ࡱ> PRO#`3bjbj.B)Jhhhhhhh|8,$|7%j\\rrrrrr$$$$$$$$&h )$-hrr$hhrr$Xhrhr$$"hhb$rP `DoXf#$%07%x#))$b$)hb$ r wrrr$$Xrrr7%|||d ||||||hhhhhh BIJLAGE: 2 Concept Beheersprotocol BLS Holland Rijnland Beheersprotocol Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) Holland Rijnland 1. Inleiding Op 23 december 2004 hebben rijk, provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden en Holland Rijnland (namens de toen 16 regiogemeenten) het Convenant Woningbouwafspraken 20052009 ondertekend. Doel van het convenant is het terugdringen van het kwantitatief woningtekort in de regio tot 1,7% in 2010 door de bruto-toevoeging van 14.620woningen in de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2010. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en toevoegingen anderszins (bijvoorbeeld door splitsing, legalisering van permanent bewoonde recreatiewoningen etc.). Op grond van het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) heeft het rijk 24.081.186,- in het vooruitzicht gesteld als stimuleringssubsidies. De provincie Zuid-Holland is, gelet op het feit dat Holland Rijnland gn WGRplusregio is, budgethouder en verdeelt het geld overeenkomstig het vastgestelde in het Convenant, het Besluit Locatiegebonden Subsidies en de algemene Zuid-Hollandse provinciale subsidieverordening. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft 29 juni 2005 een verdeelsleutel vastgesteld voor de regionale herverdeling van de ontvangen BLSgelden. Aan woningbouw op binnenstedelijke herstructureringslocaties wordt meer gewicht toegekend dan aan andere binnenstedelijke locaties. Aan die binnenstedelijke locaties wordt op hun beurt weer meer gewicht toegekend dan aan uitleglocaties. Dit komt tot uitdrukking in de vastgestelde verhouding voor de subsidiering van woningen op de locaties, respectievelijk 5:3:1 (herstructurering binnenstedelijk : overig binnenstedelijk : uitleg). De provinciale subsidieverordening voorziet in een individuele aanvraag per gemeente waardoor een directe subsidierelatie ontstaat per aanvragende gemeente met de provincie. Om uitvoering te kunnen geven aan die regionale herverdeling van subsidies hebben de gemeenteraden (voor een deel vooruitlopend hierop: de colleges) de provincie gemandateerd om de subsidievoorschotten op basis van het verwachte totaal aantal nieuwbouwwoningen aan de regio uit te keren. Holland Rijnland verdeelt vervolgens de voorschotten op basis van de regionale BLSsusbsidiegrondslag, hierna te noemen het regionale AB-verdeelbesluit. Dit Verdeelbesluit zal als gevolg van een andere opbouw/samenstelling van de plannings- en productielijsten van de 12gemeenten betreffende het totaal aantal minimaal te realiseren 14.620woningen, door het Algemeen Bestuur op 31oktober2007 worden gewijzigd. Het nieuwe AB-verdeelbesluit oktober 2007 zal dan in de plaats treden van het oorspronkelijke AB-verdeelbesluit juni 2005. Doel van het op te stellen Protocol is vast te leggen: hoe om te gaan met de ontvangst en de verdeling van de voorschotten. Hierbij dient, conform het gevoelen van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte d.d.11mei2007, rekening te worden gehouden met een eenmalige verdeling van de totaal verkregen BLSsubsidiegelden door Holland Rijnland over de 12samenwerkende gemeenten. Deze verdeling zal plaatsvinden na ontvangst van de laatste BLSsubsidietranch van de provincie. Van dit totaal dient vooraf in mindering te worden gebracht een knelpuntenpot als bedoeld wordt in het ABbesluit van juni2005 (tevens ABbesluit oktober 2007), de administratie- en controlekosten, alsmede de uitvoeringskosten door Holland Rijnland. Dit Protocol geeft richtlijnen voor Holland Rijnland, de gemeenten en de accountant ten aanzien van de herverdelingsafspraken. 2. Jaarlijkse storting BLSgelden Door de individuele aanvraag door de gemeenten bij de provincie Zuid-Holland ontstaat een directe subsidierelatie provincie/aanvragende gemeente. Teneinde de in het AB van 29juni2005 juncto 31 oktober 2007 afgesproken regionale herverdeling van de te ontvangen BLSgelden mogelijk te maken hebben de gemeenteraden de provincie gemachtigd om de (jaarlijkse) voorschotten c.q. de voorlopig toegekende subsidiebedragen direct over te maken op het rekeningnummer van het regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. HollandRijnland is door de gemeenteraden gemachtigd om die jaarlijkse voorlopig toegekende subsidiebedragen in ontvangst te nemen en her te verdelen overeenkomstig het dan geldende AB-verdeelbesluit. De subsidie van de provincie bestaat uit een voorschot en een prestatiegerichte uitkering gebaseerd enerzijds op de gerealiseerde productie in het voorgaande kalenderjaar en anderzijds de geplande productie in het lopende kalenderjaar. 