» De beste wensen voor 2010!
» Belangrijk jaar voor Holland Rijnland
» Dagelijks Bestuur Holland Rijnland
» Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland
» Portefeuillehoudersoverleg Ruimte
» Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda
» Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
» Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen
» Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) vastgesteld
» Kerncijfers Holland Rijnland 2009-2010
» Rijnstreekgemeenten: vreugde over instemming met toetreding tot Holland Rijnland
» Provincie blij met steun Tweede Kamer voor RijnlandRoute en RijnGouwelijn
» Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West vastgesteld
» Teylingen trekt 7,2 miljoen uit voor station Sassenheim
» Wachtlijst jeugdzorg opnieuw korter
» Aanmelden nieuwsbrief
» Afmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Aflevering 139 [ 06 januari 2010 ]

De beste wensen voor 2010!

Dit is de eerste uitgave van Holland Rijnland Berichten in 2010. Bestuur en medewerkers van Holland Rijnland wensen u het beste voor het nieuwe jaar!
 

Belangrijk jaar voor Holland Rijnland

Het jaar 2010 brengt veel veranderingen voor de Holland Rijnland-gemeenten en de regio. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude sluiten zich per 1 april aan bij Holland Rijnland. Daarnaast zijn er op 3 maart gemeenteraadsverkiezingen, waardoor er kort daarna een nieuw Algemeen en Dagelijks Bestuur van de regio aantreden.

Het Algemeen Bestuur kijkt naar de toekomst. In februari buigt het Algemeen Bestuur zich over het document Focus2014, met daarin de regionale agenda voor de komende raadsperiode. Focus2014 is een soort estafettestokje dat wordt meegegeven aan de nieuwe raden en het bestuur van de regio. In het voorjaar van 2010 stellen de nieuwe raden en het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling de vernieuwde regionale agenda voor de komende bestuursperiode vast.

In 2010 wordt steeds meer zichtbaar van de inspanningen die de Holland Rijnland-gemeenten in 2009 hebben gedaan voor enkele grote regionale onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening en de sociale agenda:

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) kan dit jaar aan de slag met de herstructurering van het bollencomplex in de Duin- en Bollenstreek. In 2009 is de besluitvorming over de GOM afgerond. Het bedrijf krijgt de vorm van een besloten vennootschap (bv). De basis van de activiteiten van de bv wordt gevormd door de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) De zes greenport-gemeenten hebben deze visie aan het eind van 2009 vastgesteld.

Het rijk, de provincie Zuid-Holland en de regio gaan in 2010 op zoek naar extra geld voor de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn-West. In november 2009 hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga aangekondigd dat zij 442 miljoen euro willen uittrekken voor de Rijnlandroute en 45 miljoen voor de RijnGouwelijn-West. Dat is niet voldoende om beide projecten in één keer te realiseren. De Tweede Kamer is het daarmee eens. Tijdens de behandeling van de plannen voor de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn-West heeft een ruime meerderheid de minister opgedragen te zoeken naar extra geld voor de beide projecten. Het besluit van het rijk over de financiële bijdrage volgde op de verkenning Integrale Benadering Holland Rijnland, waarbij de infrastructuurprojecten in de regio zijn bestudeerd in nauwe samenhang met woningbouw en economische ontwikkeling. Volgens de minister zijn op basis van het onderzoek nut en noodzaak van de RijnlandRoute onbetwist. In 2010 wordt ook verder gewerkt aan de milieueffectrapportages en de exacte tracékeuze voor de RijnlandRoute.

De gemeenten én Holland Rijnland gaan in 2010 voortvarend aan de slag met de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden. Hoe kan de betrokkenheid van de raden bij de samenwerking in Holland Rijnland worden vergroot? Dat was de vraag waarover de werkgroep zich in 2009 heeft gebogen. Eind vorig jaar heeft dat geresulteerd in een rapport met een groot aantal aanbevelingen. Tijdens de laatste vergadering van 2009 heeft het Algemeen Bestuur de aanbevelingen besproken en grote waardering uitgesproken voor het werk van de werkgroep. Het Algemeen Bestuur is het eens met de kern van de veertien aanbevelingen. Gemeenten en regio moeten zo veel mogelijk investeren in het elkaar beter leren kennen.

