Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Op woensdag 27 juni 2007 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in het gemeentehuis van Oegstgeest. De vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Diverse mededelingen over de stand van zaken van de Integrale Structuurvisie Valkenburg, luchtkwaliteit en Woonzicht.
 • De ontwerp-jaarrekening en het jaarverslag 2006.
 • De managementrapportage (Marap) per 1 april 2007.
 • De ontwerp-begroting van Holland Rijnland voor 2008.

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 31 oktober 2007.

Terug naar inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 21 juni 2007 —

De volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is op donderdag 21 juni 2007. Als vast onderwerp bespreekt het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en de investeringsstrategie van Holland Rijnland. Andere onderwerpen op de agenda zijn:

 • Het concept van de openbaar vervoer-visie voor Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur bespreekt onder meer de uitgangspunten, de groeidoelstellingen en de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk in de regio. De uitgangspunten voor het openbaar vervoer worden gebruikt als input voor de regionale structuurvisie en als kader voor het regionale standpunt over de ontwikkeling van de RijnGouweLijn.
 • Het verzoek van de gemeente Lisse om 84 zorgwoningen in het project Rustoord/Austria te mogen labelen voor ouderen met een zorgindicatie.
 • De jaarrekening 2006 van het Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord.
 • De beheerovereenkomsten leerlingenadministratie door het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.
 • De invoering van een kwalificatieplicht in de regio in het kader van de Leerplichtwet en de financiële en personele gevolgen daarvan.
 • De verantwoording van de Rijksbijdrage Educatie 2006.
 • De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Onderwijs en Werk Leidse regio.

De volgende vergadering is op 5 juli. In verband met de vakantieperiode vervalt de vergadering van 19 juli.


— Kort verslag vergadering 7 juni 2007 —

De vorige vergadering van het Dagelijks Bestuur was op donderdag 7 juni 2007. Als vast onderwerp besprak het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en de regionale investeringsstrategie. Andere onderwerpen op de agenda waren:

Het concept van de economische agenda voor de twaalf Holland Rijnland-gemeenten. Dit concept wordt voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. De voorstellen in het concept worden daarbij geformuleerd als vragen. Kernvraag is of het als een probleem wordt ervaren dat het karakter van de regio verandert naar dat van een woon- en forensenregio.

Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het voorstel om voor de periode 2007-2008 in het kader van de Regionale Agenda Samenleving twee keer 15.000 euro beschikbaar te stellen voor zogeheten Civil Society-projecten (zie ook elders in deze nieuwsbrief).

De volledige besluitenlijst is vanaf 21 juni te vinden op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

21 juni – Informele bijeenkomst As Leiden-Katwijk

Op donderdag 21 juni organiseert de projectgroep As Leiden-Katwijk een informele bijeenkomst in de Engelberthahoeve in Leiden. Voor deze bijeenkomst hebben zich al 50 genodigden aangemeld. De deelnemers krijgen een actueel overzicht van de stand van zaken van alle projecten in de As Leiden-Katwijk. Na afloop is er een borrel.
Eind 2007 staat er een aantal belangrijke besluiten op de bestuurlijke agenda. De projectleiders van de projecten Valkenburg, RijnlandRoute en de RijnGouweLijn-West zullen een korte toelichting geven op de voortgang, de voorliggende keuzes en de consequenties voor de ontwikkelingen in de regio. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor geïnteresseerde ambtenaren die meer willen weten over de grote projecten in de As Leiden-Katwijk.

Terug naar inhoudsopgave

27 juni – Extra portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken

Op 27 juni is er met het oog op de economische agenda van de Holland Rijnland-gemeenten een extra portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. Deze agenda is een bouwsteen voor de regionale structuurvisie. De bijeenkomst wordt gehouden in het Gemeentehuis Noordwijk en duurt van 10.30 tot 12.30 uur.

Terug naar inhoudsopgave

2 juli – Extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Op 2 juli is er een extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer over onder meer de openbaar vervoer-visie van Holland Rijnland en de RijnGouweLijn. De vergadering wordt gehouden van 12.30 tot 14.30 uur en is besloten. De portefeuillehouders hebben per mail een uitnodiging ontvangen. Agenda en stukken worden nagestuurd.

Terug naar inhoudsopgave

4 juli – Vergadering Stuurgroep Pact van Teylingen

Op 4 juli vergadert de Stuurgroep Pact van Teylingen van 14.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Noordwijk. Hoofdonderwerp van de vergadering zijn de uitkomsten van de gebiedsateliers Duin- en Bollenstreek, die de afgelopen maanden zijn gehouden. De agenda wordt nog bekend gemaakt en is dan op de website van Holland Rijnland te vinden via deze link.

