De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 26 juni 2006, locatie Kaagsociëteit, Warmond 13.30-16.30u.

Kort verslag van onderstaande vergadering >>

 1. Opening en vaststelling agenda (13:30 – 13:35 uur)

  Onderdeel Ruimtelijke Ordening

 2. Regionale structuurvisie (13:35 – 14:55 uur)
  De voortgang van alle sectorale streefbeelden zal gepresenteerd en bediscussieerd worden.
  N.B. Gezien het integrale karakter van de Regionale Structuurvisie zijn alle portefeuillehouders van de andere PHO’s uitgenodigd voor dit agendapunt.
  Voorstel:
  • kennis nemen van de stand van zaken;
  • richtinggevende discussie te voeren over samenhangende afwegingen die naar voren komen uit de streefbeelden.


Onderdeel Wonen

 1. Regionale woonvisie (14:55 – 16:05 uur)
  De afgelopen maanden is de regionale woonvisie 2005-2020 Holland Rijnland ontwikkeld. Het concept van deze woonvisie met een korte toelichting is bijgevoegd. Voorstel:
  • kennis te nemen van de presentatie van de concept Woonvisie, verzorgd door de heer D. Wielenga;
  • een oriënterende discussie te voeren over de bespreekpunten in de concept Woonvisie en op grond hiervan adviseren van het bestuur;
  • te adviseren om ruimte te maken in de procedure om nadere reacties in te winnen, o.a. van:
   • individuele gemeenten;
   • Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR);
   • Huurdersverenigingen;
   • Ouderenbonden;
   • Organisaties van gehandicapten;
   • Overige relevante maatschappelijke organisaties
  • De concept Woonvisie wederom te agenderen in het PHO Ruimte in september, met medeneming van de reacties.

4. Monitoring woningbouwafspraken (16:05 – 16:10 uur)
Op 11 mei jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen minster Dekker en vertegenwoordigers van de regio’s in Zuid-West Nederland over de woningbouwproductie.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling van het gesprek met minister Dekker op 11 mei jl.

5. Regionale woonruimteverdeling (16:10 – 16:15 uur)
Voorstel:

Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling stand van zaken

 1. Beleidscommissie Wonen (16:15 – 16:20 uur)
  De beleidscommissie Wonen adviseert het Dagelijks Bestuur over de uitvoering van de regionale huisvestingsverordening en het convenant woonruimteverdeling. In de vergadering van 10 mei jl. heeft u reeds ingestemd om het Dagelijks Bestuur te adviseren om de portefeuillehouder wonen te benoemen als lid van de beleidscommissie wonen.
  Voorstel:
  • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om tevens als lid van de beleidscommissie Wonen aan te wijzen:
   • een bestuurder uit de andere subregio dan de portefeuillehouder Wonen;
   • een bestuurder als plaatsvervangend lid.
 2. Stuurgroep Wonen, Zorg, Welzijn (16:20 – 16:25 uur)
  In de Stuurgroep Wonen, Zorg, Welzijn vindt bestuurlijke afstemming plaats op de raakvlakken van zorg, huisvesting en ruimtelijke ordening. Deze Stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgvragers, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Als vertegenwoordigers van de gemeenten worden twee leden van het PHO Sociale Agenda en twee leden van het PHO Ruimte benoemd.
  De heren Verschoor en De Roon hadden zitting in de Stuurgroep als afgevaardigden van het PHO Ruimte. Gezien de nieuwe samenstelling van het PHO Ruimte, wordt u gevraagd twee nieuwe afgevaardigden en één plaatsvervanger te benoemen.
  Voorstel:
  • Twee vertegenwoordigers en één plaatsvervanger voor de Stuurgroep Wonen, Zorg, Welzijn te benoemen.

Onderdeel Algemeen

 1. Rondvraag en sluiting (16:25 – 16:30 uur)


Volgende vergadering 13 september 2006 in gemeentehuis Leiden