Het Algemeen Bestuur besluit in februari 2010 over het beschikbaar stellen van geld uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor drie grote projecten van de regio: het Regionale Groenprogramma Holland Rijnland, de RijnGouwelijn-West en de Greenport Duin- en Bollenstreek.
Later in het jaar wordt er ook een beslissing genomen over een bijdrage aan de Noordelijke Ontsluiting Greenport en de RijnlandRoute. In 2009 hebben de gemeenten in samenwerking met de provincie uitvoerig onderzoek gedaan naar een betere ontsluiting van de Bollenstreek. Bovendien is er onderhandeld over de verdeling van de kosten.

Op het gebied van de Sociale Agenda hebben de Holland Rijnland-gemeenten in 2009 grote vorderingen gemaakt. Er is gewerkt aan het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) heeft in 2009 een aanzienlijk groter aantal verzuimmeldingen afgehandeld dan in 2008. Voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs en het mbo is een subsidieaanvraag gedaan bij het rijk. Het RBL heeft de speerpunten van de Holland Rijnland-gemeenten voor de handhaving van de leerplicht voor de periode 2009-2012 vastgelegd in een beleidsplan. Het Algemeen Bestuur heeft dat in oktober behandeld. Het Jongerenloket Holland Rijnland draait op volle toeren. Hoewel exacte cijfers nog niet bekend zijn, is het aantal trajecten in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten in 2009 flink gestegen.

Het komende jaar werken de gemeenten van Holland Rijnland, de Rijnstreek en de betrokken organisaties nauw samen bij de verbetering van de jeugdzorg in de regio. Ze doen dat door de invoering van een verwijsindex (inmiddels in volle gang), de samenwerkingsmethode ‘Eén gezin, één plan’ bij de aanpak van problemen in gezinnen, en het ontwikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin. In oktober 2009 hebben de drie partners hiervoor het vernieuwde convenant Ketenaanpak Jeugd ondertekend.

In de nieuwe Regionale Agenda Samenleving 2009-2012 (RAS), komt meer de nadruk te liggen op preventief jeugdbeleid en cultuurparticipatie. In maart 2009 hebben regio en provincie hun handtekening gezet onder de nieuwe RAS. In samenwerking met de provincie heeft Holland Rijnland een nieuwe medewerker aangesteld die zich bezighoudt met het aanjagen van culturele activiteiten. Er zijn al diverse nieuwe activiteiten in gang gezet, onder andere in samenwerking met het onderwijs.

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

— Agenda vergadering 7 januari 2010 —

De eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland in 2010 is op donderdag 7 januari. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland en de RijnlandRoute. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de planning voor de afhandeling van de eerste fase van de milieueffectrapportage (mer) voor de RijnlandRoute.
 • De koppeling van de bouwregie aan de uitkomsten van de provinciale Monitor Bouwen.
 • De zienswijze van Holland Rijnland op de ontwerp Provinciale Structuurvisie en de ontwerp Verordening Ruimte.


— Kort verslag vergadering 17 december 2009 —

De laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur in 2009 was op 17 december. De volgende onderwerpen stonden op de agenda:

 • Het Dagelijks Bestuur heeft teruggeblikt op de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport in de Tweede Kamer. In de Kamer is breed gedragen steun om toch te komen met voorstellen om de RijnlandRoute en RijnGouwelijn-West in één keer aan te leggen. Hiermee is de druk op de minister verhoogd om met provincie en regio tot een oplossing te komen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het subsidieverzoek van de Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken (FHLO) af te wijzen.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) stadsvernieuwing van de gemeente Leiden voor de periode 2010 tot en met 2014.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de ondertekening van het convenant “Op weg naar duurzame bedrijventerreinen in Zuid-Holland” door het Regionaal Economisch Overleg (REO) Rijn- en Bollenstreek en de provincie Zuid-Holland. Portefeuillehouder Economische Zaken Sander Schelberg zal hieraan als vertegenwoordiger van Holland Rijnland in het Regionaal Economisch Overleg deelnemen.
 • Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Peter Glasbeek heeft verslag gedaan van het brede bestuurlijke overleg over de Noordelijke Ontsluiting Greenport op 11 december. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een verbinding van Noordwijk naar Sassenheim. Verder wordt er een studie gedaan naar het doortrekken van de Zuidtangent naar het Stedenbaanstation Sassenheim.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de ondertekening van een verklaring in het kader van het actieprogramma luchtkwaliteit voor de aanleg van drie aardgasvulpunten voor wegverkeer in de regio.
 • Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de ondertekening van de (vernieuwde) samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe (RPA).
 • Het Dagelijks Bestuur heeft met grote instemming de voortgang van de interregionale samenwerking bij Duin, Horst en Weide (het groengebied tussen Holland Rijnland en de stadsregio Haaglanden) besproken.

Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland

De eerste portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland in 2010 worden gehouden van 6 tot en met 8 januari in het gemeentehuis van Kaag en Braassem (Roelofarendsveen).
 

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte

Het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte is op woensdag 6 januari 2010 van 11.00 tot 15.10 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Onderdeel groen

 • Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2020. De portefeuillehouders wordt gevraagd het Algemeen Bestuur te adviseren over de zogeheten notitie Reacties en Antwoorden Regionaal Groenprogramma, de vaststelling van het groenprogramma, de opdracht aan het Dagelijks Bestuur om uitvoeringsovereenkomsten vast te stellen en af te sluiten met clustervertegenwoordigers, en de aanbieding van het programma aan het rijk en de provincie Zuid-Holland.

Onderdeel ruimtelijke ordening

 • De verstrekking van geld uit het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (RIF) aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Op de agenda staat het voorstel aan het Algemeen Bestuur over de betaling van de 10 miljoen euro uit het RIF aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij als bijdrage aan de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het voorstel is dit bedrag – op basis van een meerjarenprogramma – uit te betalen in de periode 2008-2022 in 15 jaarlijkse tranches van 666.666 euro.

Onderdeel wonen

 • Een discussie over de mogelijke rol van het samenwerkingsorgaan bij de realisering van studentenhuisvesting in de regio. Goede studentenhuisvesting is belangrijk omdat Holland Rijnland kiest voor een versterking van de kenniseconomie.
 • De verbetering van de regelgeving voor de regionale toewijzing van woonwagenstandplaatsen.
 • De toekenning van woonwaarde bij zogeheten gesplitste woonruimten.

Onderdeel ruimtelijke ordening

 • De zienswijze van Holland Rijnland op de ontwerp Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte.

Onderdeel algemeen

 • Een gedachtewisseling over Focus 2014, de vernieuwde regionale agenda voor de periode 2010-2014.

Agenda en stukken zijn te vinden op de Holland Rijnland-website.

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda is donderdag 7 januari 2010 van 13.30 tot 16.30 uur. De agenda bestaat uit twee delen. Van 13.30 tot 14.45 vergaderen de portefeuillehouders Sociale Agenda van Holland Rijnland met de portefeuillehouders Jeugd/Zorg van het Rijnstreekberaad. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Kompas (opvang dak- en thuislozen).
 • Een presentatie over de stand van zaken van het project Ketenaanpak Jeugd (verwijsindex, ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin, zorgcoördinatie, werkwijze één gezin, één plan).
 • De vaststelling van de planning Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning voor zogeheten tweedelijns ondersteuning in 2010.
 • De samenwerkingsovereenkomst voor het Jongerenloket in 2010.
 • De nota van uitgangspunten voor de Regiotaxi Holland Rijnland. Deze nota is de basis voor het bestek dat wordt gebruikt voor de Europese aanbesteding van het vervoer.

Agenda en stukken zijn te vinden op de Holland Rijnland-website.

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer is vrijdag 8 januari 2010 van 10.00 tot 13.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • De nota van uitgangspunten voor de Regiotaxi Holland Rijnland. Deze nota is de basis voor het bestek dat wordt gebruikt voor de Europese aanbesteding van het vervoer.
 • De Noordelijke Ontsluiting Greenport. De portefeuillehouders wordt advies gevraagd over het maatregelenpakket voor de verbetering van de bereikbaarheid van het noordelijke deel van de Duin- en Bollenstreek. Hierbij gaat het om de verbetering van de doorstroming op de N443, het verbeteren van de ov-verbinding Noordwijk-Voorhout-Sassenheim, het doortrekken van de Zuidtangent richting Lisse (in samenhang met woningbouw bij Lisserbroek) en het streven naar vier treinen per uur tussen Leiden en Amsterdam.
 • De bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West als basis voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds.
 • Het zogeheten routeboek voor de Coördinatie Alternatieve Routes bij calamiteiten en stremmingen.
 • De subsidieaanvraag van de regio voor verkeersveiligheidsprojecten in het kader van de Brede Doeluitkering en Duurzaam Veillig II.
 • Het vervolg van de Integrale Benadering Holland Rijnland.
 • Focus 2014, de hernieuwde regionale agenda voor de periode 2010-2014.
 • De stand van zaken van diverse verkeers- en vervoersprojecten.

Agenda en stukken zijn te vinden op de Holland Rijnland-website.

Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen

Het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 8 januari 2010 vervalt. In de week van 18 januari wordt een nieuwe datum bekend gemaakt.

