You are here: Home Vergaderingen en stukken Pho Verkeer en Vervoer 08-01-10

Agenda en stukken van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 08 januari 2010

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling besluitenlijsten van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 6 november jl.
  Voorstel: de besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg van 6 november 2009 vast te stellen.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
 4. Nota van Uitgangspunten, Regiotaxi Holland Rijnland
  In september 2009 is in opdracht van Holland Rijnland door het bureau Balancia gestart met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor één CVV-systeem in Holland Rijnland. De Nota van Uitgangspunten is de basis voor het bestek dat gehanteerd gaat worden bij de Europese aanbesteding van het vervoer.
  Om de gemeenten in de gelegenheid te stellen om voor de gemeenteraadsverkiezingen een mening te vormen over de basis voor het bestek is er bewust voor gekozen de Nota van Uitgangspunten voor te leggen.
  Voorstel:
  • in te stemmen met de kaderstelling voor het bestek Regiotaxi Holland Rijnland;
  • na aanbieding van de kaderstelling aan de regiogemeenten de gemeenten te verzoeken over te gaan tot vaststelling van deze kaders volgens de in de gemeente geëigende weg;
  • gemeenten te verzoeken het besluitvormingsproces voor 1 maart 2010 af te ronden en Holland Rijnland van het besluit op de hoogte te stellen. Hierbij wordt aangegeven dat het tot 1 maart mogelijk is op- of aanmerkingen t.b.v. het bestek mee te geven. Nadien zal dit gezien de zeer strakke planning niet meer mogelijk zijn.
 5. Noordelijke Ontsluiting Greenport
  Bijgaand treft u een voorstel t.a.v. het maatregelenpakket in het kader van de Noordelijke Ontsluiting Greenport aan. Dit voorstel is recent in het breed bestuurlijk overleg besproken en akkoord bevonden. Naast het maatregelen pakket wordt tevens een voorstel gedaan voor inzet van middelen uit het Regionaal Investeringsfonds. Het voorstel van het pho wordt betrokken bij de AB discussie op 17 februari a.s.
  Voorstel:
  • In te stemmen met OV en infra-maatregelen zoals die tijdens het breed bestuurlijk van overleg d.d. 11 december 2009 zijn vastgesteld, mits dit in overeenstemming is met de naar voren gebrachte speerpunten van Holland Rijnland:
   • het verbeteren van de doorstroming op de N443, als een van oost-west verbindingen in de Duin- en Bollenstreek.
   • het versterken van de OV-verbinding Noordwijk-Voorhout-Sassenheim, als belangrijke uitwerking van het OV-netwerk uit de OV-visie van Holland Rijnland.
   • inzetten op een grote woningbouwlocatie bij Lisserbroek (in het kader van woningbouw ontwikkeling westflank Haarlemmermeer) om de doortrekking van het Zuidtangentsysteem via een zuidelijk route rondom Lisse mogelijk te maken.
   • inzetten op het verhogen van de treinfrequentie tussen Leiden en Amsterdam van 2x per uur naar 4x per uur.
 6. Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West als basis voor RIF-bijdrage
  Deze Bestuursovereenkomst dient ter uitvoering van de Intentieverklaring RGL-West
  waarin de inspanningsverplichting is opgenomen dat partijen binnen een jaar na de vaststelling van de TN/MER 2e fase een bestuursovereenkomst zouden sluiten. De provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Katwijk hebben daarom de Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West (BO West) opgesteld.
  Voorstel:
 7. Coördinatie Alternatieve Routes (CAR)
  Tijdens de vorige vergadering van het portefeuillehouderoverleg V&V van 6 november jl. bent u geïnformeerd over de voortgang van het routeboek CAR (Coördinatie Alternatieve Routes). Dit routeboek is inmiddels na een laatste ambtelijke check afgerond. Bijgaand treft u het routeboek inclusief de gewenste maatregelen en te ondernemen acties aan.
  Voorstel:
  • het DB positief te adviseren inzake vaststelling van het routeboek
   Coördinatie Alternatieve Routes;
  • gemeenten te vragen zich te committeren aan de afspraak over de uitvoering van maatregelen en het opzetten van de operationele organisatie die nodig is om CAR in te zetten;
  • het DB positief te adviseren over te gaan tot ondertekening van een samenwerkingovereenkomst waarin de regionale afspraken worden bekrachtigd door Holland Rijnland, overige gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie en hulpdiensten.
 8. Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig
  Eind oktober heeft Holland Rijnland weer een brief ontvangen waarin de regio in de gelegenheid wordt gesteld subsidie aan te vragen voor projecten in het kader van de Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig II.
  Voorstel:
  • het DB positief te adviseren over
   • de voorgestelde verdeelsleutel van de beschikbare middelen; 
   • bijgaand projectenoverzicht inclusief reservelijst (bijlage 4);
   • de subsidieaanvraag na besluitvorming door het Dagelijks Bestuur vóór 1 maart 2010 bij de provincie in te dienen.
  • Adviesnota
  • Projectenlijst BDU 2011
  • Groslijst DVII
  • Verdeling DVII 2011
 9. Vervolg Integrale Benadering Holland Rijnland
  Medio november bent u in kennis gesteld van de uitkomsten van het BO MIRT t.a.v. de projecten in relatie tot de Integrale Benadering Holland Rijnland.
  Bij dit agendapunt wordt ingegaan op het vervolgproces. U wordt hierover mondeling geïnformeerd.
 10. Focus 2014
  Bijgaand treft u ‘Focus 2014’ aan, de door de deelnemende gemeenten opgestelde hernieuwde regionale agenda voor de periode 2010-2014. Het document is de bouwsteen voor het uiteindelijke document dat aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. De discussie in het portefeuillehoudersoverleg dient als laatste input voor dat document.
  Voorstel:
  • Van gedachten te wisselen over de voorliggende vraag of de portefeuillehouders de beschreven hoofdopgaven delen.
 11. Stand van zaken projecten
  Bijgaand treft u het geactualiseerde overzicht met lopende projecten aan..
  Voorstel:
 12. Rondvraag en sluiting

 

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op vrijdag 21 mei 2010 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Lisse.