3. Regionale herverdeling van BLSgelden Na ontvangst van de provincie van de in bouwperiode totaal opgebouwde en verkregen gemeentelijke BLSvoorschotten en -afrekeningen op het onder 2. bedoelde rekeningnummer zal het regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland na ontvangst van de laatste provinciale storting van de BLSsubsidie (verwachting: medio 2010) overgaan tot het herverdelen van de totaal verkregen BLSsubsidie over de 12 in Holland Rijnland samenwerkende gemeenten. Een en ander overeenkomstig de uitgangspunten van het dan geldende AB-verdeelbesluit . Dit met inachtneming van de volgende voorwaarden: er wordt niet meer herverdeeld en uitbetaald dan daadwerkelijk door Holland Rijnland is ontvangen; er zal uitsluitend worden uitbetaald aan die gemeenten, waarvan de aanvraag door de provincie is gehonoreerd met een voorschot; de gemeenten dienen bij hun subsidieaanvragen bij de provincie aan te geven hoeveel woningen, in welk jaar op welke type locatie, zoals beschreven in het AB-verdeelbesluit, zijn gerealiseerd in de jaren 2005 en 2006, alsmede worden gerealiseerd in de jaren 2007 tot en met 2009; Holland Rijnland ontvangt per gemeente een afschrift van de beschikking van de provincie met daarin de opgave van het aantal woningen waarvoor een (voorlopige) prestatiegerichte uitkering zal worden verstrekt; de gemeenten verstrekken aan Holland Rijnland afschriften van hun opgaven aan het CBS voor wat betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen en vermelden daarbij tevens welk aantal op welke type locatie, zoals beschreven in het AB-verdeelbesluit , zijn gerealiseerd; CBSgegevens zijn leidend voor wat betreft de uiteindelijke uitkering van de subsidie aan gemeenten; van het totaal door Holland Rijnland ontvangen bedrag geldt 10% als zogenaamde Knelpuntenpot. Het DagelijksBestuur Holland Rijnland zal zich bij de verdeling van de BLSgelden als eerdergenoemd zich tevens) buigen over de besteding van deze Knelpuntenpot; voor de besteding van de genoemde Knelpuntenpot gelden de volgende criteria: Een project kan aanspraak maken op knelpunten pot indien het betreft de herstructurering van glastuinbouw naar woningbouw en de herstructurering van bedrijventerreinen naar woningbouw. Tevens zal een project moeten voldoen aan alle onderstaande criteria: Een project volgens het AB-verdeelbesluit juni 2005 juncto oktober 2007 valt binnen de categorie overig binnenstedelijk of uitleg, en Verwerving en sloop van opstallen noodzakelijk is voor de realisering van woningbouw, en Het project een bijdrage levert aan de realisering van de regionale woningbouwopgave 2005-2009 (14.620 woningen) met minimaal 20 woningen. Indien een project aan alle bovenstaande criteria voldoet kan de oorspronkelijke BLSsubsidie met een bijdrage vanuit de knelpuntenpot, verhoogd worden tot maximaal de bijdrage voor herstructurering (in casu de wegingsfactor 5). Het totaal bedrag van de knelpuntenpot geldt hierbij als totaal subsidieplafond. de kosten van het opzetten en bijhouden van de BLSadministratie bij HollandRijnland, alsmede de kosten van de uitvoering/realisering van de regionale BLSbouwopgaaf (bijvoorbeeld: het navorsen en controleren van cijfermateriaal; het houden van bijeenkomsten met gemeenten, corporaties of projectontwikkelaars; al dan niet structureel overleg met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders en projectleiders; controleren van de verstrekte nieuwbouwgegevens en locaties; de jaarlijkse accountantsverklaring; de aanjaagfunctie) door HollandRijnland worden ten laste gebracht van het saldo van de ontvangen BLSgelden; bij onvoorziene omstandigheden kan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland besluiten het AB-verdeelbesluit te wijzigen. Voor een wijziging van het AB-verdeelbesluit is