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) vastgesteld

“Dit mag zeker een overwinning worden genoemd,” zegt kwartiermaker greenport Jos Wienen over de vaststelling van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) door de gemeenteraden van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. “Hiermee is gezamenlijk gekozen voor een florerende greenport in een vitaal landschap. Dit kon van begin af aan rekenen op breed draagvlak, maar het concreet uitwerken bleek een stuk lastiger. Alle wensen voor wonen, werken, recreëren en natuur moesten inschikken om samen te komen tot deze visie. Met deze door de gemeenteraden bekrachtigde visie als ruimtelijk kader kan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in 2010 daadwerkelijk aan de slag.”

Triomf
Al in de jaren negentig vonden maatschappelijke organisaties, overheden en marktpartijen dat de Duin- en Bollenstreek moest worden gerevitaliseerd. Hiervoor is onder andere in 1996 het Pact van Teylingen opgericht. “Maar er was meer nodig om het tij in de Bollenstreek te keren,” zegt Wienen. “Met de ISG is nu een intergemeentelijke integrale visie ontwikkeld voor het buitengebied van de greenportgemeenten.”

Herstructureringsopgave
Wienen: “De Duin- en Bollenstreek staat voor een omvangrijke economische en landschappelijke revitaliseringsopgave. Dat betekent dat de tuinbouwsector moet worden geherstructureerd en de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de streek moeten worden verbeterd en beheerd. Dit wordt straks door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) – als intergemeentelijk bedrijf – uitgevoerd. Dit doet de GOM in opdracht en ten behoeve van de aandeelhouders; de zes greenportgemeenten. De GOM gebruikt de ISG als kader van de werkzaamheden en kan nu dus het nieuwe jaar starten met de uitvoering.”

ISG
Begin 2009 is de ontwerp-ISG ter inzage gelegd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een concept Nota van Beantwoording, die opiniërend is besproken met de leden van de Stuurgroep Pact van Teylingen en alle raadscommissies. De resultaten hiervan zijn vervolgens verwerkt in de definitieve ISG, die nu is vastgesteld door de zes gemeenteraden.

Kerncijfers Holland Rijnland 2009-2010

De leeftijdsopbouw in Holland Rijnland, de ontwikkeling van de woningvoorraad en het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs naar woongemeente. Dat zijn enkele van de onderwerpen in het boekje ‘Kerncijfers Holland Rijnland 2009-2010’, dat kort voor de jaarwisseling is verschenen. Verdeeld over elf hoofdonderwerpen geeft het boekje de belangrijkste kengetallen van de regio Holland Rijnland en de afzonderlijke gemeenten, ook in vergelijking met andere regio’s in Nederland. Het 56 pagina’s tellende boekje is als pdf te vinden op de Holland Rijnland-website. Gedrukte exemplaren kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van de regio, tel. (071) 523 90 90.

Rijnstreekgemeenten: vreugde over instemming met toetreding tot Holland Rijnland

Op 17 december hebben de gemeenteraden van Kaag en Braassem, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Voorschoten ingestemd met het verzoek van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude te mogen toetreden tot de regio Holland Rijnland. Een week eerder gaven Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest al ‘groen licht’. Daarmee komt het aantal gemeenten in Holland Rijnland dat akkoord gaat met de toetreding van de Rijnstreek-gemeenten op acht. Katwijk heeft zich tegen de aansluiting uitgesproken. Omdat een meerderheid is vereist van tweederde van huidige twaalf Holland-Rijnland gemeenten, is hiermee de toetreding van de Rijnstreekgemeenten tot Holland Rijnland een feit.

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van de gemeenten Leiden en omliggende gemeenten en de gemeenten in de Zuid-Hollandse Duin- en Bollenstreek. De gemeenten in deze regio werken sinds een vijftal jaren goed en intensief samen op belangrijke strategische onderwerpen. Speerpunten zijn de economische ontwikkeling van het gebied, de ruimtelijke inrichting, de infrastructuur en de sociale agenda.

De gemeenten in de Rijnstreek kunnen weliswaar eveneens bogen op een harmonieuze en vruchtbare samenwerking, maar de drie gemeenten hebben samen toch een te gering draagvlak om juist op strategische dossiers voldoende slagkracht te ontwikkelen. De gemeenten van Holland Rijnland tellen samen ruim 400.000 inwoners, de drie gemeenten Rijnstreekgemeenten nog geen 120.000. Door de samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude en de aansluiting van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem bij Holland Rijnland is het draagvlak van het samenwerkingsverband Rijnstreek nog wat minder groot geworden.
De Rijnstreek en Holland Rijnland werken overigens al op veel dossiers samen, zij het in wisselende intensiteit. Op het gebied van de sociale agenda en milieu is de samenwerking al zeer hecht.

Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude stellen zich veel voor van de resultaten van toetreding tot Holland Rijnland. Zij zijn er van overtuigd dat op strategische dossiers, zoals de ontwikkeling van de Oude-Rijnzone, het Groene-Hartbeleid en de ontwikkeling van de greenports aanzienlijke schaalvoordelen zijn te boeken, nu zij deel gaan uitmaken van een aanzienlijk groter en invloedrijker samenwerkingsverband van gemeenten. Ook bij de meerderheid van de gemeenten in Holland Rijnland bestaat een positieve verwachting over de komende samenwerking.
De gemeenten van de Rijnstreek hebben daarom het besluit van de acht raden van Holland Rijland, die tot dusver positief hebben besloten over het toetredingsverzoek, met vreugde begroet.
(bron: persbericht gemeente Alphen aan den Rijn).

Provincie blij met steun Tweede Kamer voor RijnlandRoute en RijnGouwelijn

“Ik ben blij met de brede steun in de Tweede Kamer voor de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn,” zegt verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk. “Doorpakken en beide projecten in één keer aanleggen. Dat is en blijft de boodschap van provincie en regio richting het kabinet. Daarin worden we nu gesteund door de Tweede Kamer. Minister Eurlings heeft hierop gezegd dat ook hij de weg liever in één keer aanlegt. “Hoe sneller wij echter alles aanleggen, hoe beter het natuurlijk is,” zo zei de minister al tijdens de bespreking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Verbetering bereikbaarheid
De Tweede Kamer heeft het kabinet in een motie gevraagd om bij het voorjaarsoverleg voor het MIRT in 2010, te komen met een gedragen voorstel, om de RijnlandRoute in één keer aan te leggen. Het gaat hier immers om een project, waarbij de ontsluiting integraal onderdeel is van de totale ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg. In een motie over de RijnGouwelijn-West vraagt de Tweede Kamer om het rijk de helft van het tekort te dekken. Volgens de huidige berekeningen is dat 54 miljoen euro. Beide projecten zijn nodig om de bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland fors te verbeteren. Met een woningbouwopgave van 33.000 woningen tot 2020, waarvan 5.000 op het voormalige vliegveld Valkenburg, en de betekenis van de Greenport Duin- en Bollenstreek en het Leiden Bio Science Park voor de internationale economische positie van de Randstad, is de slechte bereikbaarheid een rem op die ontwikkeling.

“Beide moties zetten mij aan het werk om samen met minister Eurlings als rijkspartner in het kader van Randstad Urgent, op zoek te gaan naar bronnen om het resterende tekort te dekken en de onzekerheden die er nog in de projecten zitten verder te reduceren. Deze handschoen pakken we samen natuurlijk op,” zegt Asje van Dijk. “Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten kiezen Provinciale Staten begin 2010 de tracés en varianten voor de RijnlandRoute die meegaan naar de tweede fase van de Milieueffectrapportage. Er is dus nog het nodige werk te verzetten in de komende maanden tot aan het voorjaarsoverleg MIRT in mei 2010. Werk waar ik mijn schouders graag onder zet, gezien het belang voor regio en Randstad als geheel”, aldus de gedeputeerde.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West vastgesteld

Voor de aanleg van de RijnGouwelijn-West heeft de provincie afspraken gemaakt met de gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden en met de regio Holland Rijnland. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Kern van de bestuursovereenkomst is de verplichting van de provincie om de RijnGouwelijn-West op enig moment volledig aan te leggen. De afspraken hebben onder andere betrekking op de exploitatie van de RijnGouwelijn-West, het beheer, onderhoud en de financiering. In de overeenkomst is een inspanningsverplichting voor de provincie opgenomen om het tekort van 54,5 miljoen euro binnen een jaar te verzamelen.
Gedeputeerde Staten hebben met deze bestuursovereenkomst ingestemd en ter goedkeuring naar Provinciale Staten gestuurd. Hetzelfde gebeurt in de gemeenten en in de regio Holland Rijnland. Als alle besturen en volkvertegenwoordigers instemmen, kan de bestuursovereenkomst eind februari 2010 worden ondertekend.
(bron: provincie Zuid-Holland).

