Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Holland Rijnland

Holland Rijnland

Holland Rijnland

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband voor en door vijftien gemeenten in het centrum van de Randstad, tussen de sterk verstedelijkte regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en Utrecht. Het werkt aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Deze zijn bepalend voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied.

Doelstelling Holland Rijnland

Holland Rijnland heeft als taak de gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Ook wil het samenwerkingsverband de deelnemende gemeenten een platform bieden, evenals het bevorderen van coördinatie en afstemming tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk, regionaal beleid. Verder voert Holland Rijnland enkele taken uit die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen: de Regiotaxi, de Urgentiecommissie Woonruimte en het Regionaal Bureau Leerplicht.

Inwoners

De regio telt ongeveer 525.000 inwoners, waarvan iets minder dan de helft woont in de stedelijke kernen van Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk. Het grootste deel van de inwoners woont dus in de meer landelijk gelegen kernen.

Sterke economische clusters

Holland Rijnland heeft sterke economische clusters zoals de Greenport Duin- en Bollenstreek maar ook de deels in de regio gelegen greenports in Boskoop en Aalsmeer. Ook is er een grote variatie aan (internationale) bedrijvigheid en werkgelegenheid, zoals Bio Science Park, Heineken, Flora Holland en European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC).

Strategische ligging

Door de strategische ligging van Holland Rijnland in de Randstad is er een sterk toenemende druk op de infrastructuur en op de schaarse ruimte in de regio om te kunnen wonen, werken en recreëren.

Open karakter en het Groene Hart

Holland Rijnland wordt zeer gewaardeerd om zijn cultuurhistorische kwaliteiten, het open landschappelijk karakter en natuurlijk het Groene Hart.

Goed vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven

Een belangrijke opgave voor de regio is zorg voor het behoud van het landschap met oog voor de regionale ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven vraagt immers om een goed woon-, werk- en leefmilieu.

Ambitie

Holland Rijnland is een regio met ambitie en werkt onder meer aan het versterken van de economische positie, een verbeterde mobiliteit en bereikbaarheid, een goed openbaar vervoer, hoogwaardige woon- en werklocaties en een goede sociaal-culturele samenhang.

Samen sterk

Door gezamenlijk optreden van de Holland Rijnland-gemeenten wordt de regio krachtig op de agenda gezet van de provincie, de Randstad en het rijk. Door deze samenwerkingen worden de ambities van de regio uitgevoerd en waar gemaakt.

Programma van Afspraken

Bij de oprichting van Holland Rijnland, in 2004, hebben de samenwerkende gemeenten duidelijke afspraken gemaakt over de toekomst in een Sociale en een Ruimtelijke Agenda. Het samenwerkingsorgaan heeft als primaire doelstelling het realiseren van het Programma van Afspraken (november 2002). Hierin zijn afspraken gemaakt over wonen, werken, verkeer en vervoer en natuur en landschap. Op dit moment zijn de afspraken in meer of mindere mate uitgewerkt in verschillende uitvoeringsprogramma’s. Deze programma’s vormen een solide basis voor onderhandelingen met het rijk, de provincie en diverse organisaties over bijvoorbeeld de regionale ruimtelijke ontwikkelingsvisie of het maken van financiële afspraken zoals in het kader van het Regionaal Investeringsfonds .

Aanvullend op het Programma van Afspraken november 2002 is in december 2004 de Regionaal Sociale Agenda vastgesteld. De gemeenten hebben daarmee uitgesproken in gezamenlijkheid uitvoering te geven aan de zeven hierin verwoorde afspraken.

Samenwerking

Samenwerking leidt niet automatisch tot meer bestuurlijke invloed. De werkelijke meerwaarde van de samenwerking wordt bereikt als gemeenten er in slagen om een gezamenlijke visie op de toekomst van de regio te ontwikkelen en daarbij knopen door te hakken over lastige bestuurlijke dilemma’s. Samenwerking veronderstelt een zekere bereidheid bij de deelnemende gemeenten om de lokale belangen te plaatsen in het bredere perspectief van de toekomstige regionale ontwikkeling. Een effectieve samenwerking wordt ondersteund door een slagvaardige regio organisatie. Een organisatie die professionele ondersteuning verleent bij de besluitvorming en uitvoering geeft aan genomen beslissingen en projecten. Een blijvende inzet van de gemeenten bij de uitvoering van de projecten en activiteiten is daarbij een voorwaarde voor het doen slagen van de regionale agenda.

Kenmerken meerwaarde samenwerking

De samenwerking heeft een meerwaarde voor alle deelnemende gemeenten. Deze samenwerking kenmerkt zich door:

  • een integrale benadering van wonen, werken, verkeer & vervoer, natuur- & landschap en de sociale agenda;
  • strategische sturing en regie, in spanningsveld stad & rand;
  • het bieden van een permanent onderhandelingsplatform van en vóór gemeenten;
  • het gezamenlijk anticiperen op kansen;
  • het optimaal benutten van instrumenten en middelen;
  • effectiviteit en efficiency;
  • een uitvoering- en resultaatgerichte werkwijze;
  • het leveren van service aan gemeenten;
  • de blijvende inzet van de gemeenten bij de uitvoering van regionale taken en projecten.