Holland Rijnland
Tweewekelijkse digitale berichten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Aflevering 10 [1 februari 2005]
In dit nummer:

Holland Rijnland Berichten presenteert u elke twee weken nieuws en ontwikkelingen over de regio Holland Rijnland. U ontvangt deze veertiendaagse nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld. Uiteraard kunt u ook andere mensen in uw omgeving attenderen op deze nieuwsbrief. Aanmelding is mogelijk op de website www.hollandrijnland.net.

Meer informatie over Holland Rijnland kunt u vinden op de website: www.hollandrijnland.net

    

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Agenda vergadering 10 mei 2007
Als vast onderwerp bespreekt het Dagelijks Bestuur de regionale structuurvisie en de investeringsstrategie van Holland Rijnland. Het eerste deel van de vergadering is verder ingeruimd voor een kennismaking met de heer Doornbos, de nieuwe dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Andere onderwerpen op de agenda zijn:

 • een bespreking van de integrale structuurvisie voor de locatie Valkenburg;
 • het subsidieverzoek voor het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor de Bollenstreek;
 • de vaststelling van de subsidie voor Basiszorg Kwetsbare Kinderen over 2006 en een besluit over de subsidie-aanvraag voor 2007;
 • vaststellen definitieve tekst beheersverordening regionaal Investeringsfonds voor de bespreking in portefeuillehoudersoverleg en raden;
 • een bespreking van de portefeuillehoudersoverleggen van medio mei.

De volgende vergadering is op 24 mei 2007.

Verslag van de vergadering van 26 april 2007

 • Het Dagelijks Bestuur heeft uitgebreid gesproken over de voorstellen voor het regionale Investeringsfonds en de daarbij horende concept-verordening.
 • Ook is ingestemd met de concept-begroting voor 2008. Het Dagelijks Bestuur wil, na goedkeuring van het Algemeen Bestuur, 25 procent van de UP-gelden (120.000 euro) reserveren voor de regionale Structuurvisie.
 • Er is oriënterend gesproken over een notitie over de mogelijke samenwerking met de gemeenten van het Rijnstreekberaad. De opmerkingen die tijdens het gesprek zijn gemaakt worden verwerkt, waarna de notitie opnieuw op de agenda van het Dagelijks Bestuur wordt gezet.
 • Er is ingestemd met het zogeheten concept Urgentieprogramma Randstad (UPR).
 • Tijdens de vergadering is verslag gedaan van het overleg van de kwartiersmakers greenport Duin- en Bollenstreek, dat eveneens op 26 april is gehouden. Het Dagelijks Bestuur machtigt de leden Harry Groen en Jos Wienen om een aanvraag te doen voor FES-gelden, onder andere om de ontwikkelingsmaatschappij voor de greenport op te zetten.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft de verantwoording van het programma “Een goede start voor de toekomst” (Sociale Agenda) voor de periode 1 april-31 december 2007 akkoord bevonden.
 • De stand van zaken over de uitbreiding van het aantal leerlingplaatsen in het speciaal onderwijs (VSO ZMOK) in de regio werd besproken, mede naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur van 28 maart.
 • Er is ingestemd met het actieprogramma Cultuurbereik (Sociale Agenda).
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten een bezwaar van de gemeente Alkemade tegen het niet toestaan van lokaal maatwerk voor acht appartementen voor starters af te wijzen.
 • Ook is besloten een bezwaar tegen ontheffing sanering verkeerslawaai Rijksstraatweg 14 in Sassenheim ongegrond te verklaren.

Vastgestelde bestuitenlijsten Dagelijks Bestuur

Terug naar inhoudsopgave

9 mei: Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer

10.00 – 13.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

 • een oriënterende discussie over de wensen van de regio voor de invulling van het openbaar vervoer;
 • een presentatie van wethouder John Steeg (Leiden) over de ontwikkelingen na het Leidse referendum over de RijnGouweLijn;
 • een presentatie van het bureau AGV/Movares over de eerste resultaten van de werkzaamheden voor de openbaar vervoer-visie voor de regio;
 • een presentatie van de provincie over de aanpak van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Holland Rijnland, de Rijnstreek en Midden-Holland vanaf 2011;
 • de regionale Verkeer- en Milieukaart;
 • de stand van zaken van diverse verkeersprojecten in de regio.