Teylingen trekt 7,2 miljoen uit voor station Sassenheim

Het college van Teylingen stelt de gemeenteraad voor een krediet van ruim 7,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond en uitvoering van civieltechnische werkzaamheden voor het station Sassenheim.
De ontwerptekeningen van Station Sassenheim worden op dit moment, in overleg met onder andere ProRail en de provincie Zuid-Holland, geoptimaliseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het zo veel mogelijk voorkomen van de kostbare verleggingen van kabels en leidingen en met de aanleg van een verbinding tussen het Oosteinde/Warmonderdam naar het station (tussen/langs de A44 en het spoor). Deze hoogwaardige ov-verbinding is een reële optie geworden, waar binnenkort extra subsidies voor beschikbaar komen.
Ook de herinrichting van de Wasbeekerlaan (met vrijliggende fietsverbinding, vernieuwde aansluiting op de Hoofdstraat en kruising met de A44) en de fietsverbinding naar de Wasbeek (langs de Zandsloot) worden nader uitgewerkt. Het definitieve ontwerp van het station wordt in het voorjaar van 2010 aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij dit ontwerp wordt rekening gehouden met de suggesties die zijn gedaan over het station tijdens de inloopbijeenkomst van juni 2009.
De kosten voor de grond en de aanleg van het parkeerterrein met circa 250 parkeerplaatsen zijn al wel bekend. Het bedrag van 7,2 miljoen wordt grotendeels gedekt uit subsidies en door een al voorziene investering van de gemeente Teylingen.
Het streven is nog steeds om het nieuwe station in december 2010 te openen.
(bron: persbericht gemeente Teylingen).

Wachtlijst jeugdzorg opnieuw korter

De wachtlijst in de Zuid-Hollandse jeugdzorg is weer korter geworden. In oktober en november is het aantal kinderen dat langer dan negen weken wacht op zorg gedaald van 263 tot 155. Naar verwachting is de wachtlijst eind 2009 bijna geheel weggewerkt.

“De provincie heeft er dit jaar bijna 11 miljoen euro voor uitgetrokken om de wachtlijsten weg te werken. De minister heeft ruim 4 miljoen euro bijgedragen. De effecten van dat extra geld en de afspraken die we met de jeugdzorginstellingen hebben gemaakt worden nu goed zichtbaar,” constateert gedeputeerde Tonny van de Vondervoort. “De jeugdzorginstellingen leveren grote inspanningen om te zorgen voor extra personeel en meer plek. En dat betaalt zich nu uit. In het derde kwartaal konden 994 kinderen instromen in de jeugdzorg. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van het tweede kwartaal. Op die manier slinkt de wachtlijst snel.”
Vorig jaar maakten de provincies met minister Rouvoet de afspraak om veel meer kinderen in jeugdzorg op te nemen met als doel om de wachtlijst van langer dan negen weken weg te werken. Volgens die afspraken moeten dit jaar 8.613 Zuid-Hollandse jeugdzorggebruikers worden geholpen. Tot en met het derde kwartaal zijn 7.268 gebruikers in zorg genomen. Het resterende aantal van 1.345 gebruikers zal in het vierde kwartaal waarschijnlijk worden gehaald.

Verkorting van de wachttijden is een van de speerpunten van de provincie in deze collegeperiode. Doel is dat de wachttijd in 2010 verder wordt teruggedrongen naar maximaal zeven weken. Als de vraag naar jeugdzorg in 2010 stabiliseert kan deze doelstelling worden gehaald, zo laten de cijfers zien. Dit betekent dat de almaar groeiende vraag naar jeugdzorg afgeremd moet worden. Dit kan door kinderen en gezinnen snel preventief te helpen. "Met de gemeenten in Zuid-Holland heb ik daarover goede afspraken gemaakt", aldus Van de Vondervoort. "De provincie geeft extra geld aan gemeenten zodat ze kinderen en gezinnen preventief kunnen helpen met opvoedondersteuning, lichte hulp of nazorgbegeleiding. Dit sluit ook perfect aan bij de afspraken voor 2010 en 2011 die de provincies in november met de minister hebben gemaakt, namelijk dat de provincies de jeugdzorg aansturen en er mét de gemeenten voor zorgen dat er preventief voldoende aanbod is zodat er een rem komt op de groeiende vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg. Als dat lukt, kunnen we de wachttijden voor jeugdzorg verder terugbrengen.”
(bron: provincie Zuid-Holland).

DisclaimerPrivacy Statement – © Copyright Holland Rijnland – Powered by SwordFish