De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 05 oktober 2006, locatie: gemeentehuis Katwijk, 13.30 – 15.30u.

Conceptbesluitenlijst van onderstaande vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Lokaal maatwerk woonruimteverdeling
  In artikel 14 van de regionale huisvestingsverordening staat dat gemeenten het Dagelijks Bestuur kunnen verzoeken om lokaal maatwerk voor de woonruimteverdeling onder bepaalde voorwaarden toe te passen. Met enige regelmaat ontvangt het DB verzoeken om op grond van artikel 14 in de huisvestingsverordening Holland Rijnland lokaal maatwerk toe te staan bij de woonruimteverdeling van zowel nieuw te bouwen als bestaande woningen. Het DB heeft in haar vergadering van 29 maart 2006 opdracht gegeven om een algemene beleidslijn over lokaal maatwerk uit te werken en ter vaststelling voor te leggen.
  • Voorstel:
   • Het DB te adviseren om de aanvullende criteriavoor lokaal maatwerk, zoals hieronder verwoord, vast te stellen;
   • Het DB te adviseren om de aanvullende criteria te evalueren na 1 jaar;
   • Het DB te adviseren besluiten over lokaal maatwerk ter kennisname aan te bieden aan de beleidscommissie Woonruimteverdeling;
   • Het DB te adviseren om de colleges van de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout te verzoeken deze zelfde aanvullende criteria vast te stellen;
   • Het DB te adviseren om de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout te verzoeken om toepassing van lokaal maatwerk te melden aan het DB.
 3. Woonvisie
  In het PHO Ruimte van 26 juni jl. is gesproken over de concept Woonvisie 2005-2019 Holland Rijnland. Enkele gemeenten hebben schriftelijk hun reactie kenbaar gemaakt. In de concept woonvisie zijn een aantal aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd. In bijlage 1 staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd aan. Een aantal onderwerpen zijn nog niet volledig uitgewerkt in de woonvisie, omdat hiervoor een uitspraak van de gemeenten nodig is. In de bijgevoegde discussie notitie (bijlage 2) worden deze onderwerp behandeld.
  • Voorstel:
   • Aan de hand van bijgevoegde discussienotitie worden de volgende punten voorgesteld:
    • Discussie te voeren over de vijf opties voor een gewenste toekomst van de woningmarkt, wellicht lokale accenten aan te brengen en het DB te adviseren hoe hiermee om te gaan. Gezien de methodologische beperkingen en de lokale afwegingen die gemaakt moeten worden, wordt nadrukkelijk niet geadviseerd percentages dwingend af te spreken. Wellicht kunnen gemeenten wel aangeven aan welk(e) scenario(‘s) zij denken, zodat de richting beter bekend is en hierover in de visie wellicht uitspraken kunnen worden gedaan.
    • Wat betreft het aandeel sociaal in de nieuwbouw, een definitieve keuze te maken voor optie 2: Leiden 20%, Katwijk 20-30%, overige kernen 30% sociale nieuwbouw en dit aan het DB te adviseren .
    • Discussie te voeren over een nadere specificatie binnen de categorie ‘sociaal’ en een voorlopig standpunt hierover in te nemen. Hierover aan het DB te adviseren, zodat het voorlopige standpunt in overleg gebracht kan worden met de VWHR.
    • Af te spreken dat gemeenten die een sociale voorraad kleiner dan 1,5 x de doelgroep hebben, bij herstructurering in de sociale voorraad de sloop van sociale woningen volledig qua aantal dienen te compenseren bovenop de 30% afspraak. Deze compensatie dient binnen 5 jaar plaats te vinden binnen de gemeentegrenzen (dus niet verplicht binnen hetzelfde project) of en kan in overleg met andere gemeenten ook elders gerealiseerd worden. Hierover aan het DB te adviseren.
    • Het DB te adviseren, los van de Woonvisie, een inventarisatie uit te voeren om in regionaal verband een zo scherp mogelijk beeld van de omvang van deze groep(en) te krijgen en basis daarvan te komen tot quotum-afspraken over aandelen die gemeenten/corporaties voor hun rekening nemen. Deze actie in samenwerking met de VWHR, het zorgkantoor en andere relevante partijen uit te voeren.
    • Discussie te voeren of het punt regionale financiële verevening verder opgepakt wordt of niet. Zo ja, dit onderwerp verder uit te laten werken en de financiële verevening van toepassing te verklaren op de periode vanaf 2010. Hierover aan het DB te adviseren.
    • Het DB te adviseren genoemde aanvullende onderwerpen, zoals genoemd in de discussienotitie, niet in de Woonvisie op te nemen.
    • Discussie te voeren in welke mate en welke vorm de gemeenten zich binden aan de afspraken genoemd in hoofdstuk 6 van de woonvisie. Hierover het DB te adviseren.
   • Het DB te adviseren opdracht te geven de woonvisie aan te passen op basis van de resultaten van de gevoerde discussie bij punt 1;
   • Het DB te adviseren de regionaal portefeuillehouder te mandateren om de aangepaste woonvisie aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur;
   • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de (aangepaste) Woonvisie 2005-2019 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
 4. Rondvraag en sluiting

Volgende (reguliere) vergadering:
8 november, 10:00 – 13:00 uur te Katwijk