Verwacht wordt nog in 2007 de overeenkomst te ondertekenen.

Op 16 en 19 oktober en 16 november 2006 zijn regiobijeenkomsten georganiseerd voor ambtenaren, colleges van Burgemeester en wethouders en raadsleden van de regiogemeenten. Deze regiobijeenkomsten stonden in het teken van de ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland. Een belangrijk thema tijdens deze bijeenkomsten was de Regionale Investeringsstrategie. De colleges zijn tot overeenstemming gekomen over de inhoud van een intentieovereenkomst en het bijbehorende financiële scenario. De colleges hebben een brief ontvangen met het verzoek de intentieovereenkomst aan hun raden voor te leggen. De raden is gevraagd om voor 17 februari te besluiten in te stemmen met het opstellen van een investeringsfonds.

16 november 2006: Informatiebijeenkomst stand van zaken grote projecten en Regionale Investeringsstrategie voor raadsleden

Regiobijeenkomst raadsleden 16 november 2006 verslag
Regiobijeenkomst raadsleden 16 november 2006 presentatie
Regiobijeenkomst raadsleden 16 november 2006 programma
Regiobijeenkomst raadsleden 16 november 2006 uitnodiging


19 oktober 2006: Informatiebijeenkomst stand van zaken grote projecten en Regionale Investeringsstrategie voor collegeleden

Presentatie bestuurlijke bijeenkomst 19 oktober 2006


16 oktober 2006: Informatiebijeenkomst stand van zaken grote projecten en Regionale Investeringsstrategie voor ambtenaren

Presentatie bijeenkomst 16 oktober 2006


26 juni 2006: Bestuurlijke conferentie
De colleges van Burgemeester en wethouders van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten waren hier positief over het voornemen een investeringsfonds op te richten voor de vijf grote infra- en landschapsprojecten van de regio en hierover op korte termijn afspraken te maken. Op constructieve wijze dachten de aanwezige collegeleden mee over mogelijkheden om de investeringsstrategie van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten verder vorm te geven. De vergadering van 26 juni was een vervolg van de bijeenkomst van 26 april in Lisse, waar al de basis was gelegd voor de afspraken over de Investeringsstrategie. In deze vervolgvergadering zijn de puntjes op de i gezet bij enkele onderwerpen die nog nader overleg en onderzoek vergden.
Op 6 juli bespreekt het Dagelijks Bestuur een gewijzigde intentie-overeenkomst, waarin de resultaten van deze conferentie zijn verwerkt. Hierna zal de twaalf gemeenten een intentie-overeenkomst voor een regionale Investeringsstrategie worden voorgelegd.


26 april 2006 werd in een historische bollenschuur aan de rand van Lisse een tweede bestuurlijk conferentie over de regionale investeringsstrategie gehouden. Voor een groot aantal nieuwe bestuurders, na de raadsverkiezingen van maart 2006, was dit een eerste kennismaking met de regionale investeringsstrategie. Alle regiogemeenten waren vertegenwoordigd en zij hebben net als op 12 januari de solidariteit voor de strategie onderstreept. De verder uitgewerkte financiële scenario’s zijn in de vorm van spelregels en scenario’s voorgelegd. Voor een deel van de spelregels zijn afspraken gemaakt. Een aantal van de spelregels zijn geparkeerd om in een volgende bestuurlijk overleg te bespreken, omdat een verdere verdieping van de stof noodzakelijk bleek.


12 januari 2006 werd onder grote belangstelling de eerste bestuurlijke conferentie over de regionale Investeringsstrategie gehouden. Tijdens deze conferentie is door alle regiogemeenten de solidariteit voor de strategie uitgesproken en ook dat zij de regionale investeringen wil dragen. Uitgangspunt hierbij is het Programma van Afspraken 2004. Als kernelement voor de regionale financiële dekking werden de mogelijkheden exploitatie van nieuwbouwlocaties, inwonersbijdrage en tolheffing van nieuwe infrastructuur onderkent. Een vroege rol van de private partijen in het proces werd door alle aanwezigen gewenst. De bijeenkomst krijgt op 26 april 2006 een vervolg met de nieuwe colleges, waarbij financiële scenario’s verder zijn uitgewerkt en doorgerekend.
Notitie ten behoeve van bestuurlijke conferentie
Programma bestuurlijke conferentie


24 november 2005 werd een ambtelijke conferentie georganiseerd waarvoor hoofden Ruimtelijke Ordening, hoofden Grondzaken, hoofden Verkeer & Vervoer, hoofden Middelen/Financiën en de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten waren uitgenodigd.
Verslag
Bijlage 1 Deelnemers
Bijlage 2 Presentatie Offensief van Teylingen
Bijlage 3 Presentatie As Leiden-Katwijk
Bijlage 4 Presentatie Publieke Private Samenwerking

Brief ambtelijke task force m.b.t. regionale investeringsstrategie