Agenda en stukken

Terug naar inhoudsopgave

9 mei: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken

13.30 – 16.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
De vergadering staat in het teken van de ontwikkeling van een economische agenda voor de twaalf Holland Rijnland-gemeenten, als input voor de regionale Structuurvisie. Tijdens de bijeenkomst wordt gediscussieerd over de vraag welke koers de Holland Rijnland-gemeenten als regio moeten varen op het gebied van detailhandel, bedrijventerreinen, kantorenlocaties, glas en bollen (Greenport), de speerpunten van de regio, toerisme en recreatie en arbeidsmarktbeleid. Tevens komt aan de orde wat de rol van het samenwerkingsverband hierbij is. Het programma voor de bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

 • een ‘region game’ over de economie van Holland Rijnland in vergelijkend perspectief;
 • interviews en discussies over de economische waardeketens en het talent van Holland Rijnland;
 • een discussie over de thema’s van de Economische Agenda en de rol van Holland Rijnland in het economische beleid.

Agenda en stukken

Terug naar inhoudsopgave

10 mei: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

12.00 – 16.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
Van 12.00 tot 13.30 uur is er een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg van de Rijnstreek en Holland Rijnland.
Op de agenda staan dan:

 • het uitvoeringsplan convenant ‘ketenaanpak Jeugdbeleid, Jeugdzorg en Gezinsondersteuning’;
 • de integratie integrale jeugdgezondheidszorg (IJGZ).

Van 13.30 tot 16.00 uur is het reguliere portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda.
Op de agenda staan dan:

 • de stand van zaken van de uitbreiding van leerlingplaatsen in het speciaal onderwijs in de regio;
 • een bespreking van een onderzoek en aanbevelingen over het voortijdig schoolverlaten in de regio;
 • een voorstel voor de verbetering van de registratie van de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten;
 • een voorstel voor het uitbreiden van het jongerenloket in de Leidse regio naar de Duin- en Bollenstreek;
 • de besteding van de uren die de provincie Zuid-Holland aan Holland Rijnland beschikbaar heeft gesteld voor de regionale commissie Gezondheidszorg over wonen, zorg en welzijn voor allochtonen en voor het aanpakken van problemen in multiculturele wijken;
 • naar aanleiding van een brief van wethouder Keur van Leiden bespreken de portefeuillehouders de vraag of en hoe sport onderdeel moet worden van de sociale agenda van de Holland Rijnland-gemeenten. Bij dit agendapunt zijn ook de sportwethouders uit de regio betrokken.

Agenda en stukken

Terug naar inhoudsopgave

10 mei: Resultaten gebiedsateliers Veenweide- en Plassengebied

17.00 – 18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
Holland Rijnland organiseert een bestuurlijke bespreking van de resultaten van de gebiedsateliers Veenweide-Plassengebied die de afgelopen maanden zijn gehouden.
achtergrondinformatie

Terug naar inhoudsopgave

11 mei: Portefeuillehoudersoverleg Ruimte

10.00 – 13.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
Onderdeel Ruimtelijke Ordening

 • de stand van zaken van de greenport Duin- en Bollenstreek;
 • een bespreking van de door de Stuurgroep Valkenburg opgestelde integrale structuurvisie voor de Locatie Valkenburg.

Onderdeel Wonen

 • een tussentijdse rapportage over de woonruimteverdeling ter voorbereiding op de evaluatie hiervan;
 • een bespreking van de handhaving huisvestingsverordening en leges;
 • een bespreking van het rapport WoOn 2006 en de raakvlakken met de regio;
 • een protocol voor het innen en herverdelen van de zogeheten BLS-subsidies;
 • een aanzet voor het maken van regionale prestatie-afspraken met de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland.