een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig. 4. BLSadministratie Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voert ter uitvoering van het AB-verdeelbesluit de financile administratie. Deze financile administratie maakt integraal onderdeel uit van de financile administratie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Hiervoor wordt een afzonderlijk product BLS opgenomen binnen de financile administratie, waar de lasten en baten van de BLS worden verantwoord. De BLS wordt opgenomen in het deelprogramma Wonen van het programma Ruimte. De verantwoording aan het Algemeen Bestuur geschiedt door middel van de jaarrekening van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Deze jaarrekening is conform de financile verordening van Holland Rijnland voorzien van een verklaring van de accountant. De BLS administratie start per 1 juli 2007. 5. Afsluiting BLSadministratie Na afloop van de bouwperiode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009 wordt de BLSadministratie van Holland Rijnland afgesloten per 31 december 2011. (Dit laatste in verband met een mogelijke overgangstermijn). Een mogelijk resterend positief saldo in de Knelpuntenpot zal door het Dagelijks Bestuur worden verdeeld conform het dan geldende AB-verdeelbesluit . Indien achteraf blijkt dat een gemeente niet aan zijn bouwverplichtingen als bedoeld in het vigerende AB-verdeelbesluit heeft voldaan dan zal een eventuele terugbetalingverrekening bij de vaststelling van het definitieve BLSsubsidiebedrag met de voorschotten, indachtig de directe subsidierelatie provincie Zuid-Holland/aanvragende gemeente, plaatsvinden tussen de provincie en de betreffende gemeente. Goedkeuring door het Algemeen Bestuur van de laatste accountantsverklaring over het boekjaar2011 zal gelden als volledige dcharge. 6. Communicatie bij problemen Indien er zich structurele problemen voordoen bij het uitvoeren van het voormelde zal het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland zowel de leden van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland als de colleges van de 12 gemeenten daarover informeren. Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2007, het Algemeen Bestuur Holland Rijnland, de secretaris, de voorzitter, R.M. van Netten drs. H.J.J. Lenferink   PAGE 1 Status: concept Datum: 24 juli 2007 Versie: 07 %L#D;$'C*++/+@.A.B.C.a.8/12333333333333333ǼӰǡӁ݁݁݁wqwfwhu0JmHnHu h0Jjh0JUjhUh5OJQJ\h5OJQJ\^Jh5OJQJ\^JaJhCJOJQJaJh5CJ\^JhCJOJQJaJhCJOJQJhhCJ(OJQJh5CJOJQJ\hOJQJ( !"#$%5:^ m#D;33n ]!b""#$%%%&'C*+/+A.a.8/ p# & F x^ & Fx & F^`x & Fx & F & Fx^`8//m112333333333333333333333333$a$33333hCJOJQJhh0J6CJ] h0J3333,1h. A!"#$% F@F StandaardCJ_HaJmHsHtHF@F Kop 2$<@&5CJ \]aJJ@J Kop 3$@&5OJQJ\^JaJJ@J Kop 4$<@&5CJOJQJ\aJLA@L Standaardalinea-lettertypeZi@Z Standaardtabel :V 44 la .k@. Geen lijst JOJ Bullet onderstreept & FdOd Opmaakprofiel Onderstrepen>*CJOJQJaJ@O@ bullet & FCJOJQJaJ8@"8 Koptekst p#: @2: Voettekst p#0)@A0 Paginanummer>R> VoetnoottekstCJaJ>&a> VoetnootmarkeringH*\@\ Standaardinspringing & FCJOJQJaJRC@R Platte tekst inspringen ^*B !"#$%5:^r (I@sbgH !4!F$f$=%%r''()))) ) ) ))))))))))))))))))**000000000000000(0(000000(00((00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 000800f$0f$0f$(00'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'@000@000@000@000@0@0@0@0@000 IIIL338/33 3 L!4q&Ε**C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter pl^12 in ProductID))))))))))))**))))))))))))** %56:(I !4!)))))))))))))))**))))))))))))**&$'Z?\Dvl3V;D6b9N(%JGzm~rXr-&h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L. Th^T`OJQJo(^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.#eh^e`56CJOJQJaJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHD6Dvl3Xr&$'zmՃ N(%J~6jHڞӢu"*@^(*`@` `@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& Verdana;Wingdings?5 z Courier New"1(&ǪFjM#KjM#K!4d)) 2aHX ?u2!Verantwoordingsprotocol FinancinRienhippie$   Oh+'0 $ D P \hpx$Verantwoordingsprotocol FinancinRienNormalhippie3Microsoft Office Word@V@@ġjM#՜.+,0 hp| K) "Verantwoordingsprotocol Financin Titel !#$%&'()+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNQRoot Entry F@$SData "1Table*)WordDocument.BSummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8GCompObjq FMicrosoft Office Word-document MSWordDocWord.Document.89q