Terug naar inhoudsopgave

4 juli – Bijeenkomst Stuurgroep RijnlandRoute

Op 4 juli vergadert de Stuurgroep RijnlandRoute over de aanpak van de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) van deze nieuwe wegverbinding tussen de A4/A44 en de kust.

Terug naar inhoudsopgave

6 juli – Vergadering Stuurgroep RijnGouweLijn

Tijdens de vergadering van de Stuurgroep RijnGouweLijn op 6 juli 2007 presenteert de gemeente Leiden haar ideeën over hoe zij met de RijnGouweLijn, of een alternatief daarvoor, denkt om te gaan. Holland Rijnland presenteert tijdens dezelfde vergadering de concept-visie op het openbaar vervoer-netwerk in de regio.

Terug naar inhoudsopgave

6 juli – Bestuursconferentie As Leiden-Katwijk (informatieve bijeenkomst van de gezamenlijke stuurgroepen RijnlandRoute, RijnGouwLijn, Valkenburg en As Leiden-Katwijk)

In de stuurgroepen RijnlandRoute, RijnGouweLijn-West en Valkenburg worden voorbereidingen getroffen voor enkele belangrijke bestuurlijke keuzes aan het eind van dit jaar. De Stuurgroep As Leiden-Katwijk richt zich primair op de samenhang tussen de grote projecten in het gebied. In 2006 kreeg dat gestalte in het atelier; in 2007 wil de stuurgroep As Leiden-Katwijk vooral bijdragen aan een integrale afweging en besluitvorming over de belangrijkste projecten in het gebied. Het is daarom wenselijk dat de vier stuurgroepen in 2007 enkele keren gezamenlijk bijeenkomen in bestuursconferenties. Deze bijeenkomsten hebben een informatief karakter.
De bestuursconferenties maken geen keuzes voor de afzonderlijke projecten. De conclusies uit de gesprekken over de samenhang en afhankelijkheden van de projecten zullen wel input vormen voor de uiteindelijke (voorbereiding op) besluitvormingstrajecten. Daarbij gaat het om advisering door de afzonderlijke stuurgroepen, advisering door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en de uiteindelijke besluitvorming door de organen die formeel verantwoordelijk zijn voor de respectievelijke ruimtelijke en planprojecten.
Voor de eerste bijeenkomst van vrijdag 6 juli zijn alle stuurgroepleden uitgenodigd die actief zijn in de As Leiden-Katwijk. Op de agenda staan onder meer de integrale planning van alle projecten en een presentatie van de uitkomsten van het Verkeersatelier As Leiden-Katwijk (VALK). In de VALK is de samenhang tussen RijnlandRoute, RijnGouweLijn en Valkenburg bekeken (dus alleen ten westen van de A44).

Terug naar inhoudsopgave

11 juli – Bijeenkomst raadsleden over regionale structuurvisie

Op 11 juli organiseert Holland Rijnland een bijeenkomst voor de raadsleden van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten over de regionale structuurvisie. De aanvangstijd, locatie en het programma worden nog bekend gemaakt.

Terug naar inhoudsopgave

4 juni – Slotconferentie Belvedèreproject Landgoederen Verbinden

Op 4 juni is in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest de slotconferentie van het Belvedèreproject Landgoederen Verbinden gehouden. Tijdens de conferentie werden de resultaten gepresenteerd van dit project om de meer dan 200 landgoederen en buitenplaatsen langs de duinenrij in Noord- en Zuid-Holland uit te bouwen tot één langgerekte parkstructuur met internationale allure. Het project slaat een brug tussen de cultuurhistorische waarden van de landgoederen, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme. Idee is om in ruimtelijk beleid en planontwikkeling meer rekening te houden met landgoederen en daar concrete projecten aan te verbinden.
De conferentie markeerde de start van de uitvoeringsfase. Drie ideeën werden getoond voor concrete projecten: de landgoederenzone in Rijswijk, de Duivenvoordse en Papenwegse polder tussen Wassenaar en Voorschoten en een project tegen de verrommeling van de landgoederenzone bij Haarlem.
Op de drukbezochte conferentie benadrukte regiobestuurder Jos Wienen het belang van de landgoederen voor de groene structuur in de regio en provincie. De landgoederen vormen een belangrijk onderdeel van het groen in de regionale structuurvisie van Holland Rijnland, die momenteel wordt ontwikkeld. Daarnaast is het groen een economische factor van belang: het draagt bij aan een goed vestigingsklimaat en toerisme en recreatie drijven er voor een belangrijk deel op.
Op de conferentie werd ook de Toeristengids Landgoederenzone uitgereikt, waarin het historische verhaal is opgenomen en waarin zeven wandelroutes door de landgoederenzone staan beschreven, met informatie over het gebied. De gids wordt via de provinciale VVV’s verspreid onder het publiek.
Het Belvedèreproject Landgoederen Verbinden is een initiatief van de provincies Noord- en Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de regio Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