Onderdeel natuur, landschap en milieu

 • Een voorstel om de rijksbijdrage voor het opstellen en uitvoeren van een gebiedsgericht programma luchtkwaliteit toe te wijzen aan een gemeente met concrete plannen op dit gebied.

Agenda en stukken

Terug naar inhoudsopgave

16 mei: Extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte over RSV

9.00 – 12.00 uur in de B&W-kamer van het gemeentehuis van Leiderdorp.
Holland Rijnland organiseert een extra portefeuillhoudersoverleg Ruimte over de regionale Structuurvisie en zal gaan over de voortgang van het gebiedsatelier Veenweide- en Plassengebied en de inhoudelijke keuzes voor dit gebied.

Terug naar inhoudsopgave

21 mei: Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen

16.00 – 18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk.
(De oorspronkelijke datum van 11 mei is vervallen)
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

 • de ontwerp-jaarrekening 2006;
 • de ontwerp-begroting 2008;
 • de management-rapportage 2007;
 • het ontwerp voor de verordening voor het regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland;
 • het ontwerp voor de algemene subsidieverordening Holland Rijnland;
 • Een bespreking van de toekomst van het middenbestuur.

Agenda en stukken

Terug naar inhoudsopgave

31 mei: Stuurgroep Pact van Teylingen verplaatst

De vergadering van de stuurgroep Pact van Teylingen / Greenport Duin- en Bollenstreek van 31 mei wordt verplaatst naar medio juni. De precieze datum, agenda en locatie worden nog bekend gemaakt, onder andere op de website van Holland Rijnland. Hoofdonderwerp van de vergadering zijn de uitkomsten van de gebiedsateliers Duin- en Bollenstreek, die de afgelopen maanden zijn gehouden.

Terug naar inhoudsopgave

4 juni: Conferentie landgoederen verbinden

13.00 – 18.00 uur in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest.
Holland Rijnland organiseert in samenwerking met de provincies Noord- en Zuid-Holland en stadsgewest Haaglanden een conferentie over het verbinden van de landgoederen in de regio. Tijdens de conferentie worden de resultaten gepresenteerd van het Belvedère-project, dat tot doel heeft de landgoederen achter de duinen in Noord- en Zuid-Holland uit te bouwen tot een parkstructuur van internationale allure. De conferentie is meteen de start van de uitvoeringsfase: er worden drie voorbeelden getoond van ideeën en initiatieven voor concrete projecten.
Het project wil een brug slaan tussen de werkvelden van cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme. Doelgroepen zijn (lokale) overheden, maatschappelijke organisaties, eigenaren en beheerders. Er worden ideeën en instrumenten aangereikt om in ruimtelijk beleid en planontwikkeling meer rekening te houden met landgoederen. Maar vooral wordt met lokale initiatiefnemers gedebatteerd over hoe de plannen van het Belvedèreproject in praktijk kunnen worden gebracht.
Uitnodiging, aanmelding en routebeschrijving

Terug naar inhoudsopgave

18 juni: Bijeenkomst colleges B&W over regionale Structuurvisie

9.30 – 12.00 uur (locatie volgt later)
Holland Rijnland organiseert een bijeenkomst voor de colleges van B&W van de twaalf Holland Rijnland-gemeenten over de regionale Structuurvisie.

Terug naar inhoudsopgave

27 juni: Extra portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken

10.30 – 12.30 uur in het kantoor van bureau Blaauwberg, Vestwal 2 te Leiden.
Dit extra portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken is gepland met het oog op de regionale Structuurvisie.

Terug naar inhoudsopgave

11 juli: Bijeenkomst gemeenteraadsleden over regionale Structuurvisie

9.30 – 12.00 uur (locatie en meer informatie volgen later).

Terug naar inhoudsopgave


© Holland Rijnland | www.hollandrijnland.net