De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 29 oktober 2008, locatie: Gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Oegstgeest, 20.00 – 22.30 uur

 1. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 25 juni 2008
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
 3. Ruimte: Huisvestingsverordening 2009
  Voorstel/Besluit:
  Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
  • kennis te nemen van de beantwoording van de ontvangen zienswijzen van maatschappelijke organisaties en personen (bijlage 1);
  • kennis te nemen van de beantwoording van de beschouwingen van de raden (bijlage 2);
  • kennis te nemen van de belangrijkste wijzingen van de ontwerpHuisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 en de toelichting daarop, te weten:
   • De maximale woonwaarde is beperkt tot de gemiddelde woonwaarde van de corporatievoorraad in het voorgaande kalenderjaar (artikel 1ii);
   • Een huisvestingsvergunning wordt o.a. pas verleend, als is aangetoond dat de woning opnieuw beschikbaar is voor huur dan wel voor koop (artikel 6 lid 2 sub e);
   • Een urgentie kan worden geweigerd als de huurovereenkomst in het geding is door overlast, gevaar, schade of huurschuld (artikel 23 lid 8);
   • Criteria voor de verdeling van woonwagenstandplaatsen zijn toegevoegd (hoofdstuk VII).
  • de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 en de toelichting daarop vast te stellen (bijlage 3 en 4).
  • de model-huisvestingsverordening 2009 vast te stellen (bijlage 5) en de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout te verzoeken deze vast te stellen.
  • kennis te nemen van de door gemeenteraden en maatschappelijke organisaties gemaakte belangrijkste opmerkingen over de uitvoering.
 4. V&V: Presentatie ontwerp OV-visie
  Voorstel:
  • Ter kennisname is de concept OV-Visie Holland Rijnland, Schakels in het Zuidvleugelnet bijgevoegd.
  • De portefeuillehouder geeft een mondelinge toelichting op de OV Visie. Naar verwachting zal de OV-Visie ter besluitvorming worden aangeboden aan het AB in maart 2009.
 5. B&M: Financiering Jongerenloket
  Voorstel:
  De begrotingen van Holland Rijnland voor de jaren 2008 en 2009 wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijzigingen.
 6. Evaluatie Holland Rijnland
  Voorstel:
 7. Ruimte: Stand van zaken Regionaal InvesteringsFonds
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen
 8. B&M: Eerste wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland
  Voorstel/Besluit:
  • Vaststellen het bijgevoegde besluit Eerste wijziging van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland’, inhoudende:
   • de toevoeging van artikel 8a waarmee het spreekrecht voor niet-leden van het Algemeen Bestuur wordt geregeld;
   • de toevoeging van artikel 18a waarmee het indienen van een actuele motie door leden van het Algemeen Bestuur wordt geregeld;
   • de hierop betrekking hebbende passages in de toelichting.
 9. B&M: Klachtenreglement
  Voorstel/Besluit:
  • Vaststellen het Klachtenreglement Holland Rijnland en daarbij:
  • Afdeling 9.1.3 Awb (klachtenadviesprocedure) van toepassing verklaren;
   Ten behoeve van de externe klachtenbehandeling aansluiting te zoeken bij de Nationale ombudsman.
 10. B&M: Rechtspositiereglement samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
  Besluit:
 11. B&M: Programma van Eisen benoeming accountant
  Voorstel:
  • Het Programma van Eisen Holland Rijnland Inhuur accountantsdiensten voor de verslagjaren 2009-2012 vaststellen:
  • Een beoordelingscommissie instellen, bestaande uit de portefeuillehouder Middelen, de controller, de coördinator financiën en drie leden vanuit het algemeen bestuur;
  • De volgende accountantskantoren uitnodigen een offerte uit te brengen:
   • KPMG
   • Ernst & Young
   • PriceWaterhouseCoopers
   • Deloitte
   • Mogelijk een vijfde aan te wijzen door de beoordelingscommissie
 12. Rondvraag

Volgende vergadering 17 december 2008