8 juni – Congres Regio Randstad

Op 8 juni was er een congres van de Regio Randstad over de toekomst van het stedelijke gebied in het westen van ons land. Holland Rijnland was hier ambtelijk vertegenwoordigd. Minister Jacqueline Cramer van VROM schetste een aantal dilemma’s waarvoor ze oplossingen wil formuleren. Elco Brinkman hield een vurig pleidooi voor bestuurlijk doorzettingsvermogen. Interessant was dat de regio Holland Rijnland daarbij vaak als voorbeeld werd genoemd. Zo bepleitte Brinkman een provinciale aanwijzing voor de RijnGouweLijn en riep hij op tot bestuurlijke daadkracht bij het doortrekken van de N11 (de RijnlandRoute). Ook zet hij in op de ontwikkeling van een ‘metro-achtig netwerk voor de Randstad’ (dit sluit goed aan bij ambities die in de openbaar vervoer-visie van Holland Rijnland worden geformuleerd). In het rondetafelgesprek dat volgde legde de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Jan Franssen, de minister het vuur aan de schenen door aan te dringen op daadkracht. “De dilemma’s kennen we nu wel; het kabinet moet eens gaan kiezen”, aldus Franssen. Hij liet zich niet uit over het standpunt van de provincie over de RijnGouweLijn.
Een verslag van de bijeenkomst is binnenkort te vinden op
http://www.regio-randstad.nl/index.php
Een maand voor de Randstad-conferentie van 8 juni hebben de vier provincies en vier grote steden van de Randstad (P4G4, ook wel Holland Acht) hun visie op de Randstad gegeven. Het gaat om een voorstel voor het Urgentieprogramma Randstad met de pakkende titel “Randstad Kracht – snelheid, samenhang en selectiviteit”. De aandacht in het rapport gaat vooral uit naar de vier grote steden. Holland Rijnland is niet direct in beeld maar komt met een aantal projecten wel terug in de projectenlijst. De Holland Acht houdt een pleidooi voor één Randstedelijke vervoersautoriteit en voor integrale fondsvorming op Randstad-niveau. Als belangrijkste opgaven zien zij het verbeteren van de bereikbaarheid in de Randstad, duurzame kwaliteit, vitaliteit en veiligheid van stad en land en de economische ontwikkeling van de steden, economische centra en clusters.

Meer informatie op de website van Holland Rijnland.

Terug naar inhoudsopgave

Oproep voor projecten civil society in Holland Rijnland

Holland Rijnland nodigt alle inwoners, groepen van burgers en organisaties uit om projecten in te dienen op het gebied van de ‘Civil Society’, die passen binnen één of meer van de negen prestatievelden van de WMO. Tijdens de slotmanifestatie “Huurdersverenigingen en de WMO”, op maandagavond 15 oktober, worden de winnende projecten geselecteerd.
Een projectvoorstel moet voor 15 september bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland worden ingediend. Het voorstel moet beknopt zijn en zijn voorzien van een begroting, een heldere omschrijving van de beoogde doelstellingen en de daaraan verbonden activiteiten en een tijdsplanning. Aangegeven moet worden hoe het project de civil society versterkt en hoe het leereffect voor de organisaties en gemeenten in Holland Rijnland wordt vormgegeven. Het project kan worden ingediend door een professionele organisatie, een individu of een formele of informele groep, vereniging of stichting.
Uit de inzendingen selecteert het Dagelijks Bestuur vijf projecten, die zich mogen presenteren op de manifestatie. Na afloop van de presentaties maakt de jury een definitieve keuze voor twee winnende projecten. Per project is 15.000 euro beschikbaar. Het project moet vervolgens uiterlijk twee maanden na de slotmanifestatie van start gaan.

