De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 04 juli 2007

Opening en vaststelling van de agenda

 1. Vaststelling van het concept verslag van 2 april 2007
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
  • Voorstel: kennis nemen van de mededelingen en de ingekomen stukken
   • Frank Zaalberg is vertrokken bij Holland Rijnland. Dennis van Heteren heeft zijn taken voor een groot deel overgenomen. Marco van Lente van Twijnstra Gudde is aangetrokken om de uitvoeringsorganisatie Greenport handen en voeten te geven.
   • Nieuwe ambtelijke adviesgroep Pact van Teylingen/Greenport. Dit AAG is een samensmelting van het procesteam Offensief van Teylingen en de kerngroep Pact van Teylingen.
   • Brief van LTO Noord en KAVB van 22 maart 2007 met het verzoek om aanpassing van het ruimtelijk kader voor bedrijfsuitbreiding bollenteeltbedrijven.
   • Brief van Kamer van Koophandel en Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek van 21 mei in reactie op de resultaten en aanbevelingen van BVR uit de gebiedsatelierbijeenkomsten
 3. Eindbalans Trappenberg-Kloosterschuur
  De gemeenten Katwijk, Teylingen en Oegstgeest hebben Bureau Mentink opdracht gegeven voor uitwerking van een ruimtelijk-economisch plan voor de gebiedsmodule Trappenberg-Kloosterschuur (Offensief van Teylingen) in combinatie met gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West. Het eindresultaat hiervan is het rapport “Eindbalans Trappenberg-Kloosterschuur”. Richard Mentink verzorgt een presentatie over de Eindbalans, waarin een voorkeursvariant wordt voorgesteld voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied.
 4. Resultaten Gebiedsatelier Duin- en Bollenstreek
  BVR heeft begin 2007 in opdracht van Holland Rijnland het gebiedsatelier Duin- en Bollenstreek georganiseerd. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd tijdens het Greenportcongres op 4 april 2007. Op basis hiervan is een einddocument opgesteld dat als bouwsteen zal dienen voor de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland.
 5. Aanbiedingen marktpartijen voor uitvoering Greenport Duin- en Bollenstreek
  Door Arcadis, AM & Fortis, GiesbersGroep & Steadion, Rabobank & OPP zijn schriftelijk aanbiedingen ingediend. Op 30 mei j.l. hebben zij hun aanbiedingen toegelicht aan de wethouders van de Greenport-gemeenten en de kwartiermakers. Harry Groen geeft een toelichting op het vervolg van de procedure.
  • Voorstel: kennis nemen van de toelichting van Harry Groen
 6. FES businesscases
  Op 30 mei j.l. heeft Holland Rijnland de FES businesscases naar LNV verstuurd. Een samenvatting van de businesscases Greenport Duin- en Bollenstreek is bijgevoegd.
  Het rapport “Eindbalans Trappenberg-Kloosterschuur” is aan de FES businesscases toegevoegd. Marco van Lente is ingehuurd als extern adviseur en geeft een toelichting op de voorgestelde uitvoeringsorganisatie Greenport.
  • Voorstel: kennis nemen van de FES businesscases Greenport Duin- en Bollenstreek, stand van zaken besluitvorming Kabinet over deze subsidieaanvraag en de toelichting van Marco van Lente.
 7. Congres Greenport(s) Nederland
  Op 21 juni j.l. heeft een congres Greenports NL plaatsgevonden. Harry Groen geeft een mondelinge terugkoppeling hiervan.
  • Voorstel: kennis nemen van de terugkoppeling van Harry Groen
 8. Toekomstvisie Vinkeveld Module II te Noordwijk
  De opstelling van de structuurvisie Noordwijk, de concept Regionale Structuurvisie, waarin de Vinkeveldpolder in de uitwerkingszone van “Kust naar Kaag” is opgenomen als groene en open zone, en verschillende aanvragen, geven aanleiding tot het opstellen van een toekomstvisie Vinkeveldpolder en de daarin gelegen Gerleeweg. De gemeente Noordwijk heeft ten behoeve van deze visie een concept plan van aanpak opgesteld waarin verschillende ontwikkelmogelijkheden staan aangegeven met de volgende uitgangspunten:
  • Het tot oplossing brengen van een aantal problemen;
  • Het verbeteren van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit;
  • Het verbeteren van het bollenareaal.
   • Voorstel: Kennis nemen van de presentatie van de gemeente Noordwijk over Vinkeveld Module II en de Gerleeweg. Ondersteunen van het standpunt van de gemeente als basis voor nadere uitwerking van de ontwikkelingsvisie.
 9. Compensatie bollengrond
  De provincie heeft Arcadis opdracht gegeven een aanvullend onderzoek te doen naar de compensatie van bollengrond. Het Dagelijks Bestuur heeft bij brief van 29 mei j.l. gereageerd op het eindrapport. Daarnaast is een brief van notariskantoor Schrama op 30 mei j.l. ontvangen met een concreet voorstel voor compensatie bollengrond in de Haarlemmermeer. Medio juni heeft een behandeling van het eindrapport van Arcadis plaatsgevonden in Provinciale Staten. Bij brief van (datum) is de regio geïnformeerd over de daarbij genomen besluiten.
 10. Voorstel: kennis nemen van de stand van zaken rond dit thema
 11. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering is op 29 september van 14.00 – 17.00 uur te Noordwijkerhout