Meer informatie bij D. Toet, [email protected], telefoon (071) 523 90 53.

Terug naar inhoudsopgave

Informatiedag structuurvisie Locatie Valkenburg trekt 160 bezoekers

Ongeveer 160 mensen hebben zaterdag 16 juni van de gelegenheid gebruik gemaakt om de inspraak- en informatiedag van project Locatie Valkenburg te bezoeken. Daarbij stond de op 30 mei gepresenteerde integrale structuurvisie voor het gebied centraal. De structuurvisie is het product van een in 2006 gestart ontwerpatelier, waaraan onder andere de leden van de stuurgroep, ontwerpers, ambtelijke vertegenwoordigers, burgers en maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen. De structuurvisie gaat in principe uit van 5000 woningen, waarbij sprake is van een flexibel ontwerp, zodat het definitieve woningaantal later kan worden bepaald op een aantal tussen 4000 en 6250. Kenmerkend is het hoge ambitieniveau voor de gehele locatie. In overeenstemming met een contingent van 500 woningen in het internationale topmilieu, mogelijk in twee clusters van 250 stuks, moeten straks alle bewoners van de nieuwe woonlocatie kunnen profiteren van een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. In de structuurvisie is verder rekening gehouden met verschillende varianten van de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn-West en een reservering voor een bedrijventerrein.
Een aantal bezoekers van de bijeenkomst van 16 juni heeft een inspraakreactie achtergelaten. Deze reacties zijn, samen met de andere tot nu toe binnengekomen bijdragen, te vinden op de website van het 
project Locatie Valkenburg.
(bron: project Locatie Valkenburg).

Terug naar inhoudsopgave

Gedeputeerde Staten achten zich niet gebonden aan referendum RijnGouweLijn

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kunnen zich niet binden aan de uitslag van het referendum over de RijnGouweLijn vanwege de bestaande overeenkomsten met de betrokken gemeenten, waaronder Leiden, over deze RijnGouweLijn. Dat antwoordt het college op vragen van het statenlid Van der Nat (SP). Daarnaast heeft de provincie van meet af aan aangegeven dat een bovenregionaal onderwerp zich niet leent voor een lokaal referendum. Daarbij maakt het college overigens de aantekening dat de uitspraak van burgers bij referenda in het algemeen wordt gerespecteerd.
(bron: Nieuwsbrief GS deze week).

Terug naar inhoudsopgave

Voorkeursvolgorde compensatie bollengrond

In een brief aan de regio Holland Rijnland heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie aangegeven dat de voorkeursvolgorde voor compensatie van bollengrond is gewijzigd. Eerste voorkeur blijven de compensatiemogelijkheden binnen de streekplanaanduiding ‘bollenteeltgebied’. Mocht blijken dat binnen dit gebied onvoldoende compensatie kan worden gevonden, dan heeft het de voorkeur om tweede kwaliteit bollengrond op te waarderen naar hyacintengrond. In de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek worden ontwikkelingen voorgesteld op het gebied van onder andere woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen en water die ten koste gaan van bollengrond. Om het bollencomplex te behouden is afgesproken het verlies van circa 150-200 ha te compenseren. Gedeputeerde Staten vragen de regio Holland Rijnland de nu voorgestelde voorkeursvolgorde voor compensatie mee te nemen bij het opstellen van de regionale structuurvisie.
(bron: Nieuwsbrief GS deze week).

Terug naar inhoudsopgave

Nieuwsbrief verstedelijking Zuidvleugel

Van de eerste workshop over de verstedelijking van de Zuidvleugel van de Randstad is het verslag verschenen in de vorm van een nieuwsbrief. Tijdens de ‘Zuidvleugel-workshops’ denken de zogeheten Zuidvleugelpartners, samen met vertegenwoordigers van marktpartijen en andere belanghebbenden, na over de verstedelijkingsstrategie voor de stedelijke gebieden in Zuid-Holland. De strategie is gericht op het wonen in de Zuidvleugel in de periode 2010-2020, met een doorkijk naar 2030, en bestaat uit een verstedelijkingsbeeld, een samenwerkingsagenda en een investeringsstrategie. Tijdens de eerste workshop is onder meer gesproken over de vraag met welke woonmilieus de Zuidvleugel overtuigend op de kaart kan worden gezet.
De tweede en de derde workshop zijn op maandag 25 juni en donderdag 13 september 2007 van 15.00-19.00 uur.
De nieuwsbrief is te downloaden via 
